close

Enter

Log in using OpenID

Başlangıç Çalıştayı Raporu-Türkçe

embedDownload
Başlangıç Çalıştayı Raporu
Türkiye
Prof. Dr. Tüzin Baycan – Araş. Gör. Veysi Altıntaş
Kasım, 2014
İstanbul
1
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ........................................................................................................................................................ 3
1.
BAŞLANGIÇ ÇALIŞTAYI ..................................................................................................................... 4
1.1 SORUNLAR: VİZYON OLUŞTURMA 1 .............................................................................................. 5
1.2 SOSYAL YENİLİKÇİLİK: VİZYON OLUŞTURMA 2............................................................................... 6
2.
TÜRKİYE İÇİN SOSYAL YENİLİKÇİLİK ALANLARI................................................................................. 7
2.1 KAYNAKLARA ERİŞİM VE DAĞITIM ................................................................................................ 8
2.2 YENİLİKÇİLİK İÇİN TOPLUMSAL ÇEŞİTLİLİK ..................................................................................... 8
2.3 DEĞİŞİM İÇİN KATILIM VE DENEYİM.............................................................................................. 9
2.4 DAYANIKLI VE DİRENÇLİ KENTLER ................................................................................................. 9
3.
PROJELER ....................................................................................................................................... 10
3.1 PROJE 1: SU YÖNETİMİ ................................................................................................................ 10
3.1 PROJE 2: YEREL YÖNETİMLER ...................................................................................................... 12
3.3 PROJE 3: ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAM ................................................................................................ 12
3.4 PROJE 4: TEKNOLOJİNİN KENT YAŞAMINA OLUMSUZ ETKİLERİ .................................................. 13
4.
BAŞLANGIÇ ÇALIŞTAYI KATILIMCI LİSTESİ ...................................................................................... 14
2
GİRİŞ
SEiSMiC Yedinci Çerçeve Programı (FP7) kapsamında finanse edilen ve Kentsel Avrupa Ortak
Program Girişimi’ni (JPI Urban Europe) Kasım 2013’ten Kasım 2016’ya kadar üç yıl boyunca
destekleyecek iki eylem projesinden (diğeri BOOST) biridir. SEiSMiC’in odak noktasında
Avrupa genelinde hareketlilik ve karşılıklı öğrenme, sivil toplumun katılımcılığı ve kentsel
gelişimde sosyal yenilikçilik gereksinimlerini tanımlama bulunmaktadır.
SEiSMiC Türkiye Ulusal Ağı’nı kurmak amacıyla Türkiye’de üç il seçilmiştir. Devlet Planlama
Teşkilatını’nın 2011 yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması çalışması temel alınarak seçilen
bu iller: birinci sırada olan İstanbul, son sırada olan Muş ve orta değerlere yakın olup 46.
sırada olan Hatay’dır. Proje kapsamında Türkiye Ulusal Ağı’nı oluşturmak üzere 19 Haziran
2014 tarihinde İstanbul Odak Grup Toplantısı, 24 Haziran 2014 tarihinde Muş Odak Grup
Toplantısı ve 26 Haziran 2014 tarihinde Hatay Odak Grup Toplantısı yapılmıştır.
Odak Grup Toplantıları yapıldıktan sonra 19 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Taksim Point
Hotel’de üç ilden ve yurtdışından toplamda 55 katılımcının dahil olduğu “Başlangıç Çalıştayı”
yapılmıştır.
3
1.
BAŞLANGIÇ ÇALIŞTAYI
Başlangıç Çalıştayı 19 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Taksim Point Hotel’de üç ilden ve
yurtdışından toplamda 55 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı sabah ve öğleden
sonra olmak üzere iki oturumda yapılmıştır.
