close

Enter

Log in using OpenID

C.Savcıları İş Bölümü Cetveli

embedDownload
T.C.
BAFRA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
( HSYK ve Bakanlık Muhabere Bürosu )
SAYI : B.M. 2014/3345
11/07/2014
İŞBÖLÜMÜ ve ÇALIŞMA TALİMATI
2014 yılı yaz kararnamesi sonrasında, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı işbölümü ve çalışma talimatı
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
I-GENEL HÜKÜMLER * * *
1)Yazılı görüş talepleri. Delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere,
Cumhuriyet savcılarının adli görevlerine ilişkin konular ile HSYK'nın görev alanına giren hususlarda görüş
talebinde bulunulmadan önce Cumhuriyet Savcıları, Cumhuriyet Başsavcısı ile görüş alışverişinde
bulunacaktır. Bakanlıktan görüş taleplerinde, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, 01/01/2006 gün ve 11 sayılı
genelge hükümlerine uyulacaktır.
2)Mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin
aklanması soruşturmaları, kolluk makam ve memurlarıyla gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle bizzat
görevli Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülecektir. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin, yurt
dışına çıkarılıp/çıkarılmadığı veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde
edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutulup/ tutulmadığının araştırılması,
soruşturulması, şüphelinin tüm mal varlığının tespit edilmesi, bu suça ilişkin ciddi emarelerin varlığı ve
konunun ihtisas gerektirmesi hâlinde, Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ile gerekli
işbirliği sağlanarak, suçun işlendiği hususunda olguların tespitine ilişkin talepte bulunulacaktır.
3)TMK uygulamasında görev alan kamu görevlileri. Terörle mücadelede görev almış kamu
görevlilerinin, soruşturma ve kovuşturma sırasında tanık olarak ifadelerine başvurulurken kimliklerinin ve
görüntülerinin deşifre edilmemesi için, CMK' nun 58 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1.
maddesi hükümlerine uyularak buna uygun tedbirler alınacaktır.
4-Yurt dışına çıkış yasağı. Yasal mevzuatın kişilere tanıdığı seyahat özgürlüğünün haksız yere
sınırlandırılmaması ve bu çerçevede mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi bakımından, ceza soruşturması
veya kovuşturması sebebiyle yurt dışına çıkması yasaklanan kişilerin; açık kimliklerinin (ana ve baba adı,
doğum yeri ve tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası) ve tahdit sebebinin
(şüpheli veya sanığı zorla getirme kararı, yakalama emri, tutuklama kararı, hükümlü ise cezasının nevi,
miktarı, ceza infaz kurumu firarisi gibi) açıkça belirtilmesi suretiyle geciktirilmeksizin yerel kolluk
makamlarına bildirilecektir. Bu kişilerin yabancı uyruklu olması durumunda kimlik bilgileri kişinin
pasaportunda veya kimliğini ispata yarayan belgede yer aldığı şekliyle yazılacaktır.
5)Şüpheli-sanık karar takip formları. 5320 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca şüpheli ve
sanıkla ilgili olarak verilen soruşturma ve kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararlar, usulüne uygun ve
eksiksiz bir şekilde UYAP ortamında oluşturulan şüpheli-sanık karar takip formu düzenlenerek ilgili adli
kolluğa gönderilecektir.
6)İlgililerin yaşama hakkının korunması talepleri. Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından
yürütülen soruşturmalarda, ilgililerin vaki yaşama hakkının korunması talepleri değerlendirilerek gereği
yapılmak üzere derhâl mahalli mülki amirliğine gönderilecektir. (5442 sayılı İl İdaresi Kanunu madde 32/ç,
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu madde 2).
Koruma tedbirlerinin alınmasına ilişkin
1
ihbar yazılarına, soruşturma ile ilgili delil olabilecek ve bu tedbirlerin alınmasına imkân sağlayacak tüm
belgeler eklenecektir.
7)Adli kolluk soruşturma işlemleri. Şikâyetçi, mağdur yada şüphelinin bildirdiği tanıkların isim,
unvan, iş ve adreslerinin ifadede geçmesi durumunda bu konuda araştırma yapılacaktır (CMK madde 58).
Soruşturma dosyaları sebepsiz yere kollukta bekletilmeyecektir. Kanunen ayrı tanzim edilmesi gereken veya
özel soruşturma usulüne tabi olan soruşturma evrakı tefrik edilecektir. Soruşturma evrakına eklenen fotokopi
evrakı onaylanacaktır. Verilen sözlü emir veya yazılı talimatlar, her bir soruşturma türüne özgü olacak
biçimde adli kolluk birimlerinden araştırılması istenilen asgari standartlar da belirlenerek yeterli açıklıkta ve
yol gösterecek biçimde maddeler hâlinde belirtilecektir. Sözlü emirler en kısa sürede yazılı olarak da
bildirilecektir. Havale edilecek dilekçelerde sadece “gereği için” şeklinde ibarelere yer verilmeyecektir.
Kolluğun yapacağı işler sıra ile ve kısaca açıklanacaktır. Evrakı elden götüren kişinin kimlik bilgileri ile
imzası alınacaktır. CMK.nun 169. madde hükmü uyarınca; kolluğa verilen talimatlar üzerine düzenlenen
Cumhuriyet savcısı görüşme tutanaklar, ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından imzalanacaktır.
8)Tarafların çağrılması, zorla getirme kararları. Kanunlarda öngörülen zorunluluk hâlleri dışında,
şüpheliler davetiye ile şikâyetçi, mağdur, tanık ve bilirkişiler ise çağrı kâğıdı ile çağrılacaktır. Mağdur,
şikâyetçi, tanık ve bilirkişiler telefon, telgraf, UYAP SMS, elektronik posta gibi araçlarla da çağrılabilecektir.
Çocuklar açısından zorla getirme yoluna en son çare olarak başvurulacaktır. Çağrılacak kişilerin sıfatları
dikkate alınmak suretiyle, şikâyetçi ve mağdurlara yönelik olarak düzenlenen çağrı kâğıtlarına CMK'nun 43
ve 233, tanıklara yönelik olarak düzenlenen çağrı kâğıtlarına aynı yasanın 43, şüphelilere hitaben düzenlenen
davetiyelere ise aynı yasanın 145. maddesindeki meşruhat yazılacaktır. Tebligat Kanunu’nun 23/9. bendi
uyarınca, düzenlenecek evraka tebliğ yapan memurun adı ve soyadı ile aynı yasanın 23/(3), (5). maddesi
gereğince tebligatı alan kişinin kimlik tespiti yapılarak adresinin yazılmasından sonra ilgililer tarafından
imzalanacaktır (Kalemde tebliğat). 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 11/1. maddesi uyarınca, vekil ile takip
olunan işlerde, CMK'nun 37/1. maddesi gereğince, kanunda ayrık tutulan haller saklı kalmak kaydıyla
tebligat vekile yapılacaktır.
9)Soruşturma usul ve esasları.
a-Cumhuriyet savcılarının görevlerini yaparken ne şekilde davranacaklarını düzenleyen ülkemizin
de taraf olduğu ve BM. kabul ettiği, 7 Eylül 1990 tarihli "Cumhuriyet Savcılarının Rolüne Dair Yönerge",
ülkemizin taraf olduğu konuya ilişkin uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
kararları, Anayasa, TCK, CMK' daki düzenlemeler gözetilerek delillerin hepsinin başlangıçta, maksada
uygun ve birbirini beklemeden toplanması yöntemi benimsenecektir. Bu cümleden olmak üzere; maddi
gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için soruşturmalar zamanında, etkin, eksiksiz,
süratli ve düzenli bir şekilde yürütülecektir. Bu cümleden olarak; suç işlenildiğinin herhangi bir şekilde
öğrenilmesi üzerine zaman geçirilmeksizin soruşturma başlatılacaktır. Deliller tespit edilerek muhafaza altına
alınacaktır. Olay yerinin güvenliğinin sağlanması suretiyle delillerin kaybolmasını ve bozulmasını önleyici
tedbirler alınacaktır. Gerektiğinde olay yerine derhâl gidilmesi, olay yerinin incelenmesi ile keşif yapılmak
suretiyle ileri sürülen iddialarla karşılaştırılmasının yapılması, olay yerinin fotoğraflarının veya
görüntülerinin soruşturmayı aydınlatacak şekilde tespit ettirilmesi, ayrıca yapılan işlemlerin ayrıntılı olarak
tutanağa geçirilmesi, şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması gibi soruşturma
işlemleri, usul ve kanun hükümlerine göre geciktirilmeksizin yerine getirilecektir. Olayla ilgili olan şüpheli,
tanık, şikâyetçi ve mağdur ifadeleri eksiksiz bir şekilde ve usulüne uygun olarak alınacaktır. CMK'nın 58.
maddesi gereği tanıkların beyanına başvurulduğu sırada, mesleği ile ilgili bilgilerin belirlenip tutanağa
yazılmasının zorunluluk arz ettiği unutulmayacaktır. CMK'nun 52/3. maddesi gereğince mağdur çocukların
ifadelerinin alınması sırasındases ve görüntüleri bu iş için alınan kameralar vasıtasıyla kayda alınacaktır.
b-1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 55. maddesi gereğince, Noterlik evrak ve defterlerinin daire
dışına çıkarılabilmesinin noterliğin bulunduğu yerdeki Hukuk hâkimliğinin veya sorgu hâkiminin kararı ile
mümkün olabileceğinden, Noterlik iş kâğıtlarının mahkeme kararı olmadan istenmeyecektir. (HSYK Genel
Sekreterliği'nin, 07.07.2011 gün ve 20540 sayılı, Noterlik defter ve evrak asıllarının istinabe yoluyla
istenilmesi konulu yazısı)
10)Adli raporların temin edilmesi. Soruşturmanın özüne ilişkin olan tüm raporların zamanında
2
temini ve gecikilmesi hâlinde kaybolacak bulguların titizlikle tespiti yoluna gidilecektir. Yaralamalı olaylarda
yaralanan kişilerin geçici raporları ile yetinilmeyip, uzlaşma işleminden, kovuşturma yapılmasına yer
olmadığına dair karar verilmesinden veya iddianame düzenlenmesinden önce kati raporları usul ve kanun
hükümleri dairesinde temin edilecektir.
11)Nufüs ve adli sicil kayıtları ile kriminal raporların temin edilmesi. Şüphelilerin (ve
gerekiyorsa diğer tarafların) nüfus ve adli sicil kayıtları, (gerektiğinde) nüfus aile kayıt tabloları
çıkartılmadan, (Örneğin; TCK madde 86/3 Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı kasten yaralama, TCK madde
80/3 insan ticareti, TCK madde 103 cinsel istismar, TCK madde 104/1 reşit olmayanla rızasıyla cinsel ilişki, TCK
madde 109/3-fkişi hürriyetinden yoksun kılma, TCK madde 194/1 çocuklara sağlık için tehlikeli madde temini, TCK
madde 226/3-5 çocuklara yönelik müstehcenlik, TCK madde 228/2 çocukların kumar oynaması için yer ve imkan
sağlama, TCK 229/1 çocukları dilencilikte araç olarak kullanma, TCK madde 234/1-2 çocuğun kaçırılması ve
alıkonulması, TCK madde 278/3 küçüklere karşı işlenen suçları bildirmeme...) fizik, balistik, grafolojik incelemeler
ile bilirkişi incelemeleri yaptırılmadan noksan tahkikatla kamu davası açılmayacaktır. CMK'nın 147.
maddesi ile "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği"nin 23/son maddesinde değinilen Ek-D
formatmda açıkça belirtilen hususlara titizlikle riayet edilecektir. İfadesine başvurulan şüphelilerin kişisel
ve ekonomik bilgilerinin kendilerine sorulup saptanmasından sonra, ifade tutanaklarına derc edilecektir.
Hukuki açıdan önemi olan yaş, akrabalık, ölüm ve medenî hal gibi neticeye etkili durumlar, UYAP'tan tahkik
ve tevsik edilecektir.
12)Bilgi talep yazıları. CMK'nun 332. maddesi hükmü gereğince; suçların soruşturma ve
kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı tarafından ilgili yerlerden istenilen bilgi yazılarının on gün içinde
cevap verilmesinin zorunlu olduğu, bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesinin imkânsız olması
durumunda ise sebebi ve en geç hangi tarihte cevap verilebileceğinin on günlük süre içinde bildirilmesinin,
aksi takdirde bunun 5237 sayılı Kanun'un 257. maddesine aykırılık oluşturabileceği ve bu durumda ilgililer
hakkında yasama dokunulmazlığı saklı kalmak üzere, izin ve karar alınmasına gerek dahi olmaksızın
soruşturma yapılarak kamu davası açılacağının yazı içeriğinde veya alt kısmında bildirilmesi, anılan şerhin
bilgi isteme kapsamı dışında kalan yazılara konulmaması, CMK'nun 332. maddesi uyarınca şerh verilen
evrakın acil ve süreli olduğu hususunun yazının sağ üst köşesine derc edilecektir. Diğer hususlarda (talimat,
kolluk soruşturma işlemleri ...) ise, ilgili kişi ve kurumlardan yapılması istenen işin niteliğine göre makul bir
süre tanınacaktır.
13)Ön ödeme. 5237 sayılı Kanunun 75. maddesinde düzenlenen ön ödemenin tatbiki gereken
hâllerde TCK’nın 75. maddesinin öngördüğü şekilde, şüphelilere ön ödeme tebliği Tebliğat Yasası hükümleri
uyarınca yerine getirilecektir.
