close

Enter

Log in using OpenID

3.PenceredeBisimiyapr|anokuIbinasrndakil.Katwcsindekii

embedDownload
ORTAH|SAR YUNUS EMRE ORTAOKULU ONARIM isi MAHAL LisTESi
GUNEYDEKi BiNA ONARIMI
in$aat Mahal Listesi
1. Projede gdsterildiii gibi; iist kattaki wcnin zemini betonarme diigemeye kadar ktrtltp temizlenecek.
2. Ttivenan kum serilip slklstlrllacak.
3. Gerekli su yalltlml ve $ap iglemleri yaptlacak.
4. Su stzmalartna kargl gizli siizgeg koyulacak ve akara baf,lanacak'
5. Yer seramifi d6genecek.
6. Yer seramilinin aizerine stizgeg koyulacak ve pis su akartna bailanacak'
7. Wc iglerindeki baslar ile hela tast arastndaki borunun yenilenmesi igin dilSeyde bir srra seramik siikUlecek'
yenilenmesi iein diiseyde bir
Borular diisendikten sonra duvar serami!i kaplanacak. Lavabolartn su akarlartntn
yerine yenileri d05enecek.
srra seramik siiktjlecek, borular defiStikten sonra sijkUlen seramiklerin
Tesisat Mahal Listesi
1.
2.
3.
yenilenecek' Kolon hatlarr dahil'
Wc mahallindeki duseyde ve yataydaki ttim temiz su ve pis su tesisatr
Baslar, polipropilen borularla hela tatlna ba[lanacak'
Bas vanasl, demontaj gerektiginde
Bas borusuna vana ballanan ktstm, PN 3 / 4 " Rekor ile saflanacak.
stikUlebilecek Sekilde olacak.
4. Hela ta'lart yenilenecek.
5. Hela musluklarl Yenilenecek
6.Herikitarafabe$eradetolmakijzere,toplamonadetyarlmayakhlavabotakllacak'
7.
8.
Lavabolara, uzun musluk takllacak'
Lavabolardaki ayna, etajer ve sabunluklar yenilenecek'
KUZEYDEKi BiNA ONARIMI
1.
2.
Projede belirtilen pvc pencereler yenilenecek'
Pencere camlart tstcam olacak'
3.PenceredeBisimiyapr|anokuIbinasrndakil.Katwcsindekiikiadetpvckap|yenilenecek.
4'PenceredegisimiyaprIanbinadakiwclerdekikaprko||arrndangaIrSmayanlaryenilenecek.
5.
1-8lF srnlfl ve 7/B slnrflna Yeni kapr kanadt ve kasast yaptlacak'
6'2-7|Estntftnaladetkaprkanadryapr|rp,yerinetak||acak,9a|rSrrha|detes|imedi|ecek.
7. Ana stntftntn ktnk olan lmetre x lmetre olgiilerindeki pencere caml tsr cam olarak deiistirilecek'
GENEL 9ARTIAR
f.
yapmast esas olup Pursantaj tablosu
isteklilerin iri proje, gartname tarif ve mahal listelerine uygun olarak
olsun y6da olmasrn, proje detay'
sadece ddeme dilimlerini gosteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda
bir gekilde yuklenici taraftndan
tarif ve mahal listesinde betirtilen iglerin fen ve sanat kurallanna uygun
pursantaj iablosunda yaprlan hatadan yola grkrlarak ek ijdeme talebinde
yaprlmasr zorunludur.
2.
bulunulamaz.
i5 Kapsamrnda
tum nakliye ve yatay di.itey taslmalar teklif fiyata dahil
sayrlacak ayrrca
bir
bedel
iidenmeYecektir.
3.
+.
yapllacaktlr'
ig sonunda galrgrlan mekanlarln temizligi bedelsiz
yaprlacak iSier iSin projesine teknik $a;namesine ve mahal listesine uygun yaprlacakttr. Yapllacak t0m
i9
yaprlan i9 tanlmlarlnl,
kalemleri pozlara, baytndtrlrkga afrklanan poz tantmlannt, mahal listesinde
listesinde pozlara kargrlk gelen tanlmlar
agrklamalarrnr beraber ve ayrr ayrr kirgrlamak zorundadtr. Mahal
yUklenici taraftndan fen ve
genilletilmig olup agrktama dehilindeii tiim igler ilave bir bedel istemeden
sanat kurallartna uygun Sekilde gereeklettirilecektir'
Li
iihendisi
YI.JNUS EMRE ORTAOKULU ELEKTNK TESISATI MAHAL LISTESI
1-
23-
45-
6-
7-
Kazan dairesi panosu igindeki termik koruyuculu kontaktiirler yenilenecek.
