close

Enter

Log in using OpenID

21/01/2014 Tarihli İş Bölümü

embedDownload
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÜNCELLENMİŞ
GÖREV BÖLÜMÜ
1-CUMHURİYET BAŞSAVCISI FETHİ ŞİMŞEK’E AİT GÖREVLER:
1. Yönetim, temsil, adalet dairelerinin genel denetimi, temizliği, güvenliği, bakım ve
onarımı ile yönetiminin gereklerini yapmak, yaptırmak.
2. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığını temsilen gerekli yazıĢmaları yapmak.
3. Merkez ve mülhakat hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu ile Adalet Bakanlığının izin ve talimatları doğrultusunda gerekli
inceleme ve soruĢturmaları yapmak, sonuçlandırmak.
4. Adalet Komisyonu ile gerekli diğer komisyon ve kurul toplantılarına katılmak.
5. Ġta amirliği görevini yapmak, adalet dairelerinin ihtiyaçlarına göre gerekli ödenekleri
temin etmek, bu ödeneklerin amacı doğrultusunda ve tasarruf ilkelerine riayet edilerek
harcanması için gerekli iĢlemleri yapmak, yaptırmak.
6. Cumhuriyet BaĢsavcılığı kalemleri ve büroları ile diğer kalem ve büroları kontrol ve
koordine etmek, Cumhuriyet BaĢsavcılığı personelinin görev yapacakları kalem, büro
ve yerleri belirlemek.
7. Cumhuriyet BaĢsavcılığına hitaben gelen gizli evrakların zarf açma ve havale
iĢlemlerini yapmak.
8. Gerekli gördüğü soruĢturmaları yapmak ve davalarda iddia makamını temsil etmek
veya ettirmek.
9. Ankara 1 ve 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu, Ankara 1 ve 2 Nolu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu, Ankara Açık Ceza Ġnfaz Kurumu,
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu, Çocuk Eğitimevi, Sincan Açık
Ceza Ġnfaz Kurumu, Sincan Kapalı Kadın Ceza Ġnfaz Kurumu ve Ankara Denetimli
Serbestlik ve Yardım Merkezlerini bizzat ya da görevlendirdiği Cumhuriyet baĢsavcı
vekili ve Cumhuriyet savcıları vasıtasıyla denetlemek.
10. Yürütülen soruĢturmalar konusunda basın ile iliĢkileri yönetmek, gerekli gördüğü
takdirde soruĢturmalar hakkında kamuoyunu bizzat ya da basın sözcülüğü aracılığı ile
aydınlatmak veya bilgilendirmek amacıyla basın bildirisi yayınlamak.
11. Mülhakat Cumhuriyet BaĢsavcılıkları ve ceza infaz kurumlarının denetim ve
gözetimini yapmak veya yaptırmak.
12. Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığınca yerine getirilen hizmetlerin aksamadan ve süratle
yürütülebilmesi için Cumhuriyet baĢsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları ile belli
aralıklarla toplantılar yapmak, Cumhuriyet baĢsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları
arasında gerekli koordine ve ahengi sağlayacak her türlü tedbiri almak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 1
2- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ M.LEVENT TACER’E AİT GÖREVLER:
1. ZamanaĢımı Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet
savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleĢtirmek, açılan dava ve verilen
kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında
gereğini yapmak.
2. Sivil savunma programlarını özel talimat ve hükümleri dairesinde hazırlatmak, bu
konuda gerekli tedbirleri almak.
3. Adalet sarayı kütüphanesi ayniyatının yönetmelik hükümleri dairesinde iĢlemesini
sağlamak ve denetimini yapmak, kütüphane personelini denetlemek.
4. Tercüme Bürosu iĢlemlerini denetlemek ve yürütmek,
5. Baro Yönetim ve Disiplin Kurulunca verilen ve Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına
tebliğ edilen disiplin soruĢturmalarına iliĢkin kararları incelemek, gerekli gördüğü
kararlarla ilgili yasal yollara müracaat etmek.
6. Adliye lojmanlarının genel bütçeye giren bakım ve onarım iĢleri ile ilgilenmek.
7. Kendisine bağlı büroların çalıĢmalarını denetlemek,
8. Cumhuriyet savcıları Arif ÖKEMEN, Ramazan HANÇER ve Halis ÖZMEN
tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları
inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
9. Nöbetlerinde kendisine düĢen iĢlerin gereklerini yerine getirmek.
10. Cumhuriyet baĢsavcı vekili Hamza KELEġ’in yokluğunda ona ait iĢlerin gereğini
yapmak.
11. Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
3-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ KEMAL DEMİRDÖN’E AİT GÖREVLER:
1. Parlamenterler hakkındaki Ģikâyetler ile ilgili soruĢturmaları yürütmek.
2. Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı ĠĢlenen Suçlar Bürosu ile ilgili tüm
iĢlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini
gerçekleĢtirmek, açılan dava ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları
incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.
Çocuk Ġzlem Merkezi ile Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı arasında koordinasyonu
sağlamak ve Çocuk Ġzlem Merkezinde görevlendirilecek Cumhuriyet savcılarına iliĢkin
nöbet listelerini düzenlemek, ilgili birimlere iletmek ve nöbet hizmetlerinin aksamadan
yürütülmesi için gereken önlemleri almak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 2
3. Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı adına mal ve hizmet alımları ile ilgili harcama
yetkilisi olarak görev yapmak.
4. Suç EĢyası Yönetmeliğinin noksansız bir Ģekilde uygulanmasını ve konu ile ilgili
Bakanlık genelgeleri ile Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 gün ve 32/33
sayılı Suç EĢyası Olarak El Konulan Kültür Varlıkları Ġle Ġlgili Olarak Yapılacak ĠĢler
ifadeli yönetmelik ve genelgeye uyulmasını sağlamak, Adalet Emanet Dairesi
tarafından baĢka mahal ve mercilere gönderilmek üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına
tevdi edilen eĢya akıbetini belli aralıklarla aratmak, emanet dairesinin emniyetli ve
hizmete elveriĢli hale getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak, görevli memurları
sürekli denetim altında tutmak.
5. Muhabere Bürosunun denetimini yapmak, büroda görevli Cumhuriyet savcıları
arasındaki evrak dağılımını gerçekleĢtirmek, açılan dava ve verilen kovuĢturmaya yer
olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.
6. Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalarda, davayı savunmaya yarar bilgi ve
belgelerin temini ile Hazine vekilinin davadan haberdar edilerek takibini sağlamak.
7. Ankara Noterliklerinin, 1512 sayılı Noterlik Kanunu ve Bakanlık genelgeleri uyarınca
her yıl Mayıs ayı içerisinde denetimlerinin Cumhuriyet savcılarınca yapılmasını ve
raporların süresinde Bakanlığa ulaĢtırılacak Ģekilde hazır edilmesini sağlamak,
Ankara Noter Odası Yönetim ve Disiplin Kurulunca verilen ve Ankara Cumhuriyet
BaĢsavcılığına tebliğ edilen disiplin soruĢturmalarına iliĢkin kararları incelemek, gerekli
gördüğü kararlarla ilgili yasal yollara müracaat etmek,
Noterlik kurulması, noterlerin izin, hastalık, teminat, yemin, devir-teslim vs.
iĢlemlerini yerine getirmek.
8. Kendisine bağlı büroların çalıĢmalarını denetlemek,
9. Cumhuriyet savcıları Bülent EKER, Yücel ERKMAN, Yılmaz KOÇER ve BeĢir
ÇĠFTLĠK tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair
kararları inceleyerek hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
10. Nöbetlerinde kendisine düĢen iĢlerin gereklerini yerine getirmek.
11. Cumhuriyet baĢsavcı vekili Hüseyin GÖRÜġEN’in yokluğunda ona ait iĢlerin gereğini
yapmak.
12. Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
4-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ AHMET BERKE’YE AİT GÖREVLER:
1. Çocuk Suçları SoruĢturma Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu büroda görevli
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleĢtirmek, açılan dava ve verilen
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 3
kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında
gereğini yapmak.
2. Tutuklu evrakları inceleyerek tutuklama taleplerinin 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi
Yasasının 100–101. maddelerinde belirtilen yasal Ģart ve gerekçeleri kapsayıp
kapsamadığı konusunu izlemek gerektiğinde Cumhuriyet baĢsavcısını bilgilendirmek.
3. Mahkemelerden ilgili makamlara gönderilmek üzere gelen dosyaları merciine iletmek
ve Yargıtay’dan döndüğünde mahkemesine verilmesini sağlamak.