14)Özel Soruşturma Usulüne Tabi Suçlar.
a-298 sayılı Kanun, 3628 sayılı Kanun ve CMK'nun 161/5 (1) cümlesinde belirtildiği gibi kanunen
doğrudan soruşturma yapılması gereken durumlar titizlikle değerlendirilecektir.
b-TCK' nun 299 (Cumhurbaşkanına hakaret) ve 301. (Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti
Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama) maddeleri gereğince soruşturma veya kovuşturma
yapılması Adalet Bakanı'nın iznine bağlı suçlarda, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, 09/05/2008 gün ve
18/1 sayılı genelge hükümleri gözetilecektir. Bu suçların birlikte işlenmesi halinde işlemler ayrı
yürtülecektir.
c-En üst dereceli kolluk amirleri hakkında, kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun
dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işler ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya
yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri nedeniyle haklarında, hâkimlerin
görevlerinden dolayı tabi oldukları araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma usulü uygulanacaktır.
Diğer hâllerde ise ait olduğu kanun hükümlerine göre işlemler yürütülecektir. En üst dereceli kolluk amirleri
hakkında ihbar veya şikâyeti içeren dilekçe veya evrakın (görev suçu) Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal
etmesi hâlinde, herhangi bir araştırma, inceleme ve soruşturma işlemi yapılmadan evrak doğduran HSYK ve
Bakanlık Muhabere kaydına alınacaktır.HSYK Genel Sekreterliğine gönderilecektir. (HSYK'nun, En üst
dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri konulu, 30.04.2014 gün ve 3
sayılı genelgesi).
3
d-1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m.83, m.100, m.105, m.107; 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu m.53/c; 353 Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun m.15, m.95; 357 Sayılı
Askeri Hâkimler Kanunu m.23 ve m.28; 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu m.92/(5), (6), m.93; 1600 Sayılı Askeri
Yargıtay Kanunu m.37 ve m.38; 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu m.32 ve m.33; 5816 Sayılı Atatürk
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunu m.3; 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanun m.38; 2802
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu m.82, m.93; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu m.58; 1512 Sayılı Noterlik Kanunu
m.151, m.152, m.153, m.154; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.161/(5), (6); 3713 Sayılı Terörle Mücadele
Kanunu m.10; 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu m.17; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu m.19; 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Salâhiyet Kanunu m. Ek 9/b; 5411 Sayılı Bankacılık
Kanunu m.104 ve m.127; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu m.53/e; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunun m.65//12,
m.115; 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu m.39/6;
4634 Sayılı
Şeker Kanunu m.9/2, m.9/3; 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanunu m.3/son; 298 Sayılı Seçim Kanunu m.174 ve m.180; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu m.52; 4954 Sayılı Türkiye
Adalet Akademisi Kanunu m.42 ve m.43; 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu m.46; 2575 Sayılı Danıştay Kanunu m.76; 6085
Sayılı Sayıştay Kanunu m.66; 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu
m.16 ve m.17; 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun m.2, m.4' de yer
alan ve özel yargılama usullerine tabi olan suç ve suçlarla ilgili olarak, kanunlarında gösterilen usullere uyulacaktır.
e-353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca;
“Er ve erbaşlar ile yedek subayların askere girmeden veya silâh altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi iki
yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri askerliklerinin
bitirmelerine kadar geri bırakılır.” hükmüne riayet edilecektir.
f-Asker kişilerin, askerî yargıya tabi suçlarına ilişkin soruşturmalarda; Cumhuriyet
başsavcılıklarına yapılacak ihbar ve şikâyetlerin gerekli adli işlem yapılmak üzere; general ve amiraller için
353 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince doğrudan Genelkurmay Başkanlığına, diğer askerî şahıslar için
ise anılan Kanunun 95. maddesi gereğince teşkilatında askerî mahkeme kurulan kıt'a komutanlıklarına veya
askerî kurum amirliklerine görevsizlik kararı verilmek suretiyle gönderilmesi, 353 sayılı Kanun’un 95/5.
maddesinde belirtildiği şekilde, askerî savcının işe el koymasına kadar eylemin sübut vasıtalarının ve
delillerinin kaybolmasını önleyecek gecikmesinde sakınca umulan tedbirlerin alınması, 5442 sayılı Kanun’un
11. maddesinin (D) bendi hükmü uyarınca ya da terörizmle mücadele ile ilgili TBMM Kararları kapsamında;
görev veren ya da görevlendirilen askerî birlik mensupları hakkında bu görevlerin ifası sırasında işledikleri
iddia olunan suçlardan dolayı tabi oldukları kanun hükümlerine göre işlem yapılacak olması sebebiyle bu
konudaki ihbar ile şikâyetlerde bu hususun öncelikle dikkate alınmasına dikkat edilecektir. (HSYK'nun
05.05.2012 gün ve 23942 sayılı sayılı Terörle mücadele kapsamında görevlendirilen askerî birlik mensupları
konulu yazısı)
g-Yürütülen soruşturmalarda, HSYK'nun (8), (10) ve (33) no’lu genelgelerine uygun olarak işlem
yapılacaktır. Basit hadiseler dışında ve zorunluluk bulunmadığı takdirde, soruşturmaların bizzat Cumhuriyet
savcılarınca yürütülmesi icap ettiğinden yolsuzluk olaylarında soruşturma bizzat Cumhuriyet savcıları
tarafından yürütülecektir. 3628 sayılı Yasa'nın 19/1. maddesi uyarınca, failin kamu görevlisi olması hâlinde
durum ilgili kuruma veya atamaya yetkili birime bildirilecektir. Kamu davası açılmadan önce bu suçlardan
elde edildiği düşünülen her türlü eşya ve kazanç ile ilgili kanunlarda öngörülen gerekli koruma tedbirlerinin
alınması bakımından görevli mahkemeden talepte bulunulacaktır.
h-Gereksiz yazışma ve karışıklıklara mahal verilmemesi bakımından, HSYK veya Adalet
Bakanlığının iznine tabi suçlarla ilgili soruşturmalarda, izin işleminden önce evrakın UYAP ortamında
soruşturma kaydı yapılmayarak UYAP muhabere kaydı üzerinden işlemler yürütülecektir.
ı-Ağır cezalık suçlar başta olmak üzere, özel kanunlarda soruşturmanın bizzat Cumhuriyet savcıları
tarafından yapılmasını öngören suçlar ile zorunluluk bulunmadığı takdirde önemli olaylara ilişkin diğer
soruşturmalar kolluk görevlilerine bırakılmayarak bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılacaktır. Özel
yargılama usulüne tabi suçların İddianame metinlerine (5411, 5395, 6831 sayılı Kanunlar gibi) bu yolda
meşruhat konulacaktır.
15)Birleştirme, ayırma, görevsizlik ve yetkisizlik işlemleri.
4
a-Yargıya hız kazandırmak amacıyla, soruşturma evrakında birleştirme, ayırma, görevsizlik ve
yetkisizlik işlemleri ve buna ilişkin kararlarda hukuki gereklilik ortaya konulacaktır. Yetkisizlik kararı
verilmeden önce, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde kaybolması muhtemel ve gerekli diğer deliller
toplanacaktır. CMK' nun 161/7. maddesi uyarınca; Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada yetkisiz
olunduğu kanaatine varıldığında, yetkisizlik kararı verilerek yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma
dosyası Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecektir. Evrakın kaybı ihtimalinin önlenmesi ve
sorumlularının tespiti bakımından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İlk Derece Adlî Yargı Ceza Mahkemeleri
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 80/6. maddesinde öngörüldüğü şekilde dizi listesi
düzenlenecektir.
b-Tefrik edilen soruşturma evrakları, özel soruşturma usulü kapsamında değilse, soruşturma
numarasına bakılmaksızın tefrik eden Cumhuriyet savcısı tarafından sonuçlandırılacaktır. Kovuşturmaya yer
olmadığına dair (ek) karar ile sonuçlandırılabilecek suçlar yönünden tefrik kararı verilmeyecektir. Şahsi veya
fiili irtibat sebebiyle soruşturma evraklarının birleştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda, yeni numaralı evrakta
birleştirme kararı verilerek soruşturma eski numaralı evrak üzerinden yürütülecektir. Ancak, irtibatlı
evraklardan biri tutuklu, yakalamalı veya ölümlü olursa evrak numarasına bakılmaksızın tahkikat tutuklu,
yakalamalı veya ölümlü (otopsi) evrak üzerinden yürütülecektir. Dosyalar farklı Cumhuriyet savcılarında
bulunmakta ise birleştirme hususunda onun görüşü alınacaktır.
c-Evveliyatı olmayan yetkisizlik kararı ile gelen tutuklu ve yakalamalı dosyalara, soruşturma
numarasına bakılmaksızın nöbetçi Cumhuriyet savcısı bakacaktır.
16)Emanet işlemleri.
a-Suç Eşyası Yönetmeliği'nin 5 ve 6. maddeleri uyarınca, kıymetli evrak ya da suç konusunu teşkil
eden belge ve eşyaların evrak arasında bırakılmayacaktır. Suç eşyası kapsamında yer alanların derhal
makbuz düzenlenmesi suretiyle emanet memurluğuna tevdii edilecektir. Böylece kaybolma ve tahrifat gibi
iddiaların önüne geçilmesi sağlanacaktır. Olay yerinden delil olarak elde edilen tüm belge ve bulgular
koruma altına alınacaktır. Suç eşyası olarak el konulan kültür varlıkları ile ilgili yapılacak işlemlerde Ceza
İşleri Genel Müdürlüğü' nün, 01/01/2006 gün ve 33 sayılı genelge hükümleri gözetilecektir.
b-Suç Eşyası Emanet Memurluğu'nda birikime meydan verilmemesi ve işlemlerin zamanında
yapılabilmesi bakımından, tahkikatların sonuçlandırılması hâlinde (Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar,
Görevsizlik kararı, Yetkisizlik kararı), suç eşyası hakkında karar verilerek,
Suç Eşyası Yönetmeliği'nin
14. maddesi gereğince, suç eşyasının tasfiyesine ilişkin kararlar suç eşyası emanet memurluğuna
gönderilecektir.
17)Mahkeme suç ihbarları. Mahkeme suç ihbarlarına ilişkin soruşturmalar ilk dosyayı
tamamlayan Cumhuriyet savcısı tarafından numara gözetilmeksizin yürütülecektir (CMK madde 256 vd.
dahil). İlk kararı veren Cumhuriyet savcısı tayin olmuş veya soruşturma evrakı bakmamakta ise tevzi
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacaktır. Suç duyurusu mahkemenin bakmakta olduğu davadan
bağımsız bir olaya ilişkin ise iş bölümüne göre tevzi işlemi yapılacaktır.
18)Tutuklu soruşturma dosyaları. UYAP ortamında “Tutuklu-iş” ibaresine ilişkin gerekli uyarı
mekanizmaları bulunmakla birlikte soruşturma evrakının fiziken düzenlendiği durumlarda oluşabilecek kimi
sakıncaların önlenebilmesi bakımından şüphelinin tutuklu olması hâlinde; soruşturma evrakına ilişkin
dosyanın üzerine dikkat çekici bir şekilde “Tutuklu-iş” ibaresinin yazılacaktır. Süratle soruşturmanın
tamamlanmasına gayret edilecektir. Lehe ve aleyhe olan tüm deliller hemen toplanıp evrak tamamlandıktan
sonra İddianame düzenlenecektir. Soruşturmalarda tutuklu işlere öncelikle bakılarak kanunda öngörülen
azami tutukluluk sürelerine titizlikle uyulacaktır. Tutukluluk hâlinin devam edip etmeyeceği hususunda
gerekli incelemeler, CMK'nun 108. maddesi hükmü göz önünde bulundurulmak suretiyle kanuni süreler
içinde gerçekleştirilecektir.
19)Soruşturmalarda özel hayatın gizliliği ve hukuki ihtilaf. Soruşturmalar sırasında özel hayatın
gizliliğine ilişkin usul kurallarına azami derecede riayet edilecektir. İddianamelerde, soruşturma konusu ile
ilgisi olmayan ve delil olma özelliği bulunmayan şüpheliler ya da diğer kişilere ait kayıt, bilgi ve belgelere
yer verilmemesi, hususunda gerekli özen gösterilecektir.
Soruşturma evrakında yer alan dilekçe
kapsamından uyuşmazlığın açıkça hukuki nitelik arz ettiği belli olan hususlarda (Örneğin; borç paranın
5
şüpheli tarafından geri verilmemesi,haricen satılan aracının trafik kaydının şüpheli tarafından üzerine
alınmaması, ev kirası ve elektrik ücretinin ödemeden evin terk edilmesi ...) gereksiz soruşturmaya
girilmeden, belirlenen duruma göre evrak muktezaya bağlanarak emek ve zaman kaybına sebep olunmamaya
özen gösterilecektir.
20)Şüphelilerin savunmasının alınması. CMK'nun 174. maddesinde açıkça iddianamenin iadesi
nedenleri arasında sayılmamış olsa bile, adil yargılanma ilkesinin ihlal edilmemesi ve savunma hakkının
kısıtlanmaması bakımından, anılan Kanunun 247. maddesindeki istisnai haller hariç olmak üzere şüpheli
yada şüphelilerin mümkün olduğunca ifadeleri alınacaktır.
21)İddianame tanzimi. İddianame metninde CMK'nın 170/3. maddesinde belirtilen hususlara yer
verilip yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanacaktır. CMK'nın 170.
maddesi gereğince iddianamede, şüphelinin, mağdur veya suçtan zarar görenin müdafi veya vekillerinin
isimleri, şikâyet tarihi, suçun işlendiği yer, ifadesi alman tanıklar ve suç delilleri gösterilecektir.
a-AİHS' nin 6/3 (a) maddesine göre, resmi merciler tarafından bir suç isnadına maruz kalan kişi,
kendisine yöneltilen suçlamanın niteliğini ve sebeplerini ayrıntılı olarak öğrenme hakkına sahiptir.
