close

Enter

Log in using OpenID

2015-2019 Stratejik Planı

embedDownload
2015-2019 STRATEJİK PLANI
KAPAK
ARKASI
T.C.
RİZE VALİLİĞİ
Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü
2015–2019
STRATEJİK PLANI
Rize- 2014
BOŞ
SAYFA
“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi
değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi
lazımdır.”
M. Kemal ATATÜRK
BOŞ
SAYFA
İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hâyasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ruhumun senden, İlâhî şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar – ki şahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder – varsa – taşım,
Her cerîhamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl
Olsun artık, dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
Mehmet Akif ERSOY
BOŞ
SAYFA
GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî
ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve
şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür
edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyet’ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın bütün
kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve
daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet
ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini,
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve
bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk
İstiklâl ve Cumhuriyet’ini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil
kanda mevcuttur!
Mustafa Kemal ATATÜRK
BOŞ
SAYFA
SUNUŞ
Dünyada meydana gelen baş döndürücü değişim ve etkileşim süreci; teknoloji başta olmak
üzere ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve hatta ahlaki boyutta kendini göstermektedir. Bu
değişim sürecinden etkilenen kurumlar varlıklarını geliştirerek koruyabilme çabası içerisine
girmiştir. Bu çabada en büyük engel değişim sürecinin doğurduğu belirsizlik ortamı olmuştur.
Kurumların gelecekte doğabilecek fırsatlar ve oluşabilecek risklere hazırlıklı olabilmesi
vizyoner bir bakış açısına sahip olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu bakış açısı ise ancak,
kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesine, bu stratejileri etkin bir
şekilde uygulamasına ve sonuçlarını değerlendirerek hedefine doğru gidip gitmediğini izleme/
değerlendirmesine dayalı stratejik yönetim anlayışıyla mümkün olacaktır.
Stratejik yönetim ve stratejik planlama, ilk önceleri özel sektörde ortaya çıkmış olmasına
rağmen her geçen gün kamu kurumlarında da uygulama alanı bulmaya başlamıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik yönetimin bir aracı olarak
hayatımıza giren stratejik planlar, kamu kaynağı kullanan kurumlar üzerindeki kamuoyu
denetiminin, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin yegane aracı konumundadır.
Ülkemizde, kamu sektöründe henüz performans esaslı bütçeleme, performans denetimi ve
performansa dayalı ücretlendirme hayata geçirilemediğinden, stratejik planlar, kamu
kurumlarını stratejik amaç ve hedefler ile performans göstergelerine yoğunlaştıracak tek
mekanizma durumundadır.
Bu plan ve planda yer alan stratejik amaç, hedef ve faaliyet/ projeler, Fatma-Nuri Erkan Bilim
ve Sanat Merkezi’nin önümüzdeki 5 yılda talep edeceği ve kullanacağı bütün kamu
kaynağının gerekçesini oluşturmaktadır.
Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi’nin, hazırlanan bu plan ışığında 2019 yılına kadar,
bugün eksiklik veya sorun olarak tespit ettiği pek çok konuyu çözüme kavuşturması dileğiyle
2015- 2019 Stratejik Planının hazırlık sürecinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma
teşekkür ederim.
Selçuk TORPİL
Merkez Müdürü
BOŞ
SAYFA
GİRİŞ
Bilindiği gibi hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı bilgi ve iletişim çağında eğitim
kurumlarının kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilmeleri ve kendilerini sürekli
yenileyerek geleceğe taşıyabilmeleri ancak stratejik yönetim anlayışı ile mümkün olacaktır.
Günümüzde okul kavramının bile sorgulandığı bir dünyada eğitim kurumlarının öğrenciler,
veliler ve çevrenin değişen ve çeşitlenen beklentilerini karşılayabilmesi için kendini sürekli
sorgulayarak geliştirmesi gerekmektedir.
Stratejik yönetim iyi bir planlamaya ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına
bağlıdır. Bu amaçla Merkezimizde de toplumun taleplerine duyarlı, katılımcılığa önem veren,
hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir kamu yapılanmasının
gereği olarak “Stratejik Yönetim” yaklaşımı benimsenmiştir.
Bu yaklaşımla hazırlanan stratejik plan bir yandan kurum kültürü ve kurumsal kimlik
oluşumuna, gelişimine ve güçlendirilmesine destek olurken diğer yandan da yapılan
faaliyetlerin takibinin yapılmasını ve hesap verebilirliği sağlayacaktır.
Stratejik planımız ortak bir anlayışı yansıtmakta, başarılabilir bir geleceği ortaya
koymaktadır ve kurum için 5 yıllık bir yol haritası özelliğine sahiptir; ancak sonuç alabilmek
için öncelikle yönetimin planı sahiplenmesi ve tüm çalışanların planda yer alan amaç ve
hedeflerle uyumlu çalışması gerekmektedir.
Bir yılı aşkın bir zamanı kapsayan planlama sürecinde ekibimize çalışmalarında veri
ve destek sağlayan tüm iç ve dış paydaşlarımıza gönülden teşekkür eder, planın hayırlara
vesile olmasını dileriz.
FNE Bilim ve Sanat Merkezi
Stratejik Planlama Ekibi
İçindekiler Tablosu
1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ............................................................................ 1-2
1.1. FNE BİLİM ve SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ................... 1
1.1.1. Yasal Çerçeve ........................................................................................................... 1
1.1.2. Stratejik Planlama Çalışmaları .............................................................................. 1-2
2. MEVCUT DURUM ANALİZİ ........................................................................................... 4
2.1. TARİHSEL GELİŞİM ..................................................................................................... 3
2.1.1. FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin Tarihçesi ............................................................. 3
2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ ........................................ 3-8
2.3. FAALİYET ALANLARI ve HİZMETLERİN BELİRLENMESİ ................................. 9
2.4. PAYDAŞ ANALİZİ ................................................................................................ 10-15
2.4.1. İç Paydaşlar ............................................................................................................ 10
2.4.2. Dış Paydaşlar .................................................................................................... 10-11
2.4.3. Paydaş Hizmet Matrisi ........................................................................................... 12
2.4.4. Paydaş Etki Önem Matrisi ..................................................................................... 13
2.4.5. Paydaş Görüşleri .................................................................................................... 14
2.4.5.1. İç Paydaşların Görüşleri ..................................................................... 15
2.4.5.2. Dış Paydaşların Görüşleri ................................................................... 16
2.5. KURUM İÇİ ANALİZ ve ÇEVRE ANALİZİ ........................................................ 17-30
2.5.1. Kurum İçi Analiz .......................................................................................... 17-19
2.5.1.1. Teşkilat Yapısı ............................................................................... 17-18
2.5.1.2. İnsan Kaynakları ................................................................................. 19
2.5.2. Mali Kaynaklar, Bütçe, Araç ve Bina Envanteri .......................................... 20-24
2.5.2.1. Mali Kaynaklar ................................................................................... 20
2.5.2.2. Araç Sayısı ve Bina Durumu .............................................................. 20
2.5.2.3. Fiziki ve Teknolojik Altyapı .......................................................... 21-24
2.5.3. Eğitim- Öğretimde Durum ........................................................................... 24-28
2.5.3.1. Bilim ve Sanat Merkezi Eğitim Modeli ......................................... 24-26
2.5.3.2. Öğrenci Durumu ............................................................................ 26-27
2.5.3.3. Projeler ................................................................................................ 28
2.5.4. GZFT (SWOT) Analizi ............................................................................... 28-30
2.5.4.1 Güçlü Yönlerimiz ................................................................................ 29
2.5.4.2.Zayıf Yönlerimiz ................................................................................. 29
2.5.4.3 Fırsatlarımız ......................................................................................... 30
2.5.4.4.Tehditlerimiz ........................................................................................ 30
2.5.5. Çevre Analizi ............................................................................................... 31-34
2.5.5.1. Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik Etkenler Analizi ................... 31
2.5.5.2. Üst Politika Belgeleri ..................................................................... 32-34
3. GELECEĞE YÖNELİM .................................................................................................. 35
3.1. MİSYONUMUZ ........................................................................................................... 35
3.2. VİZYONUMUZ ........................................................................................................... 35
3.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ .......................................................................................... 35
3.4. TEMALAR ve STRATEJİK AMAÇLAR ................................................................... 36
TEMA-1 Özel Eğitim Hizmetleri ............................................................................... 36
BOŞ
SAYFA
BİRİNCİ BÖLÜM
STRATEJİK PLANLAMA
SÜRECİ
 Yasal Çerçeve
 Stratejik Planlama Çalışmaları
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
1.1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
1.1.1. Yasal Çerçeve
FNE Bilim ve Sanat Merkezi 2015-2019 Stratejik Planı;




