close

Enter

Log in using OpenID

Cerrahi Alan Enfeksiyonları

embedDownload
CERRAHİ ALAN
ENFEKSİYONLARI
Uz.Dr. Nursu Şahin
BEYOĞLU GÖZ HASTALIKLARI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
HASTANE ENFEKSİYONLARI
(nozokomiyal enfeksiyonlar)
• Hastanın hastaneye başvurduğu veya
hastaneye yattığında henüz enkübasyon
döneminde olmayan, daha sonra gelişen,
hatta bazen hasta taburcu olduktan sonra
ortaya çıkan enfeksiyonlardır.
• Hastaneden alınan mikroorganizamalarla
gelişirler.
• Genelde yattıktan 48-72 saat sonra ile
taburcu olduktan sonra 10 gün içinde ortaya
çıkarlar.
ÖNEMİ
• Mortalite ve morbiditeyi artırır
• Yatış süresini uzatır
• Tedavi giderlerinde büyük artışlara
neden olur.
• Çok ilaca dirençli hastane kökenlerinin
oluşmasına neden olur.
Tıp Etiği ve Hastane Enfeksiyonları
Hastaya zarar vermeyeceksin
Hukuksal boyut
Maliyet
EN SIK GÖRÜLEN HASTANE ENFEKSİYONLARI
•
•
•
•
•
•
Üriner sistem enfeksiyonları
Bakteremi
Sepsis
Pnömoni
Cerrahi alan
Kateter enfeksiyonları
EN SIK GÖRÜLEN MİKROORGANİZMALAR
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter spp
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Enterobacter sp.
Enterococcus
Candida
HASTANE ENFEKSİYONU TANIMLAR
(CDC)
Her sistem için ayrı ayrı tanımlamalar yapılmıştır:
Üriner sistem
Cerrahi alan*
Pnömoni ve pnömoni dışı alt solunum yolu enfeksiyonları
Kan dolaşımı
Kemik eklem
SSS
Kardiovasküler sistem
Göz* ,KBB ve ağız enfeksiyonları
Genital sistem
Deri ve yumuşak doku
GÖZ ENFEKSİYONLARI
A.Konjuktivit
Aşağıdakilerden en az birinin bulunması gerekir.
Kriter 1: Konjuktiva veya göz kapağı,göz yaşı bezi, kornea gibi komşu
dokulardaki pürülan eksudada patojen izole edilmesi.
Kriter 2: Konjuktiva veya göz çevresinde kızarıklık veya ağrı ve aşağıdaki
bulgulardan en az birinin bulunması;
• Pürülan eksuda,
• Eksudanın Gram boyasında mo. ve lökosit görülmesi,
• Eksuda veya konjuktiva sürüntüsünde pozitif antijentesti(C.trochomatis,
HSV,Adenovirüs….),
• Eksuda veya konjuktiva sürüntüsünde çok çekirdekli dev hücre görülmesi,
• Pozitif viral kültür,
• Patojen için pozitif antikor testi.
B. Diğer Göz Enfeksiyonları
Aşağıdakilerden en az birinin bulunması gerekir.
Kriter 1: Vitreus sıvısının ön ve arka odacığında mo. üretilmesi
Kriter 2: Başka nedenlere bağlı olmayan göz ağrısı, görme bozukluğu ve
hipopiyon ve;
• Klinisyenin göz infeksiyonu tanısı koyması,
• Kanda pozitif antijen testi
• Kanda mo. üremesi.
Kimyasal ajanlara(gümüş nitrat) ya da genel bir viral hastalığa bağlı
olarak ortaya çıkan konjuktivit hastane enfeksiyonu olarak
değerlendirilmemelidir.
CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI
A.Yüzeyel cerrahi alan infeksiyonu: Girişim sonrası 30gün içinde ortaya çıkmalı VE
yalnızca deri, derialtı doku ve fasya üstü kasları tutmalı VE aşağıdakilerden en az
birinin bulunması gerekir.
1. İnsizyon yeri ve fasya üzerinden pürülan akıntı
2. Kültürde mo. üretilmesi
3. Ağrı, hassasiyet, ödem, kızarıklık, ısı artışı
4.İzleyen doktorun enfeksiyon tanısı koyması
B. Derin cerrahi alan infeksiyonu: Yabancı cisim olmadığında girişim sonrası 30gün
içinde ya da yabancı cisim varsa 1 yıl içinde ortaya çıkmalı VE fasya ve fasya altı
dokuları tutmalı VE aşağıdakilerden en az birinin bulunması gerekir.