İddianamede, şüphelilere yüklenen ve suç olduğu kabul edilen eylemlerin neler olduğundan bahsedilmeksizin sadece
mağdur vesanıkların ifadelerine yer verilerek sevk maddelerine göre cezalandırılmalarını isteme şeklindeki
iddianamenin, eylemler açıklanmadığı için suç yükleme niteliğinde sayılamayacağı ve dolayısıyla anılan belgenin
hukuken iddianame olamayacağı hususu gözetilecektir. (Yargıtay 4.CD’nin 15/04/2013 tarih ve 13328/11412 sayılı
kararı).
b-Suç konusu olay mevcut delillerle ilişkilendirilerek izah edilmeden; tehdit ettiği, hakarette
bulunduğu, şüphelinin Orman Kanunu’na aykırı davrandığı, üzerine atılı suçu işlediği vb. gibi kapsamı belli
olmayan ibareler kullanılmayacaktır. İdianamenin sonuç kısmında; şüphelinin aleyhindeki hususların
yanında lehine olan hususlara da yer verilecektir. İşlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve
güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği; suçun tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi hâlinde ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek güvenlik tedbirleri açıkça belirtilecektir. Aynı
kişi hakkında birden çok tutuklama müzekkeresi bulunması hâlinde bunların ait oldukları suç ve suç tarihleri;
birden çok kişi hakkındaki tutuklama müzekkerelerinde ise her birinin suç, suç tarihi, tutuklama, tahliye ve
gözaltı tarihlerini de içerecek biçimde gösterilecektir.
c-Birden çok kişi hakkındaki şikâyeti kapsayan soruşturmalarda evrak arasında adı geçen ve
kendilerine herhangi bir suç veya suça iştirak isnat edilen her şahıs hakkında kanuni gereğinin yapılarak
gerektiğinde şikâyetçiye tebliğ olunacaktır. Bu gibi durumlarda iddianameyle birlikte kovuşturmaya yer
olmadığına dair ek karar verilmesi hâlinde, bu iddianamenin altında ekler bölümünde açıkça belirtilecektir.
22)Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar. Verilen kararlarda olayın ve isnadın anlatılması
ve hangi sebeple bu sonuca ulaşıldığı gerekçeleriyle belirtilecektir.
a-2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması”
başlıklı 40/2. fıkrasında yer alan “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere
başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” amir hükmü ile CMK'nun 172/1. maddesi dikkate
alınarak kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarda, kararın kimlere tebliğ edileceği, hangi dairelere
gönderileceğikarar metninin sonunda mutlaka gösterilecektir. Müşteki, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi
alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye, Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar mutlaka tebliğ edilecektir.
CMK'nun 141/2. maddesi gereği soruşturma evresinde tutuklanan veya gözaltında kalan şüpheliler hakkında
"Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" verilmesi durumunda tazminat hakları bulunduğu karar
metninde belirtilecektir.
b-Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlanan dosya ile ilgili itiraz işlemleri ve sonuçları
muhakkak evrakına eklenecektir. CMK'nun 173/3. maddesi dikkate alınarak itiraz eden hakkında harç tahsil
müzekkeresi düzenlenerek Maliye'ye gönderilecektir. İtiraz sonucu dosyanın yeniden ele alınmasına karar
verilmişse, soruşturma ilk kararı veren Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülecektir.
c-Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların ilgili mercilerce istenmesi hâlinde, karara itiraz
edilip edilmediği, edilmişse sonucu kararın altına şerh edilecektir. CMK'nun 173/6. fıkrasında belirtilen hâl
dışında her zaman yeniden ele alınabilecek nitelikteki bu kararlar için kesinleşme ifadesi kullanılmayacaktır.
6
23)4483 sayılı yasaya tabi suçlar.
a-Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 4483 sayılı yasa kapsamına giren suçlarına ilişkin
herhangi bir ihbar veya şikâyet veya böyle bir durumun öğrenilmesi halinde, ivedilikle toplanması gerekli ve
kaybolma ihtimali bulunan delillerin tespitinden başka hiçbir işlem yapılmaksızın ve hakkında ihbar veya
şikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurulmaksızın evrakın bir örneğiilgili
makama gönderilerek soruşturma izni istenecektir. Soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararlarla ilgili, bu
soruşturma evrakı kendisine düşen Cumhuriyet savcısı tarafından evrak ivedilikle incelenerek, usul ve
yasaya aykırı bir durum saptandığında karara karşı süresi içerisinde itiraz kanun yoluna başvurulacaktır.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 7. maddesi
gereğince, yetkili merciin, soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararını inceleme süresi
dâhil 30 gün içinde vermesi gerektiği ve bu sürenin zorunlu hallerde 15 günü geçmemek üzere bir defa
uzatılabileceği dikkate alınarak, belirtilen süre sonunda evrak akibeti araştırılacaktır.
b-4483 sayılı yasanın 4/1. maddesi gereği memurlar hakkında gerekli soruşturma izninin
verilmemesi ve aynı yasanın 9. maddesi gereği itiraz ile aynı sonucun alınamaması halinde ceza soruşturması
başlamayacağı için, belirtilen duruma ilişkin CMK'nın 172. maddesinde zikredildiği anlamda kovuşturmaya
yer olmadığına değil, CMK'nun 173. madde anlamında itiraza tabi olmayan “İnceleme Yapılmasına Yer
Olmadığına” dair karar verilecektir. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 11/06/2003 gün, 2003/8042 E, 5733
K;10.05.2006 gün, 2005/9424 E, 2006/10703 K.)
24)Memur ve Avukat soruşturmalarında karar örneklerinin ilgili kuruma gönderilmesi.
a-Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri nedeniyle işledikleri suçlar ile kişisel suçları
sebebiyle yapılan soruşturma sonucunda yazılan İddianame ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlar,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 131/3. fıkrası gereğince bu personelin bağlı olduğu kuruma
gönderilecektir.
b-Avukatların görevlerine ilişkin olmayan ve genel hükümlere göre kovuşturma yapılan suçlarıyla
ilgili olarak düzenlenen iddianamelerin onaylı birer örneği, kayıtlı olduğu baroya ve Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü'ne gönderilecektir. (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün, 20.01.2006 tarih ve 103 sayılı
genelgesi).
25)3713 sayılı TMK'ya tabi suçların soruşturması. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun l0.
maddesi kapsamına giren suçların işlendiği yönünde şüphenin öğrenilmesinden itibaren durum derhâl ilgili
yer nöbetçi Cumhuriyet savcısına bildirilerek alınacak talimat üzerine işlem yapılacaktır. Acil ve zaruri
delillerin toplanmasını müteakip evrak özel yetkili Cumhuriyet savcısına tevdii edilecektir.
26)Fezleke evrakları işlemleri. Gelen Fezleke evrakları başka yerden Görevsizlik veya Yetkisizlik
kararı ile gönderilen diğer soruşturma evrakında olduğu gibi öncelikle soruşturma defterine kaydedilecektir.
Fezlekede herhangi bir eksiklik görülmesi hâlinde bu eksiklik tamamlanabilecek nitelikte ise evrak iade
edilmeyip talimat yoluyla tamamlanacaktır. "İvedi ve zorunlu işler" (5235 sayılı yasa madde 21)
tamamlanmadan gönderilen Fezlekelerde soruşturma evrakın bu işlemler tamamlanmak üzere mülhakat
Cumhuriyet başsavcılığına iade edilecektir. Fezleke ile gönderilen (5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde
164 vb.) dosyalar geri geldiğinde, bu evraklara numara gözetmeksizin bu kararları veren Cumhuriyet savcısı
bakacaktır.
27)Resmi ilanlar. Kanunlarda özel olarak belirtilen istisnalar hariç olmak üzere mevzuatla
yayımlanması zorunlu kılınan resmî ilanlar, 195 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
doğrultusunda Kütahya Valiliği aracılığıyla resmî ilanları yayımlama hakkını haiz gazetelerde
yayımlatılacaktır.
28)HSYK ve Adalet Bakanlığı ile yapılan yazışmalar. Merkez ve mülhakatta görev yapan
Cumhuriyet savcılarının HSYK ile yapacağı yazışmalar, Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla Ulusal Yargı
Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında yapılacaktır. Cumhuriyet başsavcısını görüş bildirmesini
gerektirmeyen silah ruhsatı, pasaport ve eş durumu gibi sebeplerle istenilen görev belgesi, pasaport talep
formu, terfi, atama ve yetki talepleri, eğitim talep formu ya da dilekçesi, yeniden inceleme ve itiraz
dilekçeleri ile mal beyanları gibi yazışmaların ilgililerce doğrudan UYAP üzerinden yapılacaktır. Yazışmalar,
7
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
yapılacaktır. Belgeler ıslak imza yerine güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle imzalanacaktır.
29)Ölü muayene ve otopsi işlemleri.
a-Cinayet, intihar, kaza vb. adli olaylarda, olay yeri inceleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerine
başlamak için nöbetçi Cumhuriyet savcısı derhal olay yerine intikal ederek olaya el koyacak, kamuoyunun
sızlanma ve şikâyetlerine mahal vermeden gerekli önlemleri alacaktır.
b-Ölü muayene ve otopsi işlemlerinde Minnesoto Protokolü (Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı,
Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruflturulmasına İlişkin El Klavuzu) hükümlerine riayet
edilecektir. Hukuk dışı, keyfî ve yargısız infazlar sonucu gerçekleştiği iddia edilen ya da ihtimali bulunan
ölümlerde, otopsi işleminin mutlaka adli tıp uzmanı ve / veya patoloji uzmanı marifetiyle yapılması
sağlanacaktır. Adli tıp birimleri ile yapılan yazışmalarda, HSYK' nun, 21.05.2013 gün ve 2013/304/22088
sayılı "Adli tıp birimlerinden gelen yazılar" konulu yazı içeriği dikkate alınacaktır.
c-CMK'nın 87/5. maddesinde ayrıntılı izah edildiği üzere; otopsi sırasında çekilen fotoğrafların
varsa görüntü kayıtları dosyada muhafaza altına alınacaktır. Bunların üzerine soruşturma numarası, ölünün
ad ve soyadı yazılacaktır. Fotoğrafların tab edilmesinde sonra fotoğrafların arkasına soruşturma numarası,
ölünün ad ve soyadı ve çekim tarihi yazılacaktır. Bunlar, ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından tasdik
edilecektir.
30)İşkence ve kötü muamele iddialarına ilşkin soruşturmalar. İnsan hakları ihlali, işkence ve
kötü muamele iddialarına ilişkin olarak yapılan soruşturmalar, kolluk kuvvetlerine bırakılmayarak
bizzatCumhuriyet savcısı tarafından etkili ve yeterli bir şekilde yürütülecektir.
31)Evrak havale işlemleri. Havale için ibraz edilen dilekçe veya belgenin konusu ile alındığı tarih
ve sayıyı gösteren alındı belgesi ilgilisine verilecektir. Dilekçe veya belgenin üzerine havale yazısı ve havale
tarihi okunaklı ve anlaşılır bir şekilde yazılarak imzalanacaktır. Dilekçeler mümkün olduğu ilk fırsatta
UYAP’a kaydedilecektir.
32)İletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme.
a-CMK'nun 135, 139 ve 140. maddeleri gereğince başvurulan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve
kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin karar ve
diğer belgeler, yazı işleri müdürlüğü kasasında, kapalı zarf içerisinde muhafaza altına alınacaktır.
(Yönetmelik madde 24/3). Bu işlemler komisyon tarafından bu işle görevlendirilen zabıt katibi eliyle
yürütülecek, CMK' nun 137. maddesinin titizlikle uygulanmasına hassasiyet gösterilecektir. Toplanabilecek
deliller toplanmadan ve hakkında tedbir istenecek kişiler ve iletişim araçları hakkında yeterli bilgi ve belgeye
ulaşılmadan mahkemeden karar istenmemesine özen gösterilecektir.
b-Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi CMK' nun 139. maddesi ile (Başbakanlık)
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve
Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev Ve
Yetkileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacaktır. Koruma tedbiri olarak gizli soruşturmacı
görevlendirilmesi halinde, görevlendirilen kişinin kimlik bilgilerine veya gerçek kimliğini açık edebilecek
bilgilere yer verilmeyerek, ilgili kolluk birimi tarafından verilen aidiyet numarasının kullanılacaktır.
c-CMK’nın 137/4. maddesi uyarınca; gizli soruşturma tedbirine başvurulmasından yani tespit ve
dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin bitiminden itibaren, en geç 15 gün
içinde ilgilisine usulü dairesinde yazılı bilgi verilecektir.
d-CMK' nun 135/6. fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları
hakkında, Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi zorunludur.
UYAP taraf kayıtları (Gizli taraf) yapılmadan mahkemeden karar talep edilmeyecektir.Kolluk tarafından
IMEİ numarası üzerinde yapılan taleplerde, telefonu kullanan kişiye ait tutanak veya varsa başka belgeler
mutlaka istenecektir.