Ifuflardaki tali panolarda bulunan buqonlu sigortalar yerine ikiger adet grup sigorta ve
kagak akrm koruma rdleleri gahqrr vaziyette takrlacaktr.
Ana panoya da 63,{ 300mA I(AK$ gahqrr vaziyette takrlacaktr.
Arvah olan 20 adet komutator anahtar yenilenecek.
2. ve 3. kat b0liinmiig olan srmflann lambalanm kontrol eden anahtarlar bu stntflann
drgrnda oldulundan, stva altrna boru ddqenerek bu anahtarlar ilgili srmflann igine
alrnacaktrr.(739. | 03)-(7 27 .109)
Srmflardaki fldresan armatiirlerin bazrlan anzah olup bu anzalar(starter, balast,
lamba,..vs. wl.z:alan,lx40w 1 adet,2x40w 9 adet armattir) giderilecektir. Hig
vanmayan 10 adet floresan armatiiLrlerin balastlan elekhonik balastlar( t0 adet&reu-r ) ile defigecek, 30 adet lamba da yanmayan armat0rlere takrlacaktrr.(780' 137780.147-780.l s4)
Yaprlacak her tiirlii i9 ydnetmeliklerine uygun yaprlacak olup demonte edilecek olan
malzemeler ilgili okul idaresine teslim edilecettir.
Setif ALBAYRAK
ORTAHISAR YLINUS EMRE ORTAOKULU ONARIM
i$i
l-8/F srnrfi ve 7lB stmfina Yeni kapr kanadr
ve kasast yaptlacak,
2-7lE slrrldina I adet kapr kanadr yaprhp, yerine takrlacak'
gahqrr halde teslim edilecek.
Ana srntfintn krrrk olan lmetre x lmetre <ilgiilerindeki
pencere camr rst cam olarak deligtirilecek.
Kapr kanadt detayl
KAPI KASASI DETAYI
Kasanh her rki h'afr 8 mm
il.
kaplanacak.
Kasa i9i
kesh€
agacrndan yaprlacal
1-Kanadtn iq krsmrna; 15 cm arayla 3cmx3cm olgtilerinde
latalar gaktlarak, ig tzgara olugturulacak'
2-Kapr kanadtntn her iki ytizij 8 mm mdf lam ile kaplanacak'
3- Kapr kanadrna 3'er mentege takrlacak.( bilyeli)
4-Gcimme ig Kapr kilidi silindirli 1. srruf
5-Kapr kolu ve aynalarr (pirinq 1. srnrf)
6-Kasanm her iki tarafi 8 mm mdf ile kaplanacak' igi kestane alacmdan
vaorlacak.
?-kuru',r" kanadtn igi kestane alacrnda yaprlacak'
oLCULERYERiNDEALINACAKTIR.+.5CMDEGi$KENLIKGoSTEREBILiR
\]
.l
r.
a
o
z(-
F
a
-l
,t
r-
z
</)
ORTAHISAR YLINUS EMRE ORTAOKULU ONARIM I$I
WC KAPISI
a) Pencere degilimi yaprlan binadaki
l.kat wcde 2 adet pvc kapl yenilenecek.
b) gahgmayan kapt kollan yenilenecek, gahqrr halde teslim edilecek-
70 LIK PVC
I-PWC 70 LiK SERiDEN GRi CONTALI KUR$UN IQERMEYEN
MALZEMEDEN OLACAK.
tiim oze iktere sahip sert PVC
i+v- coSr"m"rar TS 201 ve 5358 de bahsedilenparlak
ve RAL 9016 buzbeyazl
piirilzsiiz,
S-eVC f#itt"t ton derece dtizg0n ve
renginde olacaktlr
seri
4-Kisa, kanat, orta kaylt ve kapl PVC profilleri dlgtan ige en az 6 odaclkh'
geniglioi en azTO mm
kasa' kanat'
6-Pvc-orofitter nam PVC olarak (9ltaslz, metal takviyesiz, contaslz)
orta kayltta ortalama en az 1.250 gr/mt'nin alhnda olmayacaktlr
o-ii". t"OO" u" mukavemet dzellikleri bagta olmak Uzere tilm 6zelliklerin DIN
18055 normlanna uYgun olacakhr.
uygun
z_lrtliat taxviye (deiiek sacr) profi eri TSE 914'de bahsedilen ozelliklere
s,caroata'rmametodui|e4o-5omikrongalvanizi|ekap|anmtgo|acakttr.