10/ 12/ 2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer
alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler,
26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”,
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Haziran 2006’da yayınlanan “Kamu İdareleri
İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu”,
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/ 09/ 2013 Tarihli ve
2013/26 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer alan “2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık
Programı” doğrultusunda hazırlanmıştır.
1.1.2. Stratejik Planlama Çalışmaları
FNE Bilim ve Sanat Merkezi stratejik planlama çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Strateji
Geliştirme Başkanlığının 16/ 09/ 2013 Tarihli ve 2013/26 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer alan
2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı doğrultusunda Aralık 2013’te başlatılmıştır.
İlk olarak FNE Bilim ve Sanat Merkezi 2015-2019 Stratejik Planının hazırlanması,
uygulanması ve kurum performans programının oluşturulması ile ilgili stratejik planlama
görevlerini yerine getirmek üzere Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi
oluşturulmuştur.
Stratejik Planlama Ekibi üyeleri Mart 2014’te İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi
tarafından “ Eğitimde Stratejik Planlama” eğitiminden geçirilmiştir.
Hazırlık ve planlama süreci FNE Bilim ve Sanat Merkezi 2015-2019 Stratejik Plan Çalışma
Takviminin oluşturulması ile devam etmiştir.
FNE Bilim ve Sanat Merkezi Stratejik Planlama Ekibi tarafından, tarihsel gelişim, mevzuat
analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaş analizi, kurum içi-kurum dışı analiz,
örgütsel yapı, insan kaynakları, teknolojik düzey, mali kaynaklar, istatistikî veriler, PEST
analizi, GZFT analizi içeriklerinden oluşan Durum Analizi ile üst politika belgelerinin
incelenmesi 31 Mayıs 2014 tarihine kadar tamamlanmıştır.
Mevcut durum analizi bölümünde paydaş analizi aşamasında FNE Bilim ve Sanat
Merkezi’nin faaliyetlerini içeriden ya da dışarıdan olumlu ya da olumsuz etkileyen 35 dış, 10
iç paydaşımız içinden Merkeze öğrenci tedarik eden ve Merkez’den hizmet alan ilkokul,
ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürlerine dış paydaş anketi, Merkez öğrencilerine iç
paydaş anketi uygulanmış, veriler toplanmış ve analizler oluşturulmuştur.
Stratejik planın misyon, vizyon, temel ilke ve değerler, temalar, stratejik amaçlar, stratejik
hedefler, performans göstergeleri, geliştirilen stratejiler, faaliyet ve projeler, maliyetlendirme,
izleme ve değerlendirme adımlarından oluşan Geleceğe Yönelim çalışması 31 Mayıs 2014
1
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
tarihine kadar tamamlanmıştır. Hazırlanan stratejik plan, değerlendirilmek üzere 12 Eylül
2014 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi’ne gönderilmiştir. Stratejik planın
düzeltme, onay ve yayımla ilgili iş ve işlemleri 31 Aralık 2014 tarihine kadar tamamlanmıştır.
Stratejik planlamanın başarısı ancak FNE Bilim ve Sanat Merkezi ve tüm paydaşlarının planı
sahiplenmesi ile mümkün olacağı düşüncesiyle stratejik planlama bir ekibin işi olarak
görülmemiş, tüm paydaşların katkısı, ortak çabası ve desteği alınarak stratejik planlama
tamamlanmıştır. Böylece stratejik plan hazırlamanın yanı sıra stratejik yönetim anlayışının
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin bütününe yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
Tablo-1:FNE Bilim ve Sanat Merkezi Stratejik Planlama Ekibi
S.No
1
2
3
4
5
Adı-Soyadı
Cengiz GÖZCÜ
Zeliha OKUR
Fatma TAMAM
Sema YAVAŞİ
Muhammed Emin VARLI
Görevi/Unvanı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Rehber Öğretmen
Sınıf Öğretmeni
Memur
Açıklama
2
İKİNCİ BÖLÜM
MEVCUT DURUM
ANALİZİ
 TARİHSEL GELİŞİM
 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ
 FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN ve
HİZMETLERİNBELİRLENMESİ
 PAYDAŞ ANALİZİ
 KURUM İÇİ ANALİZ
 GZFT ANALİZİ
 PEST ANALİZİ
BOŞ
SAYFA
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.1. TARİHSEL GELİŞİM
2.1.1. FNE Bilim ve Sanat Merkezinin Tarihçesi
FNE Bilim ve Sanat Merkezi, Rize Kendirlili Erkan kardeşler tarafından kurulan Erkan İnşaat
Madencilik ve Dış Ticaret AŞ tarafından yaptırılmış ve Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
tahsis edilmiştir.
2010 yılında açılan merkezimiz ilk öğrenci tanılamasını Rize il genelinde 2011 yılında
gerçekleştirmiş ve 2011- 2012 eğitim- öğretim yılında faaliyete başlamıştır.
2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ
FNE Bilim ve Sanat Merkezi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve bu anayasaya bağlı olarak
çıkarılan Milli Eğitim Temel Kanunu ile diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler
çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin hizmetlerine esas olan kanun, tüzük, yönetmelik ve
yönergeler şöyle listelenmiştir:
Kanunlar
1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
3. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
5. 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
6. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
7. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
8. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
9. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
10. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
11. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
12. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
13. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
14. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
15. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
16. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
3
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
Yönetmelikler
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi
Günlerde Yapılacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği
8. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
9. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
10. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
11. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
12. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
13. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
14. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği
15. Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
16. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
17. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
18. Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
19. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik
20. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21. İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
22. Sivil Savunma, Seferberlik, Koruyucu Güvenlik, Yangın İle İlgili Mevzuat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yönergeler
1. Millî Eğitim Bakanlığı Bilim Ve Sanat Merkezleri Yönergesi
2. Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine
Dair Yönerge
3. Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Ve Sistem Güvenliği Yönergesi
4. MEB Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi
5. Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi
6. Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
7. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
8. Rize Milli Eğitim Müdürlüğü İmza Yetkileri İç Yönergesi
4
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin birimler bazında görev ve sorumlulukları Millî Eğitim
Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinde şöyle tanımlanmıştır:
Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, emir ve programlara uygun
olarak merkezlerin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden,
değerlendirilmesinden, geliştirilmesinden ve işleyişinden sorumludur. Üstün
yetenekli çocuk/öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal
gelişimini destekleyen tedbirleri alır.
Müdür yardımcıları; merkezlerin her türlü eğitim-öğretim, yönetim,
öğrenci işleri, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, güvenlik,
bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler ve bunun gibi işlerle ilgili
olarak merkez müdürünce verilen görevleri yapar. Müdür yardımcıları, bu
görevlerin yapılmasından ve merkezlerin amacına uygun olarak işleyişinden
müdüre karşı sorumludur.
MERKEZ DANIŞMA
KURULU
MÜDÜR
YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ)
MÜDÜR
YARDIMCILARI
YÖNETİM
BİRİMİ
Merkezlerin bulunduğu yerleşim mahallinde; fen bilimleri, sosyal bilimler,
güzel sanatlar, basın yayın kuruluşları ile iş dünyasını temsil edebilecek en
fazla onbir kişi ile danışma kurulu oluşturulur. Bu kurulda görev alacaklar
merkez yürütme kurulunca seçilir. Danışma Kurulunun işleyiş esas ve
usulleri merkez yürütme kurulunca belirlenir.
5
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
MERKEZ YÜRÜTME KURULU
YÖNETİM
BİRİMİ
YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ)
Merkezdeki uygulamaların, amacına uygun şekilde yürütülebilmesi için
merkez yürütme kurulu oluşturulur.
Merkez yürütme kurulunda; merkez müdürü başkanlığında müdür
yardımcıları, birim başkanları, merkezin bulunduğu yerleşim biriminde
rehberlik ve araştırma merkezi varsa rehberlik ve araştırma merkezi
müdürünün görevlendirdiği bir rehber öğretmen, velilerin seçtikleri veli
temsilcisi, öğrencilerin seçtikleri öğrenci temsilcisi ve sponsor temsilcisi
görev alır.
Merkez yürütme kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezlerde yapılacak etkinlikleri planlamak, izlemek ve değerlendirmek.
b) Merkezlerde eğitim-öğretim uygulama planını, çocuk/öğrencilerin örgün
eğitim kurumlarındaki eğitim-öğretim sürelerini de dikkate alarak
hazırlamak.
c) Uygulamanın etkinliğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla yerel
yönetimler, gönüllü kurum, kuruluş ve üniversitelerle iş birliği içinde olmak.
ç) Merkezlerdeki eğitim-öğretim ortamının geliştirilmesi, çalışmaların nitelik
ve niceliğinin artırılması için gerekli kaynakların sağlanmasına yardımcı
olmak.
d) Çocuk/ öğrencilerin tasarladıkları proje çalışmalarına destek sağlamak.
e) Çocuk/ öğrencilerce hazırlanan proje ve ürünlerin sergilenmesi için gerekli
desteği sağlamak.
f) Merkezdeki eğitim-öğretim sürecini izlemek ve dönem sonu raporlarını
hazırlamak, Genel Müdürlüğe sunmak.
g) Her yıl Genel Müdürlüğe sunulmak üzere öğrenci kontenjanını belirlemek.
ğ) Tanılaması yapılacak çocuk/öğrencilerin hangi sınıf düzeyinde
olacaklarını belirleyerek Genel Müdürlüğün onayını almak üzere öneride
bulunmak.
h) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayıp Genel Müdürlüğe sunmak.
ı) Harcama esas ve usulleri ile önceliklerini belirlemek.
i) İhtiyaç duyulan teknik yardımla ilgili hazırlık yapmak ve Genel Müdürlüğe
bildirmek.
j) Merkezin finansmanına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler
düzenlemek.
Merkez müdürü merkez yürütme kurulu kararları doğrultusunda hizmetlerini
yürütür.
Merkez yürütme kurulu, kararları oy çokluğuyla alır ve yürürlükte bulunan
mevzuata aykırı karar alamaz.
6
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
BİLİM
ETKİNLİKLERİ
BİRİMİ
Bilim etkinlikleri birimi, bir ana eğitim birimi olup bu birim de; fen
bilimleri, matematik, sosyal bilimler ve benzeri bilim dallarında özel ilgi ve
yeteneği olduğu belirlenen üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst
düzeyde kullanmalarını sağlayacak etkinlikleri uygulama imkânı sağlanır.
SANAT VE SPOR
ETKİNLİKLERİ BİRİMİ
Sanat ve spor etkinlikleri birimi, bir ana eğitim birimi olup bu birimde;
resim, grafik, fotoğrafçılık, sinema, seramik, heykel, hat, vitray, ebru, bale
