close

Enter

Log in using OpenID

16394-16399-15534-16368-15793

embedDownload
T.C. İZMİR 9. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/3 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: İzmir
İl, Bayraklı İlçe, Osmangazi mah. Dağdibi döşeme civarı 3016 ada 3 parselde 221,00 m2 yüz
ölçümlü arsa nitelikli taşınmazın yapılan incelemesinde taşınmaz üzerinde zemin+2 katlı
betonarme tarzda inşa edilmiş bir yapı bulunduğu, inceleme sırasında birinci katı
görülebilmiş, yerlerin bir odada ahşap rabıta, banyoda kalebodur, diğer mahallerde karo
taşı kaplı, banyo duvarı sekiz sıra fayans kaplı, lavabo, klozet ve duş çeşmesi olduğu, ayrıca
alaturka tuvalet mahalli ve lavabosu bulunduğu, ikinci katta bulunan dairenin boş olduğu,
içinde oturan olmadığı belirtilmiş, dış kapısı çelik dairelerin yaklaşık 95 m2 kullanım alanlı,
yapının çatısı düz teras olup, zemini karotaşı kaplı, bahçe kapısı ve binaya giriş kapısının
demir doğrama olduğu tespit edilmiştir.
Adresi: 584 sok. No: 6 Bornova İZMİR
Yüzölçümü: 221,00 m2
İmar Durumu: Alınan yazı cevaplarından taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
göre blok nizam, 2 kat, H:6,80 m. Gabarili 5,00 m. Ön, 3.00 m. Arka bahçe mesafeli konut
adasına isabet etmekte olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti: 245.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında 775 sayılı kanunun 27,34 maddesine tabi olduğu
yönünden Bornova Belediyesinin şerhi vardır.
1. Satış Günü: 30/04/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü: 26/05/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri: İZMİR 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİ - null null / null
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini
Memurluğumuzdan alınacak yazıyla Vakıfbank Adliye Şubesine yatırarak makbuzu
Memurluğumuza ibraz etmesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark; varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3 Satış sayılı dosya numarasıyla
(Bas›n: 16394- www.bik.gov.tr)
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 07/03/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN
ESAS NO: 2013/994 Esas
Davacı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi
davasında verilen ara karar gereğince;
Konya ili, Beyşehir ilçesi, Üstünler/Hacılar Mah/köyü Cilt N: 70 Hane N: 82 BSN: 8'de nüfusa
kayıtlı Mehmet ve Şerife kızı 13/03/1906 doğumlu T.C. No: 39922730252 muris DURDU
KÜÇÜKÇAĞKAYA'nın mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden;
TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2
kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir
belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir
mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı
kalmak kaydı ile ve TMK. Nun 594/2 maddesi gereğince mirasın ve istimlak bedelinin devlete
(Bas›n: 16399- www.bik.gov.tr)
intikal edeceği ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. BURSA 3. AİLE MAHKEMESİ'NİN
2012/1011 ESAS SAYILI DOSYASINDAN
Davacı Zahide Uyur tarafından davalı Abdullah Uyur aleyhine açılan Boşanma davasında
mahkememizce verilen ara karar gereğince;
Erzurum ili Tortum ilçesi, Çiftlik Mah. Cilt 23, Hane 4’de nüfusa kayıtlı Bekir ve Kadriye'den olma
01/01/1972 doğumlu 34462443594 kimlik no'lu ABDULLAH UYUR'un adresi meçhulde kaldığından ve
tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden adına çıkarılan tahkikat duruşma gününün ilanen
tebliğine karar verilmiş olup, davalı ABDULLAH UYUR'un veya kendisini temsilen bir vekilin; HMK
186, 150/1 maddesi gereğince Tahkikat duruşma günü olan 03/04/2013 günü saat: 09.30'da
duruşmaya gelmesi veya davayı takip etmesi aksi halde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli
bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği
ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve hükmün dahi yokluğunda verileceği hususu davetiye
(Bas›n: 15534- www.bik.gov.tr)
yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/03/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
2013/165 ESAS
Müdürlüğümüzün 2013/165 esas dosyasından yapılan takip ile ilgili olarak; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Seferihisar şubesi alacaklı, 49342513854 TC Nolu Necmiye Çetinyay’ın borçlu, 117.857,15.-TL Takip
çıkışlı 6 Örnek İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte İcra Emri nedeniyle Müdürlüğümüzde takip
bulunduğu ve İzmir, Karabağlar, Üçkuyular, 6344 ada, 6 parsel, zemin kat 3 nolu Bağımsız Bölüm
taşınmazın yapılan kıymet takdirinin 245.850,00.-TL olduğu, icra emri ile yapılan kıymet takdiri
raporunun (ayrıntıları dosyada mevcuttur) borçlu Necmiye ÇETİNYAY'A ilanen tebliğine karar
verilmiştir. İşbu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 güne 15 gün ilavesi ile İcra Mahkemesi'ne itiraz
(Bas›n: 16368- www.bik.gov.tr)
edilebileceği ihtar olunur. 27.02.2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. KDZ. EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2013/779 Esas
Davacı, NEVZAT ACAR'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar
Verilmesi davası nedeniyle;
Zonguldak İli Kdz Ereğli İlçesi Sütlüce Mah/Köyü nüf. kayıtlı Muzaffer ve
Dudu'dan olma 1939 doğ. HATİCE ACAR'ın 1993-1994 yılından bu yana kayıp
olduğu, kendisinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi içinde
olduğundan, adı geçenin yaşadığı yolunda bilgisi olanların mahkememizin
2013/779 E. sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendisinin
ilanının gazetede yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize
başvurması veya ilgili dosyaya bildirmesi aksi takdirde GAİPLİĞİNE KARAR
(Bas›n: 15793- www.bik.gov.tr)
VERİLECEĞİ ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
MÜFLİS KÖY-TÜR EGE ENTEGRE TAVUKÇULUK
SAN. VE TİC. AŞ. İFLAS İDARESİ’NDEN İİK. m. 234 VE 237
UYARINCA SIRA CETVELİNİN DÜZENLENDİĞİ İLANIDIR
Dosya No: 2011/28 İflas
İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 27/12/2011 tarih ve 2010/637 E. sayılı kararı ile iflasına karar
verilen Müflis KÖY-TÜR EGE ENTEGRE TAVUKÇULUK SAN. VE TİC. AŞ.'nin iflas masasına alacak kaydı
yaptıranların, kayıt, kabul, red ve sıralarını, karar dayanağıyla birlikte gösteren 26.02.2014 tarihli sıra cetveli,
aynı tarihte, İzmir İflas Müdürlüğü’ne bırakılmış ve divanhanesine asılmıştır.
Alacaklıların sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde
iflasa karar veren Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesinde, sıraya ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde
İcra Hakimliğinde açılacak dava ile yapılacağı hususu İİK 232, 234, 235, 236. ve 237 maddeleri gereğince
(Bas›n: 16385- www.bik.gov.tr)
tebliğ ve ilan olunur. 26.02.2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
729 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content