8-Metal takviye profilleri sac et kalrnh$r 1'5 mm'den az olmayacaktlr'
yazrh ve gerekli TSE ve ISO
9-Pencere koltannda profil tiretici firmlntn markast
9001 kalite belgelerine sahip olacaktrr.
sahip olacaktlr'
10-lspanyolet kargrlrklarr e$imli ve konik qektirme 6zelligine
lspanyolet takrmrna kol' aynalar kilit tertibah dahil edilmig olacaktrr'
t:i-F"'n""t" kanatlartnda iipanyoletler 3 yerden kavramal ve ispanyolet
oobedinde kol baglamak igin clvata yerleri agllmlg olacaktlr' ..
ii-+ilz*+ mm. K--alrnlrgrnda imal edilecek tst cam ilzerinde 0retici firmanln
markasr olacakttr.
i3-i"i""t iiretimi yapacak firmanln TSE ve ISO 9001 Kalite belgeleri idareye
verilecektir.
ORTAHiSAR YLINUS EMRE ORTAOKULU ONARIM I$I
K
75
oo
0n cephe iist kat: : 23 adet
0n cephe zemin kat: 16 adet
Sol yan cephe iist kat: 5 adet
Sol yan cephe alt kat: 4 adet
Arka cephe iist kat: 2l adet
Arka cephe alt kat: 12 adet
Sa! yan cephe iist kat: 5 adet
Sag yan cephe alt kat: 4 adet
E
70'lik PVc
ru
265
ru
c
Arka cephe alt kat: 4 adet
ru ru
EE
c
180
kat:2 adet
iist
Arka cephe
Arka cephe alt kat:2 adet
I.PWC 70 LiK SERIDEN CRI CONTALI KUR$LIN iCERMEYEN
MALZEMEDEN OLACAK.
201 ve 5358 de bahsedilen tiim ozelliklere sahip serl PVc
oerece duzgun ve ptiriizsiiz, parlak v€ RAL 9016 buz beyazr
i-iVC oogi"t"rrt rS
i-ivC
pioinff",
"on
renoinde olacaKlr
odacrklr' sen
+-X"as", fanat, orta kayll ve kapr PVC profilleri drgtan iqe en az 6
genigligi en az 70 mm
kanat'
!-pVc-orofitter nam pVC olarak (grtasrz, meial takviyeslz, contasE) kasa'
'1.250
gr/mtnin
olmayacaK|r
altlnda
orta kayrtta ortalama en az
6-rf"r maoae u" mukavemet iizeilikleri basta olmak ijzere tiim iizolliklerin DIN
18055 normlarlna uygun olacaKlr.
ozelliklere uygun
z-tr,tetat tafviye (oeitik sacD profilleriTSE 914 'de bahsedilen
ohcaktrr'
kaplanmri
galvaniz
ile
mikron
ile
46-50
metodu
srcaf oatorrma
'1.5 mm'den az olmay"*1':^8-Metal takviye profilleri sac et kalrnlrgr
g-Pencere kollarlnda profil tiretici firmanln ma*asl yazlll ve gereKll l5E ve ls(J
gOO
t kalite betgolerine sahip olacaKrr.
l0Jspanyolet kargrlrklarr egimli ve konik gektirms 6zelli0ine sahip olacaktrr'
lsoanvolet takrmlna kol, aynalar kilit tertibatl dahil edilmis olacaktrr'
r i-Pencere kanatlarlnda ispanyoletler 3 yerden kavramah ve ispanyolet
odbedinde kol baolamak igin clvata yerleri agllmrg olacakhr'
ii-qi'tzra nn.liatrnlr0rnda lmal edil€cek rsl cam ijzerinde iiretici llrmanrn
markast olacaKlr.
Kalite belgeleri idareye
t i-tsicam tiretimi yapacak firmanrn TSE ve ISO 9001
v6rilecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 873 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content