close

Enter

Log in using OpenID

"CE" İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT

embedDownload
Ekonomi Bakanlığından:
"CE" İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN
İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/9)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve ek-2’de belirtilenürünlerin
ithalatta, tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve
esaslarıdüzenlemektir.
(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatıuyarınca
yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla
kurulan internet tabanlı uygulamayı,
c) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,
ç) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen
dahaönce ihraç edilmiş eşyayı,
d) Kapsam dışı: GTİP olarak ek-2’de belirtilmekle birlikte, ek-1’deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya
yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü,
e) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,
f) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları yönetmelik veya yönetmeliklere uygun olmama
ihtimalini,
g) Risk analizi: Ek-2’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini
belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi
ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli,
fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden
hareketle yapılan işlemi,
ğ) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
ifade eder.
TAREKS ve firma tanımlaması
MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan yönetmelikler kapsamında olan ve ek-2’de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle
ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı ResmîGazete’de
yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2011/53)çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının
yetkilendirilmiş olması gerekir.
İthalatçının başvurusu
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin
dördüncüfıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.
(2) Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının "E-İmza
Uygulamaları" kısmında yer alan "E-İmza Uygulamalarına Giriş" bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal
partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.
(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru
numarası verilir.
(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 6 – (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal
edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu
Tebliğ kapsamıürünler için, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin
verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu
Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının
elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(3) Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’eyüklenmesi
ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair ek-4’te yer alan
taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası doğrudan oluşturulur.
(4) AQAP veya GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için ek-2’de belirtilen ürünlerden
yapacaklarıithalatta, AQAP veya GMP belgelerinin elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ithal
konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar
aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.
(5) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkra
kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.
Kapsam dışı
MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük
idaresine yapılır.
Risk analizi
MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime
yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.
(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans
numarası doğrudan oluşturulur.
(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili yönetmelik veya
yönetmeliklere uygun olarak TSE tarafından yapılır.
Fiili denetim
MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için ek-3’te belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen
kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın
başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin
kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.
(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.
(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti
durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.
(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi
içerisindeTAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan
edilir.
Kullanıcıya yapılan bildirimler
MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.
(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan "Yetkilendirme
Başvuruları" uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya
ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine ve ithalatçıya
yazıyla ayrıca bildirilir.
TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı
MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair on beş haneli TAREKS referans numarasının gümrük
beyannamesinin 44 no’lu hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.
(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 262013095773484 olarak belirlenen
15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından
kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde,
5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.
İthalatçının sorumluluğu
MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her
halükârda ek-1’deki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata
uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka
mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.
(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat
işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.
Yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge
kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284
sayılıTeknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.
(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin
uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın
denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken
belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi
hususlar dikkate alınarak belirlenir.
Yetki
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya
Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "CE" İşareti
Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi
düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının
talebi halinde, "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2014/9)’ne göre sonuçlandırılır.
(2) Ek-2’de belirtilen, ancak "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği
ve Denetimi: 2014/9)’nin ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu
Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle
değişen GTİP’ler için uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Ek-1
İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER
ÜRÜN GRUBU
Makinalar
Belirli Gerilim
Sınırları Dahilinde
YETKİLİ
İLGİLİ YÖNETMELİK
KURULUŞ
Bilim, Sanayi ve
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Teknoloji Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde
Teknoloji Bakanlığı Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli
Kullanılmak Üzere
Tasarlanmış Elektrikli
Teçhizat
Elektromanyetik Alan
Yaratan ve/veya Bu
Alandan Etkilenen Ürünler
Asansör Güvenlik
Aksamları
Basınçlı Ekipmanlar
Basit Basınçlı Kaplar
Taşınabilir Basınçlı
Ekipmanlar
Gaz Yakan Cihazlar
Sıcak Su Kazanları
Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Bilim, Sanayi ve
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Teknoloji Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Asansör Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su
Bilim, Sanayi ve
Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair
Teknoloji Bakanlığı
Yönetmelik
Ek-2
DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ
SIR
MAD
A GTİ DE
NO P
ADI İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
6301 Elektri
.10.0 kli
1. 0.00. battani
00 yeler LVD
250 ve
daha
fazla
atmosf
er
basınc
ına
7311 dayanı
.00.1 klı
2. 1.10. olanla
00 r
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
3.
4.
5.
6.
7311
.00.1
1.90. Diğerl
00 eri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
250 ve
daha
fazla
atmosf
er
basınc
ına
7311 dayanı
.00.1 klı
3.10. olanla
00 r
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7311
.00.1
3.90. Diğerl
00 eri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
250 ve
daha
fazla
atmosf
er
basınc
ına
7311 dayanı
.00.1 klı
9.10. olanla
00 r
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7.
8.
7311
.00.1
9.90. Diğerl
00 eri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
250 ve
daha
fazla
atmosf
er
basınc
ına
7311 dayanı
.00.3 klı
0.10. olanla
00 r
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7311
.00.3
9. 0.90. Diğerl
00 eri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
250 ve
daha
fazla
atmosf
er
basınc
ına
7311 dayanı
.00.9 klı
10. 1.10. olanla
00 r
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7311
.00.9
11. 1.90. Diğerl
00 eri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
250 ve
daha
fazla
atmosf
er
basınc
ına
7311 dayanı
.00.9 klı
12. 9.10. olanla
00 r
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7311
.00.9
13. 9.90. Diğerl
00 eri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7321 Gaz
.11.1 yakıtlı
14. 0.00. olanla
11 r
Gaz yakan cihazlar
Hem
gaz ve
hem
diğer
yakıtlı
olanla
r
(sadec
7321 e gaz
.11.1 yakıtlı
15. 0.00. olanla
12 r)
Gaz yakan cihazlar
7321 Gaz
.11.9 yakıtlı
16. 0.00. olanla
11 r
Gaz yakan cihazlar
Hem
gaz ve
hem
diğer
yakıtlı
olanla
r
(sadec
7321 e gaz
.11.9 yakıtlı
17. 0.00. olanla
12 r)
Gaz yakan cihazlar
Paslan
maz
7323 çelikte
.93.0 n
18. 0.00. olanla
00 r
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
7615
.10.8
19. 0.00. Diğerl
00 eri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8402 Kızgın
.20.0 su
20. 0.00. kazanl
00 arı
Sıcak su kazanları
Diğerl
eri
(taşıtla
8413 rda
.70.2 kullan
21. 1.90. ılanlar
00 hariç) Makine, LVD, EMC
22. 8413 Diğerl Makine, LVD, EMC
.70.2 eri (ta
9.90. şıtlard
00 a
kullan
ılanlar
hariç)
Diğerl
eri (ta
şıtlard
8413 a
.70.8 kullan
23. 1.90. ılanlar
00 hariç) Makine, LVD, EMC
Diğerl
eri (t
aşıtlar
8413 da
.70.8 kullan
24. 9.90. ılanlar
00 hariç) Makine, LVD, EMC
Pomp
alar
(taşıtla
8413 rda
.81.0 kullan
25. 0.00. ılanlar
00 hariç) Makine, LVD, EMC
8414
.40.1 Vidalı
26. 0.00. olanla
11 r
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8414 Piston
.40.1 lu
27. 0.00. olanla
12 r
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8414
.40.1
28. 0.00. Diğerl
19 eri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8414
.40.9 Vidalı
29. 0.00. olanla
11 r
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8414 Piston
.40.9 lu
30. 0.00. olanla
12 r
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8414
.40.9
31. 0.00. Diğerl
19 eri
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
Evlerd
e
kullan
ılanlar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
üzere
8414 tasarla
.51.0 nmış
32. 0.20. olanla
00 r)
LVD,EMC
Evlerd
e
kullan
ılanlar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
üzere
8414 tasarla
.59.2 nmış
33. 0.20. olanla
00 r)
LVD,EMC
Evlerd
e
kullan
ılanlar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
üzere
8414 tasarla
.59.4 nmış
34. 0.20. olanla
00 r)
LVD,EMC
Evlerd
e
kullan
ılanlar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
üzere
8414 tasarla
.60.0 nmış
35. 0.10. olanla
00 r)
LVD,EMC
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
8414
.80.1
1.90. Diğerl
00 eri
8414
.80.1
9.90. Diğerl
00 eri
8414
.80.2
2.90. Diğerl
00 eri
8414
.80.2
8.90. Diğerl
00 eri
8414
.80.5
1.90. Diğerl
00 eri
8414
.80.5
9.90. Diğerl
00 eri
8414
.80.7
3.90. Diğerl
00 eri
8414
.80.7
5.90. Diğerl
00 eri
8414
.80.7
8.90. Diğerl
00 eri
Tek
bir
gövde
8415 halind
.10.1 e(self
0.00. contai
00 ned)
Makine
Makine
Makine
Makine
Makine
Makine
Makine
Makine
Makine
Makine, LVD, EMC
Ayrı
8415 elema
.10.9 nlı
46. 0.00. sistem
00 ler(spl Makine, LVD, EMC
it
sistem
)
47.