1.İnsizyon yerinin derin bölgesinden pürülan akıntı
2.Yaranın kendiliğinden açılması ya da ateş olması ve/ veya lokal ağrı ve hassasiyet
nedeniyle cerrahın yarayı açması
3.Cerrahi,patoloji veya radyolojik olarak apse veya enfeksiyonun varlığı
4.Cerrahın infeksiyonu tanısı koyması
C. Organ/ boşluk cerrahi alan infeksiyonu: Organ ya da boşluğa ait alanda yabancı
cisim olmadığında girişim sonrası 30gün içinde ya da yabancı cisim varsa 1 yıl
içinde ortaya çıkmalı VE fasya ve fasya altı dokuları tutmalı VE aşağıdakilerden en
az birinin bulunması gerekir.
1.Drenden pürülan akıntı
2.Doku ya da sıvı örneklerinde mo. üretilmesi
3.Cerrahi,patoloji veya radyolojik olarak apse veya enfeksiyonun varlığı
4.Cerrahın veya izleyen doktorun infeksiyon tanısı koyması
Organ/Boşluk CAE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arteriyel veya venöz enfeksiyon
Endokardit
Miyokardit veya perikardit
Meme absesi veya mastit
Göz (konjunktivit dışında)
Eklem veya bursa
Kulak, mastoid
Ağız boşluğu
Üst solunum yolları
Sinüzit
Diğer alt solunum yolu enfeksiyonları
Osteomiyelit
Disk aralığı
Menenjit veya ventrikülit
Spinal abse
İntrakraniyal, beyin absesi ve dura enfeksiyonu
Gastrointestinal sistem
İntraabdominal
Endometrit
Vajinal “cuff”
Diğer genital sistem enfeksiyonları
C. Organ/ boşluk cerrahi alan infeksiyonu:
Organ ya da boşluğa ait alanda yabancı cisim olmadığında girişim
sonrası 30gün içinde ya da yabancı cisim varsa 1 yıl içinde ortaya
çıkmalı VE fasya ve fasya altı dokuları tutmalı VE aşağıdakilerden
en az birinin bulunması gerekir.
1.Drenden pürülan akıntı
2.Doku ya da sıvı örneklerinde mo. üretilmesi
3.Cerrahi,patoloji veya radyolojik olarak apse veya enfeksiyonun
varlığı
4.Cerrahın veya izleyen doktorun infeksiyon tanısı koyması
Cerrahi Alan Enfeksiyonları
• Nozokomiyal enfeksiyonlar arasında
sıklık yönünden 2. veya 3. sırada
Üriner sistem enfeksiyonları
Cerrahi alan enfeksiyonları
Nozokomiyal pnömoni
CAE--Patogenez
CAE
• Cerrahi alanın mikrobiyal kontaminasyonu
– Endojen flora
– Eksojen kontaminasyon: Cerrahi ekip,
ameliyathane ortamı, aletler vb.
• Bakteriyel kontaminasyonun miktarı
• Mikroorganizmanın virulansı
• Konakçı direnci
CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONU
GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK
FAKTÖRLERİ
1.Hastaya ait risk faktörleri
2.Operatif sürece bağlı risk faktörleri
a)Operasyon öncesi
b)Operasyon sırası
c)Operasyon sonrası
Hastaya Ait Risk Faktörleri
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Yaş (Bir yaşın altında ve 65 yaşın üzerinde )
Beslenme durumu
Diabetes mellitus
Sigara
Obesite ( İdeal kilonun %20 sinden fazlası)
Vücudun başka bir yerinde enfeksiyon bulunması
Mikroorganizmalarla kolonizasyon
İmmünsupresyon
Preoperatif hospitalizasyon süresi
Ameliyata Ait Risk Faktörleri
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Cerrahi el yıkama süresi
Cilt antisepsisi
Preoperatif traş
Preoperatif cilt hazırlığı
Ameliyat süresi
Antimikrobiyal profilaksi
Ameliyathane havalandırması
Aletlerin yetersiz sterilizasyonu
Cerrahi alanda yabancı cisim
Cerrahi drenler
Cerrahi teknik
• Kötü hemostaz
• Ölü boşluk kalması
• Doku travması
CAE-Korunma
CAE(Guideline for Prevention of Surgical Site Infection)
a)Operasyon öncesi
• Hastanın hazırlanması
• Cerrahi takım üyelerinin el-önkol antisepsisi
• Enfekte veya kolonize cerrahi personelin yönetimi
• Antimikrobiyal profilaksi
b)Operasyon sırası
• Havalandırma
• Yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu
• Cerrahi ekipmanın sterilizasyonu
• Cerrahi giyim ve drape kullanımı
• Asepsi ve cerrahi teknik
c)Operasyon sonrası
• Yaranın kapatılması ve postoperatif pansuman
• Operasyon sonrası takip
d)Sürveyans
Enfeksiyonların Azaltılmasına
Yönelik Önerilerin Sınflandırılması
Kategori 1A: Uygulanması kuvvetle tavsiye edilen ve
iyi planlanmış deneysel, klinik veya epidemiyolojik
çalışmalarla desteklenen uygulamalar.
