close

Enter

Log in using OpenID

ayrıntılı bilgi için tıklayınız

embedDownload
100. +Y›l
Cerrahpafla Cerrahi
1909
Cerrahpaşa Cerrahi Kliniği 105. Yılında
CERRAHPAfiA CERRAH‹
TOPLANTILARI
MİNİMAL İNVAZİF KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİ
Yeni Teknolojik Gelişmeler ve Naklen Yayınlı Uygulamalar
6-7 Aralık 2014
İTÜ Taşkışla Yerleşkesi [Salon 127]
Taksim-İstanbul
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
ve
Türkiye Kanserle Savaş Vakfı
http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/cerrahpasa-cerrahi-toplantilari-minimal-invazif-kolorektal-kanser-cerrahisi-6-7-aralik-2014/
Bu etkinlik Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi - Sürekli Mesleki Gelişim (TTB-STE / SMG)
Akreditasyon - Kredilendirme Kurulu tarafından 14 TTB-STE / SMG Kredi Puanı ile kredilendirilmiştir.
Cerrahpafla Cerrahi Toplant›lar›
MİNİMAL İNVAZİF KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİ
Ölümünün Birinci Yılında Prof. Dr. Ali Haydar TAŞPINAR’ın Anısına
De€erli Meslektafllar›m
Tıp dünyamızda 1827’de başlayan modernleşme çabalarının yanı sıra ,1908’de
II.Meşrutiyetin ilanı ve 1909’da 31 Mart Olayı gibi Osmanlı İmparatorluğunu’nda büyük
siyasi ve toplumsal gelişmeler sonucu tıp kurumlarımızda değişmeler olmuştur.19081909 yılları içinde kısa sürede birleşme,ortadan kalkma veya değişme şeklindeki bu
gelişmeler sonucu 28 Eylül 1909’da Haydarpaşa’da Tıp Fakültesi kurulmuş, Dekanlığına
Operatör Cemil (Topuzlu) Paşa seçilmiştir.Aynı zamanda Fakülte bünyesinde tesis edilen
1. Seririyat-ı Hariciye (Cerrahi Kliniği)’nin de ilk başkanı olmuştur.Böylece Anabilim
Dalımızın Haydarpaşa’da başlayan Darülfünun Tıp Fakültesi 1. Seririyat-ı Hariciye ‘den,
1933’den itibaren Cerrahpaşa Hastanesine yerleşmiş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına uzanan, bir asırı aşan serüveni gelişmiştir.
Ülkemizde cerrahi eğitimi ve bilimine hizmet eden Anabilim Dalımız, 2009’da
kuruluşunun 100.+ yılında Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları ismiyle bilimsel, kültürel ve
sosyal toplantılara başlayarak ülkemizdeki sürekli tıp eğitimine katkı sağlamayı
amaçlamıştır. 2009 sonbaharında başlayan bu toplantılardan salt bilimsel olanları beş kez
başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar aynı zamanda kuruluşundan günümüze
Anabilim Dalımızın ülkemizde öncü olmuş, tarihte ve hafızalarda iz bırakmış başkanlarını,
öğretim üyelerini ve yardımcılarını, çalışanlarını hatırlama ve anma vesilesi olmuştur:
“Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima
hatırlanacaktır.” Bu toplantı da hocamız Prof. Dr. Ali Haydar TAŞPINAR, Ölümünün Birinci
Yılı nedeniyle anılacak, aziz hatırası yâd edilecektir.
Cerrahpaşa Cerrahi Kliniği’nin kuruluşunun 105. Yılında yapılacak uluslar arası katılımlı
Cerrahpaşa Cerrahi Toplantısı’nın konusu “Minimal İnvazif Kolorektal Kanser Cerrahisi”
olarak seçilmiştir. Bu toplantıda gerek konuşmacı olarak, gerek naklen yayınla iletilecek
ameliyatlara katılmak üzere A.B.D., Almanya, Avusturya ve İspanya’dan çok değerli
meslektaşlarımız olacaktır. Kolorektal kanser cerrahisinde minimal invazif ve robotik
cerrahi uygulamalardaki yeni girişimlerin ve son teknolojik gelişmelerin anlatılacağı,
tartışılacağı ve ameliyathaneden naklen yayınla izleneceği toplantının meslektaşlarımıza
çok faydalı olacağı ve başarıyla geçeceği muhakkaktır. Toplantının düzenlenmesinde,
eğitime yaptığı koşulsuz katkıları için “Türkiye Kanserle Savaş Vakfı”na teşekkür ederiz.
