close

Enter

Log in using OpenID

11 / 06 / 2014 Ç arşam ba

embedDownload
ÇORUM İL MÜFTÜLÜĞÜ HACI (ADAYI) EĞİTİM PROGRAMI
I. DÖNEM: HAC ÖNCESİ ÜLKEMİZDE HACI ADAYI EĞİTİM PROGRAMI
YER : AZAPAHMET CAMİİ
TARİH
DERS
SAATİ
08.30
10.00
EĞİTİCİ
PERSONEL
Mehmet
ÂŞIK
İl Müftüsü
KONULAR
İbadet
Bilinci ve
Hac İbadeti
11 / 06 / 2014 Çarşamba
10.00
10.30
10.30
11.15
11.15
12.00
AMAÇLAR
AÇIKLAMALAR
KAYNAKLAR
Hacı adayı,
İbadetin ve bu bağlamda hac
ibadetinin nasıl bir bilinçle yapılması
gerektiğini, bu bilinç halinin tutum ve
davranışlarla ilişkisini kavrar.
- İbadet bilinci, ibadette niyetin
halisliği, Allah’ın hoşnutluğu dışında
hiçbir amaç gütmeme ve haccın da bu
hususlar gözetilerek bilinçle nasıl
yapılacağı ve böyle yapmanın tutum ve
davranışları yönlendirici gücü vb.
konular örneklerle somutlaştırılarak
öğretilecektir.
- İlmihal I, s. 217-219;
-Hac ve İrşat Görevlileri
İçin Örnek Metinler: Hac
İbadeti, Fazileti ve
Hikmetleri, s. 24-33;
Allah İçin Hac s. 34-44.
TENEFÜS
Abdullah
PAMUKLU
İl Müftü
Yardımcısı
Dr. Hüseyin
MORAY
Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Bulaşıcı
Hastalıklar
Kontrol
Programları
Şb. Md.
Hac
İbadetinin
Gereği
Olarak Bir
Arada
Yaşama
Bilinci
Sağlıkla
İlgili
Konular ve
MERS-CoV
Virüsü
Hacı adayı, İslâm kardeşliğinin ve
buna bağlı olarak kardeşlik hukuku ve
ahlakının mahiyetini ve bunun insanı
olgunlaştırıcı rolünü fark eder, herkese
kardeşçe davranmaya istekli olur.
- İslam kardeşliği ve onun gerektirdiği
ahlaki sorumlulukların ne olduğu;
dolayısıyla hac süresince farklı
yörelerden gelen hacılarla iyi ilişkiler
kurmanın, onları rahatsız etmeme, zarar
vermemenin, hep yapıcı olmanın
gerekliliği ve bunların kardeşlikle
ilişkisi somut örneklerle öğretime konu
edilecektir.
- Hac ve İrşat Görevlileri
İçin Örnek Metinler:
İnsanî İlişkiler Açısından
Hac, s. 109-120; Sevgi,
Saygı ve Hoşgörü, s.166174; Kul hakkı ve hakka
riayet etmek, 121-130.
Hacı adayı, sağlıkla ilgili konularda
özellikle MERS-CoV virüsünden
korunma yolları hakkında
bilgilendirilmiş olur.
Suudi Arabistan’da bulundukları süre
içerisinde temizlik ve hijyen kurallarına
riayet etmek, maske kullanmak, hayvan
çiftliklerine gitmemek, çiğ süt
tüketmemek, sebze ve meyveleri hijyen
kurallarına göre uygun olarak tüketmek
gibi MERS-CoV virüsünden korunma
yolları hakkında bilgilendirilecek,
Sağlık Bakanlığınca alınacak tedbirlere
riayet etmeleri konusunda
bilgilendirilecektir.