33)Faili meçhul olaylar.
a-Faili meçhul olay ve cinayetlerin soruşturulmasında; cesedin kimliğinin tespit edilememesi
hâlinde ölüye ait kimliğinin tespitine imkân verecek şekilde fotoğrafları da eklenmek suretiyle diğer Ağır
Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılacaktır. Hüviyeti tespit edilemeyen (sahibi bulunmayan)
8
cesetlerin otopsisi yapıldıktan sonra hemen defnedilmeyerek Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama
Yönetmeliği'nin 10. maddesinin (c) bendinde öngörülen 15 günlük bekleme süresince, ATK teşkilatı olmayan
yerlerde mahalli imkânlar çerçevesinde muhafaza edilecektir. Çekilen fotoğrafı ve belirlenen eşkâli ile
mevcut diğer bilgileri, Basın İlân Kurumu veya mahalli iletişim araçlarından yararlanılarak kamuoyuna
duyurulması suretiyle ölü sahiplerinin aranması, sahibi bulunamayan cesetlerin, arandığında kolayca
bulunacak mezarlara defnedilmesi için belediyelere teslim edilmesi ile defin yeri krokisi soruşturma
dosyasına konulacaktır. Yeterli delil ve emarelerin bulunup bulunmamasına bakılmaksızın, kovuşturmaya yer
olmadığına dair karar verilmeyecektir. Suçun ya da faillerinin tespiti ve bulunması için zamanaşımına kadar
aranmalarının sürdürülecek, faili meçhul soruşturma evrakı ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından sık sık
gözden geçirilecek, parmak izi teşhislerinin, farklı veri tabanlarına sahip EGM AFİS ve Jandarma Genel
Komutanlığı OPTES sistemlerinin her ikisi birlikte sorgulanmak suretiyle soruşturmalar eksik
bırakılmayacaktır.
b-Soruşturma evresi sonunda bir kısım şüpheliler hakkında iddianame yada kovuşturmaya yer
olmadığına dair kararla muktezaya bağlanıp bir kısım suç faillerinin tespit edilemediği hâllerde, kayıtlarının
kapatılmasından önce faili meçhul kalan hususlar eski soruşturma dosyası üzerinden takip edilecektir. Faili
belli olan suçlar ayrılarak yeni soruşturma dosyası üzerinden takip edilecektir. Mahkemelerce asıl failin
araştırılması için evrakın iade edilmesi hâlinde ise UYAP’a yeniden kaydının yapılması suretiyle işlemler
ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından sürdürülecektir. (Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece
Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik m.10/4). Varsa bağlantılı eski
dosyası ile birleştirilme yapılarak evrakın işlemsiz kalmaması sağlanacaktır.
c-YCGK’ nun 11.12.2012 gün ve 2012/6-1247 E., 2012/1842 K. sayılı ilamında vurgulandığı üzere,
faili meçhul hırsızlık eylemlerinde, dava zamanaşımı süresinin hesabında, TCK’nun 143. maddesi dikkate
alınacaktır.
d-6831 sayılı Yasa'nın 77 ve 79. maddeleri uyarınca; “orman memurları kanunda tanımlanan
suçların işlenmesinin önlenmesi veya işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri
kapsamında kolluk görevlisi sıfatını haiz olup ayrıca CMK hükümlerine göre şüphelileri yakalama yetkisine
sahip kılınmakla” orman suçlarına ilişkin daimi arama kararlarının bir örneği, orman idaresine
gönderilecektir.
e-İşlenmiş bulunan bir kısmı suçların takipsiz kalmasını önlemek amacıyla daimi arama
kararlarının tüm suçları kapsayacak şekilde yazılmasına özen gösterilecektir. Daimi arama kararı verilen
soruşturma dosyalarına bakmakla görevli Cumhuriyet savcıları, dosyaların kapağına dava zamanaşımı
tarihini yazacaktır. Faili meçhul olayların araştırılmasında, kesin bir süreden söz edilmeden faili meçhul
nitelikteki evrakın zabıtadan uygun aralıklarla takibinin istenildiği ve içeriğinde faili meçhul cinayetlere ayrı
bir önem verildiği madde başlığından anlaşılmakla; mevcut durum karşısında faili tespit edilemeyen ölüm
olaylarında altı ayda bir defa, sair suçlarda ise yılda bir defa kolluğa müzekkere yazılarak rapor istenilecektir.
(HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, 12/01/2012 tarih ve B.03.1.HSK.06.0.10.00/20 sayılı "görüş" konulu
yazısı). Olayın güncelliği ile kolluğun ilgisi korunacaktır. Gerek kişilerin haklarında yargılama makamlarınca
yapılmış suç isnatlarının neticelerini öğrenmeleri ve gerekse de suçtan zarar görenlerin Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun 173. maddesinde belirtilen haklarını kullanabilmelerini sağlamak için; soruşturma evrakı
arasında adı geçen ve kendilerine herhangi bir suç veya suça iştirak fiili isnat edilen ancak sonraki aşamada
müsnet suçla ilgilerinin bulunmadığı anlaşılan her şüpheli hakkında daimi arama kararı yazılmadan
önceKovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilecektir.
34)CMK ve 2918 sayılı yasa uyarınca araç trafik kaydına şerh verilmesi. 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu'nun 85/2. maddesi uyarınca, kazaya (ölümlü-yaralamalı) karışan aracın, başkasına devir ve
temliki veya üzerinde bir hak tesisinin önlenmesi amacıyla olaya el koyan Cumhuriyet savcısı tarafından,
aracın trafik kaydına UYAP üzerinden şerh düşülecektir. Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında
verilen elkoyma kararı, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile, UYAP üzerinden şerh verilmek suretiyle icra
olunacaktır. (CMK m.128/4).
35)Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin soruşturmalar. Özellikle kimi suç örgütleri tarafından
organize edilen ve kanuna aykırı olarak düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında, kamuya ya da
9
özel kişi ve kuruluşlara ait bina, araç ve mallara zarar verilmesi sebebiyle, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili olarak suç teşkil eden bu eylemlerin soruşturulmasında; mülki
amirlik ve kolluk birimleri ile koordinasyon sağlanarak, suçun unsurları ile şüphelilerinin konumlarının
soruşturmanın amacına uygun bir şekilde belirlenmesi, delillerin gecikmeksizin toplanması, soruşturmanın
konusu olan toplantı ya da gösteri yürüyüşünün görüntü kayıtlarının alınması sağlanacaktır.
36)Orman suçlarına ilişkin soruşturmalar. Doğal kaynaklarımızın, ülke zenginliği ve
güzelliklerimizin en önemlilerinden biri olan ormanlarımızın giderek azalmasına ve büyük ölçüde zarara
uğramasına sebep olan orman yangınlarına ilişkin olaylarda (6831 sayılı Orman Kanunu madde 110/3, 4, 5)
suç faillerinin ortaya çıkarılması için soruşturmalar bizzat Cumhuriyet savcıları tarafından yapılacaktır.
37)Denetim işlemleri.
a-Mahkemeler yazı işleri müdürlüğü ile icra ve iflas dairelerinin kasa hesapları, yasal
düzenlemelere uygun şekilde en az üç ayda bir olmak üzere denetimi yapılacaktır. Hesap kontrolüne bir
önceki denetim tarihinin esas alınması suretiyle ilgili bankalardan dökümlü hesap ekstrelerinin getirtilerek
başlanacaktır. İşlemlerin sayım ve kontrollerinin UYAP kayıtları dikkate alınacaktır. Tahsilât bakiyesi
paranın ne kadarının görevliler üzerinde veya kasada ne kadarının da bankada bulunduğu belirlenecektir. Bu
denetimlerde stopaj kesintisi yapılması gereken hallerde bu kesintinin yapılıp yapılmadığının ve Maliye'ye
bildirilip bildirilmediği göz önünde bulundurulacaktır. Denetim raporları mahsus kartonunda genel teftiş
sonuna kadar muhafaza edilecektir. (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, 21/11/2011 gün ve 28/1 sayılı
genelgesi).
b-Noterliklerin her yıl mayıs ayı içinde denetlenmesi zorunlu olmakla birlikte, noterliklerin iş ve
işlemlerinin daha düzenli yürümesinin temini bakımından bu denetim ile yetinilmeyerek belirsiz aralıklarla
ve sık sık denetimleri görevli Cumhuriyet savcıları tarafından yapılacaktır.(Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü'nün, 20/01/2006 tarih ve 101 sayılı genelgesi).
38)Ailenin Korunmasına Dair Kanunun uygulanması. Ailenin Türk toplumunun temeli olduğu
ve eşler arasındaki eşitliğe dayandığına ilişkin Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri de göz önünde
bulundurularak, soruşturma dosyası kapsamında şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde
tedbir kararı uygulanması amacıyla, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanunun 7. maddesi uyarınca ivedilikle aile mahkemesi hâkimine bildirimde bulunulacaktır.
39)Resmi yazışmalar. Resmi yazışmalarda, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik (RG.02/12/2004: 25658), hükümlerinin yanı sıra, HSYK'nun, Resmi yazışmalar
konulu, 30.04.2014 gün ve 5 sayılı yönergesive Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, Resmi yazışmalar konulu,
21/11/2011 gün ve 25/1 sayılı genelgesi hükümlerine uyulacaktır.
40)Devlet düzeni aleyhine işlenen suçlar ve örgütlü suçlar. Devlet düzeni aleyhine işlenen suçlar
ve örgütlü suçlarla ilgili verilerin zamanında ve eksiksiz olarak Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne intikalinin
sağlanması için, soruşturmaya başlandığında, şüphelinin açık kimliği, isnat edilen suç ve kanun maddesi, suç
tarihi, suç yeri, şüphelinin tutuklu olup olmadığı, soruşturma sonucunda verilen karar, dava açılmış ise
kovuşturma evresine ilişkin safahat ve verilen kararın UYAP Bilişim Sistemine vakit geçirilmeksizin
kaydedilecektir.(Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, Devlet düzeninin korunması ile ilgili suç teşkil eden
olayların bildirilmesi konulu, 21/12/2011 gün ve 5/1 sayılı genelgesi).
41)Yabancı Uyruklu şahısların özgürlüklerinin kısıtlanması.Yabancı uyruklu bir şahsın
yakalanması, gözaltına alınması, tutuklanması ve özgürlüğü bağlayıcı bir cezanın infazı amacıyla ceza infaz
kurumuna alınması ve serbest bırakılması hallerinde Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü'nün 01.01.2006 tarih ve 70 numaralı genelge hükümlerine; Yabancıların ölüm olaylarında
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 01.01.2006 tarih ve 71 numaralı genelge
hükümlerine göre hareket edilecektir.
42)Yaş, kayıt tashihi ve iptali gibi talepler. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece
Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince, suç
ihbarı niteliğinde bulunmaması nedeniyle yaş, kayıt tashihi ve iptali gibi taleplerin (Davaname) Cumhuriyet
başsavcılığı esas numarası üzerinden takibi sağlanacaktır.
43)HSYK Teftiş kurulu ve adalet bakanlığı teftiş kurulu tavsiyeleri. HSYK Teftiş Kurulu ve
10
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından yapılan denetimler sonucunda bildirilen tavsiyelere, tüm
Cumhuriyet savcıları titizlikle uyacaktır. İş bölümüne göre her Cumhuriyet savcısı, kendi sorumluluğunda
olan tavsiyelerin derhal yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır.
44)Kanunyolu işlemleri.
a-Sulh, Asliye Ceza, İcra Ceza Mahkemeleri'nin kararlarına karşı kanun yoluna başvuru talepleri,
bu mahkemelerin kararlarını incelemekle görevli Cumhuriyet savcıları tarafından yapılacaktır.
b-Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarına karşı kanun yolu başvuru talepleri bu mahkemede iddia
makamını temsil eden Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirilecektir. Ağır ceza mahkemesi'nde iddia
makamını temsil etmekle görevlendirilen Cumhuriyet savcısı duruşmaya çıktığı haftalarda, duruşmaya
çıktığı mahkemenin keşiflerine katılacak ve bu mahkeme tarafından dosya üzerinden istenilen mütalaaları
verecektir. Cumhuriyet savcılarının esas hakkındaki mütalâalarını serdetmek için duruşmaların talikini
istemeleri, CMK’nın 33 ve 190. maddelerine uygun düşmeyeceğinden esas hakkında mütalâa beyanı için
dosya tetkike alınmayacaktır. CMK’nın 33. maddesi uyarınca verilen esas hakkındaki mütalâalarda, olay
veya isnad açık şekilde anlatılarak, hangi delillerle sonuca ulaşıldığının, olay ile deliller ilişkilendirilerek
ayrıntılı olarak belirtilecektir.
c-Kanun yararına bozma (CMK madde 309) taleplerinde, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün,
01/01/2006 gün ve 16 sayılı genelge hükümlerine uyulacaktır.
45)Talimat evrakları. Talimat evraklarından görevli Cumhuriyet savcısının havalesi olmadan
UYAP talimat defterine kaydedilmeyecektir. Talimat evraklarında ifadeler mümkün olduğunca Cumhuriyet
savcısı tarafından alınacaktır. CMK’nın 147. maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma
Yönetmeliği’nin 23/son maddesinde değinilen, Ek-D formatında açıkça belirtilen hususlara titizlikle riayet
edilerek, ifadesine başvurulan şüphelilerin kişisel ve ekonomik bilgilerinin kendilerine sorulup saptanarak
ifade tutanaklarına işlenecektir.
46)Akıl hastalığı şüphesi. Türk Medeni Kanunu’nun 405/2. maddesi gereğince; görevlerini
yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idari makamlar, noterler ve
mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar, şeklindeki amir hükmü
uyarınca, akıl hastası olduğuna dair şüphe bulunan ilgili hakkında vesayet makamına ihbarda bulunulacaktır.
47)488 sayılı Damga Vergisi Yasası. 488 sayılı yasanın 26. maddesine göre; Resmi dairelerin ilgili
memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların damga vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya
noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine
göndermeye mecburdurlar. hükmü uyarınca, sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Yasası yönünden
kontrole tâbi tutulması yönünden durum vergi dairesine ihbar edilecektir.