Toplantı Programı
ÇALIŞMA GÜNDEMİ – Sabah
11:15-11:20 ÇALIŞMA PROGRAMININ TAKDİMİ I 5dk
11:20-11:50 VİZYON İNŞASI | 40dk
“Şehirlerde Sosyal İnovasyon (Yenilikçilik)” (1)
11:50-13:00 VİZYON İNŞASI | 60dk
“Şehirlerde Sosyal İnovasyon (Yenilikçilik)” (2)
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ | 60dk
ÇALIŞMA GÜNDEMİ – Öğleden Sonra
14:00-14:20 FİKİRLERİN SEİSMİC MODELİNİN 4 ANAHTAR ALANIYLA
İLİŞKİLENDİRİLMESİ | 20dk
14:20-15:00 BİR ADIM ÖTESİ: AKTİVİTELER İÇİN FİKİR GELİŞTİRME | 40dk
15:00-15:30 SOSYAL-İNOVASYON GALERİSİ | 30dk
15:30-15:40 ÇAY VE KAHVE ARASI | 10dk
15:40-16:40 YOL HARİTASI OLUŞTURULMASI | 40dk
16:40-16:50 GELECEK ADIMLAR | 10dk
16:50-17:20 SANATÇILARIN İZLENİMLERİ | 30dk
17:20-17:30 KAPANIŞ | 10dk
Toplantının birinci bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılara 2040 yılında yaşam
kalitesi yüksek bir kentte yaşadıklarını farz ederek bu yolda çözdükleri “sorunlar” ve başardıkları
“sosyal yeniliklerin” neler olduğu sorulmuştur. Bu kapsamda katılımcılardan alınan cevaplar “
Sorunlar: Vizyon Oluşturma 1” ve “Sosyal Yenilikler: Vizyon Oluşturma 2” olmak üzere iki kısımda
toparlanmıştır.
4
1.1 SORUNLAR: VİZYON OLUŞTURMA 1
2040 yılında katılımcıların yaşam kalitesi yüksek bir kentte yaşadıklarını düşünerek çözüldüğünü
düşündükleri sorunlar şunlardır:
























Kesinlikle ulaşım probleminin olmadığı, her noktasına rahatlıkla erişilebilir bir kent
Var olan tüm inanç profillerinin temsil edildiği bir kent
Altyapı sorunları çözülmüş bir kent (su, doğalgaz, kanalizasyon vs.)
Tüm konut ve kamu yapılarının “yeşil bina” olarak inşa edildiği bir kent
Toplumsal huzursuzluk ve iç savaş sorununu çözmüş bir kent
Uyuşturucu kullanımı engellenmiş
Cinsiyet ayrımcılığını çözmüş
Gökdelen biçimindeki binalar yerine erişilebilir binaların olduğu ve nüfusun homojen bir
biçimde dağıldığı şehirler
Fahiş fiyatlarla karşılaşmadan sağlıklı, temiz ve kaliteli gıdaya erişilebilen kent
Çevre kirliliği ve doğal kaynak kısıtı ve kirliliği (hava, su, tarım toprağı, orman vs.) nedeniyle
oluşan hastalıkların (kanser vd.) asla olmadığı bir kent
Doğayla barışık bir şekilde dizayn edilmiş planlı bir kentte yurttaşların barış ve huzur
içerisinde bir arada yaşadığı ve işsizlik gibi ekonomik sorunların olmadığı bir kent
Herkesin sağlık hizmetlerinden ücretsiz ve dünya standartlarında yararlandığı
Sosyal donatı alanlarının fazla ve erişilebilir olduğu bir kent
İstihdam olanaklarının ve sosyal güvenlik sistemlerinin herkes için eşit ve ulaşılabilir olduğu
Sınır dışı ve sınır içinde güvenlik problemlerinin çözüldüğü, toplumsal barış için yol almış ülke
Kadına şiddetin, kadın-erkek eşitsizliğin konuşulmadığı bir 2040
Bilimsel araştırmaların dünya ile yarıştığı yaratıcı kentler
Gettolaşmanın olmadığı, farklı gelir gruplarından, inançlardan ve siyasi görüşlerden insanların
bir arada yaşayabildiği ve sosyalleşebildiği bir şehir
Şehrin içinde yaşayanların ihtiyaçlarına öncelik veren bir anlayışın hakim olduğu bir yönetim