Bilgi Notu
I. DÖNEM: HAC ÖNCESİ ÜLKEMİZDE HACI ADAYI EĞİTİM PROGRAMI
YER : AZAPAHMET CAMİİ
TARİH
DERS
SAATİ
14 / 06 / 2014 Cumartesi
08.30
10.00
EĞİTİCİ
PERSONEL
Ahmet
SÜZEN
İl Müftü
Yardımcısı
KONULAR
Genel Olarak
Hac
Menasiki/Görevl
eri ve bunların
Hikmetleri
10.00
10.30
10.30
12.00
AMAÇLAR
AÇIKLAMALAR
KAYNAKLAR
Hacı adayı, daha başlangıçta Hac
menasikinin hikmetlerinin neler
olduğunu, insan davranışlarını
dönüştürücü etkilerini genel
hatlarıyla kavrar ve görevleri
içtenlikle yerine getirip ürünlerini
elde etmeye istekli olur.
- Ayrıntılar girmeden hac görevleri,
bunların hikmetleri ve öngörülen
hikmetlerin gerçekleşmesi için hacı
adaylarının neler yapacakları, ne tür
sıkıntılara, zorluklara içtenlikle/gönüllü
olarak katlanmaları gerektiği konuları
öğretilecektir.
- Hac İlmihali, s. 180187;
- Haccı Anlamak, s. 1554, 59-72;
- Hac ve İrşat Görevlileri
İçin Örnek Metinler: Hac
Fiillerinin Anlam ve
Hikmeti, s. 45-56.
TENEFÜS
Tahir
KILIÇ
İl Müftü
Yardımcısı
Yolculuğa
Çıkmadan Önce
Maddi ve
Manevi Hazırlık
Hacı adayı,
- Hac organizasyonu çerçevesinde
yapması gerekenleri bilir,
- Hakkıyla hac yapabilmek için
daha işin başında tevbe etme, bu
bağlamda ilgili kişilerle
helalleşme, ruhen ve madden
hazırlıklı olarak yola çıkmanın
önemini fark eder ve bu hazırlık
konusunda duyarlı olur.
- Kendi grubundan sorumlu görevlilerle
ve hacı arkadaşlarıyla tanışma, yolculuk
süresince kimlerle ne şekilde irtibat
kurulabileceği meselesi,
- Hac yolculuğuna çıkmadan
helalleşme, dua, tövbe ve istiğfar,
- Yolculuk esnasında ve Kutsal
topraklarda karşılaşılabilecek sorunlara
karşı sabır ve tahammül hazırlığı,
- Ve yolculukta her hacının yanında
bulundurması gereken ilaç, eşyalar
öğretime konu edilecektir.
- Bu ders, hem il ve ilçe müftülüklerince
bütün hacı adaylarına; hem de kafileler
belli olduktan sonra kafile başkanları
tarafından kendi kafilelerine
verilecektir.
- Hac ve İrşat Görevlileri
İçin Örnek Metinler:
Tövbe ve İstiğfar, s. 229238; İbadetin Özü Sabır,
s. 184-191; Maddi ve
Manevi Temizlik ve
Çevre Bilinci, s. 210219;
- Haccı Anlamak, s. 104107.
I. DÖNEM: HAC ÖNCESİ ÜLKEMİZDE HACI ADAYI EĞİTİM PROGRAMI
YER : AZAPAHMET CAMİİ
TARİH
DERS
SAATİ
18 / 06 / 2014 Çarşamba
08.30
10.00
10.00
10.30
10.30
12.00
EĞİTİCİ
PERSONEL
KONULAR
AMAÇLAR
Hacı adayı,
- İhrama girmenin, ihram yasaklarının, tavaf
ve sa’yin ne olduğunu,
Umrenin nasıl yapılacağını, İhramdan nasıl
(Doğrudan
çıkılacağını açıklar,
Mustafa
Mekke’ye
- Umre ve onun içindeki görevlerin anlam
Vehbi
gidecek hacı
KÖKLÜKAYA
ve hikmetlerini kavrar,
adayları için)
Hac ve
-Hikmetlerini dikkate alarak umreyi
Umre
İbadetinde
Umre İşleri
kurallarına uygun bir biçimde
Yapılması
Şube
gerçekleştirmeye istekli olur.
Gereken
Müdürü
- Haccın çeşitlerini bilir ve onların
Görevler
birbirinden farklarını ana hatlarıyla söyler.
- Yapacağı haccın çeşidini ve şartlarını bilir.
- Okunması ve ezberlenmesi gereken duaları
öğrenmeye istekli olur.