4. Adliye kreĢi ile ilgili iĢlemleri yürütmek, tespit edilen aksaklık ve noksanlıkların
giderilmesini temin etmek,
5. Kurum ve Birim ArĢivleri Ayıklama ve Ġmha Komisyonları üyesi olarak bu birime ait
görevlerin yerine getirilmesini sağlamak
6. Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili iĢleri yapmak.
7. Kendisine bağlı büroların çalıĢmalarını denetlemek ve bu bürolarda görevli
Cumhuriyet savcılarının nöbet listelerini düzenlemek, ilgili birimlere iletmek, nöbet
hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.
8. Cumhuriyet savcıları Ġsmail ĠLHAN, Ġsmail KARADEMĠR, Hasan DURSUN,
Hüseyin ERTEPE, Muhittin KAYA, Hakan YÜKSEL ve Ġhsan ALTUĞ tarafından
yazılan iddianame ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları inceleyerek,
hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
9. Nöbetlerinde kendisine düĢen iĢlerin gereklerini yerine getirmek.
10. Cumhuriyet baĢsavcı vekili Harun KODALAK’ın yokluğunda ona ait iĢlerin gereğini
yapmak.
11. Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
5- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ A.AYHAN ŞAN’A AİT GÖREVLER:
1. BiliĢim Suçları SoruĢturma Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu büroda görevli
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleĢtirmek, açılan dava ve verilen
kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında
gereğini yapmak.
2. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğünün iĢ, iĢlem ve çalıĢmalarını (UYAP dâhil) denetlemek, gerekli
görülen her türlü iĢlemi yapmak veya yaptırmak,
3. Avukat ve Noter Suçları Ġnceleme Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu büroda
görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını gerçekleĢtirmek, açılan dava
ve fezlekeleri incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak, avukat ve
noterlerin görevlerinden doğan veya görevlerinin ifası sırasında iĢledikleri suçlar ile
ilgili soruĢturmaları düzenlemek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 4
4. Cumhuriyet savcıları arasında genel çalıĢma yönergesinden kaynaklanan bürolararası
görev ihtilafını muktezaya bağlamak.
5. GiriĢ kapılarındaki kart uygulamasını periyodik aralıklarla denetlemek suretiyle
Cumhuriyet BaĢsavcılığımız personelinin mesaiye devamını bizzat sağlamak, geçerli
bir mazereti olmaksızın çalıĢma saatlerine riayet etmeyen personeli uyarmak, icap
eden hallerde disiplin iĢlemlerini baĢlatmak,
6. Cumhuriyet BaĢsavcılığına bağlı tüm kalem ve bürolarda çalıĢan personeli
Cumhuriyet baĢsavcısının talimatları doğrultusunda görev gereklerine uygun Ģekilde
koordine etmek ve bürolar arası görevlendirmelerini yapmak, zabıt kâtiplerine iliĢkin
nöbet listelerini bizzat düzenleyerek ilgili birimlere iletmek ve nöbet hizmetlerinin
aksamadan yürütülmesi için ihtiyaç duyulan tüm önlemleri almak.
7. Hakimevi ve Adaletevi personeli ile ilgili tüm iĢleri yürütmek.
8. Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğünden gelen tüm evrakların
(Suçluların iadesi ile ilgili olanlar hariç) gereğini yapmak, bu Genel Müdürlükten
gelen yazılar ile ilgili yapılan iĢlem sonucunda Bakanlığa yazılacak yazıları hazırlatıp
parafe etmek, Mahkemeler ve Ġcra Müdürlükleri ile diğer birimler tarafından
Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğünden talep edilen hususlarla ilgili
gelen cevabi yazıları ilgili birime aktarmak.
9. Kendisine bağlı büroların çalıĢmalarını denetlemek,
10. Cumhuriyet savcıları Cengiz KÖKSAL, Orhan KILIÇ, Derda GÖKMEN ve Levent
SAVAġ tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair
kararları inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
11. Nöbetlerinde kendisine düĢen iĢlerin gereklerini yerine getirmek.
12. Cumhuriyet baĢsavcı vekili Zeki BAYRAK’ın yokluğunda ona ait iĢlerin gereğini
yapmak.
13. Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
6-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ NURİ YİĞİT’E AİT GÖREVLER:
1. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu büroda görevli
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleĢtirmek, açılan dava ve verilen
kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında
gereğini yapmak.
2. Basın Suçları SoruĢturma Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu büroda görevli
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleĢtirmek, açılan dava ve verilen
kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında
gereğini yapmak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 5
3. 2802 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlilerinin 5326 Sayılı Kanun kapsamında kalan
eylemleri ile ilgili evrakları muktezaya bağlamak.
4. Kanun Yolları Bürosu ile ilgili tüm iĢlemlerin yürütülmesine nezaret etmek, gerekli
gördüğü durumlarda bizzat kanun yoluna gitmek, kanun yolu denetimi maksadıyla
mahkemelerinden Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilen kararlara iliĢkin “görüldü”
iĢlemini yapacak büro Cumhuriyet savcıları arasında iĢ ve görev bölümü yapmak,
infazla ilgili olanlar hariç, itiraz, yargılamanın yenilenmesi ve yasa yararına bozma
gibi iĢlemlerle ilgili ceza mahkemelerine ait dosyaları bizzat inceleyerek ya da ilgili
Cumhuriyet savcısına inceleterek konu hakkında görüĢ bildirilmesini sağlamak.
5. Adli Tıp Grup BaĢkanlığına ait iĢleri takip etmek, sorunlarını çözmek ve birimler ile
ilgili Ģikâyetleri değerlendirmek.
6. Kamuoyu ve medyanın ilgisini çeken Adalet Bakanlığınca izlenen önemli olaylarla
ilgili açılan kamu davalarını takip etmek ve karara çıktığında iddianameyi tanzim eden
Cumhuriyet savcısının da görüĢünü alarak yasal süre içinde kanuni yollara
baĢvurulmak üzere Cumhuriyet baĢsavcısını bilgilendirmek.
7. Yapılacak programa göre en az iki ayda bir olmak üzere “Yakalama, Gözaltına Alma
ve İfade Alma Yönetmeliği” uyarınca nezarethaneleri bizzat denetlemek ve
Cumhuriyet savcıları arasında bu konuda periyodik denetleme cetveli düzenlemek.
8. Kendisine bağlı büroların çalıĢmalarını denetlemek,
9. Cumhuriyet savcıları Adnan ġAHĠN, Ali Murat SOYLU, Abdulkadir Cem GÖKMEN
ve Mehmet ÖZGÜR tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuĢturmaya yer
olmadığına dair kararları inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
10. Nöbetlerinde kendisine düĢen iĢlerin gereklerini yerine getirmek.
11. Cumhuriyet baĢsavcı vekili ġadan SAKINAN’ın yokluğunda ona ait iĢlerin gereğini
yapmak.
12. Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
7-CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ HÜSEYİN GÖRÜŞEN’E AİT GÖREVLER:
1. Ġlâmat ve infaz iĢlerini takip etmek, Ġlamât Ġnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım
Merkezi Bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları arasında iĢ bölümü yaparak
koordinasyonu sağlamak, lüzumu halinde büro Cumhuriyet savcıları ile mesleki
toplantılar icra etmek ve büro Cumhuriyet savcıları tarafından verilen kovuĢturmaya
yer olmadığına dair kararlar ile açılan davalara ait iddianameleri inceleyerek hatalı
görülenlerin gereğini yapmak.
2. Ġlâmat Ġnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Bürosunun sağlıklı bir Ģekilde
çalıĢmasını temin için gerekli tüm önlemleri almak, personelin mesaiye riayetlerini
sağlamak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 6
3. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu
ve 05.03.2013 tarihli Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği bağlamında Ankara
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezine iliĢkin iĢ, iĢlem ve görevleri yapmak.
4. ĠĢyurtları Bürosu iĢlemlerini denetlemek ve yürütmek.
5. Suçluların Ġadesi, Hükümlülerin Nakli (3002 Sayılı Yasadan doğan görevler),
soruĢturma ve kovuĢturması devam etmekte olan yabancı ülkelerdeki gıyabi tutuklu ve
yakalamalı kiĢiler ile ilgili iĢlemleri yapmak.
6. Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı görev, yetki ve sorumluk alanında bulunan,
Ankara 1–2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumları,
Ankara Açık Ceza Ġnfaz Kurumu,
Çocuk Eğitimevi,
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu,
Ankara Sincan Açık Ceza Ġnfaz Kurumu,
Ankara Sincan 1–2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumları,
Ankara Sincan Kapalı Kadın Ceza Ġnfaz Kurumlarının;
a) BaĢta Ankara 1 ve 2 No’lu F Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumları olmak üzere
fiziki koĢulları, istiap haddi ve barındırdığı hükümlülerin yarattıkları
sorunlar dikkate alınarak görülen aksaklıklarını gidermek, bu kurumları
sürekli denetim altında bulundurmak, gerektiğinde Cumhuriyet baĢsavcısına
bilgi vermek suretiyle kurumların güvenliği ve disiplinini sağlamak için
uygun göreceği önlemleri almak,
b) Ceza Ġnfaz Kurumlarının lüzum hissedilen yerlerinde sık sık mevzii aramalar
yaptırmak, ayda bir yapılacak rutin aramalara bizzat nezaret etmek,
c) Ceza Ġnfaz Kurumlarının güvenliği ile ilgili sorunların tespiti ve çözüm
önerileri bakımından cezaevi komutanlığı ve diğer ilgili birimlerle yapılacak
toplantılara katılmak,
d) Ceza infaz kurumlarının mesai saatleri dıĢında da denetimini sağlamak
açısından Ġlâmat Ġnfaz ve Denetimli Serbestlik Yardım Merkezi Bürosunda
görevli Cumhuriyet savcılarının nöbet cetvelini düzenleyerek Cumhuriyet
baĢsavcısının onayına sunmak,
e) Cezaevlerinde vuku bulan firar ve kurum disiplini ile güvenliğini tehdit eden
diğer olaylar hakkında geciktirilmeksizin adli ve idari soruĢturma açılmasını
temin ederek yasal süreci takip etmek, önem arz eden konularda vakit
kaybedilmeksizin Adalet Bakanlığına bilgi verilmesini sağlamak,
f) Cezaevleri için üç aylık toplu olayların önlenmesine dair plan uygulamaları
yapmak ve belirsiz günlerde aramalar yapılmasını ve kurumlarda firar
önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 7
g) Ayda bir kez cezaevleri mevcutlarının kayıtlara uygunluğunu sağlamak
amacıyla sayımlara bizzat nezaret ederek tespitini yapmak ve bunlara dair
zabıtların tutulup özel kartonlarında saklanmasını sağlamak,
h) Cezaevleri arĢivlerinin uygunluğunu denetlemek,
i) Ceza Ġnfaz Kurumlarının yangın tehlikesine karĢı korunmasını sağlayıcı
tedbirler almak ve periyodik olarak elektrik Ģebekeleri denetimleri yaptırıp,
raporları özel kartonunda saklatmak.
j) Ceza Ġnfaz Kurumlarının kitaplığının kontrolünü yaparak iĢlerliliğini sağlamak,
k) Cezaevlerinde görevli personelin mesaiye devamını sağlamak,
7. Kendisine bağlı büroların çalıĢmalarını denetlemek,
8. Cumhuriyet savcıları Banu Özenç ĠSLĠM, Erdoğan AKTAġ ve Mustafa ġAHĠN
tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları
inceleyerek hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
9. Cumhuriyet baĢsavcı vekili Kemal DEMĠRDÖN’ün yokluğunda ona ait iĢlerin
gereğini yapmak.
10. Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
8- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ HAMZA KELEŞ'E AİT GÖREVLER:
1. Çek Suçları SoruĢturma, Ön Ödeme ve Kabahatler Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri
yapmak bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını
gerçekleĢtirmek, açılan dava ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları
incelemek, hatalı görülenler hakkında gereğini yapmak.
2. UzlaĢma Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet
savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleĢtirmek, açılan dava ve verilen
kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında
gereğini yapmak.
3. Fikri Ve Sınaî Haklar SoruĢturma Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu büroda
görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleĢtirmek, açılan dava ve
verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler
hakkında gereğini yapmak
4. Cumhuriyet BaĢsavcılığında staj yapacak olan hâkim/savcı adayları ile avukat
stajyerlerinin çalıĢacakları yerleri tespit ederek bunların, özellikle mesleki bilgilerinin
arttırılması, meslek kültürü ve etiği konularında iyi yetiĢebilmeleri için gereken
tedbirlerin alınarak Ģartların elverdiği ölçüde kendilerine ideal çalıĢma ortamlarının
temin edilmesini sağlamak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 8
5. Ankara Adliyesinde staj yapan meslek lisesi öğrencileri ile ilgili olarak Cumhuriyet
BaĢsavcılığımızın sorumluluğu dahilinde olan iĢlemlerin yürütülmesini sağlamak.
6. Adli Sicil ve Ġstatistik Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 8/61 sayılı TaĢra
Personelinin ÇalıĢma Düzeniyle ilgili yayınlanan genelge gereğini yerine getirmek ve
Adli Sicil Bürosunun gözetim ve denetimini yapmak.
7. Adalet Bakanlığı Adli Bültenlerinde yer alan genelgelerin ilgili birimlere
ulaĢtırılmasını aksaklığa mahal bırakmayacak Ģekilde temin etmek.
8. Cumhuriyet savcıları Murat YILMAZ, Kasım YAĞMUR, Tansel ÜNAL ve Ġlhan
AYAZ tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair
kararları inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
9. Kendisine bağlı büroların çalıĢmalarını denetlemek.
10. Nöbetlerinde kendisine düĢen iĢlerin gereklerini yerine getirmek.
11. Cumhuriyet baĢsavcı vekili Levent TACER’in yokluğunda ona ait iĢlerin gereğini
yapmak.
12. Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
9- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ ŞADAN SAKINAN’A AİT GÖREVLER:
1. Adliyenin ihtiyacı olan her türlü malzeme alımı ve onarım iĢleri ile ilgili gerektiğinde
ihale Komisyonu BaĢkanı olarak görev yapmak, MaaĢ Mutemetliği, Levazım Bürosu
ve Ayniyat Saymanlığı iĢlemlerini denetlemek ve yürütmek.
2. Ġdari ĠĢler ve Levazım Müdürlüğünün görev alanına giren iĢ ve iĢlemlerin ilgililerince
yürütülmesine bizzat nezaret ederek bu iĢlerin aksamaya neden olmayacak Ģekilde
eksiksiz ve sağlıklı biçimde yerine getirilmesini temin etmek, bu hususta alınması
gereken tedbirleri tespit ederek uygulamaya sokmak, idari iĢler müdürleri, nöbetçi
memurlar, gece bekçileri, teknisyenler, Ģoförler ve hizmetlilerin nöbet çizelgelerini
düzenletip onaylatmak, nöbet hizmetlerinin sağlıklı, disiplinli ve aksaksız bir Ģekilde
yürütülmesi için denetimlerini sürdürmek.
3. Ġcra Müdürlüklerinin kasa hesaplarının aylık kontrollerini yaptırmak ve ilgili daireler
personelinin sürekli denetimini yaparak, tahsilât ve reddiyatların kasa kayıtları ile
karĢılaĢtırılmasını ve doğrulanmasını temin etmek.
4. Ġcra daireleri ve kasa iĢiyle uğraĢan hukuk mahkemeleri personelini sürekli denetimi
altında bulundurmak.
5. Adliyeye ait araç ve Ģoförlerle ilgili iĢleri yürütmek, motorlu araçların göreve sevk
formlarının tetkiki ile göreve çıkıĢlarını, günlük kat edilen mesafelerin kilometresini
ve akaryakıt sarfiyatı ile Adliye Sarayı garajının güvenliğine iliĢkin denetlemeler
yaparak, araçların periyodik bakımı için lüzumlu tedbirleri almak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 9
6. Adliye binasının güvenliği konusunda Adliye Sarayı Koruma Karakol Amirliği ile
yakın iĢbirliği içinde olarak tüm binada ve özellikle de duruĢma salonları ve adliye
koridorlarında alınması gereken tedbirleri tespit ederek en üst düzey güvenliğin
sağlanmasını temin etmek, Adalet Bakanlığı Özel Güvenlik talimatı hükümleri
gereğini ifa etmek.
7. Sabotajlara KarĢı Korunma Planı ve programları çerçevesinde Valilik Nezdinde
Kurulu Sabotajlara KarĢı Koruma Komisyonuna ait iĢ ve iĢlemleri ifa etmek özel
talimat ve muhtıralar hükümleri dairesinde hazırlatmak, bu konuda gerekli tedbirleri
almak.
8. Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkında 05.11.1995 gün
ve 22453 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Hükümleri uyarınca Adliye
hizmet binasının yangın tehlikesine karĢı korunmasını sağlayıcı önlemleri almak.
