close

Enter

Log in using OpenID

D1ını 20ı4 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZİTLİ KA YMAKAMLıGl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
Konu
: 81901 177.225 i
51-5r
iı Öğrenci Disiplin Kurulu
2. Dönem Sonu
Değerlendirme
D1 ını
Raporu
20ı4
TELEFON ZiNCiRİ
.........................MÜDÜRLÜ(;ÜNE İlgi:
iı Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.06.2014 tarih ve 2689658 sayılı yazısı.
26.06.2014 tarihli 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı ikinci dönem sonu değerlendirme
raporu ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
Müdüra.
Müdürü
Şube
EK: I-Değerlendirme Raporu (2 Sayfa) I-Dizi Pusulası Örneği (I Sayfa) DAGITIM: i -Tüm
Ortaöğretim
Müdürlükleri MFZiTLI iLÇE MILLI EGITiM MODüllEOGO Yeni MJh.O.M.K Bulvarı Mel..iı1i
Girişı Çdik t\pl.Kaı:2
Sana}'iı
Site::.i MEZiTLi,ltı.'1ERSiN Tclcfoll.(324)3585464 Faks:(0324)3S9l444 e-p05lu'mcLiı[email protected] \\ cb :Jıup:JJmezi tl i .mcb. gov, tr Ayrıntılı bilgi için irtibaı:Or1ao&r~tiın Hizmetleri ıKiilWrı
Tl ORANU 1\C.
Nıımsilli vALİLİm İı Mıllı Eğitim Müdürlüğü Sayı:
684451471225/2689658
Konu: İl Öğrenci Di~-iplin Kurulu
2. Oönem Soııu Dcğerleudinı)e
27/0c!2014
Raporıı
..... _ ......... KAYMAKAMLIGINA
( İlçe Milli Eğidm Müdürlüğü)
_ .................................u l •
Ilgi
.,uuuŞUBESİN'"E Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurum lar1 Yönetmeliği
"
Oğrenci
h!:\i Yönetmeliğin 202. maddesi gereğince, 26/06120 ı 4 l'er~eınbe günü.. toplana'1 İl
Disiplin Kurulunca hazırlanan 2610612014 wilıli 2013-2014 T!ğilim-Oğrelim yılı
ikinci dönem so:ıu değerlendirme raporu cktc gÖl1derilmi~tir.
raponın, ilçeDizde billıman ll"e Oğrenci Di~iplin K urul n jle tiım
Kurum Müdürlüklerine duyurulması hususunda,
Söz konusu
Ortaoğretim
Bilgilerinizi Vtl gereğini rica ederim.
Hn'l1n GIJL
Vali Il.
İl Milli Eğitim Müdiirii
EKLER:
t-Dcğerlendinne Raporu (2 sayfa)
l-Oizi Pusulası Örneği (I sayfa)
DAGITIM
$İlçe Kaynıllkıımlıklıınııa ( İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğü ) -Özel Eğilim ve Rehberlik; Şube.•ine Bu bçl~ı S0:70 sayılı Hlektronik jmza Kanununuıı 5 im.i ruınk.l~i ger'eğınCf: güvenli elektmn'k :mı.:ı ile hn711!:ıtıl\1l}tır Evrnk tcyid'hup:llomkSQt'gtlmeb.g,v.tr adresindcıı 88bO-bllM-3dl1!-882S·4. ı) kadı. ,le yap,ı.bik Adr..: Mersin il MilliEğilim MiAAi"üğii
Ayrım,]ı bılgi içiıı: O:ııııım NuriRAMAZAN
Durulupınar
Telef",ı:
Mah. (iMK..l:JuluI1
,3130 Y'ııi;;,lıırIMBfıSiN
Web: httpJimcr!iin,lIlCb,~Iı',lr nu
609 'OH
F..b;
O(J24)J29 1481-114 (124) 0(324) n71S J8-19 21113-2814 E<itTtM-öGREYİM YILi İL öGRENet DİSiPLİı"l KURULU
YILSONU DECERLENDİRME RAPORU
Tarih : 16/0612014
il Öğrenci Disiplin kurulııııda; 2013-2014 tığilim öğretim yılı birinci yanyıl dönciıninde 2, ikinci
yanyıl döneminde ise 5 olmak üzere toplam 7 dosya göriişiilmüştür. Hirniz genelinde dönem sonu ilçele\'
bazında öğrenci disiplin olayları ile ilgili veriler aşağıda belirtilmiştir. il genelinde mevcut 93589
ortaöğR:tim öğrencisi vardır.