Katılımın serbest-ücretsiz olduğu bu toplantının hedefleri, hem cerrahi eğitime ve mesleki
gelişime katkı sağlaması, hem de mesleki birlikteliğin gerçekleştirilmesidir. Anabilim
Dalımız adına, bu toplantı vesilesiyle bir kez daha tüm meslektaşlarımızla birlikte
olmaktan sevinç duyacağımızı belirtir, sağlık ve mutluluk dolu günler dilerim.
Prof. Dr. Ertu€rul GÖKSOY
‹.Ü.Cerrahpafla T›p Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dal› Baflkan›
‹.Ü.Cerrahpafla T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›
6-7 Aralık 2014
CERRAHPAŞA CERRAHİ TOPLANTILARI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
BAfiKAN
Prof. Dr. Ertu€rul GÖKSOY
TOPLANTI YÖNET‹M‹
Prof. Dr. Metin ERTEM
Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY (Başkan) • Prof. Dr. Ateş ÖZYEĞİN • Prof. Dr. A. Ahad ANDİCAN
Prof. Dr. Yusuf BÜKEY • Prof. Dr. Mustafa TAŞKIN • Prof. Dr . Cihan URAS • Prof. Dr. Ceyhun ORAL
Prof. Dr. Sabri ERGÜNEY • Prof. Dr. Osman B. TORTUM • Prof. Dr. Asiye PEREK • Prof. Dr. Recep ÖZGÜLTEKİN
Prof. Dr. Yusuf ÇİÇEK • Prof. Dr. Kenan ULUALP • Prof. Dr. A. Vedat DURGUN • Prof. Dr. Metin ERTEM
Prof. Dr. Serdar YÜCEYAR • Prof. Dr. M. Faik ÖZÇELİK • Prof. Dr. Turgut İPEK • Prof. Dr. Süphan ERTÜRK
Prof. Dr. İhsan TAŞÇI • Prof. Dr. Varol ÇELİK • Prof. Dr. Salih PEKMEZCİ • Prof. Dr. Melih PAKSOY
Prof. Dr. Metin KAPAN • Prof. Dr. Ertuğrul GAZİOĞLU • Prof. Dr. İsmail H. HAMZAOĞLU
Prof. Dr. B. Berat APAYDIN • Prof. Dr. Mehmet FARAHMAND • Prof. Dr. Murat ÖZCAN • Prof. Dr. Ali ÇERÇEL
Prof. Dr. Fadıl AYAN • Prof. Dr. A. Kağan ZENGİN • Prof. Dr. Kaya SARIBEYOĞLU • Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN
Doç. Dr. Adem KARATAŞ • Doç. Dr. Sinan ÇARKMAN • Doç. Dr. Serkan TEKSÖZ
Cerrahpafla Cerrahi Toplant›lar›
MİNİMAL İNVAZİF KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİ
B‹L‹MSEL PROGRAM
6 Aralık 2014, Cumartesi
İTÜ Taşkışla Yerleşkesi [Salon 127]
Taksim-İstanbul
08.30
Kay›t
09.00-11.00
I. Oturum
Aç›l›fl Konuflmalar›
105.Yılında Cerrahpaşa Cerrahi Kliniği ve Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları
Prof. Dr. Ertuğrul GÖKSOY
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Türkiye Kanserle Savaş Vakfı’nın Eğitime Katkıları
Prof. Dr. Metin ERTEM
Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Oturum Başkanları
Prof. Dr. Sabri ERGÜNEY • Prof. Dr. Yusuf ÇİÇEK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Laparoskopik kolorektal cerrahi: Hasta seçimi ve hazırlanması.
Port tipleri ve girişleri
Dr. Ali AL GHREBAWİ (Almanya)
Laparoskopik kolorektal cerrahi: Anastomoz teknikleri, intrakorporeal ya da
ekstrakorporeal? Seçim kriterleri
Prof.Dr. Salvador MORALES- CONDE (İspanya)
Tartışma
11.00-11.15
Kahve Arası
11.15-12.45
II. Oturum
Oturum Başkanları
Prof. Dr. Ceyhun ORAL • Prof. Dr. Fadıl AYAN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Kolorektal cerrahide laporoskopik-hibrid yöntemler ve endoluminal girişimler
Doç. Dr. İ. Emre GÖRGÜN (A.B.D.)
Tek kesiden laparoskopik kolorektal cerrahi girişimler: Püf noktaları ve
zorlukları. Ne yapmalı?