48.
49.
50.
51.
8415
.81.0
0.90. Diğerl
00 eri
Makine, LVD, EMC
8415
.82.0
0.90. Diğerl
00 eri
Makine, LVD, EMC
8415
.83.0
0.90. Diğerl
00 eri
Makine, LVD, EMC
Split
sistem
8415 lerin
.90.0 dış
0.90. ünitele
11 ri
LVD
Split
sistem
8415 lerin
.90.0 iç
0.90. ünitele
12 ri
LVD, EMC
Hacmi
340
litreyi
geçenl
er (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.10.2 nmış
52. 0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
8418 ılmak
.10.8 üzere
53. 0.00. tasarla
00 nmış LVD,EMC
olanla
r)
Hacmi
340
litreyi
geçenl
er (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.21.1 nmış
54. 0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Masa
model
i
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.21.5 nmış
55. 1.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Göm
me tip
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
8418 kullan
.21.5 ılmak
56. 9.00. üzere
00 tasarla LVD,EMC
nmış
olanla
r)
Hacmi
250
litreyi
geçme
yenler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.21.9 nmış
57. 1.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Hacmi
250
litreyi
geçen
fakat
340
litreyi
geçme
yenler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.21.9 nmış
58. 9.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.29.0 nmış
59. 0.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
Hacmi
400
litreyi
geçme
yenler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
8418 kullan
.30.2 ılmak
60. 0.00. üzere
00 tasarla LVD,EMC
nmış
olanla
r)
Hacmi
400
litreyi
geçen
fakat
800
litreyi
geçme
yenler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.30.8 nmış
61. 0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Hacmi
250
litreyi
geçme
yenler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.40.2 nmış
62. 0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Hacmi
250
litreyi
geçen
fakat
900
litreyi
geçme
yenler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.40.8 nmış
63. 0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Dondu
rulmu
ş
gıdala
rın
depola
nması
için
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.50.1 nmış
64. 1.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Dondu
rma
makin
eleri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.50.1 nmış
65. 9.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
8418 ılmak
.50.1 üzere
66. 9.00. tasarla
19 nmış LVD,EMC
olanla
r)
Mobil
ya tipi
diğer
soğutu
cular
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8418 tasarla
.50.9 nmış
67. 0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Termo
sifonla
r
8419 (depol
.19.0 u su
68. 0.00. ısıtıcıl
11 arı) Gaz yakan cihazlar
Su
damıt
ma
cihazı
(elektr
ikle
çalışa
n)
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8419 tasarla
.40.0 nmış
69. 0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Elektri
kli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8419 tasarla
.81.2 nmış
70. 0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Krema
ayırıcı
lar
(ekre
mözle
r) (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
8421 nde
.11.0 kullan
71. 0.00. ılmak
00 üzere LVD,EMC
tasarla
nmış
olanla
r)
Bir
defada
kuruta
cağı
çamaş
ırın
kuru
ağırlığ
ı6
kg.ı
geçme
yecek
kapasi
tede
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8421 tasarla
.12.0 nmış
72. 0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Bir
defada
kuruta
cağı
çamaş
ırın
kuru
ağırlığ
ı6
kg.ı
geçen
kapasi
tede
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8421 tasarla
.12.0 nmış
73. 0.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
Evlerd
e
kullan
ılanlar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
üzere
8422 tasarla
.11.0 nmış
74. 0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
8422 ılmak
.19.0 üzere
75. 0.00. tasarla
00 nmış LVD,EMC
olanla
r)
Şişeler
i veya
diğer
kaplar
ı
temizl
emeye
veya
kurut
maya
mahsu
s
makin
alar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
8422 ev ve
.20.0 iş
76. 0.00. yerleri
00 nde LVD,EMC
kullan
ılmak
üzere
tasarla
nmış
olanla
r)
Elektri
kli ve
elektr
onik
baskül
ler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
8423 aralıkl
.10.9 arında
77. 0.00. kullan
11 ılmak LVD, EMC
üzere
tasarla
nmış
olanla
r)
Elektri
kli ve
elektr
onik
baskül
ler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
üzere
8423 tasarla
.20.0 nmış
78. 0.00. olanla
11 r)
LVD, EMC
Elektri
kli ve
elektr
onik
baskül
ler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
üzere
8423 tasarla
.30.0 nmış
79. 0.10. olanla
11 r)
LVD, EMC
Elektri
kli ve
elektr
onik
tartı
alet ve
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
8423 ılmak
.30.0 üzere
80. 0.90. tasarla
11 nmış LVD, EMC
olanla
r)
Elektri
kli ve
elektr
onik
tartı
alet ve
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
üzere
8423 tasarla
.81.5 nmış
81. 0.00. olanla
11 r)
LVD, EMC
Elektri
kli ve
elektr
onik
tartı
alet ve
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
üzere
8423 tasarla
.81.9 nmış
82. 0.00. olanla
11 r)
LVD, EMC
Elektri
kli ve
elektr
onik
baskül
ler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
8423 ılmak
.82.9 üzere
83. 0.10. tasarla
11 nmış LVD, EMC
olanla
r)
Elektri
kli ve
elektr
onik
tartı
alet ve
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
üzere
8423 tasarla
.82.9 nmış
84. 0.90. olanla
11 r)
LVD, EMC
Elektri
kli ve
elektr
onik
baskül
ler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
üzere
8423 tasarla
.89.0 nmış
85. 0.10. olanla
11 r)
LVD, EMC
Elektri
kli ve
elektr
onik
tartı
alet ve
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
8423 ılmak
.89.0 üzere
86. 0.90. tasarla
11 nmış LVD, EMC
olanla
r)
87.
88.
89.
90.
91.
Yangı
n
söndür
me
cihazl
arı
(doldu
rulmu
8424 ş
.10.0 olsun
0.00. olması
00 n)
Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8424 Motor
.81.3 lu
0.10. olanla
21 r
Makine
8424
.81.3
0.10. Diğerl
29 eri
Makine
8424 Motor
.81.3 lu
0.90. olanla
21 r
Makine
8424
.81.3 Diğerl
0.90. eri
Makine
29
Traktö
rler
tarafın
dan
çekilm
ek
veya
bunlar
a
monte
edilme
k
üzere
yapıl
mış
pülvar
izatörl
8424 er ve
.81.9 toz
92. 1.00. dağıtıc
00 ılar
Makine
8424
.81.9
93. 9.00. Diğerl
00 eri
Makine
8425
.19.0
94. 0.00. Diğerl
00 eri
Makine
Made
n
kuyula
rına
skipler
in
indirili
p
çıkarıl
masını
sağlay
an
bucur
gatlar;
özellik
le yer
altında
kullan
ılmak
üzere
imal
8425 edilmi
.39.0 ş
95. 0.00. bucur
10 gatlar Makine
Servis
istasy
onları
veya
garajla
rda
kullan
ılan
türdek
8425 i sabit
.41.0 kriko
96. 0.00. sistem
00 leri
Makine
Diğer
hidroli
k
krikol
ar ve
ağır
yük
kaldırı
cıları
(hidrol
ik)
(taşıtla
8425 rda
.42.0 kullan
97. 0.00. ılanlar
00 hariç) Makine
Diğerl
eri
(taşıtla
8425 rda
.49.0 kullan
98. 0.00. ılanlar
00 hariç) Makine
Kaldır
ma
yükse
kliği 1
m.
veya
8427 daha
.10.1 fazla
99. 0.00. olanla
00 r
Makine
100.
