close

Enter

Log in using OpenID

2014 üniversite yerleştirme sonuçları

embedDownload
Adı
Soyadı
Program Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ELĠF
DÜZKÖYLÜ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
MUHAMMET
PAK
Sınıf Öğretmenliği
ġEYDA
ÜSTÜN
Gıda Mühendisliği
MERVE
YILMAZ
Ġngilizce Öğretmenliği
CEREN
CAN
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı
BÜġRA
OCAK
HemĢirelik
FATĠH OĞULCAN
KUK
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ĠÖ)
DOĞAN
ARSLAN
ĠĢletme (ĠÖ)
KARDELEN
KALAFAT
ġehir ve Bölge Planlama
ECEM
ĠġNAS
Mimarlık (%50 Burslu)
MĠHRĠBAN
ÖZTÜRK
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ĠÖ)
CĠHAT
KIZILKAYA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
EREN
AÇIKEL
Bilgisayar Mühendisliği
HAZAL YAREN
UZUN
Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce, Fransızca, Türkçe) (ĠÖ)
ALPEREN
YEġĠL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ĠÖ)
HASBĠ
BAġARAN
Tıp Fakültesi
ARĠF OĞUZHAN
BATUR
Makine Mühendisliği
AYġE GĠZEM
ULKATAN
Elektronörofizyoloji (Ücretli)
ġEYDANUR
OLGUN
Aktüerya Bilimleri
EREN
ġATIR
Coğrafya (ĠÖ)
MERVE
DEMĠRCĠ
Psikoloji (Ücretli)
ESRA
KAġIKÇI
Bilgi ve Belge Yönetimi
23
KÜRġAT
KARAMAHMUTOĞLU
Aktüerya Bilimleri
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
RABĠA DĠLARA
DEMĠRARSLAN
ĠĢletme (%50 Burslu)
CEREN MĠNE
CEYLAN
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
ġULE NUR
DEMĠRCĠ
Moleküler Biyoloji ve Genetik
MUHAMMET ZEKERĠYA
ZEKERĠYAOĞLU
Gıda Mühendisliği (ĠÖ)
SEVGĠ
ARAZ
Mimarlık (Ücretli)
SÜLEYMAN
MARAP
Maliye (ĠÖ)
DUYGU
AKTAġ
HemĢirelik
ERDEM
MAHMUTOĞLU
ĠĢletme
YAPRAK
DURMUġ
Veteriner Fakültesi
OSMAN
ġENOCAK
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (ĠÖ)
SEVDA
KURU
Mimarlık (Tam Burslu)
ALĠHAN
CENGĠZHAN
Turizm ĠĢletmeciliği (ĠÖ)
ESRA
SARIKOCA
Endüstri Mühendisliği (ĠÖ)
GÜLAY
TUĞRUL
Sınıf Öğretmenliği
SONGÜL
ÇAKIROĞLU
HemĢirelik
ESRA
TUSUN
Matematik
ġEYMA
DĠNÇER
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)
ELĠF
YILDIRIM
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı (Ġngilizce)
ġUHEDA
ERBAY
Endüstri Mühendisliği
SĠBEL
DUYAR
ĠĢletme (ĠÖ)
FATĠH
AYDOĞDU
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
MUSTAFA
BOZDEMĠR
Otomotiv Mühendisliği
HATĠCE
ĠNCE
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
HALE NUR
KUTBAY
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu)
SEMĠHA BEYZA
HESAPCI
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık (%25 Burslu)
ġEYMA
GÖĞNE
Psikoloji (Ücretli)
ONUR
URġAR
Görsel ĠletiĢim Tasarımı (Ġngilizce) (%25 Burslu)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
GĠZEMNUR
YILMAZ
Ġngilizce Öğretmenliği
ÖMER
ÇĠFTCĠ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
BÜġRA
BAHAR
KarĢılaĢtırmalı Edebiyat
SENA
ÖZ
Mimarlık (Ġngilizce) (%50 Burslu)
ANIL
ÇAKIR
ĠnĢaat Mühendisliği
MERVE DENĠZ
BALCI
ĠĢletme (ĠÖ)
BEDRĠ
YAġAR
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı
HANDENUR
KOCAĠLĠ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
BERRANUR
GÜNDAġ
ĠĢletme
DAMLA
ÖNDER
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı
NURDAN
KASAPLI
Fen Bilgisi Öğretmenliği
MUAZ
ARSLAN
Jeoloji Mühendisliği
NURSELĠ
ERGÜN
ĠnĢaat Mühendisliği
FURKAN
KAREN
Ġlahiyat (Ġngilizce)
MUSTAFA
DEMĠROĞLU
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
EBRU
TAġ
HemĢirelik Yüksekokulu
BÜġRA NUR
ĠÇLEK
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠÖ)
MĠHRĠBAN
YEġĠLKIR
Sosyoloji
SÜVEYBE
GÜN
Gıda Mühendisliği
SERHAT
KÖMPE
Zihin Engelliler Öğretmenliği (ĠÖ)
GAMZE
SEZGĠN
HemĢirelik Yüksekokulu
KEVSER
ALKAN
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
TALHA
AYAR
Uluslararası ĠliĢkiler
BUSE
SARISOY
Bilgisayar Mühendisliği
ESRA
KARAPIÇAK
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
AYġE NUR
AKSOY
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler (Tam Burslu)
ZEYNEP
ÖZTÜRK
Türk Dili ve Edebiyatı (ĠÖ)
ġANFURKAN
ġAHĠN
ĠnĢaat Mühendisliği
HĠLAL
AYAZ
Ġngilizce Öğretmenliği
EMRE
KARABACAK
Maliye
SÜMEYYE
AYDIN
Ġngilizce Öğretmenliği
BĠRCAN
ERDOĞAN
Psikoloji (Ücretli)
AYNUR
TOKGÖZ
Harita Mühendisliği (ĠÖ)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
190 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content