gibi görsel; müzik, tiyatro, drama, edebiyat gibi sözel ve işitsel; güzel sanat
ve spor dallarında özel ilgi ve yeteneği olduğu belirlenen üstün yetenekli
çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve
kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak
etkinlikleri uygulama imkânı sağlanır.
DESTEK
ETKİNLİKLERİ
BİRİMİ
YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ)
Destek etkinlikleri birimi, Türkçe, doğru ve güzel konuşma-yazma,
bilgisayar, yabancı dil, satranç, çevre koruma, sağlık bilgisi, kişiler arası
iletişim ve benzeri alanlarda çocuk/öğrencilere genel kültür, iletişim ve
günlük yaşamla ilgili temel bilgiler kazandırma imkanı sağlanır.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMA BİRİMİ
DİĞER
BİRİMLER
Rehberlik
ve psikolojik
danışma birimi;
merkezlere alınan
çocuk/öğrencilerin eğitsel ve gelişimsel yönde izlenmeleri, çeşitli yardım
hizmetleri, uygulanan programların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
konusunda çalışmaların ve çocuk/öğrencilerin eğitsel değerlendirmelerinin
yapıldığı, bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ve bireyselleştirilmiş
öğretim programlarının (BÖP) hazırlandığı, disiplinler arası yaklaşımla
çocuk/öğrencinin performans düzeylerinin tespit edildiği rehber öğretmen,
sınıf öğretmeni, okul öncesi eğitimi öğretmeni ve özel eğitim öğretmeninden
(üstün zekalılar bölümü mezunu veya ilgili sertifikasyon programını
tamamlamış) oluşan birimdir.
7
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
ARAŞTIRMA,İZLEME, GELİŞTİRME VE
DOKÜMANTASYON BİRİMİ
DİĞER
BİRİMLER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK (GÖREVLERİ)
Araştırma, izleme, geliştirme ve dokümantasyon biriminde; merkezlerde
üretilecek olan proje çalışmaları planlanır, koordine edilir ve desteklenerek
değerlendirmeleri yapılır. Merkezlerin ihtiyacı olan çocuk/öğrencilere ve
öğretmenlere yönelik her türlü kaynak, yayın ve araç-gereç kullanıma hazır
şekilde bulundurulur.
Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin eğitim-öğretim ve eğitim modellerine
yönelik ülke genelinde ve uluslararası düzeyde inceleme ve araştırmalar
yapılır veya yaptırılarak sonuçları merkez yürütme kuruluna sunulur.
Araştırma, izleme ve geliştirme birimi, merkezlerden eğitim-öğretim
sürecini tamamlayarak ya da başka bir nedenle ayrılan çocuk/öğrencilerin
takibini yapar ve veri tabanını oluşturur. Bilgileri e-mezun modülüne işler.
8
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.3. FAALİYET ALANLARI İLE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’ nin faaliyet alanları ve bu alanlarda üretmiş olduğu hizmetler
şöyle belirlenmiştir:
Faaliyet Alanı 1
(Eğitim-Öğretim)
Özel Eğitim
Faaliyet Alanı 2
Sosyal, Kültürel
ve Sportif
Etkinlikler
Faaliyet Alanı 3
Yönetim
Faaliyet Alanı 4
Destek
S.No
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
S.No
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
S.No
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
S.No
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Hizmetler
Uyum (Oryantasyon)
Destek Eğitimi
Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme
Özel Yetenekleri Geliştirme
Proje Üretimi/Yönetimi
Mentörlük/Koçluk/Danışmanlık
Hizmetler
Konferans, Seminer ve Paneller
Kongre ve Sempozyumlar
Araştırmalar ve Yayınlar
Yarışma ve Turnuvalar
Geziler
Kurum Ziyaretleri
Doğa ve Bilim Kampları
İmza Günü ve Söyleşiler
Atölye Çalışmaları
Kulüp Çalışmaları
Sergi ve Dinletiler
Hizmetler
Eğitimi Planlama ve Programlama
Kontrol, Denetim ve Rehberlik
Toplantı ve Törenler
Personel Özlük İşleri
Öğrenci İşleri (Kayıt, Devamsızlık vb.)
Dış İlişkiler ve Tanıtım
Hizmetler
Tahakkuk
Taşınır Mal (Ayniyat)
Yazışma, Dosyalama ve Arşivleme
Güvenlik
Bakım, Onarım ve Koruma
Temizlik, Isıtma, Aydınlatma ve Düzen
9
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.4. PAYDAŞ ANALİZİ
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin ürettiği hizmetlerle ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya
dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya diğer
kurumlar tespit edilerek 10 iç paydaş ve 35 dış paydaş aşağıda listelenmiştir:
2.4.1. İç Paydaşlar
1. FNE Bilim ve Sanat Merkezi Aile Birliği
2. FNE Bilim ve Sanat Merkezi Diğer Çalışanları
3. FNE Bilim ve Sanat Merkezi Kantin İşletmecisi
4. FNE Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri
5. FNE Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri
6. FNE Bilim ve Sanat Merkezi Servis Şoförleri
7. FNE Bilim ve Sanat Merkezi Yöneticileri
8. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
9. Milli Eğitim Bakanlığı
10. Rize Valiliği
2.4.2. Dış Paydaşlar
1. Akbank Rize Çarşı Şubesi
2. Aksa Elektrik Dağıtım AŞ
3. Anadolu Ajansı Rize Temsilciliği
4. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
5. Cihan Haber Ajansı Rize Temsilciliği
6. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
7. Çay TV
8. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
9. Doğan Haber Ajansı Rize Temsilciliği
10. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
11. Engindere Mahallesi Muhtarlığı
12. FNE Bilim ve Sanat Merkezi Velileri
13. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
14. İhlas Haber Ajansı Rize Temsilciliği
15. İl Emniyet Müdürlüğü
16. İl Halk Kütüphanesi
17. İlk/Ortaokul ve Liseler
18. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
19. Kaçkar TV
20. Karadeniz Doğalgaz Dağıtım AŞ
21. Karadeniz Haber Gazetesi
22. Mehmet Emin ERKAN (Erkan İnşaat)
23. Nabız Gazetesi
24. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
10
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
25. Rehberlik ve Araştırma Merkezi
26. Rize Belediyesi
27. Rize Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
28. Rize Gençlik Merkezi
29. Rize Menar Mental Aritmetik Merkezi
30. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
31. TÜBİTAK
32. Türk Telekom İl Müdürlüğü
33. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü
34. Ulusal Ajans
35. Zümrüt Rize Gazetesi
2.4.3.Paydaş Ürün/ Hizmet Matrisi
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’ninürettiği faaliyet ve hizmetler paydaşlarıyla ilişkilendirilmiş,
hizmetlerden hangi paydaşların ne şekilde ve nasıl yararlandığı PaydaşHizmet Matrisinde
ortayakonulmuştur.
11
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
Akbank Rize Çarşı Şubesi
Aksa Elektrik Dağıtım AŞ
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Engindere Mahallesi Muhtarlığı
FNE Bilim ve Sanat Merkezi Velileri
İl Halk Kütüphanesi
İl Müdürlükleri
Karadeniz Doğalgaz Dağıtım AŞ
Mehmet Emin ERKAN (Erkan İnşaat)
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rize Belediyesi
Rize Gençlik Merkezi
Rize Menar Mental Aritmetik Merkezi
TÜBİTAK
Ulusal Ajans
Yerel ve Ulusal Medya
FNE Bilim ve Sanat Merkezi Aile Birliği
FNE Bilim ve Sanat Merkezi Diğer Çalışanları
FNE Bilim ve Sanat Merkezi Kantin İşletmecisi
FNE Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri
FNE Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenleri
FNE Bilim ve Sanat Merkezi Servis Şoförleri
FNE Bilim ve Sanat Merkezi Yöneticileri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İlk/Ortaokul ve Liseler
Milli Eğitim Bakanlığı
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Rize Valiliği
Destek Hizmetleri
Yönetim
Hizmetleri
Paydaşlar
Özel Eğitim
Hizmetleri
Hizmetler
Sosyal, Kültürel
ve Sportif
Etkinlikler
Tablo-2: Paydaş Ürün/ Hizmet Matrisi
B
B
B
B
B
B
T
B
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
T
T
T
T
B
T
B
B
B
B
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B: Bir kısmı T: Tümü
12
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
İç ve dış paydaşların FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme,
destekleme veya olumsuz etkileme derecesi; beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna
verilen önem ve aynı zamanda paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğini
belirlemek için Paydaş Etki/ Önem Matrisi düzenlenmiştir.
Tablo-3: Paydaş Etki/ Önem Matrisi
Neden Paydaş
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
Temel ortak
5
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
Hizmet Alan
5
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
x
Temel ortak
5
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
x
x
Temel ortak
5
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
Milli Eğitim Bakanlığı
x
x
Merkezi İdare
5
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
Rize Valiliği
x
Mülki İdaremiz
5
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
Dış
İç
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
x
x
Merkez Diğer Çalışanları
x
x
Merkez Öğrencileri
x
Merkez Öğretmenleri
x
Merkez Yöneticileri
İlk/Ortaokul ve Liseler
Merkez Aile Birliği
Stratejik
Ortak
Tedarikçi
5
Temel Ortak
Bağlı olunan yerel idare
Paydaş Adı
Hizmet Alan
Taleplerine
Verilen Önem
Önem
Bizi Etkileme
Derecesi
Paydaş
x
x
x
x
x
x
x
x
Merkez Velileri
x
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
x
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
x
Yerel ve Ulusal Medya
x
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
x
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
x
Erkan İnşaat
x
Menar Mental Aritmetik Merkezi
x
Sonuç
x
x
Tedarikçi ve hizmet alan
4
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
x
x
Mali destek
4
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
Hizmet Alan
4
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
Stratejik işbirliği
4
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
x
Tanılama desteği
4
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
x
Tanıtım desteği
4
5
Bilgilendir-Bir. Çalış
x
Sponsorluk Desteği
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Hibe Desteği
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Hayırsever Desteği
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Stratejik işbirliği
3
4
İzle-Birlikte Çalış
x
x
x
x
x
x
x
x
Merkez Kantin İşletmecisi
x
x
Hizmet veren
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Merkez Servis Şoförleri
x
x
Hizmet veren
3
4
İzle-Birlikte Çalış
x
Hizmet Veren
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Stratejik işbirliği
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Araştırma ve Projeler
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Hibe Desteği
3
4
İzle-Birlikte Çalış
Rize Belediyesi
x
x
Rize Gençlik Merkezi
x
x
TÜBİTAK
x
Ulusal Ajans
x
Akbank Rize Çarşı Şubesi
x
x
Hizmet Veren
2
2
İzle-Gözet
Aksa Elektrik Dağıtım AŞ
x
x
Hizmet Veren
2
2
İzle-Gözet
Engindere Mahallesi Muhtarlığı
x
x
Hizmet Veren
2
2
İzle-Gözet
İl Halk Kütüphanesi
x
x
Hizmet Veren
2
2
İzle-Gözet
İl Müdürlükleri
x
x
Hizmet Veren
2
2
İzle-Gözet
Karadeniz Doğalgaz Dağıtım AŞ
x
x
Hizmet Veren
2
2
İzle-Gözet
x
x
x
13
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.4.5. Paydaş Görüşleri
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin etki ve önem derecesi en yüksek iç paydaşı olan 130
öğrencisi içinden rastgele seçilen 33 öğrenciye Merkezin hizmet ve faaliyetleriyle ilgili
Memnuniyet Anketi uygulanmıştır. Ankete verilen yanıtların özet sonuçları Grafik 1 ’ de
gösterilmiştir.
Grafik 1: Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları
Öğrenci Memnuniyet Ortalaması
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
Öğrenci Memnuniyet
Ortalaması
Öğrenci Memnuniyet Ortalaması
4,95
4,9
4,85
4,8
4,75
4,7
4,65
4,6
4,55
4,5
4,45
Öğrenci Memnuniyet
Ortalaması
14
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.4.5.1. İç Paydaşların Görüşleri
14 kız, 19 erkek olmak üzere 33 öğrenciye uygulanan Merkezin hizmet ve faaliyetleriyle ilgili
Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre;