8427
.10.9
0.00. Diğerl
00 eri
Makine
Asans
örlere,
skipli
asansö
rlere
veya
yürüy
en
merdi
venler
e ait
olanla
r. (Bu
pozisy
on
altında
aşağıd
a yer
alan
ürünle
r: 1asansö
r
durak
kapısı
kilitle
me
tertiba
tı 2asansö
rlerde
düşme
leri
engell
eyen
ve
kabini
n
düşme
veya
kontro
lsüz
yukarı
doğru
hareke
101.
tlerini
8431 önleye
.31.0 n
0.00. tertiba
00 tlar
Asansör
3asansö
rler
için
ani
frenle
meli
güvenl
ik
tertiba
tı (fren
tertiba
tı)
4asansö
rler
için
kayma
lı
güvenl
ik
tertiba
tı (fren
tertiba
tı)
5asansö
rlerde
yukarı
yönde
hareke
t eden
kabini
n aşırı
hızlan
masın
a karşı
korum
a
tertiba
tı
6asansö
rler
için
aşırı
hız
sınırla
yıcı
tertiba
tlar
7asansö
rler
için
hız
regüla
törü
8hidroli
k
asansö
rlerde
düşme
leri
önleye
n
düzen
ek
olarak
kullan
ıldığı
durum
larda,
hidroli
k güç
devrel
erinin
kaldırı
cıların
a
bağlan
an
güvenl
ik
cihazl
arı
9hidroli
k
asansö
rler
için
boru
kırılm
a
valfi/t
ek
yönlü
debi
sınırla
ma
valfi)
(Yürü
yen
merdi
venler
e ait
olan
ürünle
r
hariç)
102.
Yumr
8432 u
.30.9 dikim
0.00. makin
12 aları Makine
103.
8432 Fide
.30.9 dikim
0.00. makin
13 aları Makine
104.
8432 Fidan
.30.9 dikim
0.00. makin
14 aları Makine
Miner
al
veya
kimya
105.
sal
8432 gübrel
.40.1 er için
0.00. olanla
00 r
Makine
106.
8432
.40.9
0.00. Diğerl
00 eri
Makine
Çimen
likler
ve
107.
spor
8432 sahala
.80.0 rı için
0.00. silindi
11 rler Makine
Taş
parçal
arını
sökme
108.
,
8432 topla
.80.0 ma
0.00. makin
12 aları Makine
109.
8432
.80.0
0.00. Diğerl
19 eri
Makine
Elektri
110.
k
8433 motorl
.11.1 u
0.00. olanla
00 r
Makine
111.
8433 Oturac
.11.5 ak yeri
1.00. olanla
00 r
Makine
112.
8433
.11.5
9.00. Diğerl
00 eri
Makine
113.
8433
.11.9
0.00. Diğerl
00 eri
Makine
Elektri
114.
k
8433 motorl
.19.1 u
0.00. olanla
00 r
Makine
115.
8433 Oturac
.19.5 ak yeri
1.00. olanla
00 r
Makine
116. 8433
.19.5 Diğerl
9.00. eri
Makine
00
117.
8433
.19.7
0.00. Diğerl
00 eri
Makine
118.
8433 Motor
.19.9 suz
0.00. olanla
00 r
Makine
119.
8433 Motor
.20.1 lu
0.00. olanla
00 r
Makine
Bir
traktör
le
taşınm
ak
veya
çekilm
ek
üzere
120.
imal
8433 edilmi
.20.5 ş
0.00. olanla
00 r
Makine
121.
8433
.20.9
0.00. Diğerl
00 eri
Makine
Ot
hazırla
122.
ma
8433 makin
.30.0 a ve
0.00. cihazl
00 arı
Makine
Ot ve
saman
balyal
ama
makin
e ve
cihazl
arı (ot
ve
saman
ları
toplay
ıp
demet
veya
balya
yapma
ya
123.
mahsu
8433 s
.40.0 olanla
0.00. r
00 dahil) Makine
124.
8433
.51.0 Biçer
0.00. döverl
00 er
Makine
Sap
125.
döver
8433 harma
.52.0 n
0.00. makin
11 aları Makine
126.
8433
.52.0
0.00. Diğerl
19 eri
Makine
127.
Patate
8433 s
.53.1 sökme
0.00. makin
11 aları Makine
128.
8433 Patate
.53.1 s hasat
0.00. makin
12 aları Makine
129.
Pancar
8433 baş
.53.3 kesme
0.00. makin
11 aları Makine
130.
8433 Pancar
.53.3 hasat
0.00. makin
12 aları Makine
131.
Yer
8433 fıstığı
.53.9 sökme
0.00. makin
11 aları Makine
132.
Yer
8433 fıstığı
.53.9 hasat
0.00. makin
12 aları Makine
133.
8433
.53.9
0.00. Diğerl
19 eri
Makine
Kendi
134.
nden
8433 hareke
.59.1 tli
1.00. olanla
00 r
Makine
135.
8433
.59.1
9.00. Diğerl
00 eri
Makine
136.
8433
.59.8
5.00. Diğerl
00 eri
Makine
İnk jet
tipi
yazıcıl
ar (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak Makine,
137.
üzere LVD,EMC
8443 tasarla
.32.1 nmış
0.10. olanla
00 r)
Matris
tipi
yazıcıl
ar (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
138.
kullan
8443 ılmak
.32.1 üzere
0.90. tasarla
11 nmış LVD,EMC
olanla
r)
Lazer
tipi
yazıcıl
ar (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
139.
üzere
8443 tasarla
.32.1 nmış
0.90. olanla
12 r)
LVD,EMC
Satır
yazıcıl
ar (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
140.
üzere
8443 tasarla
.32.1 nmış
0.90. olanla
13 r)
LVD,EMC
Diğer
yazıcıl
ar (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
141.
üzere
8443 tasarla
.32.1 nmış
0.90. olanla
19 r)
LVD,EMC
Orjina
li
taraya
rak
kopyal
ama
fonksi
yonu
olan
ve
kopya
yı
elektr
ostatik
baskı
cihazı
vasıtas
ıyla
basan
makin
alar (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
142.
üzere
8443 tasarla
.32.9 nmış
1.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Optik
sistem
ile
müceh
hez,ko
pyala
ma
fonksi
yonu
olan
diğer
makin
alar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
143.
üzere
8443 tasarla
.32.9 nmış
3.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
144.
üzere
8443 tasarla
.32.9 nmış
9.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Orjina
li
taraya
rak
kopyal
ama
fonksi
yonu
olan
ve
kopya
yı
elektr
ostatik
baskı
cihazı
vasıtas
ıyla
basan
makin
alar (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
145.
üzere
8443 tasarla
.39.1 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Sanayi
tipi
yuvarl
ak
146.
(daire
8447 vi)
.11.0 örgü
0.00. makin
12 aları Makine
Sanayi
tipi
yuvarl
ak
147.
(daire
8447 vi)
.12.0 örgü
0.00. makin
12 aları Makine
Sanayi
148.
tipi
8447 düz
.20.2 örgü
0.00. makin
12 aları Makine
Sanayi
tipi
149.
dikiş8447 trikota
.20.2 j
0.00. makin
14 aları Makine
Çamaş
ırı
önden
yükle
meli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
150.
üzere
8450 tasarla
.11.1 nmış
1.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Çamaş
ırı
üstten
yükle
meli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
151.
evlerd
8450 e
.11.1 kullan
9.00. ılmak
00 üzere LVD,EMC
tasarla
nmış
olanla
r)
Kuru
çamaş
ır
kapasi
tesi 6
kg.ı
geçen
fakat
10
kg.ı
geçme
yenler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
152.
evlerd
8450 e
.11.9 kullan
0.00. ılmak
00 üzere LVD,EMC
tasarla
nmış
olanla
r)
Diğer
çamaş
ır
makin
aları
(santri
füjlü
kurut
ma
tertiba
tlı
olanla
r) (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
153.
üzere
8450 tasarla
.12.0 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Elektri
kli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
154.
üzere
8450 tasarla
.19.0 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
155.
üzere
8450 tasarla
.19.0 nmış
0.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
Kuru
çamaş
ır
kapasi
tesi 10
kg.ı
156.
geçen
8450 çamaş
.20.0 ır
0.00. makin
00 aları Makine, LVD, EMC
157.
Kuru
8451 temizl
.10.0 eme
0.00. makin
00 aları Makine, LVD, EMC
Evlerd
e
kullan
ılanlar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
158.
üzere
8451 tasarla
.21.0 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
159.