48)Soruşturma dosyalarına sunulan vekaletnamer. 1136 sayılı Yasa'nın 27/2 ve TBB Staj Kredi
Yönetmeliği’nin 4. maddeleri uyarınca, 10/05/2001 tarihinden itibaren vekâletname ve yetki belgesi asıl ve
suretlerine TBB bastırılan pulların yapıştırılması zorunlu olduğundan, pulu eksik veya bulunmayanlar kabul
edilmeyacaktır. 10 günlük mehilde pul tamamlanmadıkça vekâletname işleme konulmayacaktır. Avukatların
vekil sıfatıyla ibraz ettikleri dilekçelerine bağlı bulunan ve kendileri tarafından onaylanan vekâletname
örnekleri, Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifenin D/I-c maddesi uyarınca harçlandırılacaktır.
49)Kabahat eylemleri. Bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında kabahat işlendiğinin
öğrenilmesi halinde Cumhuriyet savcısının durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirebileceği gibi,
ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından idarî yaptırım kararı verilmemiş olması halinde kendisiin de idarî
yaptırım kararı verebileceği hususu dikkate alınacaktır (5326 sayılı Yasa madde 23).
50)2004 sayılı İİK'da yazılı suçlar. 2004 sayılı İİK'nun 341. maddesinde öngörülen suçun (Çocuk
teslimi emrine muhalefet) takibinin şikayete bağlı olduğu ve şikayetin de doğrudan İcra Mahkemesine
yapılması gerektiği hususu dikkate alınacaktır.
51)Genetik inceleme talepleri. CMK'nın 79. maddesi uyarınca; incelenecek bulgunun, bilirkişiye
ilgilinin adı ve soyadı, adresi, doğum tarihi bildirilmeksizin verilmesini teminen, Ceza Muhakemesinde
Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in 13. maddesi
çerçevesinde; bilirkişiye gönderilen örneklerle ilgili olarak gizliliği sağlamak ve karışıklığa yer vermemek
için gerekli her türlü tedbiri alma bir zorunluluk olduğundan, bu amaçla güvenli ve gizli bir kayıt sistemi
11
belirlenerek, bu kayıt sisteminde bedeninden örnek alman kişinin adı, soyadı, adresi ve doğum tarihine
karşılık gelmek üzere bir kod sistemi verilmesine ve incelenecek bulgunun bilirkişiye bu kodlarla
gönderilmesine uygulamada işlerlik kazandırılacaktır.
52)Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler. İnceleme ve değerlendirme raporu
düzenlenmek üzere T.C. Merkez Bankası Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü'ne gönderilen para ve yapılan
yazışmalarda, CMK madde 73 ve SahteBanknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS) kodu
kullanılacaktır. (A.B. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün, 17.05.2013 gün ve 2010/807/32416 sayılı yazısı;
A.B. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün, Sahteliğinden şüphe edilen banknotların incelenmesi ve
değerlendirilmesi ile sahte banknotların imha edilmesinde yapılacak yazışmalarda dikkat edilecek hususlar
konulu yazısı)
53)İnfaz ve denetimli serbestlik işlemleri. İnfaz ve denetimli serbestlik işlemlerinde mevzuat ve
genelge hükümlerine riayet edilecektir. Özel af taleplerinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, 01/01/2006
gün ve 20 sayılı genelge hükümleri gözetilecektir.
a-Adlî para cezasının infazı ile ilgili olarak gönderilen ödeme emirlerinde, 5739 sayılı Yasa'nın
yürürlüğe girdiği 01.03.2008 tarihinden sonra işlenen suçlarla, mahkemece doğrudan hükmolunan gün
karşılığı adlî para cezasının infazında; CGTİHK'nun 106. maddesinde belirtildiği gibi adlî para cezasının "30
gün içinde ödenmemesi halinde ilâmda gösterilen ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapse
çevrileceğinin, çevrilen hapis cezasında, ertelenme ve koşullu salıverilme hükümlerinden
yararlanılamayacağının," 01/03/2008 tarihinden önce işlenen suçlarda hapisten çevrilen para cezalarının
ödenmemesi durumunda hapse tahvil edildiğinde lehe olan mülga 5275 sayılı Yasa'nın 106/9. maddesi
gereğince şartlı salıvermeden yararlanacağı ihtar edilecektir.
b-CGTİHK'nun 17. maddesi gereğince, infazın ertelenmesi halinde süre, ilgilinin müracaat
tarihinden başlatılacaktır. Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez
uygulanabilecektir.
c-Ceza İnfaz Kurumları ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına Dair Tüzük'ün 66. maddesi
uyarınca, "süre belgelerinin" tanzimini müteakip ilgililere tebliğinde ihmal gösterilmeyecektir.
d-CMK' nun 109. maddesine göre; Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100. maddede
belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına
alınmasına karar verildiğinde adli kontrol işlemleri, UYAP Hazırlık ekranındaki "Adli Kontrol İşlemleri", -"Adli Kontol İşlemleri Genel Sorgulama" -- "Erişim Hakkım Olan Dosyalar Arasından Sorgulama", -- "Adli
kontrol İşlemleri Evrak Hazırlama" ekranlarından yapıldığından, soruşturma evraknını yürütmekte olan
Cumhuriyet savcısı ve görevli zabıt katibi ilgili dosya nedeniyle verilen adli kontrol kararı işlemlerini kendisi
tamamlayacaktır.
54)6222 sayılı Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ne dair kaun uyarınca yürtülecek
soruşturmalar. Yasanın 18. maddesi uyarınca, koruma tedbiri olan "seyirden men yasağı" kararıhemen
uygulanacaktır. Ön ödeme nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi halinde bile 6222
sayılı yasanın 18/6. maddesi uyarınca, seyirden men yasağı kararı 1 yıl süre ile devam edecektir. (Bu kanun
kapsamındaki suçlarda, HSYK'nun, 12.07.2011 gün ve 219, 01.02.2012 gün ve 47 sayılı kararları ile 2 Sulh /
Asliye Ceza Mahkemesi bulunan yerlerde, 2. Sulh / AsliyeCeza Mahkemesi; ikiden fazla Sulh / Asliye Ceza
Mahkemesi bulunan yerlerde 3. Sulh / Asliye Ceza Mahkemesi görevlidir).
55)Grup çalışması yapılacak soruşturmalar: Doğal afetler, kapsamı itibariyle önemli bazı toplum
suçları ile cezaevinde meydana gelmesi muhtemel toplu ayaklanma, toplu firar vb. suçların soruşturmasının
yürütülmesi için grup çalışması yapılması gerektiği hallerde, soruşturmanın en kısa zamanda bitirilmesi
amacıyla nöbet durumu gözetilmeksizin şifai görevlendirme üzerine birlikte görev ifa edilecektir.
56)Teşhis işlemleri : Olaydaki failin, gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının
belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla teşhis işlemi
yaptırılacaktır. Teşhis işleminde, 2559 sayılı PVSHK'nun Ek-6. maddesi gözetilecektir.
57)Arama kararları :CMK'nın 119/1. maddesi uyarınca, Cumhuriyet savcısının ancak
gecikmesinde sakınca olan hallerde yazılı arama emri verebileceği şeklindeki düzenleme karşısında, somut
12
olaya ilişkin olarak, gecikmesinde sakınca bulunan halin ne olduğu mutlaka kararda belirtilecektir.
58)Soruşturmanın gizliliği :
CMK'nun 157/1. maddesine göre, kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma
haklarına zarar vermemek koşuluyla, soruşturma evresindeki usul işlemleri gizli olup, "suçsuzluk karinesi"
ile delillerin güvence altına alınması da göz önünde bulundurmak suretiyle, gözaltındaki kişilerin suçlu
olarak kamuoyuna duyurulmamasına, basın önüne çıkartılmamasına, görüntülerinin alınmamasına ve
soruşturma evrakının basın organlarında yayınlanmamasına dikkat edilecektir.
58)Uygulamaya ilişkin tespitler.
a-Cumhuriyet savcıları kendilerine tevzi edilen dosyaları liste (tutanak) ile teslim alacak, geçici
yetki, tayin veya işbölümü değişikliğinde dosya devirleri liste ile sağlanacaktır. Listeleri yazı işleri müdürü
ile ilgili zabıt katibi imzalayacaktır.
b-İhtiyaç görülen zamanlarda, hafta içinde meydana gelen gelişmeleri değerlendirmek, mevzuat
veya içtihat değişikliklerini değerlendirerek uygulamada birliği sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirerek
takım ruhu oluşturmak amacıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya mazereti
bulunmayan tüm Cumhuriyet savcılarını katılması zorunludur.
c-Cinayet ve kamuoyunu ilgilendiren, toplumda infial uyandıran önemli ve sansasyonel olaylarda,
tahkikatı yürüten veya bu tür davaların duruşmasına katılan Cumhuriyet savcıları, tahkikat konusu olay veya
duruşma safahatı hakkında Cumhuriyet Başsavcısını bilgilendirecektir. Bilgilendirme işlemi acil hallerde
derhal yapılacaktır. Kasten bilgi verilmemesi halinde, yasal gereğine tevessül edilecektir.
d-Soruşturmaya dair evraklar, ilgili Cumhuriyet savcısının makam odasında muhafaza edilecektir.
Cumhuriyet savcıları her ayın başında takip etmekte oldukları ve ellerindeki evrakları kontrol ederek kayıp
veya kayıt dışı evrak olup olmadığını denetleyeceklerdir. Geçici yetkili, raporlu veya izne ayrılacak
Cumhuriyet savcısı dosya ve evrakların kaybolmasını önlemek için mevcut evrakı sayılı ve tutanağa bağlı
olarak, yerine bakacak Cumhuriyet savcısına teslim edecektir. İşbölümüne göre yerine bakacak Cumhuriyet
savcısı yoksa, Cumhuriyet Başsavcısının görevlendireceği Cumhuriyet savcıları tarafından işlemler
yürütülecektir. İvedi işler gerektiren evrak ve tutuklu olan dosyalar konusunda ayrıca bilgi verecektir.
e-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından tevzi edilen soruşturma evrakına, bizzat evrakın tevzi edildiği
Cumhuriyet savcısı tarafından bakılacaktır. Tevzi işlemi hakkaniyet gözetilerek yapılacaktır. Tevzi edilen
dosyaya yapılacak itirazlar yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar hakkında gerekli görüldüğü hallerde yasal
gereğine tevessül edilecektir.
f-Belirlenen zamanlarda şekli Başsavcılığımızca belirlenecek olan “Soruşturma evrakı bilgi
formu”, Cumhuriyet Savcılarına dağıtılarak, soruşturma evrakının bekleme sebebi, son yapılan işlemin
ne olduğu, son yapılan işlem tarihi gibi hususların tespiti istenecektir. Böylece hem evrak miktarı sayılıp
UYAP kaydı ile karşılaştırılacak; hem de soruşturmanın geciktirilmesi önlenecektir. Cumhuriyet savcılarınca
soruşturma işlemleri süratle sonuçlandırılacaktır. Tutuklu, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler,
önceki yıllardan devreden işler ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran önemli olayların soruşturmasına
öncelik verilecektir.
II-NÖBET HİZMETLERİ
1-2802 sayılı HSK’nun “Çalışma saatleri” kenar başlıklı 54. maddesi uyarınca; nöbet gün ve
saatleri, nöbetçiye ulaşılamadığı hallerde yapılacak işlemler ile yazılı / acil hallerde şifahi görevlendirmeler
ve nöbet tutanların dinlenme hakları, iş ve kadro durumları Cumhuriyet Başsavcısı tarafından
düzenlenecektir.
2-Nöbet hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklarda, nöbet lisesinde yazılı Cumhuriyet savcısı
sorumlu olacaktır. Cumhuriyet başsavcısının bilgisi olmadan (fiilen) nöbetçi Cumhuriyet savcısı
değişmeyecektir.
3-Nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesinde şikâyetçi, mağdur, sanık, tanık ve ilgili diğer kişilerin
bekletilmemesi, muhtemel yakınmaların önüne geçilmesi amacıyla nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından
gerekli önlemler alınacaktır.
4-Adli hizmetlerin devamlılığı gereği nöbet tutan Cumhuriyet savcılarının, olay yeri veya adliyeye
13
gitmelerini gerektiren adli nitelikteki iş ya da olay meydana gelmediği sürece, nöbetlerini görev mahallerinde
geçirme zorunluluk bulunmamaktadır. Saat 20.00’den sonra (HSYK Genel Kurulu'nun, 04/09/2013 tarihli ve
606 sayılı kararı) adliye, olay yeri, hastane gibi yerlerde soruşturma veya kovuşturma işlemlerini yerine
getirmesi, bu iş ve işlemlerin en az dört saat sürmesi kaydıyla, nöbet sonrası ilk mesai günü istirahat
verilebilecektir. İş ve kadro durumunun müsait olmaması hâlinde istirahat hakkı, iş ve kadro durumunun
uygun olduğu ilk gün kullandırılacaktır. Dinlenme hakkının kullanılmasına ilişkin izin Cumhuriyet
Başsavcısıtarafından verilecek ve bu izinler kayıt altına alınacaktır. Bu hakkın kullanılması sırasında görev
mahallinin terk edilmemesi ve zorunlu hâllerde Cumhuriyet Başsavcısının çağrısı üzerine göreve
gelinecektir.(HSYK'nun, Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin
usul ve esaslar konulu, 30.04.2014 gün ve 3 sayılı yönergesi).
5-Adli kolluğun, özellikle geceleyin, hafta sonu veya resmî tatillerde meydana gelen olaylar
sebebiyle nöbetçi Cumhuriyet savcılarına ulaşmakta güçlük yaşamamaları bakımından her türlü önlem
alınacaktır. Nöbet telefonu ve şahsi cep telefonu nöbet süresince 7/24 saat açık bulunacaktır.
