close

Enter

Log in using OpenID

10. Avrupa Yarışması - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
13/03/2014
Sayı : 86555309.310.01/1.^^5
Konu : 10.Avrupa Yarışması
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/03/2014 tarih ve 43589099/821.05/1075126 sayılı yazıları ve
ekinde gelen Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 05/03/2014
tarihli ve 952450 sayılı “Ortaçağı Yazmak” konulu lO.Avrupa Yarışması ile ilgili yazıları müdürlüğümüz
web sayfasında yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek okulunuz öğrencilerine duyurunun yapılmasını rica
ederim.
Mustafa ÖZER1
M üdür a.
İlçe Milli Eğitim Şb.Md
Ek: Yazı ( 8 Sayfa)
DAĞITIM : Tüm Okul Müdürlüklerine
13/03/2014 VHKİ : M.YANÇATORAL'
13/03/2014 Şef
: A.TATAR
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 43589099/821.05/1075126
Konu: 10. Avrupa Yarışması.
13/03/2014
......................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ankara İtalyan Kültür Merkezi İtalya Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği’ nden alman bir
yazıda; 11 Comitato Antica Fiera di Piave tarafından “Ortaçağı Yazmak” konulu 10. Avrupa
Yarışması düzenleyeceği bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve söz konusu yarışmaya ilişkin bilgiler ekte gönderilmiş olup, katılım
olması halinde müdürlüğümüz ortaöğretim bölümüne bilgi verilmesini rica ederim.
Halil SANLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK: Şartname (7 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm İlçe Kaymakamlıklarına (Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bu b elg e, 5070 sayılı E le k tro n ik İm za K anununun 5 inci m addesi g ereğ in ce güvenli e le k tro n ik im za ile im zalan m ıştır
Ürgen Paşa M alı.A N TA K Y A / H A TA Y
Elektronik Ağ: w w w .h ataym cb.gov.tr
e-posta: ndsoyad(f/îmeb.gov.tr
A yrıntılı bilgi için: A .T A N R IC I
Tel: (0 3 2 6 )2 2 7 68 68 dahili:! 157
Faks: (0 3 2 6 )2 2 7 69 69
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı : 43145072/310.01/952450
Konu: 10. Avrupa Yarışması
05/03/2014
............. VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ankara İtalyan Kültür Merkezi İtalya Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği'nden alınan bir
yazıda; II Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave tarafından "Ortaçağı Yazmak"
konulu 10. Avrupa Yarışması düzenleneceği bildirilmektedir.
Söz konusu yarışmaya ilişkin bilgiler ilişikte gönderilmektedir.
Bahsekonu yarışma ile ilgili bilgilerin ilinizde ilgi duyabilecek tüm eğitim
kuramlarımıza duyurulması, katılım olması halinde sonucundan Bakanlığımıza bilgi
verilmesini arz/rica ederim.
Y. Ziya YEDİYILDIZ
Bakan a.
Genel Müdür
EK-Yarışma bilgileri Türkçe-İngilizce (6 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği
B Planı
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
Bu b elg e, 5070 sayılı E lek tro n ik İm za K anununu n 5 inci m addesi g ereğ in ce güvenli e le k tro n ik im za ile im zalan m ıştır
A tatü rk Blv.
0 6 648 K ızılay /A N K A R A
E le k tro n ik A ğ: .n ieb .g o v .tr
e-posta: seaglar(a)ıncb.g ov.tr
A y rın tılı bilgi için: S .Ç A Ğ L A R -Ş e f
Tel: (0 3 1 2 )4 1 3 16 96
F aks: (0 3 1 2 ) 41 8 82 89
The Antica Fiera di Santa Lucie di Piave komitesinin organize ettiği
10. AVRUPA YARIŞMASI: ORTAÇAĞI YAZMAK
KATILIMCILAR
® Katılım üniversite düzeyi dışında Avrupa’daki okulların bütün düzeyleri ile
sınırlandırılmıştır.
® Yapılan çalışmalar şu şekilde teslim edilebilir:
-Bireysel çalışma (bir öğrenci tarafından yapılan)
-Grup çalışması (bir sınıftaki gruplar arası, tüm sınıf ya da aynı düzeyli sınıflar arası)
KONU
® Yaşanılan bölge ortaçağ gerçekliği ile ilgili sunum (Ülke, bölge, ulus). Bu çalışmada
yaşanılan bölgeye farklı açılardan bakılacak: tarihi sanat eserleri, her çeşit sanatsal
faaliyetler, kültür, gelenek görenekler, .. .vb.
AMAÇ
® Yaşanılan bölgeyi daha iyi tanımak ve bunu turizmi geliştirmek için kullanmak.