Kültürel faaliyetler için yeterli sayıda mekanın olduğu (konser salonu, sinema salonu) bir şehir
Kentsel göçlerin azaldığı, ulusal kalkınma ile nüfus dağılımının orantılı bir bölgesel dağılım
gösterdiği ve İstanbul’un nefes alabildiği bir kent
Herkesin kendi özgür kimliğiyle varolduğu, çocuklarımın sokaklarda anadillerinde şarkılar
söylediği bir kent
Gelir dağılımının iyileştirilmesi
Toplumsal barış ve huzur ortamının sağlanması
5
1.2 SOSYAL YENİLİKÇİLİK: VİZYON OLUŞTURMA 2
Katılımcıların 2040 yılında hayata geçirilmesini bekledikleri sosyal yenilikçilik alanları şunlardır:
























Ulaşımdaki yenilikler
Bilgi teknolojisi alanındaki yenilikler
İnternet ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler yaşam kalitesini artırdı
Artan uyuşturucu kullanımları için belediyeler uyuşturucu odaları oluşturdu
Merkezi yönetimin yetkilerinin çoğunu yerel mekanizmalara devredecek, yerel güçlendirilecek
Toplumsal yapıya uygun mahalle yönetim sistemini kurmak, katılımcı karar alma sistemini
geliştirmek
Küçük ölçekli projeler yapmak, sorunlarla mikro düzeyde çalışmak
Bilimsel bilgiye herkesin her yerden ulaşabileceği bilgi ağ sistemi Türkiye’de tümüyle
yaygınlaştırıldı
Tüm sektörlerde sürekli ve standart bilgi ağını oluşturmak ve bu bilgi ağına herkesin erişimini
sağlamak
Huzurlu bir şehir-insanların barınma, ulaşım, eğitim gibi temel ihtiyaçlara herkesin rahat bir
şekilde erişebildiği bir şehir
Birlikte yaşama becerisini gösterebilme seviyesini yakalamak
Motorlu taşıt kullanımı minimize edildi. Motorlu taşıtlar ise sadece elektrik ile çalışıyor. Hiçbir
yerde karbon kökenli yakıt kullanılmıyor. Bu sağlık ve sosyalleşme anlamında yaşam kalitesini
artırdı.
Kürt sorununun ve toplumsal sorunların çözüldüğü
Çalışma sürelerinin düşmesi, esnek çalışma kültürü
Kentler kadınların yönettiği
Toplumun her kesiminin; çocuklar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere yaşam kalitesinin
sağlandığı bir şehir
Farklı kültürlerin birlikte yaşamayı öğrenmesi
Sosyal aktiviteler, kültürlerin birbirini tanıması ve birlikte yaşamanın öğrenmesi
Ulaşım için yeni toplu taşıma vasıtaları Havaray gibi
Yapılan yatırımlarla ülke doğrudan yabancı yatırımların dünya çapında gözbebeği oldu
Geri dönüşüm için katı atık toplama ayrıştırma sistemi geliştirilmeli
Sosyal eşitsizliği gidermek için dezavantajlı gruplara yönelik projeler üretilebilir
Yerel yönetimlere insiyatif
Halkın kent yönetimine doğrudan katılması ve söz sahibi olması
Sorunlar ve sosyal yenilikçilik alanında katılımcıların en çok vurguladığı konu alanları:
-
Yönetim ve yönetim anlayışı
Çevre
Altyapı
Ekonomi
Sosyal konular
Teknoloji
Kültür
-
Siyasal meseleler
Donatı alanı ile ilgili eksiklikler
Erişilebilirlik
Planlama ve kentleşme ile ilgili
sorunlar
Güvenlik
6
2. TÜRKİYE İÇİN SOSYAL YENİLİKÇİLİK ALANLARI
Sosyal yenilikçiliği gerçekleştirmek üzere oluşturulan SEiSMiC Modeli 4 ana konu alanından
oluşmaktadır.
Bunlar sırasıyla;
1.
2.
3.
4.
