close

Enter

Log in using OpenID

Bölüm III Vizyon, Amaç ve Hedefler

embedDownload
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Ülkesel Fizik Planı
Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)
Şehir Planlama Dairesi – İçişleri Bakanlığı
Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – 2014
Ülkesel Fizik Plan - Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler
2031
İçindekiler
1.
Giriş ....................................................................................................................................................... 2
2.
Vizyon .................................................................................................................................................... 2
3.
Amaç ve Hedefler ................................................................................................................................. 3
3.1
ÜFP’nin temel amacı. ......................................................................................................................... 3
3.2
ÜFP’nin temel hedefleri. .................................................................................................................... 3
Şekiller
Şekil 1 : Vizyon ve Stratejik Eylem Planı İlişkisi .............................................................................................2
Şekil 2 : ÜFP’nin Temel Hedefleri ..................................................................................................................3
Tablolar
Tablo 1 : 2031 ÜFP Vizyonu, Amaçları, Stratejik Hedefleri ve Öncü Ekonomik Gelişme Sektörleri ..............4
1
Ülkesel Fizik Plan - Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler
2031
1. Giriş
1.1
ÜFP’nin vizyonu ve hedefleri, mekansal gelişme stratejisinin ve sektörel politikalarının temelini ve
dayanağını oluşturan, ülkenin öngörülen geleceğini tanımlamaktadır.
2. Vizyon
2.1
KKTC, ülkenin ve insanlarının ekonomik potansiyelinin kullanılabilen, yüksek yaşam standardına
erişilen, ekonomisi gelişmiş, zengin ve çeşitliğe sahip doğal kaynaları ve tarihi kültürel değerleri
korunan, sosyal eşitsizliklerin giderildiği, sosyal bütünleşmenin sağlandığı, kaynaklarını akılcı olarak
kullanan, ekonomik, sosyal, çevresel ve mekansal sürdürülebilirliğin sağlandığı bir ülke olacaktır.
2.2
Önümüzdeki 10 yıl içinde, gelişme, ülkenin üç büyük kentinde ve beş ana bölgesinde
yoğunlaşacaktır. Bu, bugünkü ve gelecek nesiller için,
2.2.1
Rekabet edebilirlik geliştirilerek,
üretkenlik ve toplum merkezli
istihdam arttılarak, özel sektör
geliştirilerek,
kırsal
kalkınma
sağlanarak,
fiziki
altyapı
geliştirilerek,
insan
kaynağının
becerileri geliştirilerek ve bölgelerarası sosyo-ekonomik dengesizlik en
aza
indirgenerek,
bölgelerin
mukayeseli
avantajlarına
göre
gelişmesi, kendilerine yeterli olması
ve ekonomik kalkınmadan adil pay
alması sağlanarak,
Şekil 1 : Vizyon ve Stratejik Eylem Planı İlişkisi
2.2.2
İç ve dış nüfus hareketleri, ülkesel ve
bölgesel ihtiyaçlar ile sosyal, kültürel
ve ekonomik taşıma kapasitelerine
uygun olarak dengelenerek,
2.2.3
Geleceğe dair umut ve fırsatlar arttırılarak, yerel özgün sosyo-kültürel özellikler korunarak, tüm
yaşayanlar için ortak kimlik duygusu yerleştirilerek, farklı toplumsal özelliklere sahip toplum
kesimleri arasında sosyal uyum ve bütünleşme sağlanarak, insanlar toplumsal yaşama ve
kararlara dâhil edilerek,
2.2.4
Tüm kesimler için, konut, istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet olanaklarına erişim
arttırılarak, halkının yaşam kalitesi iyileştirilerek,
2.2.5
Zengin, çok çeşitli ve çekici, doğal kaynaklar ile tarihi ve kültürel miras korunarak, enerji
verimliliği ve su tasarrufu sağlanarak, kirlilik düzeyleri, riskler ve çevre üzerindeki etkiler en aza
indirgenerek
2.2.6
Toprağı, kaynakları ve altyapıyı daha verimli kullanan, seyahat etme ihtiyacını en aza
ındirgeyen, sürdürülebilir tasarım ve inşaat yöntemlerini kullanan, yerel özgünlüğü ve farklılığı
geliştiren sürdürülebilir yatırım ve gelişmeleri destekleyerek ve teşvik ederek,
gerçekleştirilecektir
2