Prof. Dr. Walter MARK (Avusturya)
Tartışma
12.45-13.15
Öğle Yemeği
13.15-14.45
III. Oturum
Oturum Başkanları
Prof. Dr. Metin ERTEM • Prof. Dr. Melih PAKSOY
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Tek kesiden laparoskopik kolorektal cerrahi girişimler: Sağ kolon için uyguladığım teknik
Prof. Dr. Salvador MORALES-CONDE (İspanya)
Tek kesiden laparoskopik kolorektal cerrahi girişimler: Sol kolon için uyguladığım teknik
Prof. Dr. Walter MARK (Avusturya)
Tartışma
14.45-15.00
Kahve Arası
‹.Ü.Cerrahpafla T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›
6-7 Aralık 2014
15.00-17.00
IV. Oturum
Oturum Başkanları
Prof. Dr. Osman B. TORTUM • Prof. Dr. İsmail H.HAMZAOĞLU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Azaltılmış port girişi ile total mezorektal eksizyon: Püf noktaları ve zorlukları. Ne yapmalı?
Dr. Ali AL GHREBAWİ (Almanya)
Robotik kolorektal cerrahi girişim deneyimlerimiz: Hasta seçimi, zorluklar ve teknik
Doç. Dr. İ. Emre GÖRGÜN (A.B.D.)
Tartışma
Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Metin ERTEM
7 Aralık 2014, Pazar
İTÜ Taşkışla Yerleşkesi [Salon 127]
Taksim-İstanbul
09.00-10.00
V. Oturum
Oturum Başkanları
Prof. Dr. Asiye PEREK • Prof. Dr. A. Kağan ZENGİN
İstanbul Üniversitesi CerrahpaşaTıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Kolorektal cerrahide NOTES ve hibrid girişimler
Prof. Dr. Ricardo ZORRON (Almanya)
Laparoskopik kolorektal cerrahinin geleceği
Prof. Dr. Ricardo ZORRON (Almanya)
Tartışma
10.00-16.00
VI. Oturum
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Ameliyathanesinden Tartışmalı Naklen Yayın
Oturum Başkanları
Prof. Dr. Serdar YÜCEYAR • Prof. Dr. Süphan ERTÜRK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Tek kesiden laparoskopik sağ kolon, sol kolon ve rektum ameliyatları
Öğle Yemeği ve Kahve Arası
Tek kesiden laparoskopik sağ kolon, sol kolon ve rektum ameliyatları
Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Metin ERTEM
KONUŞMACILAR
Dr. Ali AL GHREBAWİ
Direktor, Department Coloproctologie
Krankenhaus Ludmillenstift, Meppen-Deutschland
Doç. Dr. İ. Emre GÖRGÜN
Department of Colorectal Surgery, Cleveland Clinic, Cleveland - USA
Prof. Dr. Walter MARK
Direktor, Klinik für Allgemeine Chirurgie
Tiroler Landeskrankenanstalten (TILAK)- Akademische Lehrkrankenhaus
Innsbruck -Österreich
Prof. Dr. Salvador MORALES-CONDE
Innovation in Minimally Invasive Surgery
University Hospital “Virgen del Rocio”, Sevilla- Spain
Dr. Ricardo ZORRON
Direktor, Abteilung innovative Chirurgie- Minimal-invasive Chirurgie
Klinikum Bremerhaven – Reinkenheide, Bremerhaven - Deutschland
Cerrahpafla Cerrahi Toplant›lar›
MİNİMAL İNVAZİF KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİ
SAYGIYLA ANIYORUZ
Kuruluflundan günümüze Anabilim Dal›m›za hizmet etmifl,
baflkan, ö€retim üye ve yard›mc›lar› ile tüm mensuplar›m›z› minnetle ve
sayg›yla an›yoruz.