Kategori 1B: Uygulanması kuvvetle tavsiye edilen ve
bazı deneysel, klinik veya epidemiyolojik çalışmalarla
ve güçlü teorik bilgilerle desteklenen uygulamalar.
Kategori 2: Uygulanması önerilen ve öneri niteliğinde
olan klinik veya epidemiyolojik çalışmalarla veya
teorik bilgilerle desteklenen uygulamalar
Kanıtlanmamış veri: Etkinliğe yönelik yeterli kanıtların
olmadığı, konsensusa varılmamış uygulamalar.
Hastanın hazırlanması
1. Elektif operasyonla öncesi cerrahi alanın uzağındaki tüm
enfeksiyonların saptanması ve tedavi edilmesi, gerekirse
ameliyatın enfeksiyon tedavisi tamamlanana kadar
ertelenmesi. Cerrahi kiniklerineyatan hastalarda yandaş
infeksiyonlar olaraken sık akciğer, üriner sistem, deri ve
yumuşakdoku infeksiyonları görülür. CAİ riskinin
budurumlarda 2-3 kat arttığı gösterilmiştir.Elektif
operasyonlardan önce buinfeksiyonların tanınıp mutlaka
tedavi edilmesigerekir. Mümkünse girişim tedavi
sonrasınaertelenmelidir (1A).
2. İnsizyon alanındaki ve etrafındaki kıllar ameliyata engel
oluşturmayacaksa kesilmemelidir.(1A)
3. Kılların kesilmesi gerekiyorsa ameliyattan hemen önce
ve mümkünse elektrikli kesicilerle kesilmelidir. Cerrahi
alanın traşı yapılacaksa operasyondanhemen önce
yapılmalı ve jilet veya bistüri yerinemakas, elektrikli traş
makinesi veya kıl dökücükremler kullanılmalıdır (1A).
Operasyondan öncekigünün akşamı cerrahi bölgenin
traşedilmesi yüksek bir CAİ riski taşır. Traşesnasında
deride oluşacak olan minikyaralanmaların bakteriyel
kolonizasyonuarttıracağı ve buna bağlı olarak CAİ
nındaha fazla görüleceği ortayakonulmuştur.
4. Tüm diyabetik hastalarda serum glukoz
seviyesinin yeterince kontrol edilmeli ve
perioperatif hiperglisemiden kaçınılmadır.
Diyabetik hastalarda infeksiyonriski diğer
hastalara göre üç kat daha fazla; insülinebağımlı
olanlarda oral antidiyabetik kullananlara
göredaha fazladır. Perioperatif ve postoperatif ilk
48saatlik periyot içinde kan glikoz seviyesinin
200mg/dL nin üzerinde olmasının CAİ riskini
arttırırdığbildirilmiştir, bu dönemde 200
mg/dL’nin altındatutulması önerilir (1B).
