close

Enter

Log in using OpenID

38943-38862

embedDownload
İZMİR 10 SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
Sayı: 2014/12 Satış
Mahkemece İcra İflas Yasası Hükümlerine göre satışı yapılarak ortaklığın giderilmesine karar
verilen ve Memurluğumuza gelen dosyada: Tapunun İzmir ili Konak ilçesi 3. Karataş Mahallesi 6591
ada 33 parselde kayıtlı 365,00 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın bilirkişi marifetiyle 06/06/2014
tarihinde yapılan kıymet takdirine göre taşınmazın değerinin 750.000,00 (Yediyüz elli bin lira) TL olduğu
ve KDV oranının %18 olduğu tespit ettirilmiş olup,
İş bu kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun adresi tespit edilemeyen Davalılar MAHİR
KAŞLIOĞLU, RECEP KAŞLIOĞLU, CİHANGİR KAŞLIOĞLU’na ilanen tebliğine karar verilmiş olup
ilanın yayınlanmasından (15) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren (7) gün
içerisinde Bilirkişi raporuna karşı itiraz hakları bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 38943- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2014/43 Esas
11 /06/2014
İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
arasında mahkememizde görülmekte olan Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma
Anlaşmasına Aykırılık Nedeniyle) davası nedeniyle;
Üsküdar İlçesi Tembel Hacı Mehmet Mahallesi 35 pafta, 445 ada, 34 parsel sayılı (24/19 hissesi
Gazanfer Ağayı Atik Vakfından) taşınmazın, malikleri (mutasarrıfları) Nuri ve Süleyman'ın uzun zamandan
beri kayıp olup yasal mirasçıları da elde edilmediği bu nedenle gaip olmaları nedeniyle Üsküdar 2. Sulh
Hukuk Mahkemesi'nin 2006/697 esas 2006/746 karar sayılı 21/11/2006 tarihli ilamı ile İstanbul
Defterdarının Kayyım tayin edildiği söz konusu taşınmazın maliklerinin uzun zamandan beri hayatları ve
nerede oldukları ölümleri ve yasal mirasçıları hakkında bilgi edinilemediği ve kayyımla idare süresi 10 yılı
geçtiğinden T.M.K.nın 588’nci maddesi gereğince, bu kişilerin gaipliğine ve söz konusu taşınmazın gaip
şahıslara ait toplam 24/192 hissenin mahlülen Vakfı'na intikal ettiğinini tespiti ile dava konusu taşınmaza
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından el atılmasından dolayı açılan dava sonucu bedeline
hükmedilmesi sebebiyle vakıf payı bedele dönüştüğünden 11.250,00-TL el atma bedelinin tahsiline karar
verilmesini dava ve talep etmiş olmakla, M.K'nın 33’ncü maddesi gereğince Nuri ve Süleyman'ı tanıyan ve
adreslerini bilen kimseler var ise Mahkememiz'in 2014/43 sayılı dosyasına bildirmesi ve hayatta ise
duruşma günü olan 25/12/2014 günü saat 10.05'de Mahkememizde hazır bulunması için ilanen tebligat
yapıldığının bildirildiği ayrıca aşağıda isimleri bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen gaipliği
hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/06/2014
GAİPLER
Üsküdar ilçesi Tembel Hacı Mehmet Mah. Hakimiyet-i Milliye Cad. bulunan 35 pafta, 445 ada, 34 parsel
sayılı 20 m2 yüzölçümlü üstünde odası olan ahşap ve vasıflı taşınmaz 15/192 hisseli maliki SÜLEYMAN ile
9/192 hisseli maliki NURİ
(Bas›n: 38862- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 4. SULH CEZA MAHKEMESİ’NDEN
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI MAAŞ MUTEMETLİĞİNE
ESAS NO: 2013/1098
KARAR NO: 2014/283
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SATIN ALMAK suçundan İzmir
4. Sulh Ceza Mahkemesinin 12/03/2014 tarih ve 2013/1098 Esas, 2014/283 Karar sayılı
ilamı ile, 5237 S.Y’nın 191/1. md uyarınca cezanın sanık üzerindeki yeterli uyarıcı etkisi
dikkate alınarak takdiren asgari sınırı olan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
sanığın duruşmadaki tutum ve davranışı, suçunu açık ve samimi ikrarı takdiren lehine
indirim nedeni kabul edildiğinden aynı yasanın 62/1. md uyarınca cezasından takdiren
1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Başkaca artırım veya indirime takdiren yer olmadığına,
TCK 53/4 maddesi gereğince 53/1 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
Sanık her ne kadar kayden sabıkalı ise de atılı suçun tarihine nazaran sabıkasız olduğu
anlaşıldığından, olayın oluş ve işleniş biçimi, eylemden dolayı duyduğu pişmanlık suçun
işlenmesindeki özellikler dikkate alındığında cezasının ertelenmesi halinde bir daha bu
denli suç işlemeyeceği kanısı mahkememizde oluştuğundan cezasının takdiren aynı
yasanın 51/1 md uyarınca ERTELENMESİNE (uyarı yapılamadı),
Cezası ertelenen sanık hakkında takdiren 1 yıl süre ile aynı yasanın 53/3 md uyarınca
denetim süresi belirlenmesine ayrıca sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak
hakkında 51/6 md uyarınca herhangi bir yükümlülük belirlenmeksizin veya uzman kişi
belirlenmeksizin denetim süresini geçirmesine,
Sanık hakkında takdiren TCK’nun 51/4-5 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,
Sanığa TCK’nun 51/7-8 md uyarınca uyarı yapılmasına (uyarı yapılamadı)
Sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunması dikkate alınarak verilen
hükmün 5271 sayılı CMK’nun 231/5-6-a md’de değişiklik yapan 5560 sayılı yasanın 23 md
uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA sanığın
gıyabında verilmiş olduğundan, Abdullah oğlu, 1987 D.lu, Mardin Kızıltepe Tuzla mah/köy
nüfusuna kayıtlı ve Altay Mah. 645 Sok. No: 14 Konak/İZMİR adresinde oturur Ahmet
AYGÜN'e karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat
Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün TRAJI YÜZBİNİN ÜZERİNDE
OLAN ULUSAL BİR GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 7 gün
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı İLANEN
TEBLİĞ olunur. 27/05/2014
(Bas›n: 38946- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
706 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content