close

Enter

Log in using OpenID

Çalıştay Sonuç Bildirgesi - Orman İnşaatı

embedDownload
3. ORMAN İNŞAATI-TRANSPORTU VE TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU
30-31 Mayıs 2014 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nde
gerçekleştirilen 3. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı’nda yapılan görüşmeler,
öneriler ve değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki hususların çalıştay sonuç raporunda yer
alması uygun bulunarak;
1. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu WEB sitesinin mevcut halinin yeni
gelişmeler ışığında güncellenmesine,
2. FORMEC Sempozyumunun Türkiye’de düzenlemesine yönelik girişimlerin başlatılmasına
ve bu konuda Prof. Dr. H. Hulusi ACAR ve Doç. Dr. Mehmet EKER’in görevlendirilmesine,
3. Anabilim dalımızın uluslararası etkinliğinin ve işbirliğinin arttırılması, uluslararasılaşması
konusunda adımlar atılmasına; bu kapsamda platformumuzca “European Journal of
Forest Engineering” isimli derginin elektronik ortamda çıkarılmasına, bu konuda Prof. Dr.
Abdullah E. AKAY, Prof. Dr. Murat DEMİR, Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ, Doç. Dr. Mehmet
EKER ve Yrd. Doç. Dr. Kenan MELEMEZ’in görevlendirilmesine,
4. Yeni açılan Orman Fakültelerinde Anabilim Dalımızın ders programlarının şekillenmesinde
diğer fakültelerle birliktelik sağlanmasına yönelik adımlar atılmasına, çalıştay sonuç
raporunun bütün Orman Fakültesi Dekanlıklarına gönderilmesine, bundan sonraki
çalıştaylara yeni açılan Orman Fakültelerinden de temsilcilerin çağrılmasına,
5. Bir sonraki çalıştaya Orman Genel Müdürlüğü idari yapısı içinde hizmet veren