Kaynaklara erişim ve dağıtım
Yenilikçilik için toplumsal çeşitlilik
Değişim için katılım ve deneyim
Dayanıklı ve dirençli kentler
7
2.1 KAYNAKLARA ERİŞİM VE DAĞITIM
Kaynaklara erişim ve dağıtım konu başlığı altında ulaşım, altyapı, kentsel yeşil alanlar, ekonomi ve
erişilebilirlik konuları kapsamında toparlanan sosyal yenilikçilik alanları şu şekildedir:
-
Tüm insanlar için elektrik ve su erişimi,
Engelliler için erişilebilir kent,
Herkesin konut sahibi olduğu bir kent,
Ekonomik eşitlik, işsizliğin azaltılması,
Aileler için daha fazla para (çocuklar için),
Herkes için yeşil açık alanlar / kamusal alana kolay erişim,
Göçün önlenmesi (14 M İstanbul),
Herkes için erişilebilir yeni ve modern bir eğitim sistemi.
2.2 YENİLİKÇİLİK İÇİN TOPLUMSAL ÇEŞİTLİLİK
Yenilikçilik için toplumsal çeşitlilik konusu SEiSMiC Modelinin ikinci konu alanını oluşturmaktadır. Bu
konu başlığı altında toparlanan sosyal yenilikçilik konuları yönetişim, katılımın mekansal boyutu,
katılımın yeterliliği ve kültürdür. Başlangıç çalıştayında bu konu kapsamında üretilen fikirler:
-
Vatandaşları dahil etmek üzere kamusal ağların oluşturulması,
Karar verme sürecine vatandaşların katılımı,
Yeni karar verme süreci ve yetkilerin yerele devredilmesi,
Bölgesel kuruluşlar tarafından desteklenen şehir ve mahalle sendikaları uygulaması,
Halk için halk buluşma noktaları olarak yeşil yürüme alanı,
Şehir planlarının uygulanması,
Gazeteler ve kitaplar için paylaşım yerleri,
El sanatları ve sanat için atölyelerin açılması
8
2.3 DEĞİŞİM İÇİN KATILIM VE DENEYİM
Değişim için katılım ve deneyim başlığı altında toparlanan konular eğitim, ekonomi ve sosyal
sorunlardır. Bu başlık altında toplantıda vurgulanan konular:
-
Kadına şiddete son!
Bütün dinlerin bir arada dostça yaşaması,
Kültürel ve doğal mirasın korunması,
Farklı kültürlerin ortak yaşamı,
Trafik sorunu yaşamadan evden çalışarak yeni çalışma stilleri,
Çok dilli yaşam ve eğitim,
Bio-Çeşitlilik: doğa dostu bir kent,
Yeni sosyal yapılar.
2.4 DAYANIKLI VE DİRENÇLİ KENTLER
Dayanıklı ve dirençli kentler alanı iklim, afetler, sosyal medya ve yönetişim sorunları gibi konuları
içermektedir. Toplantıda bu konuda ortaya çıkan fikirler:
-
Küçük ölçekli yerleşmeler (büyük olmayan şehirler)
Vatandaşlar yerel yönetişimi seçmeli - merkezi karar olmamalı,
Şehirlerde tarımsal ve yeşil alan,
Yönetişim mekanizması değişikliği; yerel yönetimler daha fazla inisiyatif almalı,
Kurumsal düzeyde takip edilebilecek açık kurallar ve roller,
Karar verme sürecinde şeffaflık,
Su için yeni çözümler,
Güvenlik sorunu ve savaş tehditleri olmayan huzurlu şehirler
9
3.
PROJELER
Başlangıç Çalıştayı sonunda 4 proje fikri ortaya çıkmış ve her proje için amaç, hedefler, paydaşlar,
kaynaklar ve bütçe alanları tanımlanmıştır. Bu projeler geliştirilmek ve 24-25 Kasım 2014 tarihinde
Brüksel’de yapılacak olan ilk uluslararası toplantıda sunulmak üzere her proje için bir çalışma ekibi
oluşturulmuş ve proje koordinatörleri belirlenmiştir. Başlangıç Çalıştayında ortaya çıkan proje fikirleri:
1.
2.
3.
4.