5. Tütün mamullerinin kullanımının bırakılması
desteklenmelidir. Uygun olan elektif ameliyattan en az 30
gün önce tütün mamullerinin kullanımının kesilmesidir. (1B)
6. Ameliyattan en az bir gün önce hastaların banyo
yapmaları gereklidir (Tercihen antiseptik –klorheksidin
solüsyonla). (1B)
7. Antiseptik cilt hazırlığından önce insizyon alanının
etrafındaki kontaminasyon yıkanıp temizlenmelidir. (1B)
8. Cilt hazırlığı uygun bir antiseptik solüsyonla yapılmalıdır.
(1B)
9. Ameliyat öncesi antiseptik cilt hazırlığı merkezden
dışarıya doğru dairesel hareketlerle yapılmalı ve
hazırlanmış alan gerek olduğunda insizyonun
genişletilmesine, yeni insizyonlara, dren konulmasına
müsaade etmelidir. (2)
10. Ameliyat öncesi hastanede kalış süresinin hastanın
hazırlanmasına imkân verecek kadar olması, ancak
olabildiğince de kısa tutulması gerekmektedirHastanede uzun
süre yatan olgularda cilt florasındaki mikroorganizmalarda artış
gözlenir. Bu flora hastanede rastlanan dirençli m.o.ları içerebilir.
Operasyon öncesi hastanede kalışsüresinin uzamasının CAİ
riskini arttıran birfaktör olduğu birçok çalışmadagösterilmiştir. (2)
11. Sistemik steroid kullanımının kesilmesine yönelik herhangi
bir öneri yoktur. Bu durum tartışmalıdır.Steroidve
immünosüpresif ilaç kullanımı ameliyat sonu dönemde
inflamatuvar cevabı olumsuz etkiler.Ancak yapılan çalışmalarda
bunların kullanılması ile infeksiyon riski arasında ilişkiyi
kanıtlayan deliller gösterilememiştir(Çözümlenmemiş konu)
12. Ek beslenme desteği önerilmemektedir. Şiddetli proteinkalorimalnütrisyonu yara iyileşmesini bozarak CAİinsidansını ve
mortaliteyi arttırır. Serumalbümin düşüklüğün de CAİgelişimi için
önemli bir risk faktörü olduğubildirilmiştir. Bununla birlikte bazı
iyiplanlanmış randomize ve kontrollüçalışmalarda preoperatif
nütrisyonel desteğinCAİ riskini azalttığı gösterilememiştirYine de
preop vepostop nütrisyonel destek pek çok cerrah veyoğun bakım
uzmanınca önerilmektedir.(Çözümlenmemiş konu).
13. Burun deliklerine ameliyat öncesi Mupirosin kullanımı
önerilmemektedir. KVC de önerilebilir.(Çözümlenmemiş konu)
14. Yara alanının oksijenasyonunun arttırılması için düzenlemeler
yapılması önerilmemektedir Bir çalışmadasuplemental perioperatif
oksijen verilmesininpostoperatif CAİ insidansını azaltacağı
bildirilmiştir (Çözümlenmemiş konu).
Cerrahi takım üyelerinin elel-önkol antisepsisi
Uygun süre ve teknikile el yıkamanın CAİaçısından önemibüyüktür
Fırçalanmasıisemikrotravma ve kolonizasyona nedenolduğu için
önerilmemektedir.
1. Tırnakların kısa tutulmalı ve takma tırnak kullanılmamalıdır. (1B)
2. Uygun bir antiseptik solüsyon ile ellerin ve önkolun dirseklere kadar en az
2-5 dakika yıkanması gereklidir. (1B)
3. Yıkanma sonrası dirsekler fleksiyona alınarak ellerin gövdeden ayrı
tutulması ve suyun parmak uçlarından dirseğe doğru akması
sağlanmalıdır. Eller steril havluyla kurulanmalı ve steril cerrahi önlük ve
eldiven giyilmelidir. (1B)
4. Günün ilk el temizliği yapılmadan önce her tırnağın altı temizlenmelidir. (2)
5. El ve kolda mücevher takılmamalıdır. (2)
6. Tırnak cilası konusunda herhangi bir öneri bulunmamaktadır.
(Çözümlenmemiş konu)
Enfekte veya kolonize cerrahi personelin yönetimi
1.Cerrahi personel bulaşıcı hastalık belirti ve semptomları
oluştuğunda yetkili kişilere haber vermeli, bu konuda eğitilmeli ve
cesaretlendirilmelidir. (1B)
2. Bulaşıcı hastalık taşıyan personelin hasta bakımındaki
sorumluluğu konusunda iyi bir politika tanımlanmalıdır. Bu politika
personelin sorumluluklarını ve hastalık bildirimini, iş
kısıtlamalarını, iş kısıtlaması gerektiren hastalıklarda işbaşı
durumunu denetlemelidir. Ayrıca personelin görevden alınmasına
karar verecek yetkisi olan insanlar da bu politikalarda
belirtilmelidir. (1B)
3. Akıntılı cilt lezyonları olan personelin görev dışı bırakılması,
gerekli kültürlerin alınması ve enfeksiyon sonlanana kadar yeterli
antibiyoterapinin alınması gereklidir. (1B)
4. S.Aureus veya grup A Beta hemolitik Streptekok (epidemiyolojik
salgın olmadığı sürece) saptanan personel rutin olarak görev dışı
bırakılmamalıdır. (1B)
Antimikrobiyal profilaksi
1.
