close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Mart Ayı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri

embedDownload
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU
MART 2014
Türkiye İstatistik Kurumu 16/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mart dönemi “Hanehalkı İşgücü
İstatistikleri” haber bültenini yayımladı.
2014 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

İşsiz sayısı 251 bin kişi artarak 2 milyon 747 bin kişiye yükselmiştir.

İşsizlik oranı % 9,7,

Tarım dışı işsizlik oranı % 11,6,

Genç işsizlik oranı % 16,7,

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı % 9,9 olmuştur.

İstihdam edilenler 25 milyon 583 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde tarım
sektöründe çalışanlar 5 milyon 315 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışanlar 20
milyon 268 bin kişi olarak gerçekleşmiştir.

İstihdam edilenlerin % 20,8’i tarım, % 21’i sanayi, % 7,1’i inşaat, % 51,2’si de
hizmetler sektöründe yer almıştır.

İşgücüne katılma oranı % 49,9 olarak gerçekleşmiştir.

İstihdam oranı % 45,1 olmuştur.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 25 bin kişi
artarken, işsizlik oranı 0,1 puanlık artış ile % 9,1 olmuştur.
2014 yılı Mart döneminde işsiz sayısı, 2 milyon 747 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı % 9,7
seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde işsizlik oranı erkeklerde % 9,1, kadınlarda % 11,0
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
19.06.2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı ise % 9,1 olmuştur (Tablo
1, Grafik 1).
Tablo 1. Mevsim Etkilerden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, Mart 2014
Göstergeler
15 ve daha yukarı yaştakler
Nüfus (Bi n ki şi )
İşgücü (Bi n ki şi )
İsti hdam (Bi n ki şi )
Tarım
Tarım dışı i şsi zl i k oranı
İşsi z (Bi n ki şi )
İşgücüne dahi l ol mayanl ar (Bi n ki şi )
İşgücüne katıl ma oranı (%)
İsti hdam oranı (%)
İşsi zl i k oranı (%)
Tarım dışı i şsi zl i k oranı
Genç nüfusta işsizlik oranı
Toplam
Erkek
Kadın
56.178
28.330
25.583
5.315
20.268
2.747
28.388
49,9
45,1
9,7
11,6
28.014
19.782
17.979
2.887
15.091
1.803
8.233
70,6
64,2
9,1
10,4
28.704
8.548
7.604
2.427
5.177
944
20.155
29,8
26,5
11,0
15,1
16,7
15,7
18,8
54,5
49,1
9,9
11,7
75,8
68,8
9,3
10,4
33,1
29,3
11,2
15,1
(1)
15-64 Yaş grubu
İşgücüne katıl ma oranı (%)
İsti hdam oranı (%)
İşsi zl i k oranı (%)
Tarım dışı i şsi zl i k oranı
Kaynak: TÜİK.
(1): 15-24 yaş grubundaki nüfustur.
Not: Rakaml ar yuvarl amadan dol ayı topl amı vermeyebi l i r.
Tarım dışı işsizlik oranı % 11,6 olurken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı % 16,7,
15-64 yaş işsizlik oranı ise % 9,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Grafik 1. İşsizlik Oranları
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
19.06.2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2014 yılı Mart döneminde 15 ve daha yukarı yaş istihdam edilenlerin sayısı 25 milyon 583 bin
kişi, istihdam oranı % 45,1 olmuştur. Bu oran erkeklerde % 64,2, kadınlarda % 26,5 olarak
gerçekleşmiştir.
Tarım sektöründe çalışanların sayısı 5 milyon 315 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı
ise 20 milyon 268 bin kişidir. Sanayi sektöründe çalışanların sayısı 5 milyon 365 bin kişiye,
inşaat sektöründe çalışanların sayısı 1 milyon 812 bin kişiye, hizmetler sektöründe
çalışanların sayısı da 13 milyon 090 bin kişiye yükselmiştir. 2014 Mart döneminde istihdam
edilenlerin % 20,8’i tarım, % 21’i sanayi, % 7,1’i inşaat ve % 51,2’si ise hizmetler sektöründe
istihdam edilmiştir (Grafik 2).
Grafik 2. İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı
Kaynak: TÜİK.
Tarım sektöründe istihdam edilenlerin % 31,9’unu kadın nüfus, % 16,1’ini erkek nüfus
oluştururken, sanayi sektörünün % 22,9’unu erkek, % 16,5’ini kadın, inşaat sektörünün %
9,6’sını erkek, % 1,1’ini kadın, hizmetler sektörünün % 51,5’ini erkek, % 50,5’ini kadın nüfus
oluşturmuştur.
İşteki duruma göre istihdam edilenlerin % 65,6’sı ücretli veya yevmiyeli, % 4,7’si işveren, %
17,7’si kendi hesabına çalışan, % 12,1’i de ücretsiz aile işçisidir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
19.06.2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2014 yılı Mart döneminde 56 milyon 718 bin kişi olan 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 28
milyon 330 bin kişisi işgücüne dahil olurken, 28 milyon 388 bin kişisi işgücü dışında kalmış,
işgücüne katılma oranı % 49,9 olmuştur. İşgücüne dahil olmayan nüfusun; % 40,6’sını ev
işleriyle uğraşanlar, % 16,8’ini eğitim ve öğretim görenler, % 13,3’ünü emekliler, % 13,6’sını
çalışamaz haldekiler, % 8,8’i iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, % 0,3’ünü mevsimlik
çalışanlar ve % 6,7’sini da bunların dışındaki nedenlerle çalışmayanlar oluşturmaktadır.
2014 yılı Mart döneminde iş aramayıp çalışmaya hazır olan 2 milyon 492 bin kişi
bulunmaktadır. Bu kişilerle birlikte geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 239 bin kişiye ulaşırken,
geniş tanımlı işsizlik oranı % 18,5 olmuştur.
2014 yılı Mart döneminde bir önceki döneme göre mevsim etkilerinden arındırılmış verilere
göre istihdam edilenlerin sayısı 149 bin kişi artarak 26 milyon 10 bin kişiye yükselirken,
istihdam oranı 0,2 puan artarak % 45,9’a yükselmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış
işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ile % 50,4 olarak
gerçekleşmiştir. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde ise en fazla artış 102 bin kişi ile
hizmet sektöründe olmuştur.
Bu konuyla ilgili ayrıntılı haber bültenine www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Dairesi
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
19.06.2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
532 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content