close

Enter

Log in using OpenID

Advocin - ViDizayn

embedDownload
Advocin
%2.5 Danofloksasin mesilat
FORMULASYONU
Her ml Advocin 25 mg danofloksasin mesilat ic;;erir.
ENDiKASYONLARI
Advocin enjektabl soiOsyon, veteriner sahada oneme sahip
Gram(-) ve Gram(+) bakteriler ve belirli mikoplazma torleri de
dahil olmak Ozere, danofloksasin'e duyarh organizmalann
olu~turdugu enfeksiyonlann tedavisinde ve kontroiOnde
kullamhr. Spesifik endikasyon alanlan ~unlard1r: S1g1rlar (buzag1,
dana, dOve gibi gene;; dam1zhklar, besi s1g1rlan ve sOt inekleri); Pasteurella
haemolytica ve Pasteurella multocida tarafmdan olu~turulan s1g1r
solunum sistemi hastahklan (shipping fever, pnomoni), Escherichia
coli ve Salmonella tOrlerinin neden oldugu bag1rsak enfeksiyonlan.
UYGULAMA ~EKLi VE DOZU
Her 20 kg vOcut ag1rhg1 ic;;in 1 ml Advocin enjektabl soiOsyon kas ic;;i,
deri alt1 ya da damar ic;;i olarak enjekte edilir.
Advocin enjeksiyonu gOnde bir defa yap1hr ve 24 saat arahklarla
3 gOn devam ettirilir.
400 kg'dan daha ag1r olan hayvanlarda dozu boiOnerek ayn yerlere
enjeksiyon yap1l1r. Bir uygulama yerine 20 ml'den daha fazla enjekte
edilmemelidir.
UYARILAR
Bilinen kontrendikasyonu yoktur. 30 °C'den daha dO~Ok 1s11arda
muhafaza ediniz ve ilac1 uzun sOre direkt gOne~ 1~1g1na maruz
b1rakmaym1z.
VASAL ARINMA SURESi
Tedavi esnasmda ve son kullammdan sonraki 48 saat ic;;inde sag1lan
sot insan tOketimine sunulamaz. Kesim oncesi 5 gOniOk sOre ic;;inde
uygulanmaz.
~etis
AMBALAJ ~EKLI
Advocin enjektabl solusyon 20, 50 ve 100 ml'lik cam
sunulmaktad1r.
~i~elerde
DEPOLAMA VE RAF OMRU
Raf omrO 24 ayd1r.
~etis
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content