2013-2014 eğitim öğretim yılında; 1706 öıırenci Kmama, 1061 öğlenci
Okuldan Kısa Süreli Uzaklaşurma, 19 öğrenci Okul Dcğiştinne, 1 ıı~ncj ise Öt-gün Eğitim Dışına
Çıkamıa cezası olmak (!zere toplam 2787 öğrenci disiplin cezası almıştır.
.
2012-2013 EGiTIM-OORETIM YIU vii cınNI i DisıPLiN iŞLEMLERI
OKULDAN KISA
SÜREli
UZAKLASTIlIMA
!
. Ö~RENCi·
SAYıSı
TOPlAM
IKINAMA
ILE
VZAKLAşnRMA
20 -
lD36
1103
92012
TASDIKNAME
{ıRGON
,CEıAALANI
EGiTiM ııışINA . TOP.Ö<'lRENı
d
ÇıKARMA
SAYıSı
2161
:ı
ORAN
'I
%
i
2.35
i
2013-2014 EGiTIM-ÖGRETIM YlU YILSONU oıslPÜN iŞLEMLERI
öRGUN EGiTiM CEZAALAN
OKULDAN KISA ö<'lR.ENCl
ILÇE
AKDENIZ
ANAMUR
AYDINCIK
BOZYAZı
ÇAMLIYAYLA
ERDEMLI
GOLNAR
MEziTLl
MUT
SiliFKE
TARSUS
TOROSLAR
YENISEHiR
OKUL
DıŞıNA
DE~IŞJiRME
ÇıKARMA
SAYıSı
KlNAMA
UZAKLAŞTlRMA
17485
353
88
1
12
3
57
14
211
46
149
65
3599
i
SÜREıi
335
1265
173
1Y19
1133
1781
2717
6515
18670
13694
12777
,
355
199
ci SAyısı ,
6
1
608
153
11
52
i
2
22
125
i
18,
4
1
72
!
163
2
4
188
79
!
ORAN , % i
3.48
4,25
1
0,30 29
2,29 8,09
14
1,50
LLL
,
3,18 36
4,37
340
2,39 65
17
135
232
TOP.ÖGREN
,
207
3.15 397
2,13 . 3,99 . 2,18 547
1
278
i
TOPlAM
93!189
1706
11161
i
i
.
.
!
19
2787
1
2,98
Öpci disiplin olaylarını ıızııJtabilmck, ~cilerlmize olumlu davraııış ve değerler knzıındırnbilmek,
eiıilim öğretim oıtaıııuu daIııı elverişli hale getirebilmek ve disiplin işlemlerini mevzuaıa uygun yürll1ebilnıek
için alınmıısı ııereken tııdlıirler aşağıda beL i Itilmiştir.
Disiplin oIl1,hıl'Utl ııZ111ttıbilnu!k, direncilerimke olUmlıı tlllVf'tIJt/ş
eğilim iJğretim omırum dIlIıa e1w,#li hdle gl!lire/Jilm.elı için;
.
ve
değerle, kaı;JlnilutJhll_k,
1- Oçe milli eğitim mUdUrlüklerlnce okullarda yaşanan disiplin olaylanyla ilgili istııtis:llder tutulması,
disiplin olaylarını azalıabilmek için'ilgili kurumlarla da işbirliği yapılarak (üniverslte,cmniyet, RAM,
ha..taııe) çalışmalar yIlıiitülmesi,
'
2· rlimizde bölürunü~ !lite çocukları yoğun bulund\l~ndan, gerek bölllıiınOş aile çocuklan gctııkse
disiplin yönünden rişk ohışturıuı ve risk altında bulunan (şiddet, madde kuııanımı, bilinçsizilk)
öArencilerin tüm okııllarca sıınf bazında tespit edilı:ııcsi, tespiLi yapılan ö~nciıerle rehberlik servisi.