Merkez Hizmetlerine Erişim açısından tek sorunlu konunun ilçelerden gelen
öğrencilerin ulaşım ve servis sorunu olduğu,
İletişim açısından bazı öğrencilerin Merkezin eğitim-öğretim hizmetleri dışındaki
personeliyle sağlıklı iletişim kuramadıklarını belirttiği,
Dilek, Öneri ve Şikayetler konusunda öğrenci temsilcisinin dilek, öneri ve şikayetleri
ilgili kişilere ulaştırmasında sorunlar bulunduğu,
Güvenirlik konusunda öğrencilerin merkez yönetici, öğretmen ve diğer çalışanlarına
güveninin tam olduğu,
Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri açısından ciddi bir sorun bulunmadığı,
Güvenlik açısından bazı öğrencilerin Merkezde yabancı kişilere karşı güvenlik
önlemleri alınmadığını düşündüğü,
Kararlara Katılım açısından Merkez Yürütme Kurulunda öğrencileri temsil
konusunun sorunlu bulunduğu,
Öğrenci İşleri açısından memnuniyetin tam olduğu,
Ders Programları konusunda derslerin hafta içi okuldan sonra 15:30-19:40 bandına
sıkıştırılmış olmasının verimi düşürdüğüne inanıldığı,
Öğrenme-Öğretme Yöntemleri açısından öğrenci memnuniyetinin yüksek olduğu,
Sınıf/Grup Ortamı açısından bazı öğrencilerin bulunduğu grupta yer almaktan
mutsuz olduğu, grupta kendisini yeterince ifade edemediği ve derslerde hata
yapmaktan korktuğunu düşündüğü,
Ders-Araç Gereçleri açısından, öğrencilerin, Merkezin yeterli donanıma sahip bir
kütüphanesinin bulunmaması ve fen laboratuvarlarından yeterince yararlanılmamasını
sorun olarak gördüğü,
Fiziki Ortamlar açısından bahçenin küçük oluşunun sorun olarak görüldüğü,
Sosyal-Kültürel Etkinlikler açısından öğrenci memnuniyetinin yüksek olduğu tespit
edilmiştir.
Ankette yer alan açık uçlu sorularda Merkez öğrencilerine “Merkezimizde en çok neleri
seviyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş, alınan cevaplara göre yönetici ve öğretmenlerin
samimiyetini, güler yüzlü olmalarını, fikirlerine değer verilmesini, kurumun bir aile gibi sıcak
ve içten olmasını, derslerin oyun ve etkinlikler aracılığıyla uygulamalı olarak yapılmasını,
müzik biriminde çok çeşitli müzik aletlerinin bulunmasını sevdikleri görülmüştür.
Ankette Merkez öğrencilerine ayrıca “Merkezimizde neleri değiştirmek isterdiniz?” sorusu
yöneltilmiş, alınan cevaplara göre idareci kıyafetleri, idare odaları, oda düzeni ve kantini
değiştirmek istedikleri, kütüphanedeki kitapları çeşitlendirmek, spor yapabilecek alan
oluşturmak, normal okula hiç gitmeyip sadece Bilim ve Sanat Merkezine devam etmek
15
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
istedikleri görülmüştür. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu soruya “Şu anki halinden gayet
memnunum, değiştirmek istediğim bir şey yok.” cevabını vermeleri dikkat çekici bulunmuştur.
2.4.5.2. Dış Paydaş Görüşleri
Merkeze üstü/özel yetenekli öğrenci temin eden en önemli tedarikçi ve Merkezde üstün/özel
yetenekli öğrencilere verilen destek eğitimi hizmetinden yararlanan konumunda paydaşlık
ilişkisi içinde olunan 7 ilkokul, 4 ortaokul, 3 ilk ve ortaokul ile 1 imam hatip ortaokulu
müdür/müdür yardımcısının görüşleri uygulanan dış paydaş anketiyle alınmış ve alınan
görüşler aşağıdaki gibi listelenmiştir:






FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin faaliyet ve hizmetleri hakkındaki bilgi düzeylerinin
orta ve iyi düzeyde olduğu,
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin faaliyet ve hizmetleri hakkında temel bilgi
kaynaklarının merkeze devam eden öğrenciler ve merkezin web sitesi olduğu tespit
edilmiştir.
Merkezin faaliyet/hizmetlerinden memnuniyet durumu açısından üstün yetenekli
öğrencilere yönelik özel eğitimi hizmetinin iyi veya çok iyi düzeyde başarılı
bulunduğu,
Diğer faaliyet/hizmetlerden Geziler, Saha ve Kurum Ziyaretleri, Doğa ve Bilim
Kampları, Yarışma ve Turnuvalar, Konferans, Seminer ve Paneller, Kongre ve
Sempozyumlar ile Öğrenciler İçin Mentörlük/ Koçluk/ Danışmanlık Hizmetlerinin
orta veya iyi düzeyde başarılı bulunduğu,
Araştırmalar ve Yayınların zayıf veya orta düzeyde bulunduğu,
İmza Günü ve Söyleşiler, Atölye Çalışmaları, Kulüp Çalışmaları, Sergiler, Konser ve
Dinletiler konusunda fikri olmayanların çoğunlukta bulunduğu görülmüştür.
Ankette yer alan açık uçlu sorulara verilen cevaplardan ilk ve ortaokul müdürlüklerinin Bilim
ve Sanat Merkezi’ne devam eden öğrencilerin çalışmaları hakkında belgeye dayalı bilgi
paylaşımı, okul ziyaretlerinin sıklaştırılması, Bilim ve Sanat Merkezi ve faaliyet/hizmetleri
hakkında kamuoyunun daha çok bilgilendirilmesi, eğitimci kadrosunun genişletilmesi,
kapasitesinin artırılması, doğa ve bilim kampları, bireysel koçluk, kongre ve sempozyum gibi
etkinliklere ağırlık verilmesi talepleri alınmıştır.
16
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.5. KURUM İÇİ ANALİZ ve ÇEVRE ANALİZİ
2.5.1. KURUM İÇİ ANALİZ
2.5.1.1.Teşkilât Yapısı
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin teşkilat yapısı kuruma özgü çeşitli birimlerden
oluşmaktadır:
Yönetim birimi; müdür, müdür yardımcıları ile merkez yürütme kurulu ve merkez danışma
kurulundan oluşmaktadır.
Merkez Yürütme Kurulu, merkez müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, birim
başkanları, merkezin bulunduğu yerleşim biriminde rehberlik ve araştırma merkezi varsa
rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün görevlendirdiği bir rehber öğretmen, velilerin
seçtikleri veli temsilcisi, öğrencilerin seçtikleri öğrenci temsilcisi ve sponsor temsilcisinden
oluşturulmaktadır.
Merkez Danışma Kurulu ise Merkezin bulunduğu yerleşim mahallinde; fen bilimleri, sosyal
bilimler, güzel sanatlar, basın yayın kuruluşları ile iş dünyasını temsil edebilecek en fazla on
bir kişiden oluşturulmaktadır.
Eğitim-Öğretim Etkinlik Birimleri;
•Bilim Etkinlikleri Birimi,
•Sanat ve Spor Etkinlikleri Birimi,
•Destek Etkinlikleri Biriminden oluşmaktadır.
Yardımcı Birimler ise;
•Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birim,
•Araştırma, İzleme, Geliştirme ve Dokümantasyon Biriminden oluşmaktadır.
Her birimde birim başkanı (öğretmen) ve diğer öğretmenler görev yapmaktadır.
Ancak FNE Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki öğretmen yetersizliğinden dolayı tüm birimler
sağlıklı olarak işletilememektedir.
17
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
Şema-1: FNE Bilim ve Sanat Merkezi Teşkilat Şeması
Yönetim Birimi
Merkez Müdürü
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Merkez Yürütme
Kurulu
Diğer Birimler
Merkez Danışma
Kurulu
Eğitim- Öğretim
Brimleri
Bilim Etkinlikleri
Birimi
Sanat ve Spor
Etkinlikleri Birimi
Yardımcı Birimler
Destek Etkinlikleri
Birimi
Türkçe Birimi
Görsel Sanatlar
Birimi
Yabancı Dil Birimi
Sosyal Bilgiler
Birimi
Müzik Birimi
Bilgisayar Birimi
Rehberlik ve
Psikolojik Danışma
Birimi
Araştırma, İzleme,
Geliştirme ve
Dokümantasyon
Birimi
Fen ve Teknoloji
Birimi
Matematik Birimi
18
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.5.1.2. İnsan Kaynakları
Merkezimizin müdür ve memur normu dışında tüm yönetici, öğretmen ve hizmetli normu boş
durumdadır.
Kurumun yönetici ve öğretmen açığı ilk eğitime açıldığı 2011 yılından beri il içindeki başka
okullardan görevlendirme yoluyla kapatılmaktadır.
Kurumun yardımcı hizmetler personeli ihtiyacı İŞKUR Toplum Yararına Çalışma Programı
kapsamında 9 ay çalıştırılan geçici personeller tarafından sağlanmaktadır.
Tablo-4: Yönetici ve Öğretmen Durumu
Branşı/ Görevi
Müdür
Müdür Yardımcısı
Bilişim Teknolojileri
Biyoloji
Coğrafya
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji
Fizik
İngilizce
Kimya/Kimya Teknolojisi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Müzik
Tarih
Türkçe
Matematik
Sosyal Bilgiler
Teknoloji ve Tasarım
Görsel Sanatlar
Rehberlik
TOPLAM
Norm Mevcut
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
2
2
2
1
26
21
İhtiyaç
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
2
1
14
Tablo-5: Diğer Personel Durumu
Görevi
Memur
Hizmetli
Toplam
Norm
1
0
0
Mevcut
1
0
0
İhtiyaç
0
3
3
19
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.5.2. MALİ KAYNAKLAR, BÜTÇE, ARAÇ VE BİNA DURUMU
2.5.2.1. Mali Kaynaklar
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin mali kaynakları her yıl bakanlığımız bütçesinden gönderilen
ödenekler ile veli ve hayırsever vatandaşların BİLSEM- Aile Birliği’ne yaptığı bağışlardan
oluşmaktadır.
Tablo-6: Mali Durum
Kaynak Türü/ Yıl
Tüketim Malzemeleri Alımı
Hizmet Alımı
Mal Alımı
Ara Toplam
Merkez Aile-Birliği Geliri
Genel Toplam
2011
2012
2013
28.173,30
18.417,41
87.105,28
135706,99
0
24.297,53
11.176,00
49.900,22
87385,75
16.540,00
31.953,14
16.332,81
24.723,30
75022,25
8.161,00
269.402,98
189.299,50
156.192,50
2.5.2.2.Araç Sayısı ve Bina Durumu
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin hizmet aracı bulunmamaktadır.
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin hizmet binası 3600 m2 kapalı alan içerisinde 1 bodrum ve
zemin kat üzerine 4 (dört) katlıdır. Her katında 2 adet asansör ve yangın çıkışı bulunmaktadır.
Doğalgaz kazan sistemiyle ısıtılmakta olup elektrik ile aydınlatılmaktadır. Bina, betonarme
olarak inşa edilmiş olmakla birlikte dış cephesinde yöresel mimari estetiği yansıtan ahşap da
kullanılmıştır.
20
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.5.2.3 Fiziki ve Teknolojik Altyapı
Tablo-7: Bina Kullanımı
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fiziki İmkânın Adı
Etkinlik Birimi (Derslik)
Müdür Odası
Müdür Yardımcısı Odası
Rehberlik Servisi
Öğretmenler Odası
Mutfak
Atölye
Mescit
Kantin(Büfe)
Çok Amaçlı Salon
Sistem Odası
Depo-Arşiv Odası
Kazan Dairesi
Su Deposu
WC
Asansör Makine Dairesi
Elektrik Pano Odası
Sayısı
17
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
12
2
1
Derslik (Etkinlik Birimleri) Durumu
Merkezimiz 17 derslikli olarak yapılmış olmasına karşın 15 adet derslik etkinlik birimi olarak
kullanılmaktadır. Dersliklerimizden biri Hayvan Hakları Müzesi, diğeri toplantı odası olarak
kullanılmaktadır. 17 dersliğimizin 16 tanesine Fatih Projesi kapsamında akıllı tahta, hızlı
internet alt yapı ve ağ kurulumu yapılmıştır.
Dersliklerimiz aşağıdaki gibi etkinlik birimleri halinde yapılandırılmıştır.
1) Bilgisayar Birimi
2) Biyoloji Birimi
3) Drama Birimi
4) Fizik Birimi
5) Görsel Sanatlar Birimi-1
6) Görsel Sanatlar Birimi-2
7) Yabancı Dil Birimi
8) Kimya Birimi
9) Matematik Birimi
10) Müzik Birimi
11) Sınıf Öğretmenliği Birimi
12) Sosyal Bilgiler Birimi
21
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
13) Sunum Birimi
14) Türkçe Birimi
15) Akıl Oyunları Birimi
Kütüphane Durumu
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nde sınıf kitaplıkları dışında henüz bağımsız bir kütüphane
bulunmamaktadır. İlerleyen dönemde Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z-Kütüphane)
yaptırılması planlanmaktadır.
Laboratuvar ve BT Sınıfı Durumu
Bilgisayar Birimi BT Sınıfı olarak, Fizik, Kimya ve Biyoloji Birimleri laboratuvar olarak
donatılmış olup o şekilde kullanılmaktadır.
.
Depo ve Arşiv Durumu
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nde arşiv odası olarak da kullanılan 1 (bir) adet depo mevcuttur.
Ayrıca arşiv odası bulunmamaktadır.
Spor Salonu Durumu
Merkezimizde spor salonumuz bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz enerji düzeyi yüksek
çocuklar olduklarından enerjilerini boşaltabilecekleri spor alanlarına ihtiyaç bulunmaktadır.
İdare Odaları
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nde bir müdür odası, 2 müdür yardımcısı odası ve 1 öğretmenler
odası bulunmaktadır. Memur odası bulunmamaktadır.
İdare odalarının tamamında kesintisiz internet bağlantılı bilgisayarlar ve başta lazer yazıcılar