Su Yönetimi
Yerel Yönetimler
Çok Kültürlü Yaşam
Teknolojinin Kent Yaşamına Olumsuz Etkileri
3.1 PROJE 1: SU YÖNETİMİ
GENEL HEDEF: 2016 yılına kadar kentlerde içme ve kullanma suyuna erişimin sağlanması ve su
verimliliğinin artırılması
AMAÇLAR:
1. Kentlerin doğal su kaynaklarını değerlendirecek yöntemlerin geliştirilmesi
2. Kaçak ve kayıpların azaltılması
3. İklimsel değişikliklerin su kaynaklarına etkisinin azaltılması veya su kaynaklarının iklime
bağımlılığının yok edilmesi
4. CBS, akıllı kentler, kent bilgi sistemleri, yönetim merkezleri vb. su yönetiminde yeni projelerin
geliştirilmesi
YÖNTEMLER/ARAÇLAR
1. Su şebeke hatlarının projelendirilmesi
2. Sistemin uzun vadeli, sağlıklı, kaliteli, kent bilgi sistemine sahip ve kayıpları asgari düzeye
indiren bir yapıda tasarlanması (şebeke hattının 30 yıllık, CBS/kent bilgi sistemli ve kaliteli
borulardan oluşması)
3. CBS ile su kayıplarının kontrol edilmesi, kayıp noktaların tespitini sağlayacak mekanizmaların
kurulması
4. Akıllı kentler ve evlerin yapılması
5. Nüfus yoğunluğunu daha geniş alana yaymak, fosil yakıt kullanımını azaltarak iklim değişikliği
ile mücadele etmek
6. Su rezervlerini artıracak yöntemlerin geliştirilmesi (baraj ve göletlerin oluşturulması, deniz
suyunun arıtılması, atık suların değerlendirilmesi gibi)
7. İklim değişikliğine yol açan sorunların kökenine inmek ve bunlara yönelik çözümler
geliştirmek
10
PAYDAŞLAR
1.
2.
3.
4.
5.
Yerel Yönetimler
Vatandaşlar
DSİ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Üniveristeler
STK’lar
KAYNAK
Kooperatifleşme; tüm paydaşların katkı sağlayacağı ya da sadece doğrudan ilgili paydaşların
oluşturacağı kooperatifler
İLK ADIM: Üretilecek projelerin yerel yönetimlere kabul ettirilmesi
PROJE EKİBİ
Bilge Çakır
Sibel Devrim
Ufuk Akdeniz
Sadrettin Tunç
Mustafa Özal
Pelin Öztürk
Vahip Sahil
Genel Koordinatör: Sibel Devrim
Hatay Koordinatörü: Ufuk Akdeniz
11
3.1 PROJE 2: YEREL YÖNETİMLER
HEDEF : Yerel yönetimleri ve çok kültürlü yaşamı güçlendirmek
PROJE EKİBİ
Abdurrahman Barutçu
Fırat Aykan
Hayrettin Çetin
Kenan Kantarcı
Fuat Özkan
Murat Aktaş
Tuba Gür
M. Mahir Gür
Vahip Sahil
Genel Koordinatör: Murat Aktaş
Hatay Koordinatörü: Vahip Sahil
3.2 PROJE 3: ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAM
HEDEF : Kültür ve sanat aktivitelerine herkesin erişiminin sağlanması
PROJE EKİBİ
Bilge Çakır
Mert Nezih Rifaioğlu
Hamdullah Karasu
Hayrettin Çetin
Mustafa Özal
M. Mahir Gür
Atik Aslan
Genel Koordinatör: Mustafa Özal
Hatay Koordinatörü: Mert Nezih Rifaioğlu
Muş Koordinatörü: Atik Aslan
12
3.4 PROJE 4: TEKNOLOJİNİN KENT YAŞAMINA OLUMSUZ ETKİLERİ
HEDEF: Teknolojinin olumsuz etkilerini azaltarak sağlıklı bir yaşam ortamı gerçekleştirmek
PROJE: Teknolojinin olumsuz etkilerini azaltmak ve alternatif çözümler bulmak amacıyla bilimsel
yarışmalar düzenlemek
PAYDAŞLAR: Kamu, STK’lar, Belediye, Üniversite, Vatandaşlar, Özel Sektör (Sponsorlar)
KAYNAKLAR: Kamu, Belediyeler, Üniversite, Sponsor Bütçeleri, Kalkınma Ajansları
İLK ADIM: Kamu, Belediye ve Özel Sektörle görüşme
KATKI: Grubumuzun iş bölümü yaparak sosyal katılım yoluyla bu organizasyonu yapması. Çevresel bir
sorunun çözümüne katkı sunmak
PROJE BÜTÇESİ: 2.000.000 TL (Belediye ve Kalkınma Ajansı, vd.)
