close

Enter

Log in using OpenID

CCTV ( KAMERA SISTEMI ) TEKNIK SARTNAMESI 1.0 4 KANAL

embedDownload
CCTV ( KAMERA SISTEMI )
TEKNIK SARTNAMESI
1.0
4 KANAL KAYIT CIHAZI - DVR ( 1 ADET )
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.17.
Dijital kayit cihazi 4 kanal kompozit video kamera giri§ine sahip olacaktir.
Dijital kayit cihazmm 1 adet VGA , 1 adet BNC monitor ?iki§i olmahdir.
Dijital kayit cihazmm siki§tirma algoritmasi H.264 olacaktir.
Sistem canh gosterim her kamera i9in 25 fps, toplamda 100 fps real time ( ger9ek
zamanli) olmahdir.
Sistem 1 - 4 kanal boliinmu? ekram herhangi bir ek tiniteye ihtiya9 kalmaksizm
monitore verebilmelidir.
Sistemin kayit hizi Tiim Kanallar lOOfps D1,4CIF olmahdir.
Kayit, manuel, programh , surekli md se9eneklerini i9ermelidir.
Kayit cihazmm HDD ( hard disk ) dahili kapasitesi biinyesinde barmdiracagi 1 adet
HDD sayesinde HDD kapasitesi 2 TB a kadar desteklemelidir. En az 1 TRB harddisk
uzerinde takih olmahdir.
Dijital kayit cihazi dahili olarak en az 2 adet USB ara yiiziine sahip olmah ve bu
sayede USB belleklere yedekleme imkam olacaktir.
Kayit cihazi RS-485 seri haberle§me ara ytizlerine sahip olmahdir.
Digital kayit cihazmda ses i9in en az 4kanal hat giri§i 1 kanal hat 9iki§i bulunmahdir.
Kayit cihazi RJ-45 soketli ( 10/100/1000 Base T ) ethernet ara yiiztt sayesinde lokal
network eri§imine imkan tammahdir.
Dijital kayit cihazi, TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP,
protokollerini destekleyecektir.
Bir ara ytiz izleme programi sayesinde kayit cihazim network uzerinden izleme imkam
saglanmahdir.
Sistem uzaktan izleme i9in aym anda en az 10 kullamciya izin vermelidir.
Kayit cihazi bir bilgisayar faresi ile ( mouse ) veya uzaktan kumanda ile kontrol
edilebilmelidir.
Kayit cihazmda en az birer adet alarm giri§ ve 9iki§lan (NO/NC ) bulunmahdir
2.0.
IRLEDLI KAMERA ( 4 ADET )
2.1.
Kamera uzerinde dahili olarak infrared Led bulunmahdir. Boylece kamera i§iksiz
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
ortamda da net goruntu verebilmelidir.
2.2.
Kamerada bulunan IR Led yakla§ik 15 mt deki objeleri aydmlatabilmelidir.
2.3.
Kameramn 9oziinurlugu en az 520 TVL olmahdir.
2.4.
I§ik hassasiyeti IR Led a9ik iken 0 Lux olmahdir.
2.5.
Kameramn uzerinde lens bulunmahdir. Lens en az 3.6 mm veya 3.8 mm degerinde
olmahdir.
2.6.
Kamera
harici
ortamda
9ah§abilmeli
ve
IP66
standartlarma
uygun kompakt
muhafazasi olmahdir.
2.7.
Kamera [email protected] ve otomatik olmahdir.
2.8.
Kamera beslemesi 12VDC olmahdir.
3.0.
SABIT IP KAMERA ( 5 ADET )
3.1.
Kamera 1/3" CCD resim sensortine sahip olmahdir.
3.2.
Efektif resim element sayisi 640 x 480 piksel veya daha yiiksek olmahdir.
3.3.
Tarama frekansi en az 15.625 Khz(H), 50Hz(V) olmahdir.
3.4.
Kamerada en az 1 adet IVp-p 75Q BNC monitor 9iki§i, 1 adet mikrofon giri§i veya
dahili mikrofonu bulunmahdir.
3.5.
Kamerada ftp veya e-posta uyan destegi bulunmahdir.
3.6.
Kamerada ethernet baglantisi i?in RJ-45 10/100 Base-T baglantisi bulunmahdir.
3.7.
Kamerada SD kart kart yuvasi bulunmah ve gerektiginde olay goruntusiinu veya
yedekleme alabilmelidir.
3.8.
Kamera renkli gosterimde en az 500 TVL 96ziinurluge sahip olmahdir.
3.9.
Kamerada day/night gefi^leri otomatik/renkli/siyah-beyaz olarak ayarlanabilmelidir.
3.10.
Kamerada sinyal/gtiriiltu orani 48 db den az olmamahdir.
