close

Enter

Log in using OpenID

ankara 2.icra - İl Gazetesi

embedDownload
ANKARA 2. ‹CRA
MÜDÜRLÜ⁄Ü’NDEN
KIYMET TAKD‹R
RAPORUNUN ‹LANEN TEBL‹⁄‹
Dosya No : 2013/13452
Alacakl› : TÜRK‹YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Vekili
: Av. Esra Sungun
Borçlu
: ADALET GÖKDUMAN T.C.
Alacakl› vekili tarafindan aleyhinize sürdürülen
icra takibi s›ras›nda ‹potek konusu Ankara ili Keçiören ilçesi Kafkas (Ba¤lum) mahallesinde kain 31
ada 11 parseli teflkil eden 848,00 m2 miktar›ndaki
arsa üzerinde inflaa edilen Kargir apartman›nda
50/8489 arsa payl› 4. kat 14 nolu meskenin ve ellentisi 14 nolu kömürlük vas›fl› tafl›nman›za bilirikifli
heyeti taraf›ndan 20/03/2014 tarihli rapor ile
100.000,00 TL de¤er tespit edilmifltir. Bilirkifli raporu dosyam›zda mevcut olup, mesai saatlerinde inceleyebilece¤iniz veya bir suretini alabilece¤iniz rapora karfl› varsa itirazlar›n›z› 7 günlük yasal süreye
15 gün eklenerek 22 gün içinde ilgili merciye bildirmeniz, aksi halde itiraz etmemifl say›laca¤›n›z hususu ilanen tebli¤ olunur.
(BASIN-7082 -79 ) www.bik.gov.tr
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr ’de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
35 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content