olmak üzere çevre birimleri mevcut olup donanım yönünden standartlara uygun seviyededir.
Salon Durumu
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nde bir adet çok amaçlı salon mevcut olup konferans, seminer,
toplantı, tiyatro, yarışma vb. sosyal-kültürel faaliyetleri gerçekleştirmeye uygun donanıma
sahiptir.
Rehberlik Servisi
Öğrenci ve velilere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verildiği 1 (bir) adet
Rehberlik Servisi mevcuttur.
Kantin Durumu
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrenci sayısının az olması nedeniyle ekonomik
bulunmadığından henüz tam manasıyla bir kantin teşekkül etmemiştir.
22
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
Az sayıdaki öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve Merkez-Aile Birliği
tarafından işletilmekte olan küçük bir yiyecek-içecek büfesi mevcuttur.
Bahçenin Durumu
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin bahçesi 600 m2 olup bina ve bahçeyi çevreleyen ihata
duvarı bulunmaktadır.
Bahçe giriş kapısında nöbetçi kulübesi bulunmaktadır.
Merkezin bahçesinde yeşil alan için ayrılan kısımda çimlendirme, çiçeklendirme ve
ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.
Binanın Güvenliği
FNE Bilim ve Sanat Merkezi hizmet binası 24 saat gece görüşlü renkli kameralı güvenlik
sistemiyle (8 adet) korunmaktadır. Bahçe kapısındaki güvenlik kulübesinde güvenlik görevlisi
bulunmamaktadır.
Teknolojik Alt Yapı
Merkezimizde 1 adet BT sınıfı olarak kullanılan Bilgisayar Birimi mevcuttur. Tüm birimlerde
ve öğretmenler odası, rehberlik servisi gibi bölümlerde bilgisayar, yazıcı veya ağ yazıcısı ve
internet erişimi bulunmaktadır.
Bina içinde tüm katlarda ve bahçede kablosuz internet erişimi bulunmaktadır.
Merkezimizde 2 adet çok fonksiyonlu fotokopi makinesi, 1 doküman kamera bulunmaktadır.
Merkezimizin içinde kablosuz ses yayın sistemi mevcuttur.
Fatih Projesi kapsamında bu güne kadar 16 derslik ve laboratuvarımıza interaktif (akıllı) tahta
sistemi kurulmuş, hızlı internet alt yapı ve ağ kurulumu yapılmıştır.1 dersliğimizin altyapısı
yapılmış ancak tahtası henüz takılmamıştır.
23
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
Tablo-8: Teknolojik Araç-Gereç Durumu
Araç-Gereç
İnteraktif Tahta (Akıllı Tahta)
Doküman Kamera
Bilgisayar (Masaüstü)
Bilgisayar (Dizüstü)
Yazıcı (Çok Fonksiyonlu)
Lazer Yazıcı
Renkli Yazıcı
Fotokopi Makinesi
Projeksiyon
Televizyon
İnternet Bağlantısı
Faks
Fotoğraf Makinesi
Kamera
Telefon Santrali
Teleskop
Amfi
Kablosuz Ses Yayın Sistemi
Klima
Mevcut
16
1
17
11
1
4
0
2
3
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
İhtiyaç
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5.3. Eğitim Öğretimde Durum
2.5.3.1.Bilim ve Sanat Merkezi Eğitim Modeli
Bilim ve Sanat Merkezi, okulöncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden ve
üstün veya özel yeteneği olduğu uzmanlar tarafından tanılanan öğrencilere, okullarındaki
eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve
kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için destek eğitimi vermek
üzere açılmış olan bağımsız bir özel eğitim kurumudur.
Bilim ve Sanat Merkezlerine alınacak üstün yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla her yıl
Bakanlıkça belirlenen tanılama takvimi çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen sınıf
seviyesinden
(ilkokul
4.sınıf)
öğrenciler,
Bakanlıkça
hazırlanan
Gözlem
Formları kullanılarak e-okul üzerinden sınıf öğretmenlerince resim, müzik alanı ve/veya
zihinsel alanda üstün yetenekli adayı olarak gösterilir.
Aday olarak gösterilen öğrenciler, Bakanlıkça belirlenen bir tarihte, tüm Türkiye’de eş
zamanlı olarak Bakanlıkça hazırlanan grup tarama sınavına alınır.
24
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
Grup tarama sınavı sonuçlarına göre sıralanan öğrenci listesine göre Bilim ve Sanat Merkezi
Yürütme Kurulu tarafından her yıl belirlenen öğrenci kontenjanının 3 katı kadar öğrenci
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde uzmanlar tarafından bireysel incelemeye alınır.
Bireysel incelemede öğrenciler WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) isimli, 6–16
yaş grubu çocuklara testin uzmanı rehber öğretmenler tarafından bireysel olarak uygulanan ve
uygulaması 1 – 1,5 saat süren bir zeka testine alınır.
WISC-R zeka testinde gerekli puanı elde edemeyen adaylar için Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır.
WISC-R testi veya resim/ müzik yetenek sınavı sonuçlarına göre gerekli puanı elde eden
öğrenci listesi Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından kayıt işlemleri yapılmak üzere
ilgili Bilim ve Sanat Merkezine ve bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Bilim ve Sanat Merkezine kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten
sonra merkezlerce;
a) Uyum (Oryantasyon),
b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme
Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil,
7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler,
c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,
ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,
d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.
Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi
öğrenme hızına göre ilerler.
Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına
bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir.
Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin
yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve
yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır.
Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel
materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır.
BİLSEM’ lerde bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar
nedeniyle çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır.
Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak
gerçekleştirilir. Okullarında öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla
hareket ederken, BİLSEM’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almaz. Bunun
25
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen
niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.
BİLSEM’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül- Ocak), ikinci dönem (Şubat- Haziran)
ve Temmuz- Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç
dönem halinde düzenlenir.
Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra BİLSEM’ de, öğlenci
ise sabah BİLSEM’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam veya hafta sonu BİLSEM’ de
olacak şekilde eğitime alınır.
Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir
işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz.
Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve
değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere “ Program
Tamamlama Belgesi” verilir.
Her eğitim döneminde öğrencilerin devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu
geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin
kaydı silinir.
2.5.3.2. Öğrenci Durumu
Merkezimizde uygulanan programlara devam eden; zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik veya özel
akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar
tarafından belirlenmiş toplam özel yetenekli öğrenci sayısı 124’tür.
Bu sayıya ek olarak 2 öğrenci kayıt dondurmuş, 7 öğrenci devamsız durumdadır.
Tablo-9: Programlara Göre Kız-Erkek Öğrenci Sayısı
Program Adı
Uyum (Oryantasyon)
Destek Eğitimi 2.Yıl
Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme
Özel Yetenekleri Geliştirme
Proje Üretimi
Toplam
Grup
Sayısı
8
2
8
18
0
36
Erkek
Kız
Top.
17
4
22
26
0
69
12
5
15
23
0
55
29
9
37
49
0
124
26
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
Tablo-10: Örgün Eğitimdeki Sınıf Seviyelerine Göre Öğrenci Sayısı
5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf Toplam
Program Adı
Uyum(Oryantasyon)
28
1
0
0
29
Destek Eğitimi 2.Yıl
0
9
0
0
9
Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme
26
10
1
0
37
Özel Yetenekleri Geliştirme
0
20
15
14
49
Proje Üretimi
0
0
0
0
0
TOPLAM
54
40
16
14
124
Tablo-11: Yetenek Alanlarına Göre Öğrenci Sayısı
Program Adı
Uyum(Oryantasyon)
Destek Eğitimi 2.Yıl
Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme
Özel Yetenekleri Geliştirme
Toplam
Zihinsel
21
9
37
49
116
Müzik
2
0
0
0
2
Resim
6
0
0
0
6
Toplam