8451
.21.0
0.00. Diğerl
19 eri
Makine, LVD, EMC
160. 8451
.29.0 Diğerl
0.00. eri
Makine, LVD, EMC
00
Ütü
makin
aları
ve
presler
161.
(ısı ile
8451 yapıştı
.30.0 ran
0.00. presler
00 dahil) LVD,EMC
162.
8462
.39.9
9.00. Presle
12 r
Makine
Ezere
163.
k vida
8463 dişi
.20.0 açma
0.00. makin
11 aları Makine
164.
8465
.91.1 Şerit
0.00. testere
00 ler
Makine
165.
8465 Dairev
.91.2 i
0.00. testere
00 ler
Makine
166.
8465
.91.9
0.00. Diğerl
00 eri
Makine
167.
8465
.92.0 Planya
0.00. makin
11 aları Makine
168.
8465
.92.0 Freze
0.00. makin
12 aları Makine
Keser
169.
ek
8465 kalıpla
.92.0 ma
0.00. makin
13 aları Makine
170.
8465 Taşla
.93.0 ma
0.00. makin
11 aları Makine
171.
8465 Zımpa
.93.0 ralama
0.00. makin
12 aları Makine
172.
8465 Parlat
.93.0 ma
0.00. makin
13 aları Makine
Bükm
173.
e veya
8465 birleşt
.94.0 irme
0.00. makin
00 aları Makine
Delik
açma
174.
veya
8465 zıvana
.95.0 lama
0.00. makin
00 aları Makine
Yarma
,
dilme
veya
soyara
k
yaprak
175.
halind
8465 e
.96.0 açma
0.00. makin
00 aları Makine
Ebonit
ve sert
plastik
madde
lerin
işlenm
176.
esine
8465 mahsu
.99.0 s
0.00. makin
11 alar Makine
177.
8465
.99.0
0.00. Diğerl
19 eri
Makine
178.
Metal
8467 işleme
.11.1 k için
0.00. olanla
00 r
Makine
Garaj,
atölye
ve
benzer
i
yerler
de
kullan
ılan
179.
hava
8467 tazyikl
.11.9 i gres
0.00. tabanc
11 aları Makine
180.
8467
.11.9
0.00. Diğerl
19 eri
Makine
Diğerl
eri
181.
(taşıtla
8467 rda
.19.0 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) Makine
182.
8467
.22.9
0.00. Diğerl
00 eri
Makine
183.
8467
.29.7
0.00. Planya
00 lar
Makine
184.
8467
.29.8
5.00. Diğerl
00 eri
Makine
185.
8467 Zincirl
.81.0 i
0.00. testere
00 ler
Makine
186.
Termo
8481 statik
.80.3 kontro
1.00. llü
00 valfler Gaz yakan cihazlar
187.
8481 Küres
.80.8 el ve
1.00. konik
00 valfler Gaz yakan cihazlar
Motor
lar
188.
(taşıtla LVD
8501 rda
.31.0 kullan
0.90. ılanlar
11 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Jenera
törler
189.
(taşıtla
8501 rda
LVD
.31.0 kullan
0.90. ılanlar
12 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
190.
Diğerl
8501 eri
.32.0 (taşıtla LVD
0.90. rda
00 kullan EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
ılanlar
hariç)
Motor
lar
191.
(taşıtla LVD
8501 rda
.33.0 kullan
0.31. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Çıkış
gücü
75
kW.ı
geçen
fakat
100
kW.da
n az
olanla LVD
r
192.
(taşıtla
8501 rda
.33.0 kullan
0.41. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Çıkış
gücü
100
kW.ol
anlar
193.
(taşıtla
LVD
8501 rda
.33.0 kullan
0.42. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Çıkış
gücü
100
kW.ı
geçenl
er
194.
(taşıtla LVD
8501 rda
.33.0 kullan
0.43. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Çıkış
gücü
735 ila
750 w.
Arasın
da
olanla
r (ta
195.
şıtlard LVD
8501 a
.40.2 kullan
0.21. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Diğerl
eri
196.
(taşıtla LVD
8501 rda
.40.2 kullan
0.29. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Çıkış
gücü
7,5
kW.da
n az
olanla
197.
r (taşı LVD
8501 tlarda
.40.8 kullan
0.11. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Çıkış
gücü
7,5
kW.
Veya
daha
fazla
olup
150
kW.ı
geçme
yenler
LVD
198.
(taş
8501 ıtlarda
.40.8 kullan
0.12. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Çıkış
gücü
150
kW.ı
geçenl
er
199.
(taşıtla LVD
8501 rda
.40.8 kullan
0.13. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Diğerl
eri
200.
(taşıtla LVD
8501 rda
.51.0 kullan
0.90. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Diğerl
eri
201.
(taşıtla LVD
8501 rda
.52.2 kullan
0.90. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Diğerl
eri
202.
(taşıtla LVD
8501 rda
.52.3 kullan
0.90. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Diğerl
eri
203.
(taşıtla LVD
8501 rda
.52.9 kullan
0.90. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Cer
motorl
arı (
204.
taşıtlar
LVD
8501 da
.53.5 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Diğerl
eri
205.
(taşıtla LVD
8501 rda
.53.8 kullan
1.90. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Diğerl
eri (ta
206.
şıtlard LVD
8501 a
.61.2 kullan
0.90. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Diğerl
eri
207.
(taşıtla LVD
8501 rda
.61.8 kullan
0.90. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
Çıkış
gücü
100
kVA.d
an az
olanla
208.
r (taşı LVD
8501 tlarda
.62.0 kullan
0.91. ılanlar
00 hariç) EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
209.
LVD
8504
.10.2
0.90. Diğerl
00 eri
EMC
210.
LVD
8504
.10.8
0.90. Diğerl
00 eri
EMC
Gerili
m
transf
ormat
örler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
211.
taşıtlar
8504 da
.31.2 kullan
1.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
212.
taşıtlar
8504 da
.31.2 kullan
9.00. ılanlar
00 hariç) LVD
Gücü
16
kVA.y
ı
geçen
fakat
500
kVA.y
ı
geçme
yenler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
213.
taşıtlar
8504 da
.33.0 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Gücü
500
kVA.y
ı
geçenl
er (AC
için
501000
volt DC
için
751500
214.
volt
8504 aralıkl
.34.0 arı
0.00. dışınd
00 akiler LVD,EMC
ve
taşıtlar
da
kullan
ılanlar
hariç)
Kesint
isiz
güç
kayna
kları
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
215.
üzere
8504 tasarla
.40.3 nmış
0.10. olanla
11 r)
LVD,EMC
216.
8504
.40.3
0.90. Diğerl
00 eri
LVD
217. 8504 Diğerl
.40.5 eri
LVD
5.90.
00
218.
8504
.40.8
2.90. Diğerl
00 eri
LVD
Kesint
isiz
güç
kayna
kları
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
219.
üzere
8504 tasarla
.40.9 nmış
0.90. olanla
11 r)
LVD,EMC
Gerili
mi
110
volt
220.
veya
8508 daha
.11.0 fazla
0.00. olanla
11 r
LVD
221.
8508
.11.0
0.00. Diğerl
19 eri
LVD,EMC
222. 8508
.19.0 Diğerl
0.00. eri
LVD,EMC
00
Diğer
8508 elektri
.60.0 k
0.00. süpürg
00 eleri LVD,EMC
Öğütü
cüler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
224.
üzere
8509 tasarla
.40.0 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
225.
8509
.40.0
0.00. Mikse
12 rler LVD,EMC
226.
8509
.40.0
0.00. Bilend
13 erler LVD,EMC
227.
Meyv
8509 a ve
.40.0 sebze
0.00. presler
14 i
LVD,EMC
223.
228.
8509
.40.0 Komp
0.00. le
15 setler LVD,EMC
Diğerl
eri (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
229.
üzere
8509 tasarla
.40.0 nmış
0.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
Et
kıyma
makin
aları
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
230.
üzere
8509 tasarla
.80.0 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
231.
üzere
8509 tasarla
.80.0 nmış
0.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
Traş
makin
aıarı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
232.
üzere
8510 tasarla
.10.0 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Saç
kesme
makin
aları
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
233.
üzere
8510 tasarla
.20.0 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Epilas
yon
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
234.
üzere
8510 tasarla
.30.0 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Tama
men
veya
kısme
235.
n
8515 otoma
.31.0 tik
0.00. olanla
00 r
LVD,EMC
Transf
ormat
236.