6-Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, herhangi bir şekilde intikal eden suç ihbar veya şikâyetlerinin
zaman geçirilmeksizin soruşturma kaydını yaparak hemen gereğine tevessül edecektir. Bu konuda CMK'nun
160' ncı maddesinde yer alan hükümler göz ardı edilmeyecektir. Kolluğa kayıtsız veya muhabere kaydı
üzerinden evrak gönderilmeyecektir. Arama talep edilen dosyalarda, arama izin kararı (Mesai satti dışında
acele durumlar hariç) mutlaka soruşturma kaydı üzerinden verilecektir. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı,
soruşturma evraklarının usulüne uygun bir şekilde UYAP veri girişini ve bu verilerde meydana gelen
değişiklere ilişkin kayıtların zamanında, doğru ve eksiksiz biçimde yapılmasının takibini yapacaktır.
7-Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, nöbeti sırasında meydana gelen ve otopsi işlemini yaptığı ölümlü
olaylar, tutuklu ve yakalamalı dosyaların soruşturmasını numara gözetmeksizin sonuçlandıracaktır. Kolluğun
aldığı beyanlarla yetinilmeyerek soruşturma işlemlerini bizzat yürütecektir.
8-Nöbetler haftalık olarak tutulup Cuma günü mesai saati bitiminde (08:00) başlayıp, takip eden
haftanın Cuma günü mesai bitiminde (08:00) bitecektir. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, mesai saatleri dahilinde
ilk defa adliyeye intikal eden evrakların ilk incelemesini yaparak soruşturma defterine kayıt havalesi,
eksiklerinin belirlenmesi, mevcutlu olarak gelen şüpheli, müşteki, mağdur ve tanıkların savunma ve
beyanlarının alınması, adli rapora sevk, çocuklar için farik ve müyyezlik raporuna sevk, evrakın kolluğa
havalesi, kolluktan gelen gözaltına alma ve çıkarma, gözaltı süresinin uzatılması, arama ve zapt etme,
yakalama talepleri, nöbeti esnasında meydana gelen ölümlü ve yaralamalı olaylarla ilgili otopsi, keşif, arama,
olay yeri inceleme, tutuklamaya sevk, tutuklama talebinin reddi halinde bu karara karşı itiraz yasa yoluna
başvurma, CMK’na göre Cumhuriyet savcısının görev sorumluluk, onay ve izni gerektiren işlemler ile suç
eşyasının emanete alınması gibi (Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 5 ve 6. maddeleri) tahkikatın ilk işlemlerini
yapacaktır. Töre ve namus cinayetleri ile çocuk ve kadınlara yönelik şiddet olaylarında, mağdur ve
müştekilerin korunması açısından, her türlü koruma tedbirinin alınması için ilgili birimlere ihbarda
bulunacaktır.
9-Nöbet hizmetlerinde, olayın vuku bulduğu gün değil haber alındığı gün esas alınacaktır.
Evveliyatı bulunan dosyalarda yapılan ifade alma, gözaltı ve tutukluluk işlemleri, nöbetçi Cumhuriyet
Savcısı tarafından dosyanın tevzi edildiği Cumhuriyet Savcısı'nın bilgisi dahilinde yerine getirilecektir.
Nöbetçi Cumhuriyet savcısının duruşmada olması, otopsi veya keşifte bulunması, izinli, raporlu veya yetkili
olması halinde, nöbet listesindeki sıraya göre bir sonraki Cumhuriyet Savcısı nöbeti devralacak ve keyfiyet
ilgililere bildirilecektir.
10-Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi, teknik takip, gizli soruşturmacı
görevlendirilmesi gibi projeli ve kısıtlı dosyalarda, mesai saatleri içerisinde ara yakalamalar ve diğer işlemler
nedeniyle talep edilen kararlar, nöbetçi olup olmadığına bakılmaksızın dosyayı yürütmekte olan Cumhuriyet
Savcısı tarafından yerine getirilecektir. Mesai saatleri dışında talep edilen işlemlerde, dosyanın tevzi edildiği
Cumhuriyet savcısı tarafından Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilecektir.Bu hususta çıkabilecek
anlaşmazlıklarda Cumhuriyet başsavcısna bilgi verilecektir.
Ayrıca;
a-Nöbet esnasında ve mesai saatleri dışında, yakalanan hükümlülerin cezaevine sevk işlemleri,
14
adliyemiz veya başka yer adliyelerince aranan ve yakalanan kişilerle ilgili işlemler, Kabahat dosyalarında
görevli Cumhuriyet savcısı bulunmadığında ve mesai saatleri dışında kabahat eylemlerine ilişkin idari
yaptırım kararlarına ilişkin işlemler nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacaktır.
b-Kolluk görevlilerine karşı veya kolluk görevlileri tarafından diğer kişilere karşı suç işlendiği
iddia edildiğinde soruşturma bizzat nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacaktır.
c-Nöbetçi adli personeli sevk ve idare etmek ve denetlemek, adliyede meydana gelebilecek
olaylara müdahale etmek, duruşmaların inzibatı için gerekli tedbir ve kararları almak görevli Cumhuriyet
savcısının yanısıra nöbetçi Cumhuriyet savcısının sorumluluğunda bulunmaktadır.
d-Nöbetçi Cumhuriyet savcısı nöbet sırasında, görevli Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığında,
mahkemelerden gelen mütalaa taleplerini karşılayacaktır.
e-Otopsi gibi aciliyet arz eden olaylara zamanında müdahalede geç kalmamak için nöbetçi
Cumhuriyet savcıları mutad adreslerinden ayrılırken bulunacakları yeri ve telefon numarasını Adliye nöbetçi
memurluğuna veya kolluk birimlerine bildirilecektir.
f-Nöbet sırasında meydana gelen, bakanlık genelgeleri uyarınca bakanlığa bildirilmesi gereken
olaylarlar, Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirildikten sonra UYAP üzerinden, Adalet Bakanlığı'na
bildirilecektir.
g-Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, nöbet sırasında, Bafra Ceza İnfaz Kurumlarında meydan gelen adli
olaylarla vaziyet etmekle birlikte hükümlü ve tutuklulara ilişkin acil işlemleri (sevk vs ) yerine getirecektir.
Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verecektir.
III-İZİNLER
a-Cumhuriyet savcılarının yıllık izin talepleri, iznin kullanılmak istendiği tarih ve geçirileceği yer
açıkça gösterilmek suretiyle ve bu tarihten en az 15 gün önce talep edilecektir.
b-Mazeret izinlerinin, acil ve zorunlu hâllerde istenebilmesi sebebiyle anılan Kanun’da belirtilen
esaslara uygun olarak ve gerektiğinde belgelendirilerek talep edilmesi gerekmektedir. (2802 sayılı yasa
madde 56/3). Önceden talep edilen, yazılı veya şifahi mazeret belirtilmeyen, izinin veriliş amacına aykırı
dilekçeler işleme konulmayacaktır.
c-HSYK Genel Sekreterliği'nce verilen izin mahallîne ulaşma tarihinden itibaren en geç bir ay
içinde kullanılmaya başlanacaktır. Bu süre içerisinde kullanılmaya başlanmayan izinler için yeniden talepte
bulunulacaktır. Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermeden görevden ayrılınmayacaktır. Yıllık izinler en çok
üçe bölünerek kullanılacaktır.
d-Doğum, evlenme ve ölüm hâllerindeki yasal mazeret izni, Genel Sekreterlik onayı
beklenmeksizin mazeretin ortaya çıkması ile en geç on gün içerisinde kullanılacaktır.
e-Adli hizmetlerde aksamaya neden olunmaması amacıyla, uzun süreli sağlık hizmeti sunucularına
giden Cumhuriyet savcıları, bu durumlarını Cumhuriyet Başsavcısına bildireceklerdir.
f-Raporlu olarak görevden ayrılışlarda, görevden ayrılış yazısı ile birlikte raporun bir örneği,
HSYK Genel Sekreterliğe gönderilmek üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilecektir. Ayrıca rapora
ilişkin olarak ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcısı bilgilendirilecektir.
g-Her türlü görevden ayrılış ve başlayış tarihleri derhal; ayrılış ve başlayış tarihlerinin hafta sonu
veya resmî tatil günlerine rastlaması hâlinde, takip eden ilk mesai gününde UYAP sistemine (Cumhuriyet
savcısı özlük bilgisi) işlendikten sonra HSYK Genel Sekreterliği'ne bildirilecektir. (HSYK'nun, Hâkim ve
savcıların yıllık, mazeret, hastalık ve refakat ile aylıksız izinleri konulu, 30.04.2014 gün ve 1 sayılı
Yönergesi).
IV-UZLAŞTIRMA BÜROSU İŞLEMLERİ
a-Uzlaşma kurumuna işlerlik kazandırılması bakımından, bu işlemlerin adliyelerde kurulacak olan
uzlaştırma bürolarında ve görevlendirilecek Cumhuriyet savcılarının gözetiminde eğitim almış
uzlaştırmacılar marifetiyle gerçekleştirilmesi gerektiği ve bu hususun HSYK'nun 30.10.2012 gün ve 54898
sayılı "Ceza Adalet Sisteminde Uzlaşma" konulu yazısında belirtildiği ve Bafra Uzlaşma Bürosu'nun
kurulduğu, 2014 yılı uzlaştırmacı listesinin hazırlandığı ve bu büroda görev yapacak personelin belirlendiği
15
anlaşılmakla; soruşturma evrakına bakmakla görevli Cumhuriyet savcısı uzlaştırma işlemlerini bu büro
üzerinden yerine getirecektir. Uzlaşmaya tabi olduğu anlaşılan dosyalar, UYAP tevzi modülüne
gönderilecektir.
b-Soruşturma konusu suçun, uzlaşmaya tâbi olması ve işlendiği hususunda yeterli şüphenin
bulunması hâlinde; şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifi yapılmadan kamu davası
açılmayacaktır. (CMK. madde 253, Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik). CMK’nın 253. maddesine göre, uzlaşma teklifi sadece şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar
gören gerçek ve özel hukuk tüzel kişisine yapılacaktır. Bu maddede gösterilmeyen suçlarla, aynı maddenin 3.
fıkrası uyarınca, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, etkin pişmanlık hükümlerine yer
verilen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilemeyecektir. CMK’nın 253/19
ve Yönetmelik’in 8/1. maddeleri uyarınca; uzlaşmaya tabi suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe
oluşturacak delil bulunması ve tarafların sakinleşmesi için yeterli süre geçmesi halinde uzlaşma teklifinde
bulunulacaktır. CMK’nın 253/4 ve Yönetmelik’in 8/2. maddeleri uyarınca suça sürüklenen çocuğun, mağdur
veya suçtan zarar görenin teklif tarihinde reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi yasal temsilcilerine
yapılacaktır. Kolluk tarafından alınan mürcaatlarda, uzlaşma teklifinde bulunulması ve taraflara uzlaşma
teklif formu imzalatılması ve bu talimatın yazılı hale dönüştürülmesine, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı azami
riayet gösterecektir.
V-ÇOCUK BÜROSU İŞLEMLERİ
1-5395 sayılı Yasa'nın 15. maddesi ile Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca, suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturmalar,
kolluk görevlilerine bırakılmayarak görevli Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yapılacaktır.
2-Cinsel istismar suçunun mağduru olan çocukların etkin bir şekilde korunmalarının sağlanması,
ikincil mağduriyetlerin önlenmesi, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişiler tarafından tek seferde
yapılması (Mümkünse çocuk izleme merkezi, ÇİM) ve istismarı önleyici tedbirlerin alınması amacıyla
gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü ile işbirliği
yapılacaktır.
3-5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun uygulamasında; çocuklar ile ilgili düzenlenen
iddianamelerde "şüpheli" yerine yasal tabir olan aynı Yasa'nın 3/a (2) maddesinde tanımlanan "suça
sürüklenen çocuk" sıfatı kullanılacaktır. İddianame metinlerine (5395 sayılı Kanuna Tabi) bu yolda meşruhat
konulacaktır.
4-Mesai saatleri içerisinde gelen, 5395 sayılı Kanun kapsamındaki soruşturma evraklarının ilk
işlemleri, nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.
VI-OTOMATİK TEVZİ İŞLEMLERİ
Otomatik tevzide; tevzi işlemine esas soruşturma kaydı, nöbetçi cumhuriyet savcısının havalesi ve
ilgili evrak üzerine atılı suçların sevk maddesini yazması ile soruşturma kayıt masasına gelecektir.
Soruşturma kayıt masasında görevli zabıt katibi soruşturma kaydını açacaktır. Kayıt yapılması sırasında
herhangi bir Cumhuriyet savcısı seçilmeyecektir. (Soruşturma evrakı, UYAP sisteminde “Seçilen Dosyalara
Otomatik Atama Yap” butonu seçilmek suretiyleotomatik olarak tevzi edilecektir. Cumhuriyet Başsavcısının takdir ve
tensibi veya soruşturmanın evveliyatına bir savcının bakmış olması, görevsizlik, yetkisizlik kararıyladosyanın iade
edilmiş olması, otomatik tevziye kapalı Cumhuriyet Savcılarına tevzi yapılacak olması gibi sebeplerle “Seçilen
Dosyalara C. Savcısı Ata” butonu seçilerek de tevzi işlemide yapılabilecektir.)
Bu sebeple;
1-Nöbetçi Cumhuriyet savcısı, soruşturmaya kaydedilecek tüm evraklar için ilgili kanun maddesini
yazacaktır. Bu husustaki görev, dosya tevzii ve puanlamada önem arz ettiğinden, bu işlem hiçbir şekilde
nöbetçi zabıt katibine, nöbetçi cumhuriyet savcısı ile çalışmakta olan zabıt katibine veya soruşturma kayıt
masasında çalışmakta olan zabıt katibine bırakılmayacaktır.