29
9
37
49
124
6
4
2
4
1
1
1
6
3
2
9
24
4
37
31
3
49
3
26
29
0
Toplam
3
Proje Üretimi
Özel
Yetenekleri
Geliştirme
Ardeşen
Çamlıhemşin
Çayeli
Derepazarı
Fındıklı
Güneysu
Hemşin
İkizdere
İyidere
Kalkandere
Merkez
Pazar
Toplam
Bireysel
Yetenekleri
Fark Ettirme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İlçeler
Destek Eğitimi
2.Yıl
S.No
Uyum(Oryant
asyon)
Tablo-12: Geldikleri İlçelere Göre Öğrenci Sayısı
13
0
9
1
0
8
0
0
0
0
84
9
124
27
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin en büyük öğrencileri 2014-2015 eğitim-öğretim yılında
8.sınıf seviyesinde bulunduğundan öğrencilerin liselere veya yükseköğretime yerleşmeleriyle
ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır.
2.5.3.3. Projeler
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nde Ulusal Ajans veya Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
(DOKA) hibe programlarından yararlanılarak başvurusu yapılmış veya kabul edilmiş proje
bulunmamaktadır.
İlköğretim öğrencilerine yönelik ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek,
yetenekli çocuklara sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke
genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip
çocukları erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek amacıyla MEB Temel
Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri
Proje Çalışmasına” 2013- 2014 öğretim yılında proje başvurusu yapılmış ancak Bölge
Çalışma Grubu tarafından onaylanmamıştır.
FNE Bilim ve Sanat Merkezi 2013 yılında "Hayvan Hakları Müzesi" projesi ile 9. SOBİO
Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyatında gümüş madalya kazanmıştır.
2013 yılında, sanat eğitimini özendirmek amacıyla ilkokul ve ortaokullar arasında düzenlenen
7. Ulusal Sanat Eğitimi, Proje, Tasarım Olimpiyatında (SEPTO) rekreasyon, resim ve
müzik/piyano dallarında 4 proje ile finallere kalmayı başarmış, finalde elenmiştir.
2014 yılında Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyatında (SOBİO) İngilizce ve Sosyal Bilgiler
alanında iki projeyle finallere kalmayı başarmış, finalde elenmiştir.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesince düzenlenen 1.Ulusal
Çocuk Kongresine 1 öğrenci bildirisi, Bursa Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezince
düzenlenen 2.Ulusal Çocuk Kongresine 2 öğrenci bildirisi ile katılmış; 12-13 Haziran 2014
tarihlerinde Rize’de düzenlenen 3.Ulusal Çocuk Kongresine 15 öğrenci bildirisi ile ev
sahipliği yapmıştır.
2.5.4. GZFT (SWOT) Analizi
FNE Bilim ve Sanat Merkezi’nin performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları
belirlemek ve bunları yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması
kapsamında SPE tarafından GZFT Analizi yapılmıştır.
Bu analiz ile plan uygulama sürecinde (2015-2019) iyileştirilmesi gereken zayıf yönler ile
karşılaşılabilecek risk/tehdit faktörlerinin belirlenmesi, bunların giderilmesi için
kullanılabilecek fırsatlar ve güçlü yönlerin değerlendirmesi yapılmaktadır.
İç paydaşlarla anket tekniği ile gerçekleştirilen çalışmalar ile dış paydaş anketleri kapsamında
elde edilen görüş ve öneriler GZFT analizine temel girdiyi sağlamıştır.
Paydaşlarla yapılan çalışmalar ile Stratejik Planlama Ekibi tarafından gerçekleştirilen diğer
analizlerin birleştirilmesi neticesinde Merkezin güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri
oluşturulmuştur.
28
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
Tablo 12: GZFT (SWOT) Analizi Tablosu
2.5.4.1. Güçlü Yönler
1. Merkezimizin öğrencileri şekillendirip
standart kalıplara sokmak yerine, onları
birey olarak önemseyen ve yaratıcılığını
ortaya çıkarmayı amaçlayan yapısı
2. Merkezimiz öğrencilerinin tamamının özel
bir seçim süreciyle alınan üstün veya özel
yetenekli çocuklardan oluşması
3. Merkezimiz yönetici ve öğretmenlerinin
yeni fikirlere ve bakış açılarına açık olması
4. Merkezimizin donanım, fiziksel ve
teknolojik altyapı sorunlarının büyük ölçüde
çözülmüş olması
5. Hizmet verdiğimiz kesimlerin ekonomik ve
kültürel seviyesinin nispeten yüksek olması
6. Öğrencilere yönelik sosyal- sportif ve
kültürel etkinlik ve yarışmaların etkin
yapılması
7. Müdürlüğümüzün iç ve dış paydaşlarıyla
etkili iletişiminin bulunması
2.5.4.2. Zayıf Yönler
1. Merkezin müdür normu dışında tüm
yönetici ve öğretmen normunun boş olması
2. Merkezin öğretmen kadrosunun tamamının
geçici görevlendirme yoluyla karşılanması
nedeniyle kadro istikrarının sağlanamaması
3. Merkeze normal öğretmen tayinleri (ilk
atama, özür grubu il içi ve iller arası yer
değiştirme vb.) ile atama yapılamaması
4. Üstün yeteneklilere yönelik meydan
okuyucu nitelikte eğitim ortamları ve özel
programların yetersizliği
5. Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik özel
etkinlik, araç-gereç ve materyal eksikliği
6. Üstün yeteneklilere eğitim verebilecek
özelliklerde ve bu amaçla yetiştirilmiş
öğretmen yetersizliği
7. Üstün yetenekliliği tanılamada kullanılan
yeterli ve güncel araçların eksikliği
8. Sosyo-ekonomik olarak alt grupta yer alan
aile çocuklarının yeteneklerini tanılamadaki
güçlükler
9. Merkezin iki geçici İŞKUR elemanı dışında
kalıcı ve sürekli hizmetli personeli
bulunmaması
10. Merkezin laboratuvar ve dersliklerinin üstün
yeteneklilere
hitap
edecek
zengin
donanımlara sahip olmaması
11. İlçelerden merkezimize ulaşım güçlüğü
nedeniyle 12 ilçemizden altısından hiç
öğrencimiz bulunmaması
12. Merkez-Veli-Okul
işbirliğinin
yetersiz
olması
13. Öğrencilerin
bireysel
farklılıklarının,
öğrenme
stillerinin
ve
ilgi/yetenek
alanlarının belirlenmesine yönelik rehberlik
hizmetlerinin yeterli düzeyde olmaması
14. Merkezin kütüphanesinin bulunmaması
15. Merkezin sportif faaliyetlere uygun bir alana
sahip olmaması
16. Merkez Yürütme Kurulu ve Danışma
Kurulu iyi işletilemediğinden karar almada
katılımcılığın
istenilen
düzeyde
sağlanamaması
29
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.5.4.3. Fırsatlar
2.5.4.4. Tehditler
1. Üstün yetenekli öğrencilerin en önemli milli
servet ve stratejik insan kaynağı olması
2. AB projeleri ve diğer yurtiçi ve yurtdışı
fonlardan sağlanan kaynaklar
3. İlimizde her geçen gün büyüme ve gelişme
eğiliminde
bir
üniversite
bulunması,
üniversitemiz
bünyesinde
bir
eğitim
fakültesinin olması
4. Eğitime özellikle fiziki yapı boyutunda katkı
yapmaya hazır hayırseverlerin bulunması
5. Yerel yönetimler, vakıflar, dernekler gibi
kurumların başlatmış olduğu aktiviteler
6. Bilimsel çalışmalara TÜBİTAK tarafından
destek sağlanması
7. Gelişen
teknoloji
ile
haberleşmenin hızlı olması
iletişim
ve
8. Yerel
medyanın
eğitim
çalışmalarını
tanıtmaya yönelik desteğinin olması
9. Fatih Projesi ve Okullar Hayat Olsun
Projesinin uygulanması
1. Milli eğitim hedefleri üzerinde uzlaşamama,
toplumun geleceğini yönlendirecek eğitim
politikalarının hazırlanamamış oluşu
2. Eğitim sistemimizin tek tip insan
yetiştirmeye ve ezbere dayalı; bireysel
farklılıkları, yetenek ve ilgiyi göz önüne
almayan yapısı
3. Üstün yeteneklilerin eğitimine toplum, özel
sektör, yerel yönetimler, kamu kurumları,
STK’ lar gibi farklı sektörlerin katkı ve
desteğinin sağlanamaması
4. Üstün yeteneklilere yönelik okul dışı ortam,
malzeme ve öğrenme olanaklarının yetersiz
olması
5. Üstün yetenekli öğrencilerin üniversite
tercihlerinde maddi kazanç temelli hareket
etme tehlikesi
6. Üstün yeteneklilerin eğitimine ayrılan
fonların yetersizliği
7. Toplumun
bir
kısmının
eğitimden
beklentilerinin sadece akademik başarı
odaklı olmasının eğitime olumsuz etkisi
8. Bazı bireylerin bazı açılardan ötekilerden
daha üstün ve farklı olabileceğini kabule
yönelik toplumsal direnç
9. Merkezi
sınavlarda
derece
yapan
öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim
beklentisiyle il dışındaki liseleri tercih
etmesi
10. İlimizin az nüfuslu, büyük ölçüde tarıma
dayalı nispeten küçük bir ekonomiye sahip
olması ve konum olarak gelişmiş illere uzak
olması nedeniyle eğitim, sanat, spor ve
kültür faaliyetlerinin kısıtlılığı
11. Üniversitemiz
bünyesinde
Üstün
Yetenekliler Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin bulunmaması
12. Medya yoluyla yapılan bazı yayınların
öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri
30
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.5.5.Çevre Analizi
2.5.5.1. Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik (PEST) Etkenler Analizi
Tablo 13: PEST Analizi Tablosu
Sosyal‐Kültürel Çevre Değişkenleri