9. Adalet sarayı ve eklentileri ile çevresinin bakım, onarım ve temizliklerini adliyenin
saygınlığına yakıĢır Ģekilde yaptırmak, bu hususta gereken her türlü tedbiri almak,
temizlik iĢi ile ilgili ihale prosedürünü tamamlayarak ihaleyi kazanan temizlik
firmasını ihale Ģartnamesinde belirtilen hususların yerine getirilmesi bakımından
sürekli denetim altında tutmak, firma ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunları gidermek,
bu amaçla hizmetli personeli Ġdari ĠĢler Müdürleri marifetiyle etkin bir biçimde
çalıĢtırmak,
Adliye koridorlarında ve diğer umuma açık kısımlarda sigara içilmemesi için her türlü
önlemi almak,
Asansör, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer ve otopark ile ilgili iĢleri yürütmek, adliye
sarayındaki elektrik Ģebekesinin periyodik aralıklarla kontrolünü yaptırarak bu hususta
düzenlenecek raporun özel kartonda saklanmasını sağlamak, ayrıca elektrik ve su
israfını önleyecek tedbirleri aldırmak.
10. Eğitim ve Sosyal ĠĢler Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, çalıĢmalarını
denetlemek.
11. Adalet TeĢkilatını Güçlendirme Vakfı ile ilgili iĢleri yapmak.
12. Hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile icra müdürleri ve diğer memurların acil hallerde
hemen bulunmalarını teminen özel telefonları veya evlerine en yakın polis
karakollarına ait telefon numaraları ile ev adreslerinin cetvel halinde tanzim edilerek
sürekli güncelleĢtirilmesini sağlamak.
13. Adliye personeli servis hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili iĢlemleri yapmak.
14. Adliye çalıĢanlarının üye oldukları sendikalar ile Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı
arasındaki görüĢmeleri yürütmek.
15. Adliye yemekhanesinin Merkez ve Taşra Kuruluşları Yemek Hizmetleri Yönergesi
hükümleri gereği idare ve denetimi konusunda her türlü önlemleri almak.
16. Nöbetlerinde kendisine düĢen iĢlerin gereklerini yerine getirmek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 10
17. Cumhuriyet baĢsavcı vekili Nuri YĠĞĠT’in yokluğunda ona ait iĢlerin gereğini
yapmak.
18. Cumhuriyet savcıları Ahmet Adil KUBAT, Yakup Ünal DEMĠR, Yeter GÜMÜġ,
Ġsmail AKDOĞAN, Ġsmail ġAFAK ve Selçuk KOCAMAN tarafından yazılan
iddianame ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları inceleyerek, hatalı
görülenlerin gereğini yapmak.
19. Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevler ile bu iĢ
bölümünde açıkça zikredilmeyen idari konularda Cumhuriyet baĢsavcısının talimatları
doğrultusunda gerekli iĢlemleri yapmak ve yürütmek.
10- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ HARUN KODALAK’A AİT GÖREVLER:
1. Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu
büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleĢtirmek, açılan
dava ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı
görülenler hakkında gereğini yapmak.
2. Genel soruĢturma evrakı ve mülhakat Cumhuriyet BaĢsavcılıklarından fezlekeye
rapten gönderilen evrakın Cumhuriyet savcıları arasında dağılımını yapmak.
3. Müracaat ve Suçüstü Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak ve denetimini icra etmek,
büroda görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleĢtirmek, açılan
dava ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı
görülenler hakkında gereğini yapmak.
4. Müracaat ve Suçüstü Bürosu ile Muhabere Bürosundan intikal eden ve içeriği
itibariyle takibinin kolluğa bırakılmayıp bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından
yürütülmesi zorunlu görülen ve özellik arz eden soruĢturmaları yapmak üzere
Cumhuriyet savcısı görevlendirmek, bu nitelikteki soruĢturmaları tüm aĢama ve
evreleri ile izlemek, ağır cezalık mevaddan suçların tahkik ve takibinde gerekli özen
ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda icap eden tedbirleri almak.
5. Genel SoruĢturma, Ġlk Kayıt ve Yazı ĠĢleri Bürolarının denetimini icra etmek.
6. Bakanlık Muhabere Bürosunca hazırlanan iç yazıĢmaları imzalamak ve Bakanlık
Muhabere Bürosu ile BaĢsavcı Vekilleri Kalemini denetlemek.
7. Mesai saatleri içerisinde iĢin önemi, niteliği, suç faillerinin fazlalığı gibi sebeplerle
nöbetçi Cumhuriyet savcısının tek baĢına yürütemeyeceği soruĢturmalarda durumu
Cumhuriyet baĢsavcısına bildirerek, onun tarafından verilecek talimat çerçevesinde
yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirmek.
8. Talimat Bürosu çalıĢmalarının sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesini temin etmek.
9. Cumhuriyet savcıları Cuma DOĞAN, Serdar COġKUN, Musa YÜCEL ve Erdinç
Hakan ÖZDABAKOĞLU tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuĢturmaya yer
olmadığına dair kararları inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 11
10. Kendisine bağlı büroların çalıĢmalarını denetlemek.
11. Cumhuriyet baĢsavcı vekili Ahmet BERKE’nin yokluğunda ona ait iĢlerin gereğini
yapmak.
12. Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
11- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ MURAT ESEN’E AİT GÖREVLER:
1. TMK. 10. maddesi gereğince belirlenen görevleri yerine getirmek,
2. TMK. 10. maddesi uyarınca Ankara ve bağlı iller yargı çevresinden intikal eden
soruĢturma evrakını ilgili Kanunun bu maddesi kapsamında HSYK tarafından
soruĢturma yapmakla görevli ve yetkili kılınan Cumhuriyet savcıları arasında tevzi
etmek, gerekli iĢ bölümünü yaparak Cumhuriyet savcıları arasında koordinasyonu
sağlamak, lüzumu halinde büro Cumhuriyet savcıları ile mesleki toplantılar icra etmek
ve büroda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından verilen kovuĢturmaya yer
olmadığına dair kararlar ile açılan davalara iliĢkin olarak düzenlenen iddianameleri
inceleyerek hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
3. Kapsamlı soruĢturmalarda gerektiğinde birden fazla Cumhuriyet savcısı
görevlendirmek. Bu nevi evrakın soruĢturma ve gidiĢatını izleyerek Cumhuriyet
baĢsavcısını bilgilendirmek.
4. TMK’nun 10. maddesi uyarınca düzenlenecek nöbet listesini Cumhuriyet savcıları ve
zabıt kâtipleri açısından düzenleyerek, bu çizelgeleri yapılacak değiĢiklikler dâhil ilgili
kiĢi ve birimlere iletmek, nöbet hizmetlerinin ve nöbet sonrası idari izin iĢlemlerinin
düzenli yürütülmesi için gerekli önlemleri almak.
5. Cumhuriyet savcılarından birinin izinli veya raporlu olarak görevinden ayrılması
halinde onlara ait iĢlerin hangi Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüleceğini
belirlemek ve görevlendirmek, iĢlerin sürüncemede kalmaması için gerekli tedbirleri
almak.
6. Kamuoyu ve medyanın ilgisini çeken, Adalet Bakanlığınca izlenen, önemli olaylarla
ilgili açılan kamu davalarını takip etmek ve karara çıktığında iddianameyi tanzim eden
Cumhuriyet savcısının da görüĢünü alarak yasal süre içerisinde kanuni yollara
baĢvurulmak üzere Cumhuriyet baĢsavcısını bilgilendirmek.
7. TMK’nun 10. maddesi uyarınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ile bu büroya
bağlı Cumhuriyet Savcılığı kalem personeli, emanet, arĢiv ve diğer birimler
personelini denetlemek.
8. Gerekli gördüğü olaylarda soruĢturmaları bizzat yapmak ve gerek gördüğü davalarda
görevlendirilmiĢ ağır ceza mahkemesinde iddia makamını temsil etmek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 12
9. TMK’nun 10. maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 10/07/2012
gün ve 1888 sayılı kararı ile belirlenen yargı çevresi içerisinde Cumhuriyet
BaĢsavcılıkları ile kolluk makamları ile uyumlu çalıĢma ortamını gerçekleĢtirmek.
10. HSYK ve adalet müfettiĢlerince yapılan olağan teftiĢler sonunda gönderilen tavsiyeler
listesini inceleyip, belirlenen hususların ikmalini sağlamak ve tebliğ edilecek
hususların sonuçlarını HSYK ve Bakanlık TeftiĢ Kuruluna bildirmek üzere yazılı
raporu Cumhuriyet baĢsavcısına sunmak.
11. Mesai saatleri içerisinde iĢin önemi, niteliği, suç faillerinin fazlalığı gibi sebeplerle
TMK’nun 10. madde yönünden Cumhuriyet savcısının tek baĢına yürütemeyeceği
soruĢturmalarda gereken önlemleri almak.
12. Tutuklu Ģüphelileri bulunan soruĢturma evrakını inceleyerek, tutuklama taleplerinin
belirlenen yasal Ģart ve gerekçeleri kapsayıp kapsamadığı konusunu incelemek,
gerektiğinde Cumhuriyet baĢsavcısını bilgilendirmek.
13. Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen büro ile ilgili diğer görevleri
yapmak.
12- CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ ZEKİ BAYRAK’A AİT GÖREVLER:
1. Memur Suçları SoruĢturma Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu büroda görevli
Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak tevziini gerçekleĢtirmek, açılan dava ve verilen
kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında
gereğini yapmak.
2. Aile Ġçi ġiddet Suçları SoruĢturma Bürosu ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu büroda
görevli Cumhuriyet savcıları arasındaki evrak dağılımını gerçekleĢtirmek, açılan dava
ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler
hakkında gereğini yapmak.
3. Teknik Büro ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak, bu büroda görevli Cumhuriyet savcıları
arasında büro ile ilgili evrakın tevziini gerçekleĢtirmek, açılan dava ve verilen
kovuĢturmaya yer olmadığına dair kararları incelemek, hatalı görülenler hakkında
gereğini yapmak.
4. Cumhuriyet savcılarının nöbet listelerini düzenlemek, ilgili birimlere iletmek ve nöbet
hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak.
5. Görevli Cumhuriyet savcılarının izin, rapor, görevlendirme, geçici acil mazeret halleri
gibi sebeplerle veya görevlerinden ayrılmalarında onlara ait iĢlerin hangi Cumhuriyet
savcısı tarafından yürütüleceğini belirlemek, görevlendirmek, bu gibi hallerde iĢlerin
sürüncemede kalmaması için gerekli önlemleri almak.
6. Cumhuriyet BaĢsavcılığının, HSYK ve adalet müfettiĢlerince yapılan olağan teftiĢleri
sonunda düzenlenip gönderilen tavsiyeler listesini inceleyerek baĢsavcı vekillerinin
görev alanlarına giren konularla ilgili onlarla iĢbirliği yapmak suretiyle belirtilen
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 13
hususların ikmalini sağlamak, tebliğ edilecek hususların sonuçlarını HSYK ve
Bakanlık TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına bildirmek üzere yazılı raporu Cumhuriyet
baĢsavcısına sunmak.
7. Kendisine bağlı büroların çalıĢmalarını denetlemek,
8. Cumhuriyet savcıları ġule Füsun ÇELĠK, Ġsmail KIRIġIK ve Hüseyin YÜCEL
ÖÇKOYMAZ tarafından yazılan iddianame ve verilen kovuĢturmaya yer olmadığına
dair kararları inceleyerek, hatalı görülenlerin gereğini yapmak.
9. Nöbetlerinde kendisine düĢen iĢlerin gereklerini yerine getirmek.
10. Cumhuriyet baĢsavcı vekili Abdullah Ayhan ġAN’ın yokluğunda ona ait iĢlerin
gereğini yapmak.
11. Cumhuriyet baĢsavcısı tarafından kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.
CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLLLERİ VE CUMHURİYET SAVCILARININ
GÖREVLERİ İLE İLGİLİ MÜŞTEREK HÜKÜMLER:
1. Cumhuriyet baĢsavcı vekilleri; Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığının gerek yargı,
gerekse yönetimle ilgili görevlerinin yerine getirilmesinde, hizmetin icaplarına uygun,
düzenli ve ahenkli bir iĢbirliği içinde bulunmak ve bağlı birimlerin verimli ve süratli
çalıĢmaları için her türlü tedbirleri almakla yükümlü ve bu açıdan Cumhuriyet
baĢsavcısına karĢı sorumludurlar.
2. Cumhuriyet baĢsavcı vekilleri; sorumlu bulundukları birimlerde, nöbet cetvelleriyle
belirlenen sıralamaya göre nöbet tutmakla, nöbetçi olduğu süre zarfında ve mesai
saatleri dıĢında nöbetçi personeli denetlemekle yükümlü olup, nöbetçi Cumhuriyet
savcıları tarafından kendilerine intikal ettirilen ve çevrede olumsuz etki yapan olaylar,
ağır toplumsal suçlar, Adalet Bakanlığı ve kamuoyunun bilgilendirilmesini gerekli
kılacak nitelikteki hadiseler hakkında beklemeksizin Cumhuriyet BaĢsavcısına
malumat verilmesine özen göstereceklerdir.
3. Nöbetçi Cumhuriyet baĢsavcı vekilleri; bir önceki maddede sözü edilen türden
olayların niteliği ve Ģüpheli sayısı itibariyle, toplu olarak iĢlenen suçlarla, çok yönlü
sürdürülmesi gereken soruĢturmaları yeter sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirmek
suretiyle, soruĢturmalara nezaret etmek ve gerektiğinde bizzat yönetmekle
yükümlüdürler.
4. Resmi bayram ve anma günlerinde kutlamaya ve vefat eden adliye mensuplarının
cenaze törenlerine katılmak ile Atatürk anıtına çelenk koymak gibi iĢler Cumhuriyet
baĢsavcısı veya uygun göreceği Cumhuriyet baĢsavcı vekili tarafından yerine
getirilecektir.
5. Cumhuriyet baĢsavcı vekilleri Adalet Bakanlığından gönderilen veya Cumhuriyet
baĢsavcısı tarafından kendilerine tevdi edilen inceleme ve soruĢturmaları bizzat
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 14
(baĢka bir Cumhuriyet savcısına havale etmeden) yaparak sonucunu Adalet
Bakanlığına sunulmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına iletmekle yükümlüdürler.
6. Cumhuriyet savcıları görevle ilgili konularda Cumhuriyet baĢsavcı vekilleri tarafından
kanun dairesinde verilen talimatlara uymak konusunda gereken hassasiyeti
göstereceklerdir.
7. Cumhuriyet baĢsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcıları tüm personele örnek olacak
Ģekilde mesaiye riayet konusunda gereken hassasiyeti göstereceklerdir. Cumhuriyet
baĢsavcısının ya da zorunlu hallerde Cumhuriyet baĢsavcı vekilinin bilgisi olmaksızın
görev yeri terk edilmeyecektir.
8. Nöbetçi Cumhuriyet savcıları olay yerine en kısa zamanda intikal edip, delillerin
kaybolmasını engelleyecek durumda bulunacak,
ölü muayeneleri ve otopsi
iĢlemlerinin gecikmeksizin yapılmasına dikkat edeceklerdir. Hafta sonu, resmi tatil ve
mesai saatleri dıĢında dahi ölü muayene ve otopsi iĢlemlerini hiçbir uyarıya gerek
kalmaksızın ivedilikle yerine getirerek, adlî kolluk görevlilerinin nöbetçi Cumhuriyet
savcısını bulamaması gibi yakınmalara meydan vermeyecekler, bu konularda
tarafların ve toplumdaki bireylerin sızlanmasına ve mağduriyetine sebebiyet olacak
tutum ve davranıĢlardan kaçınacaklardır.
9. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü'nün 16.11.2011
gün ve 70/1 sayılı Genelgeleri uyarınca; Yabancı uyruklu Ģahısların yakalanması
(gözaltına alınması), tutuklanması veya özgürlüğü bağlayıcı nitelikte bir cezanın
infazı amacıyla cezaevine alınması ya da serbest bırakılması hallerinde, “Yabancı
uyrukluların özgürlüklerinin kısıtlanması ve serbest bırakılmalarının bildirilmesine
iliĢkin bilgi formu eksiksiz bir Ģekilde doldurularak kimlik belgelerinin onaylı
suretleri, tutuklama müzekkeresi veya süre belgesi örneği eklenmek suretiyle,
a. Ġkili SözleĢme hükümleri uyarınca; Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti,
Gürcistan, Litvanya, Kazakistan, Özbekistan, Rusya ve Türkmenistan uyruklu
kiĢilerin rızalarının olmaması halinde doğrudan 24 saat içerisinde (0 312 292
27 20) numaralı faks ile DıĢiĢleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğüne
iletilecek, ayrıca bu devletlerin konsolosluklarına bilgi verilmeyecektir. Bu
kiĢilerin rızalarının olması halinde ise ilgili devlet konsolosluklarına bilgi
verilmesi ile yetinilecektir.
b. Yukarıda zikredilmeyen ve Viyana SözleĢmesine taraf devlet uyruğunda olanlar
açısından yabancı kiĢinin yazılı olarak karĢı çıkmaması halinde
“http://www.mfa.gov.tr/yerlesik-diplomatik-ve-konsuler-misyonlar.tr.mfa” adresinde
faks numaraları bulunan ilgili konsolosluklara doğrudan 24 saat içerisinde
iletilecektir.
c. Türkiye’de temsilciliği bulunmayan yabancı ülke vatandaĢları için
düzenlenecek form DıĢiĢleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğünün (0
312 292 27 20) numaralı faksına gönderilecektir.
d. Her üç halde de UYAP Sistemi üzerinden Adalet Bakanlığına bilgi verilecektir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 15
e. Ağır cezalık suçlar ile kamu düzenini, can ve mal güvenliğini ihlal eden suçlar,
iĢkence iddiaları, eğitim ve öğretim özgürlüğüne karĢı iĢlenen suçlar, 5395
sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki suçlar, Dernek ve Siyasi Partiler,
Basın ve yayın organları tarafından iĢlenen suçlar bizzat Cumhuriyet Savcıları
tarafından soruĢturulacaktır.