örlerle
8515 birlikt
.39.1 e
3.00. olanla
00 r
LVD,EMC
Jenera
törlerl
e veya
rotatif
konve
rtörler
le
veya
statik
konve
rtörler
le,
redres
örler
veya
redres
ör
cihazl
237.
arı ile
8515 birlikt
.39.1 e
8.00. olanla
00 r
LVD,EMC
238.
8515
.39.9
0.00. Diğerl
00 eri
LVD,EMC
Ultras
onik
kayna
k
makin
aları
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
239.
üzere
8515 tasarla
.80.1 nmış
0.10. olanla
00 r)
LVD,EMC
Sinterl
enmiş
metal
karbür
lerin
veya
metall
erin sı
cak
olarak
püskür
tülmes
ine
mahsu
s
elektri
kli alet
ve
cihazl
ar (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
240.
üzere
8515 tasarla
.80.1 nmış
0.20. olanla
00 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
241.
üzere
8515 tasarla
.80.1 nmış
0.80. olanla
00 r)
LVD,EMC
Ultras
onik
kayna
k
makin
aları
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
242.
üzere
8515 tasarla
.80.9 nmış
0.10. olanla
00 r)
LVD,EMC
Anınd
a su
ısıtıcıl
ar (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
243.
üzere
8516 tasarla
.10.1 nmış
1.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Daldır
ma
tipi
ısıtıcıl
ar (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
244.
üzere
8516 tasarla
.10.8 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
245.
üzere
8516 tasarla
.10.8 nmış
0.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
Depol
u
ısıtıcı
radyat
örler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
246.
üzere
8516 tasarla
.21.0 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Sıvıyl
a
doldur
ulmuş
radyat
örler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
247.
üzere
8516 tasarla
.29.1 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Konve
ksiyon
tipi
ısıtıcıl
ar (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
248.
üzere
8516 tasarla
.29.5 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Isıtma
lı hava
perdel
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
249.
üzere
8516 tasarla
.29.9 nmış
1.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
250.
üzere
8516 tasarla
.29.9 nmış
1.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
Kanal
tipi
ısıtıcı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
251.
üzere
8516 tasarla
.29.9 nmış
9.00. olanla
12 r)
LVD,EMC
Diğer
ısıtıcı
ve
sobala
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
252.
üzere
8516 tasarla
.29.9 nmış
9.00. olanla
13 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
253.
üzere
8516 tasarla
.29.9 nmış
9.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
254.
üzere
8516 tasarla
.31.0 nmış
0.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
Saç
kıvırm
a
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
255.
üzere
8516 tasarla
.32.0 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Saç
kıvırm
a
maşal
arını
ısıtma
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
256.
ılmak
8516 üzere
.32.0 tasarla
0.00. nmış
12 olanla LVD,EMC
r)
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
257.
üzere
8516 tasarla
.32.0 nmış
0.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
El
kurut
ma
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
258.
üzere
8516 tasarla
.33.0 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
259.
8516
.40.0 Buharl
0.00. ı
11 ütüler LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
260.
üzere
8516 tasarla
.40.0 nmış
0.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
261.
8516 Mikro
.50.0 dalgalı
0.00. fırınla
00 r
LVD,EMC
Ocakl
ar (en
az bir
fırını
ve bir
262.
ısıtma
8516 levhas
.60.1 ı
0.00. olanla
00 r)
Gaz yakan cihazlar,LVD,EMC
Pişirm
e
sacları
,
kaynat
ma
halkal
arı ve
ısıtma
levhal
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
263.
üzere
8516 tasarla
.60.5 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Izgara
lar ve
kızart
ma
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
264.
üzere
8516 tasarla
.60.7 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
265.
8516 Göm
.60.8 me
0.00. fırınla
00 r
LVD,EMC
266.
8516
.60.9 Tost
0.00. makin
11 aları LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
267.
üzere
8516 tasarla
.60.9 nmış
0.00. olanla
19 r)
LVD,EMC
Sadec
e
kahve
yapma
268.
ya
8516 mahsu
.71.0 s
0.00. olanla
11 r
LVD,EMC
Sadec
e çay
yapma
269.
ya
8516 mahsu
.71.0 s
0.00. olanla
12 r
LVD,EMC
270.
8516
.71.0
0.00. Diğerl
19 eri
LVD,EMC
Ekme
271.
k
8516 kızart
.72.0 ma
0.00. makin
00 aları LVD,EMC
272.
8516
.79.2
0.00. Fritözl
00 er
LVD,EMC
Su
kaynat
ma
kaplar
ı
(kettle
) (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
273.
üzere
8516 tasarla
.79.7 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
274.
arında,
8516 evlerd
.79.7 e
0.00. kullan
19 ılmak LVD,EMC
üzere
tasarla
nmış
olanla
r)
Telefo
nik
yüksel
teçler
ve
ölçme
yüksel
teçleri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
275.
havacı
8518 lıkta
.40.3 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
evlerd
e
kullan
ılmak
276.
üzere
8518 tasarla
.40.8 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Takım
halind
eki ses
yüksel
teçleri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
277.
sivil
8518 havacı
.50.0 lıkta
0.00. kullan
00 ılanlar LVD,EMC
hariç)
Eni
1,3
cm.yi
geçme
yen
bant
kullan
an ve
bant
hızı 50
mm./
saniye
yi
geçme
yecek
bir
devird
e
kayda
veya
kayde
dileni
tekrar
göster
meye
mahsu
s
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
278.
sivil
8521 havacı
.10.2 lıkta
0.00. kullan
00 ılanlar LVD,EMC
hariç)
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
279.
akiler
8521 ve
.10.9 taşıtlar
5.00. da ve
00 sivil LVD,EMC
havacı
lıkta
kullan
ılanlar
hariç)
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
280.
havacı
8521 lıkta
.90.0 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Yalnız
görünt
ü
veren
televiz
yon
kamer
aları
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
281.
havacı
8525 lıkta
.80.1 kullan
1.00. ılanlar
11 hariç) LVD,EMC
Hem
ses
hem
görünt
ü
veren
televiz
yon
kamer
aları
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
282.
havacı
8525 lıkta
.80.1 kullan
1.00. ılanlar
12 hariç) LVD,EMC
Yalnız
görünt
ü
veren
televiz
yon
kamer
aları
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
283.
havacı
8525 lıkta
.80.1 kullan
9.00. ılanlar
11 hariç) LVD,EMC
Hem
ses
hem
görünt
ü
veren
televiz
yon
kamer
aları
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
284.
havacı
8525 lıkta
.80.1 kullan
9.00. ılanlar
12 hariç) LVD,EMC
Dijital
kamer
alar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
285.
havacı
8525 lıkta
.80.3 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Sadec
e
televiz
yon k
ameral
arının
aldığı
ses ve
görünt
üleri
kayde
debile
nler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
286.
havacı
8525 lıkta
.80.9 kullan
1.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
287.
havacı
8525 lıkta
.80.9 kullan
9.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Sıvı
kristal
göster
ge
(LCD)
teknol
oji
ekranı
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
288.
arı
8528 dışınd
.59.3 akiler
1.00. ve
00 taşıtlar LVD,EMC
da ve
sivil
havacı
lıkta
kullan
ılanlar
hariç)
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
289.
havacı
8528 lıkta
.59.3 kullan
9.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
290.
havacı
8528 lıkta
.59.7 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Siyah
beyaz
veya
diğer
tek
renkli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
291.
akiler
8528 ve
.69.9 taşıtlar
1.00. da ve
00 sivil LVD,EMC
havacı
lıkta
kullan
ılanlar
hariç)
Renkli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
292.
havacı
8528 lıkta
.69.9 kullan
9.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Video
kayıt
veya
tekrar
verme
ye
mahsu
s
cihazl
a
müceh
hez
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
293.
havacı
8528 lıkta
.72.2 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
İçinde
resim
tüpü
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
294.
havacı
8528 lıkta
.72.3 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Sıvı
kristal
göster
ge
(LCD)
teknol
oji
ekranı
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
295.
havacı
8528 lıkta
.72.4 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Plazm
a
göster
ge
panel
(PDP)
teknol
oji
ekranı
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
296.
havacı
8528 lıkta
.72.6 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da ve
sivil
297.
havacı
8528 lıkta
.72.8 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Diğerl
eri,
siyah
beyaz
veya
diğer
tek
renkli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
298.
arı
8528 dışınd
.73.0 akiler
0.00. ve
00 taşıtlar LVD,EMC
da ve
sivil
havacı
lıkta
kullan
ılanlar
hariç)
Karay
olları
trafiği
ne
mahsu
s
cihazl
ar (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
299.