Teknolojik Çevre Değişkenleri

Fatih Projesinin sunduğu imkanlar

Toplumun teknolojiye açık bir yapıya
sahip olması
Ailelerin ve toplumun bir kısmının
eğitimden beklentilerinin artması ve
çeşitlenmesi

Teknolojinin bütün kurumlara
ulaştırılmış olması ve paydaşların
kullanımına sunulması
Toplumun bir kısmının üstün
yeteneklilerin eğitimi konusunda
hassasiyetlerinin artmaya başlaması

Teknolojinin e-öğrenme ile
bütünleştirilmesi
Bazı bireylerin bazı açılardan ötekilerden
daha üstün ve farklı olabileceğini kabule
yönelik toplumsal direnç

Medyanın eğitim üzerindeki olumsuz
etkileri

Teknolojinin yenilik ve gelişmeyi
tetiklemesi

Halkımızın bir kısmının eğitim
seviyesinin düşük olması ve eğitimden
beklentisinin istenilen seviyede olmaması

Kontrolsüz teknoloji transferi ve
teknoloji bağımlılığının öğrencilerin
gelişimini olumsuz yönde etkilemesi

İlimizin büyük ve gelişmiş metropollerden
uzak olması nedeniyle sosyo- kültürel
yönden yeterince gelişmemiş olması

Öğretim kadrosu, öğrenci sayısı ve
fakülte/ bölüm olarak her geçen gün
büyüyen ve gelişen bir üniversiteye sahip
olmamız
Ekolojik ve Doğal Çevre Değişkenleri


İlimizin coğrafi yapısının engebeli
olması nedeniyle doğal afetler(heyelan,
sel, su baskını) yönüyle riskli bölgede
olması
Coğrafi yapı itibariyle yerleşim
birimlerinde nüfusun dağınık bir
şekilde yerleşmiş olması
31
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
2.5.5.2 Üst Politika Belgeleri
1) 10. Kalkınma Planı (2014- 2018)
2) Orta Vadeli Program (2014- 2016)
3) TÜBİTAK Vizyon 2023 Strateji Belgesi
4) Milli Eğitim Bakanlığı Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı (20132017)
5) 61.Hükümet Programı
6) 18.Milli Eğitim Şura Kararları
7) Milli Eğitim Bakanlığı 2015- 2019 Stratejik Planı
8) İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015- 2019 Stratejik Planı
Stratejik planın hazırlanmasında yararlanılan üst politika belgelerinde yer alan üstün
yeteneklilerin özel eğitimiyle ilgili öneri ve hedefler derlenerek aşağıda listelenmiştir:
TÜBİTAK Vizyon 2023 Strateji Belgesinde Yer Alan Üstün Yeteneklilerin Özel
Eğitimiyle İlgili Hedefler
Bireyin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren; bireysel farklılıkların gözetilmesi ve
değerlendirilmesi ile her bireyin özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde kendini
geliştirebildiği; zaman ve mekan kısıtlarından arınmış, kendi özgün öğrenme teknolojilerini
yaratmış ve değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip; öğrenme ve insan odaklı bir
eğitim sistemine sahip olmak.
Orta Vadeli Programda (2014-2016) Yer Alan Üstün Yeteneklilerin Özel Eğitimiyle
İlgili Hedefler
1. Ülkemizin potansiyelini, bölgesel dinamikleri ve insanımızın yeteneklerini harekete
geçirerek kalkınma sürecinin hızlandırılması amacıyla, yeniden şekillenen dünya
ekonomisinde uluslararası işbölümü ve değer zinciri hiyerarşisinde Türkiye’nin
konumunun aşamalı olarak üst basamaklara çıkarılması hedeflenmektedir.
2. Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme
eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve
fiziki altyapı güçlendirilecektir.
32
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
MEB Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planında (2013-2017) Yer Alan
Üstün Yeteneklilerin Özel Eğitimiyle İlgili Hedefler
1. Üstün yeteneklilerin özelliklerini belirlemeye yönelik ulusal standart testlerin
geliştirilmesi ve doğru, etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.
2. Okulöncesi ve ilkokulda öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymalarına,
belirlemelerine ve geliştirmelerine fırsat tanıyacak esnek ve etkili eğitim uygulamaları
oluşturmak.
3. Ortaokulda üstün yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarındaki performanslarına dayalı
olarak çeşitli eğitim uygulamaları gerçekleştirmek.
4. Lisede üstün yetenekli öğrencilerin özel yetenek alanında/alanlarında yaratıcılık ve
üretkenliklerini ortaya koymalarını sağlayacak öğrenme ortamlarını sağlamak.
5. Üstün yetenekli öğrencilerin tüm eğitim sürecini, tüm eğitim düzeylerinde takip altına
alarak, yeteneklerinin geliştirilmesinin sürekliliğini sağlamak.
6. Üstün yetenekli bireylerin eğitiminde çoklu eğitim modellerinin yanında, hayat boyu
destek alabilecekleri kurumsal yapılar oluşturmak.
7. Tüm paydaşların üstün yetenekli bireylerin eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini
geliştirmek.
8. Ülkemizdeki üstün yetenekli bireylere ihtiyaç duydukları örgün ve yaygın eğitimi
sağlamak.
9. Üstün yetenekli bireylere sunulan eğitim hizmetlerini bilgi ve iletişim teknolojileri ile
desteklemek.
10. Ülkemizdeki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla üstün yeteneklilerin eğitimi alanında
işbirliği sağlamak.
11. Üstün yetenekli bireylere sunulan hizmetlerin standardını ve sürdürülebilirliğini
sağlamak.
12. Üstün yetenekliler eğitim stratejilerinin geliştirilmesi için kamu kurum ve
kuruluşlarının, ilgili
13. STK’ların ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir danışma kurulu oluşturmak.
61.Hükümet Programında Yer Alan Üstün Yeteneklilerin Özel Eğitimiyle İlgili Hedefler
1. Yeni buluşlarla çığır açacak, geleceğe yön verecek üstün yetenekli çocukların tespit
edilmesine ve eğitimine daha fazla önem vereceğiz.
2. Spor eğitimini okul öncesine yaygınlaştıracak ve çocuklarımızın eğitim alırken farklı
spor branşlarıyla uğraşmasını sağlayacağız. 4- 8 yaş arası çocukları yetenek
taramasından geçirerek uygun spor dallarına yönlendireceğiz.
33
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
18.Milli Eğitim Şura Kararlarında Yer Alan Üstün Yeteneklilerin Özel Eğitimiyle İlgili
Öneriler
1. Üstün yetenekli ve/veya üstün zekâlı çocuklarımızın yetenek ve istidatlarına göre
programlanmış ve planlanmış özel eğitim okulları açılmalıdır.
2. Millî Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, belediyeler,
üniversiteler, federasyonlar ile resmî ve özel kurum-kuruluşlar arasında iş birliği
yapılarak toplumun her kademesinde spor kültürünü geliştirmek üzere yaşam boyu
sporu yaygınlaştıracak spor alanları düzenlenmeli, tesislerin ortak kullanımı
sağlanmalı ve aktivitelerin planlanması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
3. “Sanat İnsanı Yetiştirme Projesi” ve “Değerler ve Eğitimi Projesi” hazırlanarak
uygulamaya konulmalıdır.
4. Değerler eğitimine, okul öncesinden başlayarak yaygın eğitim dâhil olmak üzere
eğitim-öğretimin her kademesinde, tüm dersler ve okul kültürü içerisinde yer verilmeli
ve bu konuda öğretmen, yönetici, öğrenci, aile ve çevre ile iş birliğine gidilmeli,
farkındalık oluşturulması için kitle iletişim araçlarından faydalanılması amacıyla
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı 2015- 2019 Stratejik Planında Yer Alan Üstün Yeteneklilerin
Özel Eğitimiyle İlgili Hedefler
…….
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015- 2019 Stratejik Planında Yer Alan Üstün Yeteneklilerin
Özel Eğitimiyle İlgili Hedefler
….
34
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GELECEĞE YÖNELİM
 Misyonumuz
 Vizyonumuz
 Temel İlke ve Değerlerimiz
 Temalar ve Stratejik Amaçlar
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
3.1. MİSYONUMUZ
Ortaokul ve liselere devam eden özel yetenekli öğrencilere; farklılıklarına uygun, yetenek ve
yaratıcılıklarını açığa çıkarıp geliştirecek özel eğitim programlarıyla; ihtiyaç duydukları
destek eğitimini sağlamaktır.
örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak ve bireysel yeteneklerinin bilincinde
olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak özel eğitimi
vermektir.
3.2. VİZYONUMUZ
Üstün zeka ve özel yeteneğin her türlüsünün etkili bir şekilde açığa çıkarıldığı ve
yeteneklerin gelişiminin desteklenerek tüm yeteneklerin değerlendirildiği model bir merkez
olmaktır.
3.3. TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

















Farklılıkları değerlendiren ve destekleyen meydan okuyucu ve zorlayıcı nitelikte
eğitim ortamları
Yeni fikirlere ve bakış açılarına açık olma
Çocuk/Öğrenci merkezlilik
Bireysel farklılıklara saygı
Meydan okuyucu ve zorlayıcı nitelikte eğitim ortamları
Farklılaştırılmış, bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş, hızlandırılmış, açık uçlu eğitim
modeli
Çocuğun/Öğrencinin yüksek yararının önceliği
Çocuğun/Öğrencinin hayata iyi bir başlangıç yapma ve yeteneklerini geliştirme
hakkına saygı
Erken tanılama ve müdahale
Tanılama, uygulama, yaygınlaştırma ve izlemede bilimsel yaklaşım
Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme (yaygın eğitim) ile uyum
Proje temelli, yaparak-yaşayarak, keşfederek öğrenme
Disiplinler arası / çoklu eğitim modelleri ve farklı uygulamalar
Performansa dayalı(süreç odaklı) ölçme ve değerlendirme
Kaliteli hizmet
Nitelikli ve yeterli personel
Hayat boyu öğrenme
35
FATMA-NURİ ERKAN BİLİM ve SANAT MERKEZİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI
3.4. TEMALAR ve STRATEJİK AMAÇLAR
…………….
36
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 129 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content