close

Enter

Log in using OpenID

BTY Rapor.docx - Milli Eğitim Bakanlığı

embedDownload
Çizgi Roman Hazırlama ÇalıĢma Kağıdı (2014 - Ġzmir)
ETKĠNLĠK ADI: Toondoo Web Sayfasını kullanarak çizgi roman oluşturma
ETKĠNLĠĞĠN AMACI: Etkinlik sonunda öğrenciler toondoo sayfasını kullanarak etkili iletişim kurabilir, fikir
ve projelerini gerçekleştirebilir ve bunları sosyal medyada paylaşabilir.
BEKLENEN KAZANIMLAR: Bilginin sunulması için çoklu ortam uygulamalarını etkili biçimde kullanır.
Bilgi ve fikirlerini farklı hedef kitlelerin anlayacağı biçimde düzenleyip medya aracılığı ile paylaşabilir.
HAZIRLAYANLAR:
Hale SAĞBAġ, KarĢıyaka Ortaokulu, KarĢıyaka, [email protected]
Selçuk SAĞBAġ, Selim Diniz Ortaokulu, Çiğli, [email protected]
ġaban BAġARAN, Atatürk Ortaokulu, Karaburun [email protected]
M. Mahmut URUK, 12 Eylül Ortaokulu, Narlıdere [email protected]
DERS ĠġLENĠġĠ
1- Adres çubuğuna http://www.toondoo.com/ adresini giriniz. Ardından sağ üst
köĢedeki Sign Up For Free! Butonuna tıklayarak üye olunuz.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
2- Çıkan ekrandan Sağ taraftaki Sign Up fo Toondoo ya tıklayınız.
3- Username: Kullanıcı Adınız
Password: ġifreniz
E-mail ID: e-posta Adresinizi yazınız. Ve Register düğmesine tıklayınız.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
4-Kayıt ekranından sonra Log-in (giriĢ) bölümüne tıklayınız.
Kullanıcı adınız ve Ģifrenizi girdikten sonra Sign in düğmesine tıklayınız.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
5- Sağ taraftaki Toondoo Maker’a tıklayınız.
6- Çizgi roman hikayesini yerleĢtireceğiniz Ģablonu seçiniz.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
71 Numara: Karakterlerinizi bu bölümden sahnemize yerleĢtirebilirsiniz.
2 Numara: Arka planı bu bölümden ekliyoruz.
3 Numara: Nesneleri (Top, ağaç, araba, kutu vb.) ekleyebileceğiniz bölüm.
4 Numara: KonuĢma balonlarını buradan ekliyoruz.
5-6-7-8 Numaralar: Bu bölümlerden de farklı karakter veya nesne ekleyebilirsiniz.
1 2 3 4 5 6 7 8
Bu bölüm araçlar menüsüdür. Bu bölümden resimleri, karakterleri, yazıları, nesneleri
biçimlendirebilirsiniz. (büyültüp, küçültme, yönünü değiĢtirme, silme vb.)
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
8- Kaydetmek için sol üst tarafa geliniz. Save as butonuna tıklayarak kaydetme ekranına
geliniz.
9- Title: BaĢlığınız
Description: Tanıtım yazısı doldurup Publish butonuna basınız.
10- Çıktı almak için Print Toon butonuna basınız.
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
738 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content