Avukatlar ve Noterlerin Ģahsi suçlarında dahi Ģüpheli sıfatıyla ifadeleri, bizzat
Cumhuriyet savcıları tarafından alınacaktır.
10. Emekli olsalar bile hâkim ve Cumhuriyet savcıları, bakanlar, üst düzey bürokratlar,
öğretim üyeleri, büyükelçiler, avukatlar ve noterlerin ifadelerinin alınması için hazır
bulunmaları gerektiğinde, kolluğa müzekkere yazılmayıp güncel iletiĢim araçları ile
davet edilmelerine özen gösterilecektir.
11. SoruĢturma numarası verilmeyen hiç bir evrak kolluk kuvvetlerine
gönderilmeyecektir, Kolluk güçlerine gönderilen evrakla ilgili kolluktan istenen
hususlar açık ve anlaĢılır bir Ģekilde belirtilmek suretiyle soruĢturmaların yürütülmesi
istenecektir.
12. Mesai gün ve saatlerinde meydana gelen adli olaylarla ilgili olarak kolluğa gerekli
emirler, müracaat bürosu ya da nöbet cetvelleri esaslarına göre günlük nöbetçi büro
Cumhuriyet savcıları tarafından verilecektir. Kolluğun soruĢturmalarla ilgili talepleri
yine bu Cumhuriyet savcıları tarafından karĢılanacaktır. DıĢ nöbetçi Cumhuriyet
savcıları ise sadece ölü muayene ve keĢif gibi iĢleri yapacak ve bu iĢlere ait talimatları
kendileri kolluğa vereceklerdir. Mesai saatleri dıĢında nöbetçi Cumhuriyet savcıları
yukarıdaki tüm iĢleri kendileri yapacaklardır. Mesai gün ve saatlerinde nöbetçi
Cumhuriyet savcıları dıĢında hiçbir Cumhuriyet savcısı, zorunlu haller haricinde,
kolluğa dilekçe havale etmeyecektir.
13. SoruĢturma evrakının Cumhuriyet savcısının gözetiminde bulundurulması
gerekmekte olup, kolluğa havale edilen evrak ile baĢka mahal savcılıklarına yazılan
talimatların en geç bir aylık aralarla akıbetleri sorulacaktır.
14. Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde görevlendirilen Cumhuriyet savcıları, duruĢmalara
dosyaları inceleyerek, talep ve mütalaalarını hazırlayarak çıkacaklardır. Zorunlu
haller dıĢında mütalaa beyan etmek üzere duruĢmaların ertelenmesine sebebiyet
verilmeyecektir.
15. Hakkında adli iĢlem yapılan yabancı uyrukluların, soruĢturma aĢamasında Ceza
Muhakemesi Kanunu gereğince parmak izleri alınıp, fotoğraflarının çektirilmesi usul
haline getirilecektir.
16. Adli Tıp Kurumunda muayeneleri ve müĢahede altına alınmaları maksadıyla Ġstanbul
Kapalı Cezaevine sevk edilen tutuklularla ilgili soruĢturma evrakının da ilgili ile
birlikte gönderilmesine özen gösterilecektir.
17. ĠĢkence iddialarının önüne geçebilmek ve bu yolda yapılabilecek yasa dıĢı bir
uygulamaya meydan verilmemek üzere, suç iĢledikleri iddiasıyla nezarete alınanların
sorgulanmalarından önce ve sorgulama iĢlemi yapıldıktan sonra tıbbi muayenelerinin
yaptırılması temin edilecektir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 16
18. Davaların ilgili yasa maddelerine uygun olarak düzenlenen iddianamelerle, görevli ve
yetkili mahkemede açılmasına özen gösterilecek, tutuklu iĢlerde ise iddianamelerin
baĢına “TUTUKLUDUR” ibaresi mutlaka konulacaktır.
19. Daimi aramaya kayıtlı soruĢturma evrakının takibi ilgili büroda görevli Cumhuriyet
savcısına verilmiĢ bir görev olup, evrakın en geç üç ayda bir gözden geçirilerek
gerekleri yapılacak ve bu tür evrak kolluğa gönderilmeyip, kolluktan istenen hususlar
hakkında talimat yazılması usul haline getirilecektir.
20. Yurt dıĢına yazılacak talimatlarla ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk DıĢ
ĠliĢkiler Genel Müdürlüğünün 01.01.2006 gün ve 7/69 sayılı genelge esasları dikkate
alınacaktır.
21. Tutuklama talebinin kabul edilmemesi halinde durum ilgili Cumhuriyet Savcısı
tarafından değerlendirilip; gerektiğinde itiraz yoluna gidilecektir.
22. Ġlamların infazı sırasında, infazın süratle yapılmasının temini bakımından
YAKALAMA ÇIKARILMASI halinde en geç 15 günlük aralarla, baĢka mahalle
infaz için gönderilen ilamların en geç üç aylık aralıklarla akıbetlerinin araĢtırılması
cihetine gidilecek, Bakanlık genelgeleri ile BaĢsavcılığımızca yapılan ve Ġnfaz
Bürosuna tebliğ edilen hususlara önemle uyulacaktır.
23. Mahkemelerden verilen kararlara karĢı ilgili Cumhuriyet savcılarının kanun yollarına
baĢvuruda duyarlı olmaları ve temyiz olanağı var iken, yasal süre dolduktan sonra
olağanüstü bir Kanun yolu olan kanun yararına bozma cihetine gitme zorunluluğunda
kalmaktan kaçınmaları gerekmektedir.
24. Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan soruĢturma evraklarında görevin bir
baĢka büroya ait olduğundan bahisle gönderme yazısı gönderen Cumhuriyet
savcısının bağlı bulunduğu Cumhuriyet baĢsavcı vekili tarafından uygun bulunarak
görüldü iĢlemi yapıldıktan sonra soruĢturma evrakı ilgili büroya gönderilecektir.
Bahse konu evraklar doğrudan ilgili büroya gönderilmeyecektir.
25. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 07/06/2011 tarih ve 3 sayılı genelgesi
çerçevesinde nöbet sonrası izin iĢlemleri 01/02/2012 tarihinden itibaren Cumhuriyet
BaĢsavcılığımızın Genel ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönergemizde
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktır.
26. 2013 yıl sonu bürolar arası iĢ cetvellerinin oranları nazara alınarak, Cumhuriyet
BaĢsavcısı tarafından görev bölümü çizelgesinde yazılı değiĢiklik yapılıncaya kadar
geçerli olmak üzere;
Ağır Ceza, Asliye Ceza, Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemeleri’ne iddia makamını
temsil ile görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına, genel soruĢturma evrakı %30
oranında tevzi yapılacaktır.
Adalet Emanet Dairesinden sorumlu Cumhuriyet savcısına büro görevlerine ilave
olarak %30 oranında genel tevzi yapılacaktır.
27. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 07/06/2011 tarih ve 3 sayılı genelgesi
çerçevesinde mesai sonrası ve resmi tatiller dâhil olmak üzere Cumhuriyet savcıları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 17
tarafından tutulacak nöbet hizmetlerinde aĢağıda belirtilen usul ve esaslara göre nöbet
iĢlemleri ve nöbet sonrası izin iĢlemleri uygulanacaktır.
a) İç nöbet:
Mesai günleri içerisinde saat 17:30–20:00 arasında, hafta sonu ve resmi tatil
günlerinde ise saat 08:30–20:00 arasında adliyede bulunmak sureti ile tutulacaktır.
Tutulan nöbet sayısına bakılmaksızın ayda bir gün Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından
uygun görülecek tarihte nöbet sonrası idari izin kullanılacaktır.
b) Dış nöbet:
DıĢ nöbetçi Cumhuriyet savcıları; saat 17:00 ile ertesi günü 17:00 saatleri
arasında ve yirmi dört saat uygulamasına göre kendi bölge hudutlarını kapsayan
alanda görev ifa ederler.