® Avrupa’daki küçük bölgeler bazında tarihi ortaya çıkarmak, ortaçağdaki yerel
gerçeklikleri tekrardan keşfetmek.
© Avrupa birliğine aidiyeti güçlendiren bir tarihi bilgi yumağı oluşturmak.
® Gençler arasında kültürel karışıma fırsat oluşturmak.
KABUL EDİLEN ÇALIŞMALAR
® Katılımcılar yeteneklerine uygun her türlü çalışmayla katılabilirler, (kağıt üzerinde
yazılı veya görsel medya üzerinde bulunan yazılı metinler, tablolar, resimler,
fotoğraflar, drama ürünleri, müzik, ..vb.)
® Çalışmalar İtalyanca, Fransızca, İngilizce, Almanca ve İspanyolca olacaktır.
YARIŞMA YÖNTEMİ
® Yarışma ücretsizdir.
® Yarışma için gönderilen dokümanların geri gönderilmesi ancak katılımcının posta
ücretini ödemesi şartıyla ve istek üzerine mümkündür.
® Tüm çalışmalar bütün teknik ekleriyle birlikte 30.06.2014 tarihine kadar aşağıdaki
adrese postalanmış olmalıdır.
« Comitato Antica Fiera di Santa Lucie di Piave, via Roma 56-31.025 Santa Lucia di
Piave- TV- îtalia.
ÖDÜLLER
o
Ödül Töreni 15.11.2014 tarihinde saat 09.00 da Santa Lucia di Piave(Treviso)’da
ortaçağla ilgili ürünlerin teşhir edildiği tarihi ve eğitim amaçlı kurulmuş stantlarm
oluşturulduğu panayır alanında yapılacaktır.
•
Her bir sınıf düzeyi için iki tür ödül verilecektir; bireysel katılımcılar için 350 Euro,
grup olarak katılanlar için grup başına 700 Euro olacaktır.
® Yarışma komitesi kazananlara 15 ve 16 Kasım 2014 tarihleri için bedava konaklama
ve yemek sağlayacaktır, (gruplar: maksimum 20 öğrenci ve 3 öğretmen için, bireysel
katılımcılar: kazanan yarışmacı ve ailesi için). Sağlanan bedava imkânlara konaklama,
yemek ve kılavuz eşliğinde bölge turu dâhildir.
® Treviso yakınlarından katılımcı gruplan eğer gecelik konaklama yapmak istemezlerse
onlara ekstra 300 Euro ödenecektir.
® Yarışmaya katılan ve ödül törenine her grup ve katılımcıya ayrı bir katılım ödülü
verilecektir.
® Yarışma sonucunu jürinin kararı belirleyecektir.
® Daha fazla bilgi almak/öneride bulunmak için lütfen Ceccon Aurelio ile iletişime
geçiniz, cella. n. 3494650984 Kütüphane telefonu: 0039-0438-701140
e-posta: [email protected], [email protected]
www.anticafierasantalucia.CQm
Yarışma Duyurusu ile İlgili Ek Açıklamalar
®
®
®
®
Çalışmalar DVD ya da CD de gönderilmelidir.
Kullanılan program Windows altında çalışabilmelidir.
Video filmler mpeg veya avi formatmda olmalıdır.
Kaynakça ve kullanılan web siteleri belirtilmelidir.
Öneriler
© Çok genel temalar kullanmaktan kaçınınız, (örneğin; ortaçağ şatoları, ortaçağ
kıyafetleri,...)
« Eğer çok küçük ve çok bilinmeyen bir yerle ilgili özel bir materyal bulursanız bunu
daha büyük bir tema, zaman ve yer içinde kullanabilirsiniz.
• Çalışmalarınızda öğretmenin katkısı açık olarak belirtilmelidir. (CD yi öğretmen
hazırladı,... gibi)
® Kullandığınız metnin türünü açıklayınız.(kılavuz, hikaye, masal,... )
® Çalışmanız İtalyanca, İngilizce, Fransızca, veya Almanca olmalıdır.
Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresine yazınız.
Teslim Edilecek Çalışma Formu
(Bu form kesinlikle postalanmış otmahdır, aksi taktirde çalışma kabul edilmeyecektir.)
Uyruk
Okulun Adı
Okulun adresi
Okulun e-posta adresi
Danışman Öğretmenin Adı
Danışman Öğretmenin e-posta Adresi
Sınıfı
Öğrencinin Yaşı
Çalışmanın Adı
Konusu
Hangi Dilde Yazıldığı
Çalışmanın Özeti
Çalışma özeti Önerileri için web sayfası: htto://www.promo/:ione-oııIine.it/aDprofondimenti/2008/09/come-scrivere-unabstract- utile-ed-efficace.html
The Antica Fiera di Santa Lucia di Piave Comittee organize the
10 ° EUROPEAN COMPETITION
"Writing the MIDDLE AGES "
TARGET
Participation is limited to students of all schools of Europe to all levels, university courses excluded.