sınıf öğIetmeni ve gönilllü öjjı:etrnenlerce :ı-ııkından ilgilenilmesi,
,- :.:.~""- , ..~;ı..m ,;.ı.,;.;. "'"~
- ; b;,
d<;M
~
------,----_...._--­
'-
4- Okul idaresinee, Öıırenci Meclisi ve omıı: Kurullarının etkin hale getirilmesi, sosyal, kültürel Ye
sportif çalışmalara ağırlık verilerek; öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine ve sosyalleşmelerine
imkin ~Ianmıısı,
5· Okulda, Emniyet Genel MUdilr10j!ü ile Milli EAiıiın Bakanlığı tnel Eğitim ve Rehberlik HIzmetleri
Genel Müdtirlüğü birlikteliğinde hazırlanan "Güvenli Olcul-GüvenU Eğitim" işbirliği projesi
kapsamında gerekli tedbirlerin alınması,
6- Disiplin olayımnın sıklıkla yaşandığı okullarda TKY kapsamında çalışma ııkipleri kurulması, ekipler
çalışmalarını planlıır ve yürütürken mlldUrl[l~naz Stı:aıeji Geliştinne Hizmetleri(l) bitiminden
yardım alması, yapılan çalışmalann ilimizce bilinmesi ve benzer sorunların yaşandığı okullarda
yaygınlaştınlabilmesi için TKY ödül sürecine mUraeaat edilmesi,
Dldplin işlemlerini m_ııı ~ıın yürlllebilmd. içi,,;
ı· ilğrenci disiplin dosyalarının yônetmcliğin 177. maddesine gÖle eksihiz olarak. titizıikıe hazırlanması
ve süccsi içerisinde ilgili kurullarda gôıilşülerek karara ba/ilanınıısı,
2- Disiplin c~bın takdir edilirken CCtil konusu ilgili YÖIletıncliğilı IS8. mHddesiiıdeki hususlar;
içeriyorsa yönetici ve ölretl1lenleıce gerekli tedbirlerin alınıp alırunadı~a bakılması, ayrıca
yönetmellAin 168. maddesinde belirtilen hususlarm mutlaka dikkate alınması,
'
3- Disiplin cezası tebligatlarmın Tebligat K.aııUlI\lfla göre ve mutlaka Ogrenci velilline ~lIpıJnıası.
4- Yönetmeligin 168, maddesinin (ç) bendinde belirtildiği Ü."rere haklr.tnda disiplin kovu.ştumıası yapılan
ögrencinin sınıf ötreımenl ııe veliginlıı ııjr/md haklarıtlilki gijriişüllün ml.ıtlııkı:ı Il"/lması, veli göıilş
belirtmektı::n imtioa etmiş ise bu durumun tutanıılda tçspit edilmesi,
S- Okul ııgreıı"i /idül ve disiplin kurulu oluşturulurken; Yönetmeliğin 185. maddesinde belirtilen
hususlaııı diktat edilmesi,
6- İlçe Ö!!renci Disiplin Kuruluoon, şube müdürü başkanIı~ oluştunılması hillinde karııruı (Ek-ı) ilçe
mill! eğitim müdürl1 tarofınchuı onaybmması,
,
7- İIIİlçe ülln:nci disiplin kurulları dosya tııerinderı karar vermektedir. Alman kararlann adil olabilmesi
için dosyalarda gerekli bilgi ve belgelerin eksiksi?, buluıııııası büyrık önem arz ettiğinden öğrenci
disiplin dosyalannm, ekte daha öııcede gönderilen d17j
ömcAine göre hıı2.ırlanıp mmantnda
ve eksiksiz olarak gönderilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlan alınmıştır.
'
D!IS!I'.'
2014-2015 ew,tim ı:ı~elim yılı başında Milli Eğitim BakanhAı Ortaöğretim Kurumları YOnetmeliğ:nde
bclirlllen. öğrenciler bakkında lldül ve cezalarla ilgili hususlana Okul MiJdütlüklerince, Rehberlik Servisiyle
i§blrlilii yaparak sınıf lI~retmcııleri tarafından tüm öircncilcrc anlatılmasının sa!llarımıısı, ayrıca okullarımız
tnrafından yapılan ilk senet veli toplantısında öiI",nci veUlcrinin disiplin cezasını gerektiıen hUSUSlarda
bilgilendirllmesi gerekmektedir.
jEroIÖ~
.BaŞkan
$'
İl
.
~
Miidür YardunOISl
Bayram AKJOO!
Mersin And.İmam Hıııip Lisesi Mlld.
as' i. ,",u· '-"""'­
Ey(ip Aygar Fen Lisesi Müd.
J"Q./ ~ÜACEK"
Hasan GÜRBÜZ
Mersin Tekn ik ve Mas.LisMüd.
üye
ÖLEKO
ıbni Sina Özel Eğitim Mes.LLs.MOd.
siMüd.