ılmak
8530 üzere
.80.0 tasarla
0.00. nmış
12 olanla LVD,EMC
r)
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
gemi,
uçak
ve
demir
300.
yolları
8530 nda
.80.0 kullan
0.00. ılanlar
19 hariç) LVD,EMC
Gaz
alarm
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
301.
üzere
8531 tasarla
.10.3 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Bıçakl
ı
sigorta
lar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
302.
ve
8536 taşıtlar
.10.1 da
0.00. kullan
12 ılanlar LVD,EMC
hariç)
D tipi
sigorta
lar (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
303.
taşıtlar
8536 da
.10.1 kullan
0.00. ılanlar
13 hariç) LVD,EMC
Hızlı
sigorta
lar
(güç
yarı
iletken
lerinin
korun
ması
için) (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
304.
taşıtlar
8536 da
.10.1 kullan
0.00. ılanlar
14 hariç) LVD,EMC
Terma
l
sigorta
lar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
305.
arı
8536 dışınd
.10.1 akiler
0.00. ve
15 taşıtlar LVD,EMC
da
kullan
ılanlar
hariç)
Bıçakl
ı
sigorta
lar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
306.
taşıtlar
8536 da
.10.5 kullan
0.00. ılanlar
12 hariç) LVD,EMC
D tipi
sigorta
lar (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
307.
taşıtlar
8536 da
.10.5 kullan
0.00. ılanlar
13 hariç) LVD,EMC
Hızlı
sigorta
lar
(güç
yarı
iletken
lerinin
korun
ması
için) (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
308.
akiler
8536 ve
.10.5 taşıtlar
0.00. da
14 kullan LVD,EMC
ılanlar
hariç)
Terma
l
sigorta
lar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
309.
taşıtlar
8536 da
.10.5 kullan
0.00. ılanlar
15 hariç) LVD,EMC
Bıçakl
ı
sigorta
lar (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
310.
taşıtlar
8536 da
.10.9 kullan
0.00. ılanlar
12 hariç) LVD,EMC
D tipi
sigorta
lar (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
311.
taşıtlar
8536 da
.10.9 kullan
0.00. ılanlar
13 hariç) LVD,EMC
Hızlı
sigorta
lar
(güç
yarı
iletken
lerinin
korun
ması
için) (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
312.
taşıtlar
8536 da
.10.9 kullan
0.00. ılanlar
14 hariç) LVD,EMC
Terma
l
sigorta
lar (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
313.
dışınd
8536 akiler
.10.9 ve
0.00. taşıtlar
15 da
LVD,EMC
kullan
ılanlar
hariç)
Ev tipi
minya
tür
devre
kesicil
er
(otom
atlar)
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
314.
üzere
8536 tasarla
.20.1 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Ev tipi
minya
tür
devre
kesicil
er
(otom
atlar)
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
315.
üzere
8536 tasarla
.20.9 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
16 A.i
geçme
yen
akım
için
olanla
r (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
316.
dışınd
8536 akiler
.30.1 ve
0.00. taşıtlar
00 da
LVD,EMC
kullan
ılanlar
hariç)
16 A.i
geçen
fakat
125
A.i
geçme
yen
akım
için
olanla
r (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
317.
ve
8536 taşıtlar
.30.3 da
0.00. kullan
00 ılanlar LVD,EMC
hariç)
125
A.i
geçen
akım
için
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
318.
taşıtlar
8536 da
.30.9 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Optik
olarak
ikili
giriş
ve
çıkış
devres
i
ihtiva
eden
elektr
onik
AC
anahta
rları (
izole
edilmi
ş
tristör
AC
anahta
rları )
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
319.
taşıtlar
8536 da
.50.0 kullan
3.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
11 A. i
geçme
yen
akım
için
olan
elektr
omeka
nik ani
hareke
tli (
snapaction
)
anahta
rlar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
320.
taşıtlar
8536 da
.50.0 kullan
7.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Konta
k
akımı
10 A. i
geçme
yen
rotatif
anahta
r (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
321.
taşıtlar
8536 da
.50.1 kullan
5.00. ılanlar
11 hariç) LVD,EMC
Konta
k
akımı
10 A.i
geçen
rotatif
anahta
rlar (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
322.
volt
8536 aralıkl
.50.1 arı
5.00. dışınd
12 akiler LVD,EMC
ve
taşıtlar
da
kullan
ılanlar
hariç)
Flores
ans
ampul
ler
için
kompl
e
starter
ler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
323.
üzere
8536 tasarla
.50.8 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Komü
tatörle
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
324.
üzere
8536 tasarla
.50.8 nmış
0.00. olanla
13 r)
LVD
Ev tipi
anahta
rlar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
325.
üzere
8536 tasarla
.50.8 nmış
0.00. olanla
15 r)
LVD
Kollu
şalterl
er (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
326.
üzere
8536 tasarla
.50.8 nmış
0.00. olanla
16 r)
LVD
Ediso
n
ampul
duylar
ı (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
327.
taşıtlar
8536 da
.61.1 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD
Diğerl
eri (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
328.
taşıtlar
8536 da
.61.9 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
329.
taşıtlar
8536 da
.69.9 kullan
0.00. ılanlar
18 hariç) LVD
Elektri
k
devrel
eri
için
prefab
rik
elema
nlar
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
330.
taşıtlar
8536 da
.90.0 kullan
1.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Yarı
331.
iletken
8536 diskler
.90.2 i test
0.00. edicile
00 r
EMC
Otoma
tik
bilgi
işlem
makin
ası ile
donatı
lmış
sayısal
kuman
da
panola
rı (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
332.
üzere
8537 tasarla
.10.1 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Progra
mlana
bilir
hafızal
ı
kuman
da
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
333.
taşıtlar
8537 da
.10.9 kullan
1.00. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Gerili
mi
100
voltu
geçenl
er (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
334.
arı
8539 dışınd
.21.9 akiler
2.00. ve
00 taşıtlar LVD
da
kullan
ılanlar
hariç)
Gerili
mi
100
voltu
geçme
yenler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
335.
taşıtlar
8539 da
.21.9 kullan
8.00. ılanlar
00 hariç) LVD
Reflek
tör
ampul
leri (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
336.
taşıtlar
8539 da
.22.1 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD
Cam
kavan
oz
çapı
25
mm.
veya
daha
yukarı
genel
amaçlı
aydınl
atma
ampul
leri
(CRS)
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
337.
taşıtlar
8539 da
.22.9 kullan
0.00. ılanlar
11 hariç) LVD
Cam
kavan
oz
çapı
25
mm.
veya
daha
yukarı
dekora
tif
ampul
ler
(silika,
manta
r,
mum,
top,
renkli)
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
338.
taşıtlar
8539 da
.22.9 kullan
0.00. ılanlar
12 hariç) LVD
Cam
kavan
oz
çapı
25
mm.de
n
az de
koratif
ampul
ler (25
mm.
Hariç)
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
339.
taşıtlar
8539 da
.22.9 kullan
0.00. ılanlar
13 hariç) LVD
Tüp
şeklin
de
flama
nlı
ampul
ler (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
340.
taşıtlar
8539 da
.22.9 kullan
0.00. ılanlar
14 hariç) LVD
Diğerl
eri (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
341.
taşıtlar
8539 da
.22.9 kullan
0.00. ılanlar
19 hariç) LVD
Cam
kavan
oz
çapı
25
mm.
veya
daha
yukarı
genel
amaçlı
aydınl
atma
ampul
leri
(CRS)
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
342.
taşıtlar
8539 da
.29.9 kullan
2.00. ılanlar
11 hariç) LVD
Cam
kavan
oz
çapı
25
mm.
veya
daha
yukarı
dekora
tif
ampul
ler
(silika,
manta
r,
mum,
top,
renkli)
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
343.
taşıtlar
8539 da
.29.9 kullan
2.00. ılanlar
12 hariç) LVD
Diğerl
eri (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
344.
taşıtlar
8539 da
.29.9 kullan
2.00. ılanlar
19 hariç) LVD
Cam
kavan
oz
çapı
25
mm.de
n az
minyo
n
ampul
ler (25
mm.ve
oto
ampul
leri
hariç)
(AC
için
501000
volt DC
için
345.