Nöbet hizmetinin yerine getirilip saat 17:00 itibarı ile devredilmesini takip eden ilk
mesai gününde idari izin kullanılacaktır.
c) Çocuk İzlem Merkezi nöbeti:
Cumhuriyet savcıları tarafından hafta içi mesai saatlerinde, hafta sonu ve resmi
tatil günlerinde ise 08.30–17.30 saatleri arasında Çocuk Ġzlem Merkezinde fiilen
bulunmak suretiyle yürütülecektir.
Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde tutulan nöbet hizmetinin yerine getirilmesini takip
eden ilk mesai gününde nöbet sonrası idari izin kullanılabilir.
d) Basın ve Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu nöbeti:
Mesai sonrası, hafta sonu ve resmi tatiller dâhil olmak üzere haftalık nöbet
tutulan Basın ve Çocuk Suçları SoruĢturma Bürolarında ifa edilen nöbet hizmeti,
haftanın PerĢembe günü saat 17:00 itibarı ile devrini takiben ilk mesai gününde idari
izin kullanılabilecektir.
BeĢ gün ve daha fazla süreli resmi tatillerde genel nöbet tutan Cumhuriyet savcılarına,
nöbet sırasına göre, her gün dört kiĢiyi geçmemek üzere, mesai günlerinde sırayla
idari izin kullandırılabilecektir.
Ġdari izin verilen Cumhuriyet savcılarının iĢ ve iĢlemlerine bakacak savcı
görevlendirilmesinde aksamalara meydan verilmemesi için, Cumhuriyet savcılarının
nöbet sonrası idari izinlerini kullanacakları tarihten en az iki gün önce dilekçe ile
baĢvurmaları istenilecektir.
Ġdari izinler ile ilgili günlük çizelgeler her ayın sonunda icmal ettirilerek mahsus
kartonunda muhafaza edilecektir.
28. Görev yerleri değiĢtirilen Cumhuriyet savcıları, bir önceki iĢ bölümü cetveline göre
kendilerine tevzi edilip halen uhdelerinde bulunan soruĢturmaları yürütmeye devam
edeceklerdir.
AĞIR CEZA MAHKEMELERİ DURUŞMA SAVCILARI
1.Ağır Ceza Mahkemesi BeĢir ÇĠFTLĠK
2.Ağır Ceza Mahkemesi Hakan YÜKSEL
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 18
3.Ağır Ceza Mahkemesi Halis ÖZMEN
4.Ağır Ceza Mahkemesi Ġsmail ġAFAK
5.Ağır Ceza Mahkemesi Levent SAVAġ
6.Ağır Ceza Mahkemesi Mustafa ġAHĠN
7.Ağır Ceza Mahkemesi Ġlhan AYAZ
8.Ağır Ceza Mahkemesi Ġsmail KIRIġIK
9.Ağır Ceza Mahkemesi Ġhsan ALTUĞ
10.Ağır Ceza Mahkemesi Erdinç Hakan ÖZDABAKOĞLU
11.Ağır Ceza Mahkemesi Mehmet ÖZGÜR
12. Ağır Ceza Mahkemesi Selçuk KOCAMAN
1.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Hüseyin Yücel ÖÇKOYMAZ
İNCELEME VE TETKİK BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Mevlüt AYDINTÜRK
2. Cumhuriyet Savcısı Nihat ALTUNOK
İCRA DAİRELERİ DENETİM VE SORUŞTURMA BÜROSU
Cumhuriyet Savcısı Alper TÜRKÖZMEN
BASIN BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı KürĢat KAYRAL
2. Cumhuriyet Savcısı Adem CAN
3. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Cemal GÜRGEN
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Nadi TÜRKASLAN
2. Cumhuriyet Savcısı Mehmet TAMÖZ
İLAMÂT İNFAZ VE DENETİMLİ SERBESTLİK YARDIM MERKEZİ BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Abbas ÖZDEN
2. Cumhuriyet Savcısı Mustafa SAĞIROĞLU
3. Cumhuriyet Savcısı Ömer Gürsel ÖZGENCĠL
4. Cumhuriyet Savcısı Arslan KESKĠN
5. Cumhuriyet Savcısı Cafer Güven KARA
6. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Safa ÖZGELEN
7. Cumhuriyet Savcısı ġeref KAYA
8. Cumhuriyet Savcısı Sema Sonay GÖKġEN
9. Cumhuriyet Savcısı Ercan BAġARAN
MÜRACAAT BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Ali ÇELĠK
2. Cumhuriyet Savcısı Uğur ZORLU
3. Cumhuriyet Savcısı Ekrem BAKIR
4. Cumhuriyet Savcısı Cevat ĠġLEK
5. Cumhuriyet Savcısı Yahya KÜÇÜK
İLK KAYIT BÜROSU
1. Cumhuriyet Savcısı Erdoğan ĠSHAKOĞLU
2. Cumhuriyet Savcısı Namık Kemal SALTIK
3. Cumhuriyet Savcısı Musa YÜCEL
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 19
AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Metin SERHANTAġ
2. Cumhuriyet Savcısı Emine AVCIOĞLU
3. Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gökay AKTAġ
4. Cumhuriyet Savcısı Özlem ġĠMġEK
5. Cumhuriyet Savcısı Mustafa DEMĠR
TALİMAT BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Erdal DEMĠR
2. Cumhuriyet Savcısı Mustafa SAYLAM
MUHABERE BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Turhan ġEN
2. Cumhuriyet Savcısı Ziya DELEN
ÇOCUK SUÇLARI BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Nedret TACER
2. Cumhuriyet Savcısı Muharrem SONGÜR
3. Cumhuriyet Savcısı ġemsettin ÖZCAN
4. Cumhuriyet Savcısı Bülent YÜCETÜRK
KAÇAKÇILIK VE MALİ SUÇLAR BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap YAREN
2 Cumhuriyet Savcısı Abdullah BULGEN
3. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cihan KISA
4. Cumhuriyet Savcısı Rahmi DÖNMEZ
5. Cumhuriyet Savcısı Tekin KÜÇÜK
6. Cumhuriyet Savcısı Mehmet ODABAġI
MEMUR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Abdülarif AKGÜÇ
2. Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk TEZEL
3. Cumhuriyet Savcısı Hakan BÜYÜKABACI
4. Cumhuriyet Savcısı Veli DALGALI
5. Cumhuriyet Savcısı Ali KUġÇUOĞLU
6. Cumhuriyet Savcısı Hakan PEKTAġ
7. Cumhuriyet Savcısı ġaban YAVUZ
8. Cumhuriyet Savcısı Ramazan KAYA
TEKNİK BÜRO:
Cumhuriyet Savcısı Veli DALGALI
ÇEK SUÇLARI, ÖN ÖDEME VE KABAHATLER BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Hasan AYKAÇ
2. Cumhuriyet Savcısı Mustafa AKYOL
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 20
ZAMAN AŞIMI BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Habip Mete VURAL
2. Cumhuriyet Savcısı Bülent KARAKAYA
3. Cumhuriyet Savcısı Hatice ÇETĠN
4. Cumhuriyet Savcısı Cihat ĠPEKÇĠ
5. Cumhuriyet Savcısı Mustafa YILDIZ
BİLİŞİM SUÇLARI BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Erdoğan GÖKÇEK
2. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali ETHEMOĞLU
3. Cumhuriyet Savcısı Mehmet KIRAN
4. Cumhuriyet Savcısı Murat TÜRK
5. Cumhuriyet Savcısı Muhittin BUYRUK
UYAP BİRİM SORUMLUSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali ETHEMOĞLU
UZLAŞMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Mehmet BOZKURT
2. Cumhuriyet Savcısı Halil MAÇKAYA
SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Metin DĠKEÇ
2. Cumhuriyet Savcısı Ġsa KAYA
3. Cumhuriyet Savcısı Lütfi KARAKUġ
4. Cumhuriyet Savcısı Kenan ÇETĠN
5. Cumhuriyet Savcısı Sezgin KANMAZ
6. Cumhuriyet Savcısı Bilal GÜNDÜZ
7. Cumhuriyet Savcısı Ġsmail YALÇIN
8. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin KOCABEY
9. Cumhuriyet Savcısı Veli GÜNEY
10. Cumhuriyet Savcısı Kubilay TAġTAN
11. Cumhuriyet Savcısı M. Kaan YÜKSEL
12 Cumhuriyet Savcısı Veli ÖZDEK
13. Cumhuriyet Savcısı Salim DURAN
14. Cumhuriyet Savcısı ġükrü Cüneyt HAMDOVALI
15. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Cebbar ÜLGEN
16. Cumhuriyet Savcısı Ali Alper SAYLAN
17. Cumhuriyet Savcısı Ahmet GÜL
AYRIMCILIK VE CİNSEL SUÇLAR BÜROSU:
1 Cumhuriyet Savcısı Günay Serap YÜKSEL
2. Cumhuriyet Savcısı Mehtap ÖGEÇ
3. Cumhuriyet Savcısı Atilla CEYLAN