AÇIKLAMALAR
KAYNAKLAR
- Haccın çeşitleri, tercih edilecek
hac türü, umre niyeti ve telbiye,
ihram ve ihram yasakları, umre
tavafı ve sa’yi, ihramdan çıkış,
- Umre esnasında yapılan ihrama
girme, telbiye, tavaf, sa’y ve tıraş
olmanın mana ve hikmetleri,
görsel ve işitsel materyallerden de
yararlanmak suretiyle
somutlaştırılarak öğretilecektir.
- Bu ders, doğrudan Mekke’ye
gidecek hacı adayları için
Türkiye’de; Medine’ye gidecek
hacı adayları için de Medine’de
kafile başkanlarınca yapılacaktır.
- Hac İlmihali, s.
162-174; 193-199;
- İlmihal I, 518-526;
- Umre Rehberi, s.
12-24; 26-36.
- Haccın çeşitleri, tercih edilecek
hac türü, umre niyeti ve telbiye,
ihram ve ihram yasakları, umre
tavafı ve sa’yi, ihramdan çıkış,
- Umre esnasında yapılan ihrama
girme, telbiye, tavaf, sa’y ve tıraş
olmanın mana ve hikmetleri,
görsel ve işitsel materyallerden de
yararlanmak suretiyle
somutlaştırılarak öğretilecektir.
- Bu ders, doğrudan Mekke’ye
gidecek hacı adayları için
Türkiye’de; Medine’ye gidecek
hacı adayları için de Medine’de
kafile başkanlarınca yapılacaktır.
- Hac İlmihali, s.
162-174; 193-199;
- İlmihal I, 518-526;
- Umre Rehberi, s.
12-24; 26-36.
TENEFÜS
Hacı adayı,
- İhrama girmenin, ihram yasaklarının, tavaf
ve sa’yin ne olduğunu,
Umrenin nasıl yapılacağını, İhramdan nasıl
(Doğrudan
çıkılacağını açıklar,
Mustafa
Mekke’ye
- Umre ve onun içindeki görevlerin anlam
Vehbi
gidecek hacı
KÖKLÜKAYA
ve hikmetlerini kavrar,
adayları için)
Hac ve
-Hikmetlerini dikkate alarak umreyi
Umre İşleri Umre İbadetinde kurallarına uygun bir biçimde
Yapılması
Şube
gerçekleştirmeye istekli olur.
Gereken
Müdürü
- Haccın çeşitlerini bilir ve onların
Görevler
birbirinden farklarını ana hatlarıyla söyler.
- Yapacağı haccın çeşidini ve şartlarını bilir.
- Okunması ve ezberlenmesi gereken duaları
öğrenmeye istekli olur.
I. DÖNEM: HAC ÖNCESİ ÜLKEMİZDE HACI ADAYI EĞİTİM PROGRAMI
YER : AZAPAHMET CAMİİ
TARİH
DERS
SAATİ
EĞİTİCİ
PERSONEL
KONULAR
AMAÇLAR
21 / 06 / 2014
Cumartesi
Kadın hacı adayı,
10.00
11.30
Necla
YILMAZ
İl Vaizesi
Kadınlara Özgü
Konular
- Hac yolculuğu esnasında
karşılaşacağı özel
hallerde neleri nasıl yapacağını
kavrar.
- Özel hallerinde kimlerden
nasıl yararlanacağını bilir.
AÇIKLAMALAR
KAYNAKLAR
- Kadın hacı adaylarının hac ibadetlerini
yaparken; ihram, tavaf, vakfe, şeytan
taşlama görevleri esnasında
karşılaşabileceği hususlar anlatılır,
- Özel hallerinde bulunan kadınların mescit
ziyaretleri hakkında bilgilendirme yapılır,
- Ülkemizde Cuma namazı ve cenaze
namazı kılma noktasında alışkanlıkları
bulunmayan kadın hacı adayları bu
konularda bilgilendirilir.
- Hac İlmihali, s.
190-191;
- İlmihal I, 554-555;
- Haccı Anlamak, s.
74-75;
- Hac Sıkça
Sorulanlar, s. 87-97;
- Umre Rehberi, s.
21.
… / 05 / 2014
Mehmet AŞIK
İl Müftüsü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
167 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content