2
OBcııe
wl.,e3 'IliN II
UısJO~
,t:80
tT01fS0/eC
-----,,-_ __
..
.
MERSiN iı MILLi EGiTiM MÜDÜRLÜGÜ
ÖGRENCi DisiPLiN KURULU KARARI
DOSYASI Dizi PUSULASı
~, '! '
,: II
i'
• OKULU
i
i ADI - SOYAP­
,
Itiraı-Oilekçesi veya Yazısı (Tarihli ve Sayılı) (Yön, 2o!d
.~
f-:-.­
4
S
i
i
Verilen Ceza nı~ Öiirent; Velisine Tebliği (Yön, 17/(ı)
",,".
i va~iiılfadeler (Vlln, 25/0) Savunma (Yön. ıs/a)
---
.
6
y.uılı
7
Tanı~larıii Yazılıifadeleri (YÖn, 42/ (l)) 8
Sınıf Rehber ötıretmeninll'l ÖArencl ile ilgili GörüşÜ LV-on, 16/,) 9
Ö~renci Veli;lnin Öğrenci Ile ılgili GQrü~ü (Yön. lG/çI 10
Okul Rehberllk Servisisin Ö~rencile ilgili Görüşü ( Yö n.
11
E:Ok~ldan Alınacak ô~rencinin Ba~.rısını Gösterir Çiz el~e (Vön. 16/i)
12
Öğrencinin All",! ve Va$adığı SO'Yal Çeyre-ile ilgili in Cl>leme(Yön, l6/d) ! 13
Mahkeme K~rerı ve/veya Sanıhatı (Yön. 25/a)
~4
018er
.
16/\2ı
-. ­
ııçe Mcro, ~b. Md_! otul Md,
Açıklamaı,,,
1, ilçe/otul disiplin kurullinna y:apılan mrııların gorUfQlmeSlnde yOnetmeljjle un ~brU!en .sOreler dj){kaı:e alı,ıa;:;aktır.
2, Diıi pUSl.l1as.ında sıralanan hususJarın karSl"lndaki vAR kısmınil (x) ~artı:ti konulı:ı\:ı:;k, ~ge( e-/r<ık d01~<ıva konulmaıju,sa konulmama
sebQbi açıklama kl$rtıına yazdacaktır. (Okul tarafmdan 1 numaraıı ~VT'ak gönderjlel'nE'Y'!ce~inden kartısındaki açıklama sütununa "1I~e
Tarafınd,:,! ile Gönderilecektir", 12 numaralı evrak konul.iiımiMI~ ao;>kla:ma sl.ituo"ına "SoSYilI Inceleme Yapt;nlamamişt1r", 13
t'!UlT\ijr"h evrak konulaman"şsa açıklama sütununa "'''onu Mqhi.;.;mQVc intikal Etmemiştir" ifadaleri yaı,lm;;ı:lı, diğer evrı:ıkliır ise
do,yaya mu:laka konulm.lıd", Ilç.l"re. ile gônde~a.e.k dosyaya 1 n,,,,.ralı ev'lk !<Onuımalı ve VM kut.,. ~ar.tlenm.lidır,)
3. GÖnderil.eeI< evrakları.
iıgili
olarak var kurusun. Xıı.reti koymak için kuıueygun uterlne çift tıkl.nop gelen pencereden ·OnaykınOı"
alanı i~arfi!ımip rıunam tıklandığında
kutucv" i$aretlemni~ olacaktır.
4. ilçeJiI'f okuldan gelen dO$y\1lya &<andi kurullarının onl''fll ı'SHl~jni p.klC!~rck li Oisiplin Kuruluna eôndere<:elderdlr,
5. COSVl'Yd sutetlerl Konulan Miseler okul mÜdürlüğütı:te "'Aıl, Gibidir" iradC!sl YdlJlıp onayli\'lna<aktır.
6. eııer seçeneli i)ıretlenml'it. açıklama klsnııflŞ eklenen cl/rilklölrın iSimleri yaZlliCakıır.
7. Dosva dal pusulasındaki ~ııCtY~ uygun tanzim edilerek Mf ı:tvfi'lka dizi pusulasındaki $ITMını ;ihieten nUnuır., vcr1lccdktlr. s..
Dizi pusulasıpın altı 11gıılltçe Milli Eiil",' Şı.ıbf; MOdürü/OkuJ Müdürü t;,t:tşflt'ldan ımzalanacaktır. U01
S0S'OH
LC:80
tT01110/0C
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content