İşletme ve Pazarlama Dairesi

İnşaat ve İkmal Dairesi


Bilgi Sistemleri Dairesi
Dış İlişkiler, Eğitim Araştırma Dairesi
başkanlarının katılımlarının sağlanması ve bu daire başkanlıkları ile Anabilim Dallarımız
arasındaki iletişimin daha etkin hale getirilmesi hususunda girişimde bulunulmasına ve
bunun için bir sonraki çalıştayı düzenleyecek Anabilim Dalı Başkanlıklarının
görevlendirilmesine,
6. Anabilim Dalımızca, Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri konularına yönelik
periyodik olarak her 3 yılda bir uluslararası katılımlı sempozyum düzenlenmesine,
7. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri çalıştayı kapsamında 1. si Kastamonu ve
Çankırı Orman Fakültelerinin Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı
elemanları tarafından müşterek olarak düzenlenecek olan sempozyumun “Üretim
İşlerinde Hassas Ormancılık” alt başlıklı olarak 2015 yılında yapılmasına ve Yrd. Doç. Dr.
Kayhan MENEMENCİOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Korhan ENEZ’in görevlendirilmesine,
8. Anabilim Dallarımız dersleri ile ilgili bireysel veya müşterek olarak ders kitaplarının
yazılması kapsamında “Orman Ürünleri Transport Teknikleri” ve “Orman Sanat Yapıları”
konularında kaydedilen ilerlemelere ilaveten eksik kalan “Ormancılık İş Bilgisi”, “Orman
Yolları” ve “Ormancılıkta Mekanizasyon” konularında ders kitapları yazımında somut
adımların atılmasına,
9. Orman Mühendislerinin 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği
ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” çerçevesinde belirtilen görevleri
yerine getirebilmelerine yönelik Serbest Orman Mühendisleri ile başlatılan iletişimin
yaygınlaştırılarak artırılmasına, bundan sonraki çalıştaylarımıza serbest orman
mühendisleri çağrılarak problemlerinin aktarılmasının sağlanmasına ve bu konuda bir
sonraki çalıştay düzenleneme kurulunun görevlendirilmesine,
10. Bütün Orman Fakültelerinde Anabilim Dalımızca verilen derslerin uygulamalarında
yararlanılan bilgisayar destekli ödevlerde birliktelik sağlamak amacıyla ortak ödev sistemi
geliştirilmesi konusunda adımlar atılmasına ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKGÜL’ün
görevlendirilmesine,
11. Orman Fakültelerinde Anabilim Dalımızda okutulan Lisans, Y. Lisans ve Doktora ders
listelerinin ve son 5 yılda yapılan çalışmaların yer aldığı bilgilerin toplanması ve Orman
İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu Web sitesine eklenmesi konusunda Prof.
Dr. Abdullah E. AKAY ve Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ’ün görevlendirilmesine,
12. Anabilim Dalımız konularında terminoloji birlikteliğini oluşturmaya yönelik Prof. Dr. H.
Emrullah ÇELİK başkanlığında Prof. Dr. Abdullah E. AKAY ve Yrd. Doç. A. Oğuz ALTUNEL’in
görev aldığı bir komisyon kurulmasına ve gereği için komisyonun görevlendirilmesine,
13. Anabilim Dalımız ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü İstatistiklerinde yer alan güncel
bilgilerin derlenmesi ve Platform Web Sitesinde yayınlanması konusunda Prof. Dr.
Abdullah E. AKAY ve Doç. Dr. Mehmet EKER’in görevlendirilmesine,
14. Anabilim dalımızda yapılacak araştırmalarda ülkemiz sorunlarının çözümüne yönelik
konulara öncelik verilmesine,
15. Ülkemizde orman bakanlığı tarafından sel ve çığ kontrol projeleri yaptırılmaya
başlanmıştır. Sel kontrolü ve özellikle çığ kontrolü konusunda yeterli sayıda yetişmiş
eleman yoktur. Yetişmiş eleman açığının kapatılması amacıyla gereken önlemlerin
alınmasına,
16. Her yıl düzenlenecek Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayında; son bir yıl
içerisinde emeklilik ve akademik yükselmesi gerçekleşen yardımcı doçent, doçent ve
profesörlerin onore edilmesine,
17. “4. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı” nın 2015 yılında Kastamonu
Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi iş birliğinde, gerçekleştirilmesi düşünülen
sempozyumla birleştirilerek bu iki üniversitenin Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri
Anabilim Dalları tarafından yapılmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
3. ORMAN İNŞAATI-TRANSPORTU VE TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI
KATILIMCI LİSTESİ
1- Prof. Dr. Selçuk BAYOĞLU
2- Prof. Dr. Turgay AYKUT
3- Prof. Dr. Orhan ERDAŞ
4- Prof. Dr. H. Hulusi ACAR
5- Prof. Dr. Mesut HASDEMİR
6- Prof. Dr. Hüseyin E. ÇELİK
7- Prof. Dr. Abdullah E. AKAY
8- Prof. Dr. Murat DEMİR
9- Doç. Dr. Selçuk GÜMÜŞ
10- Doç. Dr. Habip EROĞLU
11- Doç. Dr. Tolga ÖZTÜRK
12- Doç. Dr. Mehmet EKER
13- Yrd. Doç. Dr. Erhan ÇALIŞKAN
14- Yrd. Doç. Dr. Saliha ÜNVER
15- Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKGÜL
16- Yrd. Doç. Dr. Oğuz ALTUNEL
17- Yrd. Doç. Dr. Burak ARICAK
18- Yrd. Doç. Dr. Korhan ENEZ
19- Yrd. Doç. Dr. Ali KARAMAN
20- Yrd. Doç. Dr. Sadık ÇAĞLAR
21- Yrd. Doç. Dr. Tuğrul VAROL
22- Yrd. Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU
23- Yrd. Doç. Dr. Kenan MELEMEZ
24- Yrd. Doç. Dr. Kayhan MENEMENCİOĞLU
25- Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TÜRK
26- Yrd. Doç. Dr. Murat ALAN
27- Dr. Neşe GÜLCİ
28- Orman Yüksek Müh. Sercan GÜLCİ
29- Öğr. Gör. Ersin DURSUN
30- Arş. Gör. Taha Y. HATAY
31- Arş. Gör. Kıvanç Yüksel
32- Arş. Gör. Çiğdem ÖZER
33- Arş. Gör. Mustafa ACAR
34- Arş. Gör. Rahmi YILMAZ
35- Arş. Gör. Tuna EMİR
36- Arş. Gör. Ender BUĞDAY
37- Orm. Müh. Mustafa SERT
38- Orm. Müh. Ayşe KARAGENÇ
39- Orm. Müh. Asiye KAYA
40- Orm. Müh. Ali DEMİR
41- Orm. Müh. İbrahim ERGENÇ
Emk. Öğretim Üyesi
Emk. Öğretim Üyesi
Emk. Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı
Yüksek Lisans Öğrencisi
Yüksek Lisans Öğrencisi
Yüksek Lisans Öğrencisi
Yüksek Lisans Öğrencisi
Yüksek Lisans Öğrencisi
42- Orm. Müh. İlhan KÖPRÜLÜ
43- Orm. Müh. Tuğrul BIYIKLI
44- Murat KIZILPINAR
45- Orm. Müh. Mustafa GEDİKLİLİ
46- Orm. Müh. Osman YILMAZ
47- Orm. Müh. Mustafa AYDIN
48- Orm. Müh. Metin ERDİN
49- Orm. Müh. Volkan BEKTAŞ
50- Orm. Müh. Mahmut ÖKSÜZ
51- Prof. Dr. Ben SPONG
52- Prof. Dr. Hideo SAKAI
53- Dr. Stefano GRIGOLATO
54- Dr. Nika YOSHIDA
Yüksek Lisans Öğrencisi
Yüksek Lisans Öğrencisi
NetCAD Yetkilisi
Trabzon Orman Bölge Müdürü
Trabzon Makine İkmal Şube Müdürü
Trabzon İşlet. ve Pazar. Şube Müdürü
Doğu Karadeniz OMO Başkanı
Yüksek Lisans Öğrencisi
Özel Sektör Temsilcisi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
331 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content