2-Nöbetçi cumhuriyet savcısı, müracaat olarak işlem yaptığı dosyaların kaydını yaparken, UYAP
sisteminde “Yeni Soruşturma Dosyası Açma” ekranından “Müracaat/Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı”
16
seçeneğini seçecek ve ifade alma, otopsi tutanağını hazırlama, tutuklamaya sevk vb. işlemleri kendi ekranı
üzerinden yapacaktır.
3-İş bölümü uyarınca görevli Cumhuriyet savcısının bizzat yürütüp sonuçlandırması gereken
dosyalar (Uzlaşma, Avukat, Noter, Çocuk, Memur, Spor, Basın, Banka, Sermaye Piyasası, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu kapsamındaki suçlar vb.) ile yetkisizlik, görevsizlik kararları ile gelen dosyalar ve gerek görülen diğer
dosyalar puan alınması bakımından, Cumhuriyet başsavcısı tarafından ilgili Cumhuriyet savcısına tevzi
edilecektir.
4-UYAP sistemine kaydedilen ve taranarak sisteme aktarılan tüm evraklar üzerine soruşturma
numarası ve ilgili Cumhuriyet Savcısının ismi (Ad ve soyadının ilk harfi) mutlaka yazılacaktır. Hazırlanan
müzekkerelerde, ilgili Cumhuriyet savcısının adı ve soyadı kısaltılarak müzekkere üzerine yazılacaktır. Bu
hususta tüm görevliler ve bilhassa UYAP tarama masasındaki görevliler hassasiyet gösterecektir.
5-Rapor, mazeret izni hariç 10 gün üzeri yıllık izin kullanılması halinde ilgili Cumhuriyet
savcısının otomatik tevzi modülü kapatılacaktır. İzin veya rapor bitiminde, biriken iş durumu gözetilerek,
Cumhuriyet başsavcısı tarafından sistem üzerinden manuel toplu dosya aktarımı yapılabilecektir.
6-Belirlenen tevzi puan katsayıları: "Ağır Ceza ve Asliye Ceza Duruşma Savcısı 2.0 (katsayı),
İlamat Cumhuriyet savcısı 2.5 (katsayı), Ceza İnfaz Kurumu Cumhuriyet savcısı 1.5 (katsayı), Sulh ceza 3.0
(katsayı), Asliye ceza 5.0 (katsayı), Ağır ceza 7.0 (katsayı), şüpheli 1.0 (katsayı), diğer suçlar 1.0 (katsayı)",
İKİNCİBÖLÜM
I-CUMHURİYET BAŞSAVCISI - Sayın İBRAHİM KESKİN (42202) :
1-Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nı temsil etmek. Başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir
şekilde çalışmasını sağlamak. Gerekli gördüğü takdirde, soruşturma evraklarını bizzat yürütüp
sonuçlandırmak ve Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddia makamını temsil etmek. HSYK tarafından istenilen
inceleme, araştırma ve soruşturmaları bizzat yapmak veya yaptırmak.
2-2802 sayılı HSK'nun 5, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun18. maddesi uyarınca merkez ve bağlı
Cumhuriyet savcıları üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak. 2802 sayılı HSK'nun 54. maddesi
uyarınca haftalık nöbet çizelgesini düzenlemek. Görevli Cumhuriyet savcılarından birisinin izinli, istirahatli
veya bir başka sebeple ölümü haricinde) yazılı veya sözlü görevlendirme yapmak.
3-Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair Kanun Hükmünde
Kararname’ nin3. maddesi, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair
Tüzük’ ün 4/4 (a) maddesi uyarınca, Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Alaçam K1 Tipi
Ceza infaz Kurumu'nun mevzuata göre yönetilmesini ve infaz hizmetlerinin temel insan haklarına uygun
olarak yerine getirilmesini istemek ve denetlemek. Asayiş ve güvenlik konularında lüzum göreceği tedbirleri
almak, ilgililere gerekli talimatları vermek;
4-Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün
127 ve 128. maddeleri uyarınca, yabancı hükümlüleri ziyaret ve heyetlerin kurumları ziyaret taleplerini
değerlendirmek.
5-Hastalık, izin, seminer veya başka nedenlerle görevinden ayrılması halinde Cumhuriyet Savcısı
Erman TOPAL'ın, baktığı ilamat ve infaz evraklarıile Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Kurumu işlerini yürütmek.
6-Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Değerlendirme raporu yetkisi” kenar başlıklı 166. maddesi ve
Adli Kolluk Yönetmeliği uyarınca, her yılın sonunda, merkez ve bağlı birimlerde adli kolluğun sorumluları
hakkında değerlendirme raporları düzenleyerek, mülki idare amirine göndermek. Adli Kolluk
Yönetmeliği'nin 13. maddesine göre; adlî kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla,
adlî kolluk görevlilerince ifa edilen adlî işlemleri her zaman denetlemek / denetlenmesini sağlamak. Adli
kolluk amirleri ile koordinasyon toplantıları düzenlemek, oluşabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla eğitim
faaliyeti yapmak.
7-Soruşturmaların gecikmeden sonuçlanmasını sağlamak ve uygulama birliğiiçin zaman zaman
Cumhuriyet Savcıları ile toplantılar yapmak. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. (5235 sayılı Yasa
17
madde 18). Kanunlarla Cumnöhuriyet savcılarına verilmiş olan görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesini
sağlayacak şekilde adil bir iş bölümü yapmak. İş bölümü cetvelini Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine
(UYAP) kaydettirmek.
8-Acil ve zorunlu hâllerde, merkez ve mülhakat Cumhuriyet savcılarına, bir yılda toplam on günü
geçmemek üzere mazeret izni vermek. Cumhuriyet savcılarının yıllık izin taleplerinde, ilgilinin izne
ayrılmasında sakınca olup olmadığı konusunda görüş bildirmek (HSYK'nun, Hâkim ve savcıların yıllık,
mazeret, hastalık ve refakat ile aylıksız izinleri konulu, 30.04.2014 gün ve 1 sayılı yönergesi).
9-Bafra Ağır Ceza Merkezi ve mülhakatında görev yapan Cumhuriyet savcılarından hangilerinin
yıllık ara vermeden yararlanacaklarına dair (hizmetin aksamadan yürütülmesi ile ilgililerin talep ve
mazeretleri göz önünde bulundurularak)UYAP yoluyla HSYK Genel Sekreterliği'neteklifte bulunmak (6494
sayılı Yargı Hizmetleri İle İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 21 ve 25.
maddesi; HSYK'nun, Yıllık ara verme konulu, 30.04.2014 gün ve 2 sayılı yönergesi, 1-b maddesi).
10-Bafra Adalet Sarayı "Basın Sözcülüğü" işlemlerini yürütmek. Suçun işlendiği andan itibaren
kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereken ve açıklama yapılmasının zorunlu ve acil olduğu durumlarda,
soruşturmalarla ilgili açıklama yapmak. Açıklamayı yazılı yada kamuoyunun doğrudan bilgilendirilmesinin
yararlı olacağı değerlendirilen durumlarda sözlü açıklama şeklinde yapmak.
11-2802 sayılı Yasa'nın 93. maddesi uyarınca, Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kişisel suçlarına
ilişkin ihbar ve şikâyetlerde izne gerek bulunmadığından, bu soruşturmaları (yetki sahası dahilinde)
yürütmek. Yürütülen soruşturmalar sonunda verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın tasdikli bir
suretini dosyası ile birlikte, ilgilisine göre disiplin yönünden yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere
HSYK Genel Sekreterliği'ne gönderilmesini sağlamak.
12-HSYK ve Adalet Bakanlığı ile ilgili yazışmaları yürütmek. Bakanlık muhabere bürosuyla ilgili
"Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik" gereği tutulması gereken
kayıtları ilgili personele, yönetmeliğe uygun olarak tutturmak ve kontrol etmek. Bafra Cumhuriyet
Başsavcılığı kalem hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin işlerin gözetim ve genel denetimini yapmak.
HSYK tarafından fiziki ortamda gönderilmesi gereken yazılara ilişkin zarfları ilgisine göre açmak, evrakın
süresinde işleme tabi tutulup tutulmadığının tespiti açısından, geliş tarihini evrak üzerine yazmak, yapılacak
işlemleri açık bir şekilde belirtmek suretiyle evrakı ilgili birimlere havale etmek (HSYK'nun, Resmi
yazışmalar konulu, 30.04.2014 gün ve 5 sayılı yönergesi).
13-Merkez ve mülhakat Cumhuriyet savcılarının iş cetvelinin düzenlenmesini ve UYAP ortamında
doğrudan gönderilmesini sağlamak (HSYK'nun, İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları konulu,
30.04.2014 gün ve 1 sayılı genelgesi, Madde 17).
14-2802 sayılı HSK'nun 23/1 (b) maddesi uyarınca, merkez Cumhuriyet savcıları ile bağlı ilçe
Cumhuriyet savcıları hakkında sicil fişi düzenleyerek durumlarının değerlendirilmesine yönelik inceleme
sürelerinin bitiminden bir ay önce HSYK'na göndermek (HSYK'nun, İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı
bildirim formları konulu, 30.04.2014 gün ve 1 sayılı genelgesi, Madde 21).
15-Bafra Adalet Dairesi ve Bafra Ceza infaz Kurumu'na ait resmi taşıt araçlarının, 237 sayılı Taşıt
Kanunu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın, 13.02.2006 gün ve 129/1 sayılı genelgesi uyarınca
kullanımını sağlamak.
16-Yasama Donulmazlığının kaldırılması ile ilgili soruşturmaları yürütmek (AB. Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü' nün 20.01.2006 tarih ve 100 sayılı genelgesi).
17-CMK'nun 19/2. maddesi uyarınca, kamu güvenliği nedeniyle dava nakli taleplerinde Bafra
Cumhuriyet Başsavcılığı görüşünü belirtmek (A.B.Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, Kamu güvenliği
sebebiyle davanın naklinin istenmesi halinde yapılacak işlemler konulu, 01/01/2006 gün ve 19 sayılı
genelgesi).
18-Bafra İlk Derece Adalet Komisyonu toplantılarına katılmak ve komisyon ile yazışmaları
yürütmek. Hâkim, Cumhuriyet savcısı ve Avukat adaylarının Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde yaptıkları
stajla ilgili olarak, staja devam edip etmediklerinin kontrolünü yapmak, staj bitiminde ilgili fişi düzenleyip
Komisyon Başkanlığı'na intikal ettirmek. Cumhuriyet Başsavcılığı personeline ait sicil işlemlerini yürütmek,
asaleti onanacak personelin durumunu zamanında İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına
18
bildirmek. Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin 6. maddesi
(RG.30/05/1999:23710) uyarınca disiplin amiri olarak görev yapmak. Cumhuriyet Başsavcılığı personeli
hakkında gerektiğinde disiplin soruşturmalarını yapmak / yaptırmak.
19-Mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki iş münasebetinin usul ve kanuna uygun bir
biçimde düzenli yürütülmesini sağlamak. Adalet Dairesi genel güvenliğinde önleyici tedbirler almak /
alınmasını sağlamak.
20-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; harcama yetkilisi görevini
yürütmek. Aynı Yasa'nın 32. maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yapılması gerekli iş ve
işlemleri yürütmek. (AB. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın 13.02.2006 tarih ve 126 sayılı genelgesi).
Devlet İhale Kanuna göre adalet dairesi ile ilgili ihale komisyonlarını oluşturmak. Ayniyat, demirbaş,
levazım işlemlerini yürütmek / yürütülmesini sağlamak.
21-Cumhuriyet Başsavcılığı kalem personelinin bakacağı işleri belirleyerek görev taksimini
yapmak. Görevlerin zamanında yapılmasını, mevzuata uygunluğunu denetleyip temin etmek, uygun görülen
zamanlarda Cumhuriyet Başsavcılığı personeli ile toplantı yapmak.
22-Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 58. maddesi gereğince İlçe hayat boyu öğrenme,
halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu toplantılarına katılmak / katılacak Cumhuriyet savcısını
belirlemek.
23-5235 sayılı Kanunun 19/2. maddesine göre, Cumhuriyet savcıları tarafından ikmal edilen adli
ve idari görevlere ilişkin işlemleri (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, iddianame, kamu davasının
açıklanmasının ertelenmesi kararları vs. işlemleri) inceleyip eksik ve hatalı tesbit ettiği işlemlerin gereğinin
yerine getirilmesini sağlamak.
24-5235 sayılı Kanunun 20/2. maddesine göre, aynı yerde görev yapan Cumhuriyet Başsavcıvekili
bulunmadığından, Cumhuriyet Başsavcısına vekâlet edecek olan Cumhuriyet Savcısını belirlemek.
25-Avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarındaki
inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek / yürütülmesi için Cumhuriyet Savcısı görevlendirmek
(AB.Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün, 01/01/2006 gün ve 13 sayılı genelgesi). 1136 sayılı yasanın 58.
maddesine göre Avukatlar hakkında yapılan şikayet üzerine, Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
düzenlenen Fezlekelerin usul ve yasaya uygun olup olmadığını denetlemek.
26-1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 153. madde hükümleri uyarınca, Noterler hakkındaki
soruşturma işlemlerini yürütmek / yürütülmesi için Cumhuriyet Savcısı görevlendirmek (AB.Ceza İşleri
Genel Müdürlüğü' nün, 01/01/2006 gün ve 14 sayılı genelgesi). Noterler hakkında yapılan şikayet üzerine,
Emet Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen Fezlekelerin usul ve yasaya uygun olup olmadığını
denetlemek.
