close

Enter

Log in using OpenID

50.Yıl Marşı Yarışması Yönergesini indirmek için

embedDownload
ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
ESKİŞEHİRSPOR
50.YIL
MARŞI YARIŞMASI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ
Madde 1:
Bu yönergenin amacı; Eskişehirspor kulubünün, başkanlarının, yönetim kurulu
üyelerinin, teknik heyetlerin, sporcuların, çalışanlarının ve büyük taraftarlarının aynı ruh, aynı
heyecan, aynı duygular içerisinde ortak hareket etmelerini sağlayacak, nesilden nesile
aktarılacak, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyacak şekilde şanlı Eskişehirspor’umuza yakışan
50.Yıl marşımızın güfte ve beste yarışmasına ilişkin yapılacak iş ve işlemleri yürütmektir.
KAPSAM
Madde 2:
Bu yönerge Eskişehirspor’un kuruluşunun 50. yılı nedeni ile yapılacak olan,
Eskişehirspor’un 50.Yıl Marşının güfte ve beste yarışmasına ilişkin usül ve esasları kapsar.
DAYANAK
Madde 3:
Bu yönerge Eskişehirspor Yönetim Kurulunun 22.09.2014 tarih ve 2014/68
sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
TANIMLAR
Madde 4: Bu yönergede geçen;
Spor Kulubü:
Eskişehirspor Kulubünü,
Yönetim Kurulu:
Eskişehirspor Yönetim Kurulunu,
Yönetim Kurulu Başkanı
Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanını,
Yarışma Yürütme Kurulu
Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Eskişehirspor
CEO’su ve Jüri Başkanının oluşturduğu kurulu,
Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı
Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı tarafından
görevlendirilen Yönetim Kurulu Başkan Vekilini,
Yarışma Jürisi
Eskişehirspor 50.Yıl marşı için yapılacak yarışmanın jürisini,
Yarışma Jüri Başkanı
Eskişehirspor 50.Yıl marşı için yapılacak yarışma jürisinin
Orkestra Şefi olan üyesini,
Jüri Üyesi:
Eskişehirspor 50.Yıl marşı için yapılacak yarışmada jüri üyesi olanları,
Marş
Eskişehirspor 50.Yıl marşını
Güfte
Eskişehirspor 50.Yıl marşının sözlerini
Beste
Eskişehirspor 50.Yıl marşının müziğini,
Yarışma
Eskişehirspor 50.Yıl marşı için yapılacak yarışmayı,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yarışmalar
Madde 5: Marş Yazma ve Besteleme Yarışmalarına katılma şartları:
a) Genel şartlar
1.
İçeriğinde Eskişehirspor’un tarihini ve başarılarını anlatan, yöneticilerin, sporcuların,
çalışanların, Eskişehirspor’un tüm sevenlerinin ve taraftarlarının büyük çoşku ile
katılabileceği, kolay söylenebilir, akılda kalabilir ve anlaşılabilir bir söz ve müziğinin
olması,
2.
Toplumumuzun ahlaki değerlerini zedeleyecek içerikte sözlerin olmaması,
3.
Türk Dili ve imla kurallarına uygun olarak yazılması,
4.
Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve
yayınlanmamış olması,
5.
Sözlerde ve müziklerde herhangi bir şekilde alıntı yapılmamış olması
6.
Eserlerin kapalı zarf içerisinde elden ya da kargo ile Eskişehirspor Kulübüne teslim
edilmesi,
7.
Eserlerin noterden tasdikli olması,
8.
Eserlerin CDye kaydedilmesi, sözlerin ayrıca A4 kâğıdına, ‘Times New Roman’ yazı
karakterinde 12 punto büyüklüğünde bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması,
9.
Yarışmacının adının, soyadının eserin yazılı olduğu sayfanın arka yüzüne yazılması ve
imzasının atılması,
10.
Yarışmanın herkese açık olması.
b)
Özel şartlar
1.
Yarışmada dereceye girenlere ilan edilen ödül dışında her ne ad altında olursa olsun
başka bir hak ödemesi yapılmayacaktır.
2.
Yarışmada derece alan eserlerin tüm yasal hakları Eskişehirspor Kulübü’ne ait
olacaktır.
3.
Birinciliğe layık eser bulunamazsa nasıl bir yol izleneceğine Eskişehirspor Yönetim
Kurulu karar verecektir.
Yarışma Süresi ve Süreye Uyma Zorunluluğu
Madde 6: Yarışmaya katılma süresi yarışmanın ilan edildiği tarihte başlar ve 1 Nisan 2015
günü saat 17.00 da sona erer.
Değerlendirme
Madde 7: Yarışmacının değerlendirilmesi esnasında, jüri üyeleri birbirlerinin puanlamalarını
göremeyecek mesafede ayrı otururlar. Değerlendirme yaparken konuşmazlar. Yarışma
esnasında; jüri üyeleri, diğer jüri üyelerine hiçbir konuda müdahalede bulunamazlar ve
değerlendirme masasını terk edemezler.
Her jüri üyesinin bir oy hakkı vardır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Değerlendirmede jüri üyelerinin verdiği puanların en düşük ve en yüksek birer puanları
silinerek diğer puanların basit aritmetik ortalaması alınır.