Sadece gerekli endikasyon varlığında, en çok gözlenen
patojenlere karşı etkinliğine göre uygun antibiyotik ajan
kullanılmalıdır. (1A)
2.
Antibiyotiğin ilk dozu, dokularda ve serumda insizyon yapıldığı
anda maksimum bakterisidal konsantrasyona erişebileceği zaman
hesaplanarak i.v. yoldan yapılmalıdır. İnsizyon yeri kapatıldıktan
birkaç saat sonrasına kadar etkili olacak şekilde dokularda ve
serumda terapatik konsantrasyonda olması sağlanmalıdır. (1A)
3.
Glikopeptidler, 3. kuşak ss ler ve geniş spektumlular profilaktik
ajan olarak rutin olarak kullanılmamalıdır. (1B)
Havalandırma
Ameliyathanelerde insan bulunmadığı zamanlarda ortam havasının
mikroorganizma ve çapı 0,5 mikrometreden küçük partiküller içermediği
kabul edilir. Isı 18-24 derece, nem %50-%55 olmalıdır
1.Operasyon odasında pozitifbasınçlı havalandırma sağlanmalıdır. (1B)
2. Saatte en az 15 hava değişimi sağlanmalıdır. (1B)
3. Hava, uygun filtrelerden geçirilmeli ve tazelenmelidir. (1B)
4. Hava akımı tavandan tabana doğru olmalıdır. (1B)
5. UV radyasyon kullanılmamalıdır. (1B)
6. Operasyon odasının kapıları ekipman, personel ve hastanın geçişi dışında
kapalı tutulmalıdır. (1B)
7. Ortopedik implant operasyonları ultratemiz havanın sağlandığı odalarda
yapılmalıdır. (2)
8. Operasyon odasına gerekli personel harici kimse girmemelidir. (2)
Yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu
1.Görülebilir şekilde kan veya diğer vücut sıvılarıyla kontamine olmuş
yüzeyler veya ekipman saptandığında EPA onaylı hastane
dezenfektanı kullanılarak bir sonraki operasyondan önce
temizlenmelidir. (1B)
2. Kontamine veya kirli operasyonlardan sonra özel bir temizleme
işlemi uygulanmamalı veya operasyon odası kapatılmamalıdır.
(1B)
3. Operasyon odasının girişinde yapışkan yer kaplaması
kullanılmamalıdır. (1B)
4. Tüm operasyonlar bittikten sonra dezenfektan ile operasyon odası
zemini ıslak vakum ile temizlenmelidir. (2)
5. Gözle görünür bir kirlenme olmadıkça yüzeylerin veya operasyon
odasındaki ekipmanın dezenfeksiyonu hakkında herhangi bir
öneri yoktur. (Çözümlenmemiş konu)
6.Operasyon odasının rutin örneklenmesine gerek yoktur. Yüzeylerin
ve havanın mikrobiyolojik örneklemesi sadece epidemiyolojik bir
araştırma söz konusu olduğunda yapılır. (1B)
Cerrahi ekipmanın sterilizasyonu
1.
Tüm cerrahi ekipmanlar yayınlanmış yönergelerde
belirtildiği şekilde sterilize edilmelidir. (1B)
2. Flash sterilizasyon sadece hemen kullanılması gereken
hasta bakım ürünleri için kullanılabilir. (yere düşürülen
ekipmanlar gibi.) Ancak, daha kolay olması, fazla
zaman kaybedilmemesi veya ek enstrüman setlerinin
kullanılmaması gibi sebeplerden dolayı flash
sterilzasyon kullanılmamalıdır. (1B)
Cerrahi giyim ve drape kullanımı
1. Operasyon odasında başlamak üzere olan bir operasyon varsa
veya steril bir enstrüman açılıyorsa ağzı ve burunu tam olarak
kapatan bir cerrahi maske operasyonun sonuna kadar takılmalıdır.