SÜRE: 6 AY
PROJE EKİBİ
Sencer Ecer
Mahir Gür
Adnan Arusoğlu
Ecem Doğru
Fuat Özkan
Genel Koordinatör: Sencer Ecer
Hatay Koordinatörü: Adnan Arusoğlu
Muş Koordinatörü: Fuat Özkan
13
4.
BAŞLANGIÇ ÇALIŞTAYI KATILIMCI LİSTESİ
İstanbul Katılımcıları
İSİM
Aylin Özdeniz Atlamaz
KURUM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Azize Tan
İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Canan Candan
Kentsel Vizyon Platformu
Çiğdem Çakar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İstanbul Finans Merkezi Müdürlüğü
Dilek Pekdemir
Cushman & Wakefield Gayri Menkul ve Sigortacılık
Evren Vural Korkmaz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ
Haluk Koçak
İnşaat Mühendisi
İbrahim Can Akbayır
İstanbul Kalkınma Ajansı
Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Irmak Baycan
Lisesi
İstanbul Ticaret Odası, İleri Araştırmalar Birimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Planlama Müdürlüğü
Pınar Gedikoğlu
TOKİ Toplu Konut İdaresi
Safiye Yabacı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Selçuk Yılmaz
Kalkınma Bakanlığı
Sencer Ecer
İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi
14
Muş Katılımcıları
İSİM
KURUM
Abdurra
Endüstri Mühendisi
Atik Aslan
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Fırat Aykan
Muş Kültür, Turizm ve Çevre Derneği
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Muş Yatırım Destek Ofisi
Hamdullah Karasu
Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Hayrettin Çetin
Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Mahir Gür
Muş Belediyesi, Proje Müdürlüğü
Murat Aktaş
Muş Alparslan Üniversitesi
Nurcan Çetinbaş
Muş Kadın Derneği
İl Özel İdaresi
Sibel Devrim
Muş Belediyesi
Muş Kadın Derneği
15
Hatay Katılımcıları
İSİM
KURUM
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Yöneticileri
ve Mensupları Vakfı
DOĞAKA Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Bilge Çakır
Mustafa Kemal Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Hatay Gönüllüleri Derneği
Kenan Kantarcı
TMMOB Hatay İl Koordinasyon Konseyi
Mehmet Ali Öztürk
Maden Mühendisi
Mert N.
Mustafa Kemal Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Meryem Sürmeli
Fotoğrafçı
Mustafa Özal
Antakya Gönüllüleri Derneği
Gökhan Karabulut
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Pelin Öztürk
Şehir Plancısı
Ufuk Akdeniz
Makina Mühendisleri Odası
Vahip Sahil
Küçük Dalyan Belediyesi Eski Başkanı
16
Yabancı Katılımcılar ve Eskiz Grubu
İSİM
KURUM
Rosa Boon
New Heroes, Hollanda
Doris Wilhelmer
Austrian Institute of Technology, Avusturya
Gözde Can Köroğlu
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Hakan Filiz
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Murat Kosif
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Buse Kökçü
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Boğaç Oydemir
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
SEiSMiC Proje Ekibi
İSİM
KURUM
Prof. Dr. Tüzin Baycan
Proje Koordinatörü, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Araş. Gör. Veysi Altıntaş
Proje Asistanı, İstanbul Teknik Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Ulaş Akın
Moderatör
Ümit Yıldırım
Kameraman
Kemal Dağhan
Fotoğrafçı
Meltem Parlak
Çevirmen
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 535 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content