close

Enter

Log in using OpenID

(AYP) 2014 Dönemi Aday Belirleme Süreci Hakkında

embedDownload
İSAM Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) 2014 Dönemi
Aday Belirleme Süreci Hakkında Bilgilendirme
10-30 Eylül 2014 tarihleri arasında ilan edilen 55 kontenjan için farklı alanlardan
toplam 393 başvurunun yapıldığı AYP 2014 dönemi aday belirleme süreci devam
etmektedir.
Üç aşamalı değerlendirme sürecinin sonunda, AYP Duyurusu’nda ilan edilen şartların
yanı sıra adayların kişisel ve akademik durumları ve AYP’nin öncelikleri de dikkate
alınarak Proje’den yararlanması en uygun olan adaylar belirlenecektir. Değerlendirme
süreci şöyle işlemektedir:
1. Ön değerlendirme
Bu aşamada başvurular, duyuruda yer alan şartlar (Türkiye’de bir lisansüstü programa
kayıtlı bulunmak, yabancı dil puanı, yaş sınırı, adayın kayıtlı olduğu program ve çalışma konusuyla ilan
edilen araştırma alanı ve konular arası uyum) açısından incelendi ve bu şartları taşımayan
başvurular değerlendirme dışı tutuldu. Sonuçta 393 başvurudan 326’sı uygun
bulunarak ilgili adaylar bilim sınavına çağrıldı.
2. Bilim sınavı
Duyuruda belirtilen takvime uygun olarak 11 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen
bilim sınavı, İSAM Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenen bilim heyeti tarafından
hazırlandı ve değerlendirildi. Bu heyette her araştırma alanı için en az iki (bazı alanlarda
üç) bilim adamı yer aldı. Bilim heyetinin sağlıklı değerlendirme yapabilmesini
sağlamak amacıyla cevap kağıtlarına adayların isimleri yazılmadı. Heyetteki her bir
bilim adamı sınav kağıdını kendi başına değerlendirdi ve her bir kağıt için –ilgili
heyetteki farklı kişilerce- verilen notların ortalaması alındı. Farklı anabilim dallarına ait
soruların yer aldığı bazı araştırma alanlarında ise her bilim adamı sadece kendi
alanıyla ilgili cevapları değerlendirdi ve bu puanlar toplanarak okunan cevap
kağıdının toplam puanı belirlendi. İlgili bilim heyetinin değerlendirmeleri arasında
önemli farklılıkların olduğu durumlarda kağıtların yeniden gözden geçirilmesi yoluna
gidildi.
326 adayın davet edildiği bilim sınavına 289 kişi katıldı.
3. Mülakat
Mülakat, İSAM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve aralarında Yönetim Kurulu
temsilcilerinin de bulunduğu mülakat heyeti tarafından 3 ayrı günde yapıldı.
Mülakata çağrılacak adaylar belirlenirken şu esaslar dikkate alındı:
1) Bilim sınavından 50 veya daha düşük puan alan adayların çağrılmaması, 2) Bilim
sınavında 50’nin üstünde puan alan adaylardan, her araştırma alanı için başvuruda
belirtilen kontenjanın iki katı kadar adayın (en yüksek puandan başlayarak) çağrılması, 3)
Bilim sınavı puanlarının birbirine yakın olması durumunda, belirlenen sıralamanın
(kontenjanın iki katının) gerisinde kalan adaylardan puanı en yakın olanların da
çağrılması.
Bu esaslar dikkate alınarak 12 araştırma alanından toplam 119 aday mülakata
çağrıldı. Mülakata çağrılanların araştırma alanlarına göre dağılımı şöyledir:
Araştırma alanı Kuran İlimleri ve Tefsir Hadis İslam Düşüncesi Fıkıh Tasavvuf İslam Tarihi Arap Dili ve Belagatı Mantık Dinler Tarihi İslam Eğitim Tarihi İslam Bilim Tarihi İslam Toplumları TOPLAM Bilim sınavına (fiilen) katılan sayısı 23 16 44 31 16 49 22 4 18 16 5 45 289 Mülakata çağrılan sayısı 14 11 14 14 5 14 8 2 9 7 2 19 119 Kontenjan (1. ve 2. Gruplar) 5 5 7 7 2 5 4 2 4 2 2 5 50 Kontenjan (3. Grup) 5 Mülakatların büyük bir kısmı daha önce belirlenen takvime göre 16-17 Ekim 2014
tarihlerinde gerçekleştirildi; bazı alanlarda ise -cevap kağıtlarının çokluğunun
değerlendirme sürecinin uzamasına yol açması gibi sebeplerle- mülakatlar bir sonraki
haftaya ertelenerek 24 Ekim 2014 tarihinde yapıldı.
Başarı, ihtiyaç ve AYP öncelikleri arasındaki denge gözetilerek çok yönlü bir
değerlendirmenin yapıldığı mülakatlarda, sadece mülakat öncesi veriler (yabancı dil
puanı/puanları, bilim sınavı puanı vb.) değil, adayın akademik yeterlilik ve birikimi,
akademik ilgilerinin ve tez konusunun AYP 2014 döneminde ilan edilen öncelikli
çalışma alanlarıyla uyumu, adayın kişisel şartlarının (çalıştığı kurum ve çalışma şartları,
ikamet ettiği şehir vs.) AYP programına katılmasına engel olup olmayacağı, adayın AYP
programının sağladığı imkanlara ne kadar ihtiyaç duyduğu (başka kurumlardan ilmî
ve/veya malî destek alıp almaması) ve AYP programının adayın akademik beklenti ve
hedeflerine ne ölçüde katkı yapabileceği gibi hususlar da dikkate alındı.
Sonuçların ilanı
Sonuçlar, mülakatlardan hemen sonraki hafta (20-25 Ekim arası) ilan edilmesi
planlanmış olmakla birlikte, hem bilim sınavı değerlendirme sürecinin bir hafta
uzaması, hem de sonrasında bu değerlendirmelerin İSAM Yönetim Kurulu’nun
onayından geçmesinin zorunlu oluşu sebebiyle, en geç Kasım ayının ikinci haftası
ilan edilecektir.
Toplamda 55 kişilik asil liste kesinleşmiş olmakla birlikte ilave kontenjan talep
edilmesi uygun görülmüş olup bu talep Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’nin
onayına sunulacak ve uygun bulunması halinde yedek listeden asil listeye ilave
yapılacaktır.
Asil listeye giren adaylar, Proje kapsamında yürütülecek çalışmalara fiilen katılım
konusunda yazılı niyet beyanlarını ve araştırma görevlisi olanlar üniversitelerinden
alacakları izin/muvafakat yazılarını teslim ettikten sonra nihai liste belirlenmiş
olacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content