close

Enter

Log in using OpenID

Çanakkale Valiliğinin Konu ile ilgili yazısı için

embedDownload
T.C.
d$1$..$/(9$/ø/øöø
g]HO.DOHP0GUO÷
6D\Õ 19573101-880-8562
Konu : dDQDNNDOH6DYDúODUÕ
QÕQ<ÕOG|QP
31/12/2014
$.6$5$<9$/ø/øöø1(
7DULKLPL]LQDOWÕQVD\IDVÕRODQ7UN0LOOHWL¶QLQHúVL]NDKUDPDQOÕ÷ÕQÕQYDWDQYHPLOOHWVHYJLVLQLQ
VHPEROOHúWL÷LNXWVDOVD\GÕ÷ÕGH÷HUOHULoLQONHPL]LQKHUN|úHVLQGHQJHOHQJHQoOHULQNDQODUÕQÕG|NHUHN
´dDQDNNDOH*HoLOPH]´GHVWDQÕQÕQ\D]ÕOGÕ÷ÕdDQDNNDOH6DYDúODUÕ
QÕQ<ÕOG|QP0DUWYH
1LVDQWDULKOHULQGHLOLPL]GHE\NFRúNXLoLQGHNXWODQDFDNWÕU
dDQDNNDOH6DYDúODUÕ
QÕQ\DúDQGÕ÷ÕYHúHKLWOLNOHUOH|UWOPDQHYLGH÷HUL\NVHNELUPHNkQRODQ
³dDQDNNDOH6DYDúODUÕ*HOLEROX7DULKL$ODQÕ¶¶E|OJHVLQH\XUGXPX]XQKHUN|úHVLQGHQYHEDúWD$YXVWUDO\D
YH<HQL=HODQGDROPDN]HUH\DEDQFՁONHOHUGHQJHOHQ]L\DUHWoLOHULQVD\ÕVÕQGDKHU\ÕO|QHPOLDUWÕúODU
ROPDNWDGÕU%X]L\DUHWOHU|]HOOLNOHW|UHQJQOHULQGHoRNVWVHYL\H\HoÕNDUDN]L\DUHWE|OJHOHULQLQ
RWRSDUNODUÕQÕ\ROODUÕQÕYHIHULERWODJHoLúOHULQNDSDVLWHOHULQLDUWWÕUGÕ÷ÕQGDQ]L\DUHWoLOHULQX]XQVUH
EHNOHPHOHULJLEL|QHPOLVRUXQODUD\RODoPDNWDGÕU
%XQHGHQOH0DUWWDULKLQGH0HKPHWoLN$ELGHVL¶QLQEXOXQGX÷XE|OJH]L\DUHWoLOHUH
NDSDWÕODFDNWÕU$\UÕFD1LVDQWDULKLQGHXOXVODUDUDVÕG]H\GH\DSÕODFDNW|UHQOHUH
&XPKXUEDúNDQÕPÕ]6D\ÕQ5HFHS7D\\LS(5'2ö$1¶ÕQHYVDKLSOL÷LQGHoRNVD\ÕGDONHQLQGHYOHWEDúNDQ
YHWHPVLOFLVLQLQNDWÕOPDVÕEHNOHQPHNWHGLU&XPKXUEDúNDQOÕ÷Õ%DúEDNDQOÕN'ÕúLúOHUL%DNDQOÕ÷Õ0LOOL
6DYXQPD%DNDQOÕ÷Õ.OWUYH7XUL]P%DNDQOÕ÷Õ*HQHO.XUPD\%DúNDQOÕ÷ÕYH9DOLOL÷LPL]NRRUGLQHVLQGH
KD]ÕUODQDQW|UHQSURJUDPODUÕYHW|UHQOHUVÕUDVÕQGDDOÕQDFDNWHGELUOHUNRQXVXQGDE|OJHQLQKDONÕQ]L\DUHWLQH
NDSDWÕOPDVÕ|QHULVLGR÷UXOWXVXQGD9DOLOL÷LPL]FH1LVDQWDULKLQGHdDQDNNDOH6DYDúODUÕ*HOLEROX
7DULKL$ODQÕE|OJHVLKDONÕQ]L\DUHWLQHNDSDWÕODFDNWÕU1LVDQJQLVHW|UHQ\DSÕODFDNE|OJHOHUH
]L\DUHWoLOHUDOÕQPD\DFDNWÕU
%XQHGHQOHLOLPL]GHEXE|OJH\L]L\DUHWHWPHNLVWH\HQYDWDQGDúODUÕPÕ]ÕQYH|÷UHQFLOHULPL]LQ