3.11.
Kameramn hareket algilama ozelligi bulunmahdir.
3.12.
Kameramn arka alandan gelen i§ik yuzunden on plandaki detaylan kaybetmemesi i9in
Arka I§igm Telafisi (BLC) ozelligi olmahdir.
3.13.
Kameraya uzaktan en az 8 kullanici baglanabilmelidir.
3.14.
Kamera; TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, FTP, DNS, DDNS, NTP ve RTP Network
protokollerini desteklemelidir.
3.15.
Kamera -10 °C ile +50 °C arasmda 9ah§abilmelidir.
3.16.
Kameramn besleme gerilimi 12V DC veya 24V AC olmah ve en fazla 11 Watt gti9
tuketmelidir.
4.0.
SABiT IP KAMERA LENSI ( 5 ADET )
4.1.
Lens ile birlikte teklif edilecek Sabit Kamera sistemi birbiriyle uyumlu olmahdir.
4.2.
Lens 1/3" ve CS montajina uygun olmahdir
4.3.
Lens 3,5 mm-8mm ayarlanabilir odak uzakhgina sahip olmahdir.
4.4.
5.0,
5.1.
Lensler DC Drive, ozellikle degi§ken i§ik seviyelerinin bulundugu yerler i9in? i§ik
seviyesi miktarma gore iris a9ma ve kapatma ozelligine sahip olmahdir.
KAMERA MUHAFAZASI HAUSING ( 2 ADET )
Muhafaza kutusu paslanmaz yapida uretilmi§ ve a§mmaya kar§i dayanikh, cami
sertle§tirilmi§, di§ ortam §artlanna yiiksek diren9 gosterebilecek yapida olmahdir.
5.2.
5.3.
Muhafaza tavan altina, direk iistiine ya da diiz duvara monte edilebilir olmahdir.
Muhafazalar fan, isitici ve termostat tinitesine sahip olmahdir.
5.4.
Muhafazalar kamera mercegi tarafmda, giine§ i§inlarimn ve diger i§ik etkilerinin
etkisini azaltmak amaciyla golgelige sahip olmahdir.
5.5.
Kamera ayaklan, kameramn saga-sola ve a§agi-yukan yonlendirilmesine olanak
saglayacak mekanik yapiya sahip olmahdir.
5.6.
Kablolar, muhafaza ayagi i9erisinde bulunan gizli kanaldan ge9irilmelidir.
6.0.
PROJELENDIRME, TADILAT, TESISAT, KABLAJ, MONTAJ VE IMALAT
6.1.
IP Kameralar, monte edildikleri yere en yakin ve bo§ portu bulunan mevcut
hub/switch tinitelerine baglanacaktir.
6.2.
Her bir kamera, sigorta panosunda ayn bir sigorta uzerinden beslenmelidir. Her
kamera i9in ayn kablo hatti fekilmelidir.
6.3.
Mevcut kablo kanah var ise kullamlacak yok ise yeni kablo kanah fekilecektir. Asia
a?iktan kablo gitmeyecektir. Boylece kablolar kemirgenler ve her turlii di§ etkenlere
ve sabotaja kar§i korunacaktir.
6.4.
Sistem anahtar teslimi olacagmdan tiim cihaz ve malzemelerin devreye almmasi,
9ah§ir hale getirilmesinde gerekli tiim montaj malzemeleri, kablo ve kablo kanallan
si stem kapsaminda yer almahdir.
6.5.
Sisteme ait cihaz ve malzemelerin montaji istekli tarafindan yapilacak ve montaj
sirasmda gerekli her tiirlii malzeme, takim-avadanhk? i§?ilik vb. ile ilgili masraflar
istekliye ait olacaktir.
6.6.
Istekli, i§in devami stiresince sistemin standartlara uygun 1. simf i§9ilik ve malzeme
kullanilarak zamamnda yapilmasim saglamak i9in gerekli teknik personeli istihdam
etmelidir.
6.7.
Tiim kablolar etiketlenmelidir.
7.0.
DiGER HUSUSLER
7,1.
Ankara Universitesi Tandogaa yerle§kesi ANKUSEM ve ANKUDEM binalanna
takilacak olan 5 adet IP kameramn kayitlan Tandogan Yerle§kesinde kurulu bulunan
sisteme aktanlacaktir. ( Kameralann Tandogan yerle§kesinde bulunan sisteme
entegrasyonu yapilacaktir)
ERGENGlZ
tvorsitesi
erkezi
rcsfmicisi
Yn
^ i i r mr \ " F i T T r im {VSOfk^ZJ
' F'/l i i d 11 r Ya r d; m c s s *
Siirekli EgitimMerkezi'
Miidur
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
328 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content