758539 1500
.29.9 volt
8.00. aralıkl
11 arı
LVD
dışınd
akiler
ve
taşıtlar
da
kullan
ılanlar
hariç)
Diğerl
eri (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
346.
taşıtlar
8539 da
.29.9 kullan
8.00. ılanlar
19 hariç) LVD
Boyu
590
mm.de
n az
olan
doğrus
al tüp
floresa
ns
ampul
ler
(miny
atür
floresa
ns
ampul
ler) (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
347.
taşıtlar
8539 da
.31.1 kullan
0.00. ılanlar
11 hariç) LVD
Boyu
590
mm.yi
geçen
fakat
1210
mm.yi
geçme
yen d
oğrusa
l tüp
floresa
ns
ampul
ler (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
348.
taşıtlar
8539 da
.31.1 kullan
0.00. ılanlar
12 hariç) LVD
Boyu
1210
mm.de
n fazla
doğrus
al tüp
floresa
ns
ampul
ler (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
349.
taşıtlar
8539 da
.31.1 kullan
0.00. ılanlar
13 hariç) LVD
Doğru
sal
olmay
an
floresa
ns
ampul
ler (A
C için
501000
volt DC
için
751500
350.
volt
8539 aralıkl
.31.1 arı
0.00. dışınd
14 akiler LVD
ve
taşıtlar
da
kullan
ılanlar
hariç)
Simit
şeklin
de
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
351.
taşıtlar
8539 da
.31.9 kullan
0.00. ılanlar
11 hariç) LVD, EMC
Diğerl
eri (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
352.
taşıtlar
8539 da
.31.9 kullan
0.00. ılanlar
19 hariç) LVD, EMC
Civa
veya
sodyu
m
buharl
ı
ampul
ler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
353.
taşıtlar
8539 da
.32.2 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD
Metal
halitli
ampul
ler (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
354.
taşıtlar
8539 da
.32.9 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD
Diğerl
eri (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
355.
taşıtlar
8539 da
.39.0 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD
Ark
lambal
arı (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
356.
taşıtlar
8539 da
.41.0 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD
Diğerl
eri (A
C için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
357.
taşıtlar
8539 da
.49.0 kullan
0.00. ılanlar
00 hariç) LVD
Güneş
pili
(solar)
(bir
modül
halind
e
birleşt
irilmiş
veya
panola
rda d
358.
üzenle
8541 nmiş
.40.9 olsun
0.00. olması
11 n)
LVD, EMC
Yükse
lteçler
359.
(yalnı
8542 z
.33.0 amplif
0.00. ikatörl
00 er)
LVD, EMC
360.
9007
.10.0
0.00. Kamer
00 alar LVD,EMC
Projek
törler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
361.
üzere
9007 tasarla
.20.0 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD,EMC
Projek
törler,
fotoğr
af
büyüt
362.
ücü ve
9008 küçült
.50.0 ücü
0.00. cihazl
00 ar
LVD,EMC
Cihazl
ar
(yalnı
z
kavita
363.
syon
9019 ve
.10.1 lipoliz
0.00. cihazl
11 arı) LVD,EMC
364.
Meka
9019 notera
.10.9 pi
0.00. cihazl
11 arı
LVD,EMC
365.
9019 Psikot
.10.9 ekni
0.00. cihazl
12 arı
LVD,EMC
Basınç
lı su
ile
masaj
366.
yapan
9019 hidro
.10.9 banyo
0.00. sistem
13 leri
LVD,EMC
Diğerl
eri
(yalnı
z
kavita
367.
syon
9019 ve
.10.9 lipoliz
0.00. cihazl
19 arı) LVD,EMC
Elektri
kli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
368.
üzere
9024 tasarla
.10.9 nmış
0.10. olanla
00 r)
LVD,EMC
Elektri
kli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
369.
üzere
9024 tasarla
.80.9 nmış
0.10. olanla
00 r)
LVD,EMC
370.
9028
.10.0 Gaz
0.00. sayaçl
00 arı
EMC
Sıvı
sayaçl
arı
371.
(meka
9028 nik
.20.0 olanla
0.00. r
00 hariç) EMC
372.
9028 Elektr
.30.1 onik
1.00. olanla
11 r
EMC
373.
9028 Elektr
.30.1 onik
9.00. olanla
11 r
EMC
374.
9028
.30.9 Aktif
0.00. sayaçl
12 ar
EMC
375.
9028 Reakti
.30.9 f
0.00. sayaçl
13 ar
EMC
376.
9028 Elektr
.30.9 onik
0.00. sayaçl
14 ar
EMC
Elektr
onik
veya
elektri
kli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
377.
üzere
9029 tasarla
.10.0 nmış
0.20. olanla
00 r)
LVD,EMC
Elektr
onik
veya
elektri
kli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
378.
üzere
9029 tasarla
.20.9 nmış
0.10. olanla
00 r)
LVD,EMC
Elektr
onik
veya
elektri
kli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
379.
taşıtlar
9031 da
.10.0 kullan
0.10. ılanlar
00 hariç) LVD,EMC
Elektr
onik
veya
elektri
kli
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
380.
ılmak
9031 üzere
.20.0 tasarla
0.10. nmış
00 olanla LVD,EMC
r)
Elektr
onik
basınç
kontro
l
cihazl
arı (
AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arı
dışınd
akiler
ve
381.
taşıtlar
9032 da
.20.0 kullan
0.90. ılanlar
11 hariç) LVD,EMC
Elektri
kli
veya
elektr
onik
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
382.
üzere
9107 tasarla
.00.0 nmış
0.00. olanla
11 r)
LVD,EMC
Plastik
ten
kızma
esaslı
elektri
k
ampul
ve
tüplerl
e
kullan
ılmaya
mahsu
s
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
383.
üzere
9405 tasarla
.10.2 nmış
1.00. olanla
00 r)
LVD
Seram
ik
madde
lerden
yapıl
mış
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
384.
üzere
9405 tasarla
.10.4 nmış
0.10. olanla
00 r)
LVD,EMC
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
385.
iş
9405 yerleri
.10.4 nde
0.90. kullan
00 ılmak LVD
üzere
tasarla
nmış
olanla
r)
Kristal
avizel
er (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
386.
üzere
9405 tasarla
.10.5 nmış
0.10. olanla
11 r)
LVD
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
387.
üzere
9405 tasarla
.10.5 nmış
0.10. olanla
19 r)
LVD
Diğer
aydınl
atma
cihazl
arı
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
388.
nde
9405 kullan
.10.5 ılmak
0.90. üzere
00 tasarla LVD
nmış
olanla
r)
Tabii,
suni
veya
terkip
yoluyl
a elde
edilen
deri ve
kösele
den
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
389.
üzere
9405 tasarla
.10.9 nmış
1.10. olanla
00 r)
LVD
Ahşap
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
390.
üzere
9405 tasarla
.10.9 nmış
1.20. olanla
00 r)
LVD
Sepetç
i
eşyası
ve
luffad
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
391.
iş
9405 yerleri
.10.9 nde
1.30. kullan
00 ılmak LVD
üzere
tasarla
nmış
olanla
r)
Yontu
lmaya
elveriş
li
taşlard
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
392.
nde
9405 kullan
.10.9 ılmak
1.40. üzere
00 tasarla LVD
nmış
olanla
r)
Adi
metall
erden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
393.
ılmak
9405 üzere
.10.9 tasarla
1.50. nmış
00 olanla LVD
r)
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
394.
üzere
9405 tasarla
.10.9 nmış
1.90. olanla
00 r)
LVD
Tabii,
suni
veya
terkip
yoluyl
a elde
edilen
deri ve
kösele
den
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
395.
üzere
9405 tasarla
.10.9 nmış
8.10. olanla
00 r)
LVD
Ahşap
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
396.
üzere
9405 tasarla
.10.9 nmış
8.20. olanla
00 r)
LVD
Sepetç
i
eşyası
ve
luffad
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
397.
iş
9405 yerleri
.10.9 nde
8.30. kullan
00 ılmak LVD
üzere
tasarla
nmış
olanla
r)
Yontu
lmaya
elveriş
li
taşlard
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
398.
nde
9405 kullan
.10.9 ılmak
8.40. üzere
00 tasarla LVD
nmış
olanla
r)
Adi
metall
erden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
399.