ELOJLOHQGLULOPHVLDPDFÕ\OD\XUWoDSÕQGD
%DVÕQ<D\ÕQYH(QIRUPDV\RQ*HQHO0GUO÷QFH757YH$QDGROX$MDQVÕEDúWDROPDN]HUH
XOXVDOG]H\GHWP\D]ÕOÕYHJ|UVHOEDVÕQDUDFÕOÕ÷ÕLOHYDWDQGDúODUÕPÕ]DGX\XUX\DSÕOPDVÕ
9DOLOLNOHUYH%HOHGL\HOHUDUDFÕOÕ÷ÕLOHGX\XUX\DSÕODUDNYDWDQGDúODUÕQELOJLOHQGLULOPHVL
0LOOL(÷LWLP%DNDQOÕ÷ÕPÕ]NDQDOÕLOHWPRNXOODUDGX\XUXODUÕQ\DSÕODUDNV|]NRQXVXWDULKOHUGHJH]L
SURJUDPODUÕQÕQ\DSÕOPDPDVÕ
%XEHOJHHOHNWURQLNLP]DOÕGÕUøP]DOÕVXUHWLQLQDVOÕQÕJ|UPHNLoLQKWWSVZZZHLFLVOHULJRYWU(YUDN'RJUXODPDDGUHVLQH
girerek (694em/-E2UtNC-Xy2r04-gDKiwl-K02ZGD4+)NRGXQX\D]ÕQÕ]
.D\VHULOL$KPHW3DúD&DG+NPHW.RQD÷Õ$\UÕQWÕOÕELOJLLoLQLUWLEDW00XUDW0,=5$.
Telefon: (286)217 31 96 Faks: (286)217 51 13
e-posta: [email protected](OHNWURQLN$÷www.icisleri.gov.tr
<g.%DúNDQOÕ÷ÕQFDhQLYHUVLWHOHUYH<NVHNRNXOODUGD|÷UHQFLOHUHJHUHNOLGX\XUXODUÕQ\DSÕOPDVÕ
9DWDQGDúODUÕPÕ]ÕQYH|÷UHQFLOHULPL]LQPD÷GXUROPDPDVÕDPDFÕ\ODJHUHNOLGX\XUXODUÕQ|QFHGHQ
\DSÕODUDN\DUGÕPFÕROXQPDVÕNRQXVXQGD
*HUH÷LQLDU]YHULFDHGHULP
$KPHWd,1$5
9DOL
'$ö,7,0
*HUH÷L
%LOJL
%DúEDNDQOÕN0DNDPÕQD
0LOOL(÷LWLP%DNDQOÕ÷ÕQD
*HQHO.XUPD\%DúNDQOÕ÷ÕQD
øO9DOLOL÷LQH
'ÕúLúOHUL%DNDQOÕ÷ÕQD
<g.%DúNDQOÕ÷ÕQD
%DúEDNDQOÕN%DVÕQ(QIRUPDV\RQ*HQHO0GUO÷QH *QH\GR÷X$V\DYH3DVLILN*HQHO0GU<DUGÕPFÕOÕ÷Õ
.OWU9H7XUL]P%DNDQOÕ÷ÕQD
$QDGROX$MDQVÕ*HQHO0GUO÷QH
0LOOL6DYXQPD%DNDQOÕ÷ÕQD
757*HQHO0GUO÷QH
dDQDNNDOH6DYDúODUÕ*HOLEROX7DULKL$ODQ%DúNDQOÕ÷ÕQD
øO-DQGDUPD.RPXWDQOÕ÷ÕQD
7h56$%
%XEHOJHHOHNWURQLNLP]DOÕGÕUøP]DOÕVXUHWLQLQDVOÕQÕJ|UPHNLoLQKWWSVZZZHLFLVOHULJRYWU(YUDN'RJUXODPDDGUHVLQH
girerek (694em/-E2UtNC-Xy2r04-gDKiwl-K02ZGD4+)NRGXQX\D]ÕQÕ]
.D\VHULOL$KPHW3DúD&DG+NPHW.RQD÷Õ$\UÕQWÕOÕELOJLLoLQLUWLEDW00XUDW0,=5$.
Telefon: (286)217 31 96 Faks: (286)217 51 13
e-posta: [email protected](OHNWURQLN$÷www.icisleri.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
90 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content