Works which can be submitted:
Individual works (made by one single student);
Group works (one or more groups within a class, the entire class or associated classes).
SUBJECT
Presentation of an historical study of the Middle Ages, tied to the territory of origin (Country, Region
or Nation). This study will consider different aspects of the local reality: historical artifacts, art,
customs, traditions and more.
AIM
To know its own territory and enhance it also for tourism promotion purposes.
To make the Microhistory of the European Territory emerge, rediscovering the late medieval roots of
the local realities.
To create a puzzle of historical knowledges which fosters a sense of belonging to the European Union.
To foster intercultural exchange among young people.
TYPES OF PAPERS
Participants may choose the type of paper at their discretion (Written Papers, Charts, Paintings,
photography, drama, music etc.. On paper and / or multimedia).
The language used must be chosen among: Italian, French, English, German, Spanish.
METHOD AMD TERMS OF PRESENTATION
The competition is free.
The material submitted will be returned only upon request, at the participant's expense.
All works, accompanied by the technical sheet, must be sent within 30.06.2014 (date as postmark) to
the following address:
Comitato Antica Fiera di Santa Lucia di Piave, via Roma 56-31.025 Santa Lucia di Piave- TV-Italia
AWARDS
The awards ceremony will take place on 15.11.2014 at 9.00 am at the fair grounds of Saint Lucia di
Piave (Treviso), within a path in the medieval market specially rebuilt for educational and historical
purposes.
For each school grade 2 prizes will be assigned:
€ 350 to whom participate individually,
€ 700 to groups.
The Committee offers free accommodation during the 15th and 16th of November 2014 to the
winning teams (up to a maximum of 20 pupils and three teachers) and individual winners,
accompanied by their own family. The hospitality includes food, accommodation and guided tours to
historical sites in the area.
An additional amount of 300 € will be paid to groups coming from the surroundings of Treviso, as they
won't enjoy the overnight accommodation due to the proximity.
Any group or individual participating in the competition and attending the awards ceremony will be
given a participation prize.
The jury’s decision is final.
Should you need any further information and/or teaching advice please write to:
Ceccon Aurelio cella. n. 3494650984 Library telephone number. 0039-0438-701140
e-mail aurelioceccon(5)aliceposta.it e-mail;bibliosantalucia(S>libero.it
www.anticafierasantaiucia.com
H Comtatn
bi &. Îttcia i^ ito b e oeganijja il
“ concorso eitropeo
â>cribere
ü
t n e f e io e b o
ti/
C. E R . S.
Consorcio Europeo
curcpra
Rappfttftmireaint.ıfo
P& V
1/
#
C otfL onedi
S« L a c la d i Hav¡e
RlsvocaaJon} Storiche As«}c« í9¿IIi coito» .
BtWloteía MmtaaJf
% -ú
\ ? V
&
Y
Mttişiom gratuita
¡ .1 1 . 1 4
b 3í o l o « a n í í í a í t o í í a í t ó l i i í m * í i 5« t
v
V
'V
Notes to the announcement of Competition
NOTES
>
>
>
>
It is necessaiy to send the works on CD Rom or DVD which function properly.
It is necessary to use software that works on Windows platform.
The movies must be of “mpeg” and “avi” types.
The bibliography and the web sites consulted must be cited, along with the documents
examined and the places visited.
SUGGESTIONS
> It is better to avoid too general themes (e.g: the medieval castle, the clothes in the
Middle Ages,...).
> If you choose a very specific subject or of reduced scale (e.g.: “the gothic chapel o f ...”
a very small and far place, or “the market day on Monday 15 October 1263...” in a very
small and unknown place) it would be better to insert it into a wider context, related to
the space, the time or the subject.
> The teacher participation on the paper (e.g: the teacher carried out/planned the CD) must
be declared.
> Explain the kind of text (guide, story, tale,....)
> The language used for the work must be chosen among Italian, English, French,
German.
For further information please contact [email protected]
Form for the presentation of the Paper
(it must fee send in any case, or the paper will not be accepted)
Nation
Name of the school
Address of the school
e-mail (school)
Telephone number (school)
Name of the teacher in charge
e-mail of the teacher in charge
Class
Age of the students
Title of the Paper
Subjecs/teaching related
Language used
Abstract
Suggestions for the abstract are here: http://www.promozione-online.it/approfondimenti/2008/09/come-scrivere-un'
abstract-utile-ed-efficace.html
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
560 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content