Ülkesel Fizik Plan - Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler
2031
3. Amaç ve Hedefler
3.1
ÜFP’nin temel amacı, toplam geliri ve kişi başına düşen geliri yükselterek refahı geliştirilmesini,
doğal ve kültürel mirası koruyarak, yaşam, çevre ve mekân kalitesinin arttırılmasını sağlamaktır.
3.2
ÜFP’nin temel hedefleri, sürdürülebilir gelişmenin, ekonomik, sosyal, çevresel ve mekansal
unsurlarının kapsamaktadır. KKTC’de sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi için, mekansal
etkisi olan tüm stratejiler, plan ve programlar aşağıdaki temel hedeflerle uyumlu olmalıdır.
Şekil 2 : ÜFP’nin Temel Hedefleri
(1) Sürdürülebilir bir ekonomik gelişme sağlamak amacı ile KKTC’nin, bölgelerinin ve insanların
ekonomik potansiyelini kullanmak; Bunun için
1.1 KKTC’nin ve bölgelerinin mukayeseli avantajlarını ön plana çıkarmak ve mukayeseli
avantajlarına uygun sektörlerin gelişmesinin desteklemek,
1.2 İstihdam fırsatları ve iş olanakları yaratmak
1.3 Ekonomik rekabet edebilirliği geliştirmek,
1.4 Gelişme Sektörler arası, bölgeler arası ve bölgeler içi dengeli gelişmeyi sağlamak
(2) Sürdürülebilir bir sosyal ve kültürel yaşamı sağlamak amacı ile toplumun tüm kesimlerinin
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının kaşılamak ve yaşam kalitesini geliştirmek: Bunun için
2.1 KKTC’de mevcut konut stoku ile yeni (satın alınabilir / ödenebilir) fiyatı uygun ve piyasaya
için üretilen konutun, toplumun tüm kesimlerinin, ülkenin ve bölgelerin konut ihtiyacını
ve talebini karşılayabilecek miktarda olmasını sağlamak
2.2 Farklı toplum kesimleri arasından sosyal bütünleşmeyi, yoksulluk ve sosyal yoksunluğu
hafifletmeyi sağlamak,
2.3 Eğitim, sağlık ve diğer toplumsal olanakları arttırmak
2.4 Sosyal Sorumluluğu ve katılımı sağlamak,
2.5 Dış göç hareketlerinin, ülke kaynaklarının taşıma kapasitesi ile uyumlu, iş ve istihdam
olanakları ve sosyal altyapı ile koordineli olmasını sağlamak
(3) Sürdürülebilir bir çevre sağlamak amacı ile sınırlı doğal kaynakları, biyolojik çeşitliliği, tarihi
ve kültürel mirası korumak, kirlilikleri risk ve tehlikeleri önlemek; Bunun için
3.1 Su kaynakları ortamlarını, miktarını ve kalitesini korumak,
3
Ülkesel Fizik Plan - Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler
2031
3.2 Ekolojik sistemleri, biyolojik çeşitliliği ve doğal değerlerin korunmak ve iyileştirmek,
3.3 Tarihi ve Kültürel Mirasın korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
3.4 Sınırlı bir kaynak olan toprağın miktarının, kalitesinin, özelliklerinin ve bütünlüğünün
korunmasını, iyileştirilmesini ve gıda güvencesini sağlamak,
3.5 Çevre ve insan sağlığını korumak ve geliştirmek için, hava, su ve toprak kirliliği ile
gürültüyü önlemek veya en düşük düzeyde tutmak, Yeşil / çevre dostu altyapıyı
oluşturmak
3.6 Enerji verimliliğinin sağlamak, KKTC’nin küresel, Avrupa Birliği, bölge ve tüm ada düzeyde
CO2 emisyon hacimlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak.
3.7 Geri dönülemeyecek zararlara yol açabilecek potansiyel risk ve tehlikeleri, iklim
değişikliğinin sonuçlarının etkilerini, en aza indirgemek
(4) Sürdürülebilir bir mekansal gelişmeyi sağlamak amacı ile insanların yaşamak, çalışmak,
yatırım ve ziyaret yapmak için sağlıklı, güvenli, işlevsel, özgün, estetik, ekonomik, adil, temiz
ve yüksek yaşam standartlarına sahip cazip yaşam alanlar oluşturmak; Bunun için,
4.1 Gelecekte hedeflenen sektörel büyümeye yönelik ekonomik gelişme sektörleri, konut,
altyapı, hizmetler için gerekli miktardaki arazinin, uygun konumda olmasını sağlamak;
4.2 Gelişim sektörleri arasındaki kaynak ve toprak kullanımına yönelik rekabet ve mekansal
çelişkileri azaltmak,
4.3 İş, konut, hizmetlere ve pazara erişilebilirliği arttırmak
4.4 Yerleşmelerin fiziki ve çevresel (mekân) kalitesini geliştirm
4
Ülkesel Fizik Plan - Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler
Tablo 1 : 2031 ÜFP Vizyonu, Amaçları, Stratejik Hedefleri ve Öncü Ekonomik Gelişme Sektörleri
5
2031
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 395 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content