close

Enter

Log in using OpenID

1, DNA izolasyon kiti kan, doku, vUcut srvrsl, srirrintLi ve BOS gibi

embedDownload
1, DNA izolasyon kiti kan, doku, vUcut srvrsl, srirrintLi ve
BOS
gibi orneklerden genomik
DNA,
mitokondriyal DNA, bakteri, parazit ve viral DNA'sr izolasyonu yapabilmelidir,
2, Kit silika membran bazlrspin kolon prosedrirLi ile gallgmalrdrr, Orne[in lize edilmesi, DNA,nrn kolon
membrantna ba$lanmast, membranrn yrkanmasr, membrandan DNA'
ntn elrlt
edilmesi
basamaklarrndan olugan dort agamalr bir galr5ma prensibine sahip olmalrdrr,
3, Kit en dugrik 25 mg'lrk doku orneklerinden DNA ekstraksiyonu yapabilmelidir,
- 30 U g/p konsantrasyonda DNA elde
edebilmelidir ve 400p1 saf su igerisinde (25-75 ng/pl), saflrk oranr (AzoolAzaot L,7-1-,g defierleri arasrnda
4' Elusyon oranlna baflr olarak 25 mg doku ornefinden ].0
olmalrdtr,
5, Kit fenol ve kloroform gibi toksik ve kanserojen maddeleri igermemelidir.
6. Kitin kullantmt strastnda baglangrg materyalinin saklandrIr ve elde edilen DNA'nrn alrnacafrrtripler
haricinde ekstra tLipe ihtiyag duyulmadan prosedrirrin basamaklarr arasrndaki ti..ip ihtivaclarr kitin
igerisinden safl anmalrdrr,
7, Kit hucrenin lize asamasrnda kullanrlacak olan proteinase K'yr igermelidir,
8' Kit igerisinde test miktart kadar spin kolonlar ve protoko[in gerektirdi$i sayrda 2 ml lik toplama
tLlpleri bulunmalrdrr,
9. Kit igerisinde test miktart kadar bulunan spin kolanlar tek tek steril ambalaj igerisinde olmalrdrr,
10' izolasyon ile elde edilen DNA,
SNP
PCR ve kantitatif real-time PCR uygulamalarrna, southern blotting,
STR genotiplendirme uygulamalanna, farmakogenetik ara$ttrma uygulamalanna uygun
ve
olmalrdrr,
1q'^ct
'."1'
\)'
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content