(1B)
2. Kafadaki ve yüzdeki tüm saçları örtecek bir başlık giyilmelidir. (1B)
3. Ayakkabı kaplayıcılar kullanılmamalıdır (1B)
4. Yıkanmış cerrahi takım üyeleri steril önlük giydikten sonra steril
eldiven takmalıdır. (1B)
5. Sıvı penetrasyonuna karşı dayanıklı materyalden üretilmiş cerrahi
eldivenler ve drape kullanılmalıdır. (1B)
6. Personelin ameliyathanede giydiği formalar belirgin olarak
kirlendiğinde veya kan gibi olası enfeksiyon materyalleri ile
kontamine olduğunda değiştirilmelidir . (1B)
7. Personelin ameliyathanede giydiği formaların nerede yıkanacağı,
sadece ameliyathanede kullanılması veya ameliyathane dışında
koruyucu kaplama kullanımı konularında herhangi bir öneri yoktur.
(Çözümlenmemiş konu) Hastanemizdeki uygulama, formaların
ameliyathane dışında kullanılmaması, yıkanma işlemlerinin hastane
çamaşırhanesinde yapılması şeklindedir.
Asepsi ve cerrahi teknik
1.İntravasküler alet (CVP kateteri gibi) yerleştirilirken, spinal/epidural
anestezi kateteri veya i.v. ilaç yapılırken asepsi prensiplerine
uyulmalıdır. (1A)
2. Steril ekipman ve solüsyonlar kullanımdan hemen önce açılmalıdır(2)
3. Operasyon esnasında dokuya nazik müdahale edilmeli, efektif
hemostaz sağlanmalı, ölü dokular ve yabancı cisimler azaltılmalı
ve ölü boşluk bırakılmamalıdır. (1B)
4. Cerrah ciddi kontaminasyon varlığı saptadığında bir insizyonun açık
bırakılması veya gecikmiş primer cilt kapatılması kullanılmalıdır.
(1B)
5. Dren kullanımı gerektiğinde kapalı bir dren sistemi kullanılmalı,
insizyon yerinin uzağından çıkartılmalı ve en kısa sürede
çekilmelidir. (1B)
6.Operasyon süresi kısa tutulmalıdır.
Yaranın kapatılması ve postoperatif pansuman
1.Postoperatif 24-48 saat steril bir pansuman ile insizyon
korunmalıdır. (1B)
2.Pansuman değişiminden önce ve sonra veya cerrahi alanla
herhangi bir temas olduğunda eller yıkanmalıdır.(1B)
Operasyon sonrası takip
1.Hasta ve yakınları gerekli yara bakımı, yara yeri
enfeksiyonunun bulguları ve bu semptomların bildirilmesi
gerekliliği konusunda eğitilmelidir. (2)
2.48 saatten önce primer olarak kapatılmış bir insizyonun
korunması ve korumasız bir insizyon ile uygun duş ve
banyo zamanlaması hakkında herhangi bir öneri
bildirilmemiştir. (Çözümlenmemiş konu).
Sürveyans
1.Servis ve poliklinik hastaları arasında ayırım yapmadan ve modifiye
edilmeden CDC’nin yara yeri enfeksiyonu tanımlaması
kullanılmalıdır. (1B)
2.Servis hastalarında insizyon yeri enfeksiyonu saptandığında
hospitalizasyon
süresinin belirlenmesinde direk, indirek veya kombinasyonları
kullanılmalıdır. (1B)
3.Taburcu olduktan sonraki enfeksiyon varlığının takibi mevcut kaynak
ve verileri kullanan bir metodla yapılmalıdır. (2)
4.Poliklinik hastalarında enfeksiyon varlığının takibi mevcut kaynak ve
verileri kullanan bir metodla yapılmalıdır. (1B)
5.Cerrahi yara sınıflaması operasyonun tamamlanmasından sonra
cerrahi ekibin bir üyesi tarafından yapılmalıdır. (2)
6.Operasyon geçiren hastaların yara yeri enfeksiyonu risk faktörleri
kayıt edilmelidir. (cerrahi yara sınıflaması, ASA sınıflaması,
operasyon süresi.) (1B)
7.Operasyon spesifik yara yeri enfeksiyonları ve mevcut risk faktörleri
arasında bağlantı varlığı periyodik olarak hesaplamalar yapılarak
araştırılmalıdır. (1B)
8.Operasyon spesifik yara yeri enfeksiyon oranları cerrahi ekibe
bildirilmelidir. (1B)
9.Enfeksiyon kontrol komitesinin cerrah spesifik veri toplaması
konusunda herhangi bir öneri bulunmamaktadır. (Çözümlenmemiş
konu)
CAİ ANTİMİKROBİYALPROFİLAKSİ
Antibiyotik profilaksisi, antibiyotiklerin
preoperatif dönemde, henüz infeksiyon
gelişmeden önce, dokularda yeterli antibiyotik
düzeyleri oluşturarak infeksiyon gelişmesini
önlemek amacıyla kullanımı olarak tanımlanır.