4. Cumhuriyet Savcısı Ferhat SARIKAYA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 21
GENEL SORUŞTURMA BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Ġsmail ĠLHAN
2.Cumhuriyet Savcısı Ahmet Adil KUBAT
3. Cumhuriyet Savcısı Ġsmail KARADEMĠR
4. Cumhuriyet Savcısı Yakup Ünal DEMĠR
5. Cumhuriyet Savcısı Banu Özenç ĠSLĠM
6. Cumhuriyet Savcısı Adnan ġAHĠN
7. Cumhuriyet Savcısı Yeter GÜMÜġ
8. Cumhuriyet Savcısı Cuma DOĞAN
9. Cumhuriyet Savcısı Hasan DURSUN
10. Cumhuriyet Savcısı Kasım YAĞMUR
11. Cumhuriyet Savcısı Muhittin KAYA
12. Cumhuriyet Savcısı Arif ÖKEMEN
13. Cumhuriyet Savcısı Ġsmail AKDOĞAN
14. Cumhuriyet Savcısı Bülent EKER
15. Cumhuriyet Savcısı Cengiz KÖKSAL
16. Cumhuriyet Savcısı Ali Murat SOYLU
17. Cumhuriyet Savcısı Erdoğan AKTAġ
18. Cumhuriyet Savcısı Serdar COġKUN
19. Cumhuriyet Savcısı ġule Füsun ÇELĠK
20. Cumhuriyet Savcısı Yücel ERKMAN
21. Cumhuriyet Savcısı Derda GÖKMEN
22. Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Cem GÖKMEN
23. Cumhuriyet Savcısı Tansel ÜNAL
24. Cumhuriyet Savcısı Yılmaz KOÇER
25. Cumhuriyet Savcısı Ramazan HANÇER
26. Cumhuriyet Savcısı Orhan KILIÇ
27. Cumhuriyet Savcısı Murat YILMAZ
28. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin ERTEPE
KANUN YOLLARI BÜROSU:
1. Cumhuriyet Savcısı Ersan YILMAZ
2. Cumhuriyet Savcısı Mehmet TAġTAN
3. Cumhuriyet Savcısı Ġbrahim Halil SELÇĠK
4. Cumhuriyet Savcısı Kenan KOÇER
ADALET EMANET DAİRESİ:
Cumhuriyet Savcısı Özgür KAMIġLIK
HUKUK MAHKEMELERİ: (6217 Sayılı Kanunda Zikredilmeyen Konularda)
Cumhuriyet Savcısı Arif ÖKEMEN
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ve 26. Asliye Hukuk Mahkemeleri,
1, 2, 3 ve 4. Aile Mahkemelerinde Cumhuriyet BaĢsavcılığımızı temsil edecektir.
Cumhuriyet Savcısı Ziya DELEN
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Asliye Hukuk. Mahkemeleri,
5, 6, 7 ve 8. Aile Mahkemelerinde Cumhuriyet BaĢsavcılığımızı temsil edecektir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 22
Cumhuriyet Savcısı İsmail AKDOĞAN
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 27. Asliye Hukuk Mahkemeleri,
9, 10 ve 11 Aile Mahkemelerinde Cumhuriyet BaĢsavcılığımızı temsil edecektir.
6222 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAZILI YASAK FİİLLERE İLİŞKİN
SORUŞTURMA VE TEDBİRLER:
Cumhuriyet Savcısı Hakan YÜKSEL
6222 Sayılı Kanunun 11. Maddesinin 4. fıkrası (c) bendinde yazılı hal dıĢında bu Kanun
kapsamında gösterilen suç ve yasak fiillere iliĢkin soruĢturma iĢlemlerini yürütmek, idari
yaptırımlara karar vermek ve Kanun’da Cumhuriyet savcısına tanınan diğer yetkileri
kullanmak.
ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ'NDE İDDİA MAKAMINI TEMSİL EDECEK
CUMHURİYET SAVCILARI
GEÇİCİ MADDE: 5320 sayılı Kanunun geçici madde 3’te yazılı hükme benzer bir
düzenleme yürürlüğe girinceye kadar Asliye Ceza Mahkemelerine ait tüm görüldü, mütalaa ve
benzeri işlemler duruşmada görevlendirilen Cumhuriyet savcıları tarafından yerine getirilir. )
1. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Adil KUBAT 1/2
1. Asliye Ceza Mahkemesi Derda GÖKMEN 1/2
2. Asliye Ceza Mahkemesi Özgür KAMIġLIK
3. Asliye Ceza Mahkemesi Yılmaz KOÇER
4. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet GÜL 1/2
4. Asliye Ceza Mahkemesi Mustafa YILDIZ 1/2
5. Asliye Ceza Mahkemesi Orhan KILIÇ
6. Asliye Ceza Mahkemesi Erdoğan AKTAġ
7. Asliye Ceza Mahkemesi Ercan BAġARAN
8. Asliye Ceza Mahkemesi Adnan ġAHĠN
9. Asliye Ceza Mahkemesi ġule Füsun ÇELĠK
10. Asliye Ceza Mahkemesi ġeref KAYA
11. Asliye Ceza Mahkemesi Yücel ERKMAN
12. Asliye Ceza Mahkemesi Arslan KESKĠN
13. Asliye Ceza Mahkemesi Ġsmail KARADEMĠR
14. Asliye Ceza Mahkemesi Serdar COġKUN
15. Asliye Ceza Mahkemesi Metin DĠKEÇ
16. Asliye Ceza Mahkemesi Yeter GÜMÜġ
17. Asliye Ceza Mahkemesi Mustafa DEMĠR
18. Asliye Ceza Mahkemesi Salim DURAN 1/2
18. Asliye Ceza Mahkemesi Ali Murat SOYLU 1/2
19. Asliye Ceza Mahkemesi Cuma DOĞAN
20. Asliye Ceza Mahkemesi Murat YILMAZ
21 Asliye Ceza Mahkemesi Nihat ALTUNOK
22. Asliye Ceza Mahkemesi Tansel ÜNAL
23. Asliye Ceza Mahkemesi Bülent KARAKAYA
24. Asliye Ceza Mahkemesi Yakup Ünal DEMĠR 1/2
24. Asliye Ceza Mahkemesi Bülent EKER 1/2
25. Asliye Ceza Mahkemesi Banu Özenç ĠSLĠM
26. Asliye Ceza Mahkemesi Ali Alper SAYLAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 23
1-2 Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi Hasan DURSUN
MERKEZ ÇOCUK VE SULH CEZA MAHKEMELERİNDEN VERİLEN
KARARLARIN GÖRÜLDÜ İŞLEMİ İLE GÖREVLİ CUMHURİYET SAVCILARI
ÇOCUK MAHKEMELERİ GÖRÜŞ VE MÜTALÂA İŞLEMLERİ
1 Nolu Çocuk Mahkemesi kararları ve talimat evrakları Bülent YÜCETÜRK
2 Nolu Çocuk Mahkemesi kararları ve talimat evrakları Nedret TACER
3 Nolu Çocuk Mahkemesi kararları ve talimat evrakları ġemsettin ÖZCAN
4 Nolu Çocuk Mahkemesi kararları ve talimat evrakları Muharrem SONGÜR
SULH CEZA MAHKEMELERİ GÖRÜŞ ve MÜTALÂA İŞLEMLERİ
1. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları A.Murat SOYLU
2. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Mehmet BOZKURT
3. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Bülent EKER
4. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Musa YÜCEL
5. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Cengiz KÖKSAL
6. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Erdoğan ĠSHAKOĞLU
7. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Abdulkadir Cem GÖKMEN
8. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Mehmet KIRAN
9. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Veli GÜNEY
10. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Tekin KÜÇÜK
11. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Mehmet Cebbar ÜLGEN
12. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Ekrem BAKIR
13. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Bilal GÜNDÜZ
14. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Tansel ÜNAL
15. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Hasan DURSUN
16. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Ġsmail ĠLHAN
17. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Ġsmail KARADEMĠR
18. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Muhittin KAYA
19. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Kasım YAĞMUR
20. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları B.Özenç ĠSLĠM
21. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Yeter GÜMÜġ
22. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları A.Alper SAYLAN
23. Sulh Ceza Mahkemesi Kararları Ramazan HANÇER
İş Bölümü Cetveli 21/01/2014 tarihinden itibaren geçerlidir.
Ankara –21/01/2014
Fethi ŞİMŞEK
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 21.01.2014 Tarihli Görev Bölümü
Sayfa 24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
639 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content