close

Enter

Log in using OpenID

A N A L İ Z

embedDownload
ANALİZ
Yaşam Memnuniyeti Araştırması
(2013): Doğu Marmara İlleri
Analizi
Furkan BEŞEL
Ağustos 2014
Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013) Doğu Marmara İlleri Analizi
GİRİŞ
Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının (YMA) amacı
TÜİK tarafından “Bireyin genel mutluluk algısını,
toplumsal değerlerini, temel yaşam alanlarındaki
genel memnuniyetini ve bu alanlardaki kamu
hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek ve bu
memnuniyet düzeyinin zaman içindeki değişimini
takip etmek” şeklinde ifade edilmektedir.
Araştırma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
bulunan hanelerde yaşayan 18 ve daha yukarı yaştaki
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı
uyruklu kişileri kapsamakta olup araştırmada,
kurumsal nüfus (üniversite öğrenci yurdu, huzurevi,
bakımevi, ceza ve tutukevi, ıslahevi, yetiştirme
yurdu, askeri birlik ve kışla vb.) kapsam dışında
tutulmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından 2013 yılında ilk defa il
düzeyinde yapılan “Yaşam
Memnuniyeti Araştırması”
sonuçları çerçevesinde Bolu, Düzce,
Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri
için çeşitli göstergeler
değerlendirilecektir. Böylece Doğu
Marmara illeri mutluluk düzeyi,
umut düzeyi ve kamu
hizmetlerinden memnuniyet düzeyi
itibarıyla karşılaştırılmış olacaktır.
İlk kez 2003’te Hanehalkı Bütçe Anketi’ne bir modül olarak eklenen ve uygulanan araştırma
2004 sonrası yıllarda bağımsız olarak uygulanmaktadır. Araştırma ilk defa 2013 yılında, il
düzeyinde tahmin verebilecek şekilde tasarlanmıştır.
2013 yılında araştırmanın örneklem büyüklüğü, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS)
Düzey 3 (81 il) bazında tahmin üretecek şekilde hesaplanmıştır. Demografik bilgiler tüm
hanehalkı bireylerinden alınmakta iken yaşam memnuniyetine ilişkin sorular hanehalkında
bulunan 18 ve daha yukarı yaştaki bireylere sorulmaktadır.
YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI (2013)
Araştırma kapsamında, 2013 yılında Türkiye genelinde 125.720 haneye gidilerek, 18 ve daha
yukarı yaştaki 196.203 birey ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre
seçilmiş beş il için mutluluk düzeyleri aşağıdaki grafikte sunulmuştur.
PESA ANALİZ (Ağustos 2014)
Sayfa
•
1
Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013) Doğu Marmara İlleri Analizi
Kaynak: TÜİK
Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında ülke genelinde %59 olarak tahmin
edilmiştir. Doğu Marmara illerinden en mutsuz olanı ve Türkiye ortalamasının altında kalan tek
il Kocaeli’dir. En mutlu il ise %72.8 ile Düzce olmuştur.
Kaynak: TÜİK
Umut düzeyi Türkiye ortalaması %77 iken sadece Bolu ve Sakarya ortalamanın üzerinde
seyretmiş diğer iller ise ortalamanın altında kalmıştır. Ayrıca umut düzeyi en yüksek il %85.5 ile
Bolu, en düşük il ise %69.6 ile Düzce olmuştur.
PESA ANALİZ (Ağustos 2014)
Sayfa
•
2
Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013) Doğu Marmara İlleri Analizi
Bir başka dikkat çeken nokta; Düzce’nin seçilmiş iller arasında en mutlu olanı olmasına rağmen
umut düzeyi en düşük il olduğu sonucuna ulaşılmış olmasıdır.
Kaynak: TÜİK
Sosyal güvenlik kurumu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi Türkiye ortalaması %69.6 iken
sadece Sakarya ve Bolu Türkiye ortalamasının üzerinde bir değere sahiptir. Ayrıca sosyal
güvenlik kurumu hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin en yüksek olduğu il %86.2 ile Sakarya,
en düşük olduğu il ise %58.6 ile Düzce’dir.
Kaynak: TÜİK
PESA ANALİZ (Ağustos 2014)
Sayfa
•
3
Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013) Doğu Marmara İlleri Analizi
Doğu Marmara illeri için sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi incelendiğinde en memnun il
Bolu, memnuniyetin en az olduğu il Kocaeli olmuştur. Türkiye ortalamasının sağlık hizmetleri
açısından memnuniyeti %74.7 olarak belirlenmiştir.
Kaynak: TÜİK
Eğitim hizmetlerinden memnuniyet değerlendirildiğinde en düşük memnuniyet Düzce’de en
yüksek memnuniyet ise Sakarya’da görülmektedir. Eğitim hizmetlerinden memnuniyet düzeyi
Türkiye ortalaması %69.7’dir.
Kaynak: TÜİK
PESA ANALİZ (Ağustos 2014)
Sayfa
•
4
Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013) Doğu Marmara İlleri Analizi
Adli hizmetlerden memnuniyet oranı diğer hizmetlere kıyasla daha düşüktür. Türkiye ortalaması
%52.8, memnuniyetin en yüksek olduğu il Sakarya’da bu oran %78.2; memnuniyetin en düşük
olduğu Düzce’de ise %45.7’dir.
Kaynak: TÜİK
Asayiş hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il Sakarya en düşük olduğu il ise
Düzce’dir.
Kaynak: TÜİK
PESA ANALİZ (Ağustos 2014)
Sayfa
•
5
Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013) Doğu Marmara İlleri Analizi
Ulaştırma hizmetlerinden memnuniyet düzeyi Türkiye ortalaması %76.4’tür. Sakarya
memnuniyetin en yüksek, Düzce ise en düşük olduğu ildir.
SONUÇ
“Yaşam Memnuniyeti Araştırması” TÜİK tarafından ilk defa 2013 yılında il düzeyinde yapılmış
ve yayınlanmıştır. Çalışmada Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013) sonuçları Doğu Marmara
illeri için değerlendirilmiştir.
Doğu Marmara illerinden en mutlu olanı Düzce, en mutsuzu Kocaeli; en umutlu olan il Bolu en
umutsuzu Düzce olduğu görülmektedir.
Kamu hizmetlerinden memnuniyet analiz edildiğinde sosyal güvenlik kurumu hizmetlerinden en
memnunu Sakarya en memnun olmayan il Düzce; sağlık hizmetlerinden en memnun olan il
Bolu, memnuniyetin en düşük olduğu il ise Düzce’dir. Eğitim hizmetleri, adli hizmetler ve
ulaştırma hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il Sakarya iken memnuniyetin en
düşük olduğu il Düzce olmuştur. Asayiş hizmetlerinden en memnun olan il Bolu, memnuniyetin
en az olduğu il ise Düzce’dir.
Elde edilen bulgular ışığında ilginç olan Düzce ilinin ele alınan altı farklı kamu hizmetlerinden
memnuniyette en geride olmasına rağmen, ayrıca umut düzeyinde de diğer illere kıyasla en
düşük değere sahip olmasına rağmen mutluluk düzeyinde diğer Doğu Marmara illerinden daha
mutlu olduğu sonucuna ulaşılmış olmasıdır.
Gözlemlenen bu sonuç çerçevesinde, belki de daha kapsamlı bir araştırmayı gerektirecek
derinlikte olmakla beraber, mutluluğun kaynağının kamu hizmetlerinden memnuniyet olmadığını
söyleyebiliriz.
KAYNAKÇA
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18507
http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/index.html
PESA ANALİZ (Ağustos 2014)
Sayfa
•
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
879 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content