ılmak
9405 üzere
.10.9 tasarla
8.50. nmış
00 olanla LVD
r)
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
400.
üzere
9405 tasarla
.10.9 nmış
8.90. olanla
00 r)
LVD
Plastik
ten
kızma
esaslı
elektri
k
ampul
ve
tüplerl
e
kullan
401.
ılmaya
9405 mahsu
.20.1 s
1.00. olanla
00 r
LVD
Seram
402.
ik
9405 madde
.20.4 lerden
0.10. olanla
00 r
LVD
403.
9405
.20.4
0.90. Diğerl
00 eri
LVD
Camd
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
404.
nde
9405 kullan
.20.5 ılmak
0.00. üzere
00 tasarla LVD
nmış
olanla
r)
Adi
metall
erden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
405.
üzere
9405 tasarla
.20.9 nmış
1.10. olanla
00 r)
LVD
Tabii,
suni
veya
terkip
yoluyl
a elde
edilen
deri ve
kösele
den
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
406.
üzere
9405 tasarla
.20.9 nmış
1.20. olanla
00 r)
LVD
Ahşap
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
407.
üzere
9405 tasarla
.20.9 nmış
1.30. olanla
00 r)
LVD
Sepetç
i
eşyası
ve
luffad
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
408.
iş
9405 yerleri
.20.9 nde
1.40. kullan
00 ılmak LVD
üzere
tasarla
nmış
olanla
r)
Yontu
lmaya
elveriş
li
taşlard
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
409.
nde
9405 kullan
.20.9 ılmak
1.50. üzere
00 tasarla LVD
nmış
olanla
r)
Adi
metall
erden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
410.
ılmak
9405 üzere
.20.9 tasarla
9.10. nmış
00 olanla LVD
r)
Tabii,
suni
veya
terkip
yoluyl
a elde
edilen
deri ve
kösele
den
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
411.
üzere
9405 tasarla
.20.9 nmış
9.20. olanla
00 r)
LVD
Ahşap
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
nde
kullan
ılmak
412.
üzere
9405 tasarla
.20.9 nmış
9.30. olanla
00 r)
LVD
Sepetç
i
eşyası
ve
luffad
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
413.
iş
9405 yerleri
.20.9 nde
9.40. kullan
00 ılmak LVD
üzere
tasarla
nmış
olanla
r)
Yontu
lmaya
elveriş
li
taşlard
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında,
ev ve
iş
yerleri
414.
nde
9405 kullan
.20.9 ılmak
9.50. üzere
00 tasarla LVD
nmış
olanla
r)
Noel
ağaçla
rında
kullan
ılan
türden
elektri
kli
aydınl
atıcıla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
415.
arında
9405 kullan
.30.0 ılmak
0.00. üzere
00 tasarla LVD
nmış
olanla
r)
Projek
törler
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
416.
üzere
9405 tasarla
.40.1 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD
Kızma
esaslı
elektri
k
ampul
ve
tüplerl
e
kullan
ılmaya
mahsu
s
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
417.
üzere
9405 tasarla
.40.3 nmış
1.00. olanla
00 r
LVD
Flores
ans
lambal
arla
kullan
ılmaya
mahsu
s
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
418.
üzere
9405 tasarla
.40.3 nmış
5.00. olanla
00 r)
LVD
Adi
metall
erden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
419.
ılmak
9405 üzere
.40.9 tasarla
1.10. nmış
00 olanla LVD
r)
Tabii,
suni
veya
terkip
yoluyl
a elde
edilen
deri
veya
kösele
den
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
420.
ılmak
9405 üzere
.40.9 tasarla
1.20. nmış
00 olanla LVD
r)
Sertleş
tirilme
miş
vulkan
ize
kauçu
ktan
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
421.
kullan
9405 ılmak
.40.9 üzere
1.30. tasarla
00 nmış LVD
olanla
r)
Sertleş
tirilmi
ş
kauçu
ktan
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
422.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
1.40. olanla
00 r)
LVD
Ahşap
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
423.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
1.50. olanla
00 r)
LVD
Yontu
lmaya
elveriş
li
taşlard
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
424.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
1.60. olanla
00 r)
LVD
Seram
ik
madde
lerden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
425.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
1.70. olanla
00 r)
LVD
Camd
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
426.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
1.80. olanla
00 r)
LVD
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
427.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
1.90. olanla
00 r)
LVD
Adi
metall
erden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
428.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
5.10. olanla
00 r)
LVD
Tabii,
suni
veya
terkip
yoluyl
a elde
edilen
deri
veya
kösele
den
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
429.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
5.20. olanla
00 r)
LVD
Sertleş
tirilme
miş
vulkan
ize
kauçu
ktan
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
430.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
5.30. olanla
00 r)
LVD
Sertleş
tirilmi
ş
kauçu
ktan
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
431.
kullan
9405 ılmak
.40.9 üzere
5.40. tasarla
00 nmış LVD
olanla
r)
Ahşap
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
432.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
5.50. olanla
00 r)
LVD
Yontu
lmaya
elveriş
li
taşlard
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
433.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
5.60. olanla
00 r)
LVD
Seram
ik
madde
lerden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
434.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
5.70. olanla
00 r)
LVD
Camd
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
435.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
5.80. olanla
00 r)
LVD
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
436.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
5.90. olanla
00 r)
LVD
Adi
metall
erden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
437.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
9.10. olanla
00 r)
LVD
Tabii,
suni
veya
terkip
yoluyl
a elde
edilen
deri
veya
kösele
den
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
438.
aralıkl
9405 arında
.40.9 kullan
9.20. ılmak
00 üzere LVD
tasarla
nmış
olanla
r)
Sertleş
tirilme
miş
vulkan
ize
kauçu
ktan
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
439.
kullan
9405 ılmak
.40.9 üzere
9.30. tasarla
00 nmış LVD
olanla
r)
Sertleş
tirilmi
ş
kauçu
ktan
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
440.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
9.40. olanla
00 r)
LVD
Ahşap
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
441.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
9.50. olanla
00 r)
LVD
Yontu
lmaya
elveriş
li
taşlard
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
442.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
9.60. olanla
00 r)
LVD
Seram
ik
madde
lerden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
443.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
9.70. olanla
00 r)
LVD
Camd
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
444.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
9.80. olanla
00 r)
LVD
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
445.
üzere
9405 tasarla
.40.9 nmış
9.90. olanla
00 r)
LVD
Plastik
madde
lerden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
446.
üzere
9405 tasarla
.60.2 nmış
0.00. olanla
00 r)
LVD
Adi
metall
erden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
447.
üzere
9405 tasarla
.60.8 nmış
0.10. olanla
00 r)
LVD
Tabii,
suni
veya
terkip
yoluyl
a elde
edilen
deri
veya
kösele
den
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
448.
aralıkl
9405 arında
.60.8 kullan
0.20. ılmak
00 üzere LVD
tasarla
nmış
olanla
r)
Ahşap
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
449.
üzere
9405 tasarla
.60.8 nmış
0.30. olanla
00 r)
LVD
Seram
ik
madde
lerden
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
450.
üzere
9405 tasarla
.60.8 nmış
0.40. olanla
00 r)
LVD
Camd
an
olanla
r (AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
451.
üzere
9405 tasarla
.60.8 nmış
0.50. olanla
00 r)
LVD
Diğerl
eri
(AC
için
501000
volt DC
için
751500
volt
aralıkl
arında
kullan
ılmak
452.
üzere
9405 tasarla
.60.8 nmış
0.90. olanla
00 r)
LVD
EK3
FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici
depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması
durumunda)
- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
2. Fatura veya proforma fatura (*)
3. AT Uygunluk Beyanı - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)
* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı
örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.
Ek-4
TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
EKONOMİ BAKANLIĞINA
"CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2015/9) uyarınca, ithal etmek istediğimiz … GTİP’li ve … isimli, … numaralı
ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuata uygun ve güvenli
olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi,
aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı
bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir
kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
İthalatçının veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Yetkili İmza(lar)
Tarih
İthalatçının açık unvanı ve adresi
İlgili gümrük idaresi
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi
dairesinin adı
İthalatçının vergi sicil numarası
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil
numarası
İthal konusu ürünün CIF değeri
:
:
:
:
:
:
:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
748 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content