Yönergede belirlenen koşullara uygun olarak teslim edilen eserler Jüri tarafından
değerlendirilecek ve ön elemeler yapılacaktır. Elemeyi geçen eserler Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecek tarih, yer ve saatte kamuoyuna açık olarak seslendirilecek ve
dereceye girenler belirlenecektir.
İtiraz
Madde 8: Yarışmalara itiraz “Yarışma Yürütme Kurulu”na yapılır. İtiraz etme süresi, kesin
sonuçların açıklanmasında sonra 3 gün içinde yapılması gerekir. İtiraz süresini geçen talepler
reddedilir.
Yarışma Yürütme Kurulu, Jüri Üyeleri ile birlikte itirazları değerlendirir ve sonucu ilan eder.
Jüri üyelerinin düzenlenen yarışmalara katılan yarışmacılarla herhangi bir bağlantısının
bulunmaması esastır.
Yarışmaya itiraz, ekteki dilekçe örneğine uygun olarak yapılır. Örnek dilekçeye uygun
olmayan itirazlar işleme konulmaz.
Yarışma sonuçlarının incelenmesinde; yarışma yönergesinde belirtilen hususların dışında bir
uygulama tespit edildiği takdirde, Eskişehirspor Yönetim Kurulu durum değerlendirmesi
yapar ve kararını ilan eder.
Jüri üyelerinin vermiş oldukları puanlar kesindir. Puanlara itiraz edilemez.
Ödüller
Madde 9: Dereceye giren Yarışmacılara;
Birinciye : 50.000.-TL
İkinciye
: 20.000.-TL
Üçüncüye : 10.000.-TL
Ödül verilecektir.
İlk üç derecede alınan dereceler, birden fazla yarışmacı tarafından paylaşılır ise ödül ilgili
yarışmacılar arasında eşit olarak dağıtılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurullar
Yarışma Yürütme Kurulu Üyeleri ve Görevleri
Madde 10:
Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yalçın başkanlığında Basın Sözcüsü Fatih
Sezer, İdari Asbaşkan Mustafa Akgören ve Kulüp CEO’su Mehmet Çetin’den oluşur.
Görevleri ise;
1.
Yarışmaya katılacak yarışmacıları tutanakla tespit etmek,
2.
Yarışmaya katılacak adaylara, yarışma yönergesini açıklamak ve yönergede belirtilen
hususlara uyulmasını sağlamak,
3.
Yarışmada görev yapacak jüri üyeleri ve diğer görevliler için gerekli olan malzemeleri,
değerlendirme belgelerini benzeri malzemeleri temin etmek,
4.
Yarışma sonunda; puan cetveli, yarışma sonuç formu ve benzeri belgeleri imzalamak
ve Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanına sunmaktır.
Yarışma Jürisi Üyeleri ve Görevleri
Madde 11:
Yarışma jürisi, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilen şu üyelerden oluşur.
Cem MANSUR
Orkestra Şefi
Prof.Dr. Gülen Ege SERTER
A.Ü. D.K
Prof. Dr. Cihat AŞKIN
İTÜ-D.K
Prof. Dr. Mesut İKTU
M.S.Ü- D.K
Doç.Dr. Şenol Aydın
A.Ü.-D.K
Metin Erkaya
Yön. Kur. Üyesi
İbrahim Eldem
Yön. Kur. Üyesi
Özgün UĞURLU
Müzik Sanatçısı
Saim Günal
Müzik Sanatçışı
Murat NAS
ESKOD Üyesi
Murat DİRİ
ETB Üyesi
Uğur Kürkçüoğlu
Bando ESES
Ali Ulusoy
Bando ESES
Görevleri ise;
1.
Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesine esas teşkil edecek puanlama
kriterlerini belirlemek,
2.
Yarışmaya katılan tüm adayların eserlerini yönerge çerçevesinde güfte ve beste
açısından ön değerlendirmesini yaparak halka açık olarak seslendirilecek olan eserleri
belirlemek,
3.
Son aşamada birinci, ikinci ve üçüncü olan eserleri belirlemek,
4.
Dereceye giren eserleri kapalı zarf ile Yarışma Yürütme Kurulu Başkanına vermek,
5.
Yarışma sonuçlarına itiraz halinde Yarışma Yürütme Kurulu ile birlikte itiraz
değerlendirme çalışmasına katılmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 12: Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanlığınca yapılan “Eskişehirspor 50.Yıl Marşı
Yarışması”nın her safhasında bu yönergede belirtilen hususlara uyulması zorunludur.
Yönergede belirtilmeyen ya da yoruma açık bulunan tüm hususlarda Yarışma Yürütme Kurulu
karar vermeye yetkilidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 13: Bu Yönerge, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanının bildirdiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 14: Bu Yönerge hükümlerini Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
EK: 1
İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞINA
İtiraz Edenin Adı Soyadı:
………………
İtiraz Konusu :
……………..
İtirazın gerekçesi:
……………..
İtirazın Dayandığı Yönerge Maddesi:
………………
Talep
………………
Tarih
İmza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
305 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content