1909 Y›l›ndan ‹tibaren Anabilim Dal›m›zda Çal›flm›fl,
Kaybetti€imiz Ö€retim Üyelerimiz
Müderris (Ord. Prof.) Dr. Kerim Sebati Gürgün
Ord. Prof. Dr. A. Burhaneddin Toker
Müderris (Ord. Prof.) Dr.Saadettin Vedat Koçer
Ord. Prof. h.c. Dr. Cemil Topuzlu
Doç. Dr. Selçuk Kanatlı
Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan
Ord. Prof. Dr. A.Fahri Arel
Doç. Dr. Hazım Bumin
Ord. Prof. Dr. A. Kemal Atay
Prof. Dr. Bedii Gorbon
Prof. Dr. Mecdi Ramazanoğlu
Ord. Prof. Dr. Rudolf Nissen
Prof. Dr. M. Kaya Gürsel
Prof. Dr. Orhan Ersek
Prof. Dr. Selçuk Aybar
Prof. Dr. Feyyaz Berkay
Prof. Dr. Baha Sezer
Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu
Prof. Dr. Ali Pusane
Prof. Dr. Kemal Aydınlıoğlu
Prof. Dr. Nihat Dorken
Prof. Dr. Yılmaz Karaözbek
Prof. Dr. Akdoğan Erözbek
Prof. Dr. Derviş Manizade
Prof. Dr. Alaaddin Vardar
Prof. Dr. İsmail Aydemir
Prof. Dr. Aytekin Erdağ
Prof. Dr. Tarık Minkari
Prof. Dr. Ayhan Bilgin
Prof. Dr. Mehmet Sakaoğlu
Prof. Dr. Ali Haydar Taşpınar
Prof. Dr. Muzaffer Kemal Bayraktar
Prof. Dr. Kadri Kahraman
(1942)
(1951)
(1953)
(1958)
(1969)
(1972)
(1974)
(1976)
(1978)
(1980)
(1981)
(1981)
(1984)
(1988)
(1990)
(1991)
(1992)
(1995)
(1995)
(1996)
(1997)
(1998)
(2001)
(2003)
(2004)
(2006)
(2008)
(2010)
(2012)
(2012)
(2013)
(2014)
(2014)
‹.Ü.Cerrahpafla T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal›
6-7 Aralık 2014
CERRAHPAfiA CERRAH‹ TOPLANTILARI
3-4 Ekim 2009 Kolon ve Rektum Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi
- Naklen Ameliyat Yay›nl›, Tart›flmal› Toplant› ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Oditoryumu
9-10 Ocak 2010 ‹nflamatuar Barsak Hastal›klar›nda
Güncel Cerrahi Tedavi
- Naklen Ameliyat Yay›nl›, Tart›flmal› Toplant› ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal› MESEM Salonu,
Barcelò Eresin Topkap› Oteli
15-16 May›s 2010 Tek Delikten - Nonskar Laparoskopik Cerrahi
(SILS: Single Incision Laparoscopic Surgery)
- Naklen Ameliyat Yay›nl›, Tart›flmal› Toplant› ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Oditoryumu
7 Haziran 2011 Cerrahi E€itiminde Simülatörler
(Gerçe€e Yak›n Sanal Laparoskopik ve Endoskopik Cerrahi Simülatör
Uygulamalar›)
‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal› MESEM Salonu
10 Nisan 2012 Olgular Eşliğinde Meme Hastalıklarına Güncel Yaklaşım
‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal› MESEM Salonu
KATILIM fiARTLARI
Kredilendirme :
Toplant› yeri:
Toplant› tarihi :
Toplantı Dili:
Kayıt:
Kat›l›m Belgesi:
Bu etkinlik Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi - Sürekli Mesleki
Gelişim (TTB-STE / SMG) Akreditasyon - Kredilendirme Kurulu
tarafından 14 TTB-STE / SMG Kredi Puanı ile kredilendirilmiştir.
İTÜ Taşkışla Yerleşkesi [Salon 127], Taksim-İstanbul
6-7 Aralık 2014
Türkçe ve İngilizcedir. Eş zamanlı çeviri yapılacaktır.
Katılım serbest ve ücretsizdir. Ancak kongre öncesi katılım belgelerinin
hazırlanması ve planlama için ön kayıt yaptırılması tavsiye edilir.
Kayıt masası 6 Aralık 2014 Cumartesi 08.30- 17.00, 7 Aralık 2014
Pazar 08.30- 16.00 saatleri arasında açık olacaktır.
Kay›t yapt›ranlara verilecektir.
100. +Y›l
Cerrahpafla Cerrahi
1909
Cerrahpaşa Cerrahi Kliniği 105. Yılında
Toplant› Yönetimi
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
34098 Cerrahpaşa-İstanbul
Tel.: (0212) 414 33 29 • Faks: (0212) 414 33 70
E-posta: [email protected]
Toplant› Organizasyonu
Oasis Turizm İşletmeciliği
İstiklal Cad. 237/1 Union Han, 34420 Beyoğlu-İstanbul
Tel.: (0212) 292 47 14 • Faks: (0212) 292 47 97
E-posta: [email protected]
http://www.oasis.com.tr
http://cerrahpasa.istanbul.edu.tr/cerrahpasa-cerrahi-toplantilari-minimal-invazif-kolorektal-kanser-cerrahisi-6-7-aralik-2014/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
236 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content