Profilaksi verirken temel prensip, antibiyotiğin
uygun dozda, mümkün olduğunca kısa süre
için ve olası temastan önce verilmesidir.
• Profilaktik antibiyotiğin en uygun verilme
zamanı operasyondan önceki 30 dakika
içinde, anestezi indüksiyonu ile birlikte
uygulanmasıdır
• Operasyonların çoğunda tek doz antibiyotik
yeterlidir.Ancak üç saaatten uzun süren
ameliyatlarda ve yoğun kanamaların olduğu
operasyonlar sırasında ek doz verilebilir.
• İntravenöz yol en uygun olanıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Göğüs cerrahisi
Kalp cerrahisi
Damar cerrahisi
Özofagus cerrahisi
Gastro-duodenal cerrahi
Safra yolları cerrahisi
Appendektomi
Kolorektal cerrahi
Abdominal penetran travma
Karaciğer transplantasyonu
Böbrek transplantasyonu
Pankreas ve böbrek /pankreas transplantasyonu
Ürolojik cerrahi
Jinekolojik cerrahi
Ortopedik cerrahi
Beyin cerrahisi
Baş boyun cerrahisi
Cerrahi Yara Sınıflaması
Temiz yara: (Beklenen enfeksiyon hızı: %1.5-2.9 )
–
–
–
–
Aseptik kuralların bozulmadığı,
Elektif, primer kapatılan ve açık dren konmayan,
İnflamasyon bulunmayan,
Gastrointestinal, solunum, genitoüriner veya orofaringeal sistemlerin açılmadığı
ameliyatlar
Temiz-kontamine yara:( Beklenen enfeksiyon hızı: %2.9-7.7)
–
Gastrointestinal, solunum, genitoüriner veya orofaringeal sistemlerin , bu dokularda
enfeksiyon olmaması koşuluyla, kontrollü olarak açıldığı ve majör bir
kontaminasyonun ya da teknik sorunun olmadığı ameliyatlar
Kontamine yara: (Beklenen enfeksiyon hızı: %8.5-15.2)
–
–
–
–
Açık, taze, travmatik yaralarla ilgili cerrahi işlemler,
Gastrointestinal sistemden gözle görülebilir bulaşın olduğu,
Akut, pürülan olmayan inflamasyon ile karşılaşılan,
Aseptik kurallarda majör hata yapılan ameliyatlar
Kirli yara: (Beklenen enfeksiyon hızı: %12.6-40.0)
–
–
Ölü doku içeren eski travmatik yaralarla ilişkili cerrahi işlemler
Klinik enfeksiyon veya organ perforasyonu varlığında yapılan ameliyatlar
Proflaksi Önerileri
Temizcerrahi……….Proflaksigerekmez
Temiz-kontamine….Proflaksigerekir
Kontamine………… Proflaksigerekir
Kirli………………….Tedavi gerekir
Temiz girişimlerde proflaksi önerileri:
• Hastayasentetik biyomateryel bir alet
veyaprotez konacaksa,
• hastanın immunsisteminde bir bozukluk
varsa veya
• kardiyak operasyonlar,
nöroşirurjioperasyonları gibi
infeksiyongelişmesinin hayatı tehdit
ettiğidurumlarda profilaksi uygulanır.
Temiz Girişimler Olası etkenler:
• Gram olumlu koklar(S.aureus,S.epidermidis),
• Gram olumsuz enterik basiller (E.coli)
Temiz Girişimler Profilaksi önerisi:
• Sefazolin 1 g İV,
• Sefuroksim 750 mg İV tek doz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content