27-CMK.nun 161/5. maddesi uyarınca en üst dereceli kolluk amirlerinin adli görevinden doğan ve
adli görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturmaları yapmak ve muktezaya bağlamak /
görevlendireceğiCumhuriyet savcısına yaptırmak. Açıkça idari görev ile kişisel suç kapsamında kalan
iddialar hakkında ait olduğu Kanun hükümlerine göre işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
28-4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası ile ilgili olarak kurulan, bilgi edinme biriminin (BİMER)
işleyiş ve denetimini sağlamak. Kurum bilgi edinme yetkilisi olarak, başvuruları cevaplamak /
cevaplandırılmasını sağlamak.
29-Bafra Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü’nün denetim ve gözetimini
yapmak. Müdürlüğün, Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Mahkemelerle uyum ve işbirliği
içerisinde çalışması için gerekli tedbirleri almak. Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma
Kurulları Yönetmeliği'nin 126. maddesi del. ile Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Yönetmeliği' nin 6. maddesi (RG.30/05/1999:23710) uyarınca disiplin amiri olarak görev yapmak.
30-Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 15.
maddesi gereğince uzlaştırma seçimi ile ilgili işlemleri yürütmek. Müracaatları değerlendirmek ve talepleri
uygun görülenleri görevlendirerek uzlaştırmacı listesini oluşturup Adliyede herkesin görebileceği bir yere
astırmak, Cumhuriyet Başsavcılığımız internet sitesinde ilan ederek merkezdeki Hâkim ve Cumhuriyet
Savcıları ile Yargı çevremizdeki Mahkemeler ve Cumhuriyet Başsavcılıkları'na bildirmek.
19
31-Otomatik tevzi işlemini yapmak.
32-Bafra adalet sarayı web sitesinin (http://www.bafra.adalet.gov.tr/) denetimini sağlamak.
33-Bafra Adalet Lojmanları koordinatör Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütmek.
34-4/C statüsünde görev yapan personele ilişkin fazla mesai ücretinin ödenmesi ile işlemleri
yürütmek. (Yeni bir düzenleme yapıldığı takdirde), Adli personele fazla çalışma ücreti ödenmesi ile ilgili
işlemleri yürütmek.
35-HSYK ve Adalet Bakanlığı genelgelerine göre düzenlenmesi gereken aylık rapor ve cetvelleri
hazırlatıp, zamanında sunulmasını sağlamak.
36-Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın, 123, 124, 124/1 (UYAP), 125, 145, 150
(SEGBİS) sayılı genelgesi uyarınca, "Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesi", "Basın
Sözcülüğü" "UYAP" ve "SEGBİS" işlemleri ile ilgili koordinatör Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütmek.
II-CUMHURİYET SAVCISI - Sayın MEHMET ALİ ÖZKURT (23194) :
1-Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının iş yoğunluğuna göre veya nöbetçi Cumhuriyet Savcısının
herhangi bir nedenle mazeretinin bulunması halinde, müracaat vekil Cumhuriyet Savcısı sıfatı ile görev
yapmak.
2-Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddia makamını temsil etmek, gerektiğinde yasal yollara
müracaat etmek. İstenen yazılı mütaaları vermek. (Duruşma ve Soruşturma nöbeti çakıştığı zaman,
soruşturma işlemleri vekil müracaat Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilecektir.)
3-Dosya numarasına bakılmaksızın, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Zamanaşımı Bürosu'nda
derdest bulunan ve gelecek olan tüm faili meçhul soruşturma dosyalarını ikmal etmek, faili tespit edilen
olaylarda, dosyaları muktezaya bağlamak.
4-Talimat evraklarını ikmal edip sonuçlandırmak.
5-4207 sayılı Yasa ile getirilen sigara içme yasağına aykırı hareket edenlerle ilgili idari yaptırım
kararlarını vermek.
6-Adalet dairesinin genel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde önleyici tedbirler almak. Gerekli
denetimleri yapmak. (A.B. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın, 24.05.2012 gün ve 2248 sayılı yazısı).
Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile birlikte, adliyelerde ve duruşmalarda güvenliğin sağlanması için gerekli
önlemleri almak ve gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcısına bilgi vermek. (A.B. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'
nün, 01/01/2006 gün ve 27 sayılı genelgesi).
7-Bafra Adalet Sarayı sendikal faaliyetlerle ilgili işlemleri takip ederek yazışmaları yürütmek.
8-6365 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’ un (RG.12.07.2012 gün ve 28351 sayılı) 33. maddesi ile yapılan değişiklik sonrası, Adli Sicil
Bürosu’ nun genel kontrolünü yapmak.
Adli sicilde görev yapan memurların mesaiye riayetini
denetlemek, görülen eksikliklerde idari ve cezai soruşturma bakımından gerekli tutanakları tutmak.
9-Adliye ve nöbetçi personelin kontrolünü yapmak, mesaiye uyup uymadıkları konusunda gerekli
denetimleri yaparak, uymayanlar hakkında gerekli tutanakları tutmak, Cumhuriyet Başsavcısna sunmak.
10-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata
uygun olarak sonuçlandırmak.
11-Cumhuriyet Savcısı Sn. Doğan KARAÇİZMELİ'nin izinli, raporlu vs. şekilde görevinin
başında olmadığı durumlarda, o’na ait tüm işleri yapmak. (Duruşma nöbeti hariç)
III-CUMHURİYET SAVCISI - Sayın ERMAN TOPAL (105034) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip
sonuçlandırmak.
2-İlamat, tazyik hapsi, hapsen tazyik (6183 sayılı AATUHK'nun 60. maddesi...), ailenin korunması
hakkındaki kanun uyarınca verilen tedbir kararları, adli kontrol, akıl hastalığına özgü güvenlik tedbirleri
kararlarının infazını sağlamak. 5275 sayılı yasa kapsamında kalan özel infaz usulleri, seçenekli yaptırımların
infaz ve uygulamasını sağlamak, erteleme ve infaza ara verme (CGTİHK madde 16 vd.) hususundaki
talepleri değerlendirmek ve gereğini yapmak. İnfazla ilgili mahkemelerden Cumhuriyet Başsavcılığına gelen
20
mütalaa vs. talepleri karşılamak.
3-Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu’nun 16. maddesi
gereğince, Bafra "Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Koruma Kurulu Başkanı" olarak görev
yapmak. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin (RG.05.03.2013/28578) 113/2, 115, 120.
maddeleri uyarınca proje geliştirilip uygulanmasına öncülük etmek. Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve
Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin (R.G. 30/05/1999: 23710) 6. maddesi uyarınca disiplin amiri olarak görev
yapmak.
4-Yakalama emirlerinin infazını sağlamak. Yakalama emirlerinin güncelliğinin sağlanması ile
gerekli işlemleri yürütmek. UYAP kayıtlarını üç ayda bir geriye doğru kontrol ederek, hanesi açık olanların
yürürlükte olup / olmadığını mahkemelerinden sormak, kaldırılmış olanları gönderildikleri makamlardan geri
istemek, mesai saatleri içerisindeki yakalama bürosuna getirilen evrak ve şahıslarla ilgili tüm işlemleri
yapmak.
5-CMK madde 80/2, Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik
Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik’in 22. maddesi uyarınca; yönetmelik kapsamında elde edilen
verilerin imha edilmesi ve diğer işlemlerin yürütülmesi işlemlerine bakmak.
6-Mahalli ve diğer yayınlar ve mevkuteleri (gazete, dergi, bülten, kitap v.s.) inceleyip suç unsuru
gördüğü takdirde kanuni gereğine tevessül ederek muktezasını tayin etmek. "Basın savcısı" olarak Bafra'da
basılan ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza ibraz edilen eserlere Basın ve Matbaalar Kanunu gereğince alındı
belgesi verilmesini sağlamak. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında
Kanun ve 5187 sayılı Basın Kanunu'na aykırılık oluşturan eylemlerle ilgili soruşturma başlatıp
sonuçlandırmak. Bu kapsamda yazılı ve görsel basını takip ederek, yazılı ve görsel basında çıkan
Cumhuriyet Başsavcılığımızın yetki alanında kalan ve suç teşkil eden, basın yoluyla işlenen suçlarla ilgili
soruşturmaları numara gözetmeksizin alıp sonuçlandırmak.
7-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata uygun
olarak sonuçlandırmak.
8-Nöbet çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü
olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları, numara gözetmeksizin takip edip
sonuçlandırmak.
9-Cumhuriyet Savcısı Sn. Mehmet Ali ÖZKURT'un izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında
olmadığı durumlarda, o’na ait tüm işleri yapmak.
IV-CUMHURİYET SAVCISI - Sayın ALİ DİNÇ (107373) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip
sonuçlandırmak.
2-Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddia makamını temsil etmek, gerektiğinde yasal yollara
müracaat etmek. Bafra Ağır Ceza Makemesi'nce istenen yazılı mütaaları vermek. (Duruşma ve Soruşturma
nöbeti çakıştığı zaman, soruşturma işlemleri vekil müracaat Cumhuriyet savcısı tarafından yerine
getirilecektir.)
3-Yargı hizmetlerinin, etkili, verimli ve süratli olarak yerine getirilebilmesi ve hizmetin 2004 sayılı
İİİK'nun 13 ve 13 (a) maddeleri ve yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanabilmesi için; Bafra
İcra Müdürlüğü denetimini, en az üç ayda bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla yapmak. İşlemlerin
zamanında, doğru, eksiksiz bir biçimde ve UYAP üzerinden yürütülüp yürütülmediğinin kontrol etmek.
Yıllık olağan ve üç ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda kasa hesabının kontrolünden sonra denetim
dosyasında muhafazasını sağlamak. Yasal olmayan işlemlerle ilgili adli soruşturma açmak ve
sonuçlandırmak.
4-Suç Eşyası Emanet Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca; Bafra adli emanet dairesinin
denetimini yapmak, işlemlerini yürütmek, suç eşyası silah ve diğer eşyaların zamanında ilgili mercilere
teslimini, derdest bulunan suç eşyasının yıl sonunda devirlerinin yapılmasını ve tasfiye halinde gerekli
şerhlerin verilmesini ve mevzuata uygun iadesini sağlamak. Suç Eşyası Yönetmeliği’nin 9/1. maddesi
uyarınca; suç eşyası emanet kasasının en az iki kişi tarafından (Yazı İşleri Müdürü, emanet memuru) açılıp
21
kapatılması hususunda tedbir almak.
5-Bafra Adalet Sarayı ile ilgili yapılacak alım-satım işlerinde "İhale Komisyonu Başkanlığı"
görevini yürütmek. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı "gerçekleştirme görevlisi" olarak Bafra İdari İşler
Müdürlüğü'nün işlemlerini denetlemek.
6-Kabahat eylemlerine ilişkin idari yaptırım kararlarını vermek. (6352 sayılı Yasa'nın 94. maddesi
uyarınca, 5252 sayılı Yasa'nın 7. maddesinde yapılan değişiklik dikkate alınarak.) Kabahatler Kanunu’nun
27/1. maddesi gereğince, idarî para cezası kararlarına karşı, tebliğ veya tefhim tarihinden itibaren en geç on
beş gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabileceğinden, bu süre içinde müracaatın yapılmamış olması
halinde kararları kesinleştirmek. Kesinleşen kararların, 6183 sayılı AATUHK hükümlerine göre infaz işlerini
yürütmek.
7-3717 sayılı Kanun gereği Adli Personele Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile ilgili yürütülen
işlemleri takip etmek. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın, 13.02.2006 tarihli ve 127 numaralı
genelgesine göre yapılan işlemleri ve hesapları, her ayın ilk haftası denetlemek.
8-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata uygun
olarak sonuçlandırmak.
9-Nöbet çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü
olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları, numara gözetmeksizin takip edip
sonuçlandırmak.
10-Cumhuriyet Savcısı Sn. Erman TOPAL'ın izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında
olmadığı durumlarda, o’na ait tüm işleri yapmak.
V-CUMHURİYET SAVCISI - Sayın ADEM LAÇİN (107439) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip
sonuçlandırmak.
2-Alaçam Asliye Ceza Mahkemesi kararlarının görüldülerini yapmak, gerektiğinde yasal yollara
müracaat etmek.
3-5395 sayılı Yasa'nın 15. maddesi ile Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usûl ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma
evraklarını kolluk görevlilerine bırakmayarak bizzat sonuçlandırmak. Mesai saatleri içerisinde gelen, 5395
sayılı Kanun kapsamındaki soruşturma evraklarnın ilk işlemlerini tamamlamak. Çocuk Koruma Kanunu
gereğince, çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını sağlamak,
destek ihtiyacı olan çocukları görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek. (Önceki iş bölümü uyarınca,
derdest bulunan dosyalar, diğer Cumhuriyet savcıları tarafından ikmal edilecektir.)
4-Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı olarak görev
yapmak. Tüm soruşturma işlemleri tamamlanarak, otomatik tevzi üzerinden uzlaştırma bürosuna tevzi edilen
dosyaları sonuçlandırmak.
5-"UYAP Birim Sorumlusu" olarak (AB. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın, 124/1 sayılı genelge,
m. 23/a) UYAP ile ilgili işlemleri takip etmek. Bafra Teknik Ofis Bürosu'nun işlem ve faaliyetlerinin, Adalet
Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 09.02.2006 tarih ve 125 numaralı genelge hükümlerine göre
yürütülmesini sağlayarak aylık denetimini yapmak. "Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek
Projesi", "Kağıtsız ofis ortamına geçiş" ve "UYAP Kolluk Bilişim Sistemine" geçiş kriterlerinin
uygulanabilmesi için, gereken idari işlemlerinin gereğini yerine getirmek.
6-Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin
Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, yargı hizmetlerinin, etkili, verimli ve süratli olarak
yerine getirilebilmesi ve hizmetin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yürütülmesinin
sağlanabilmesi için; Bafra Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüğü (Vezne) denetimini en az üç ayda bir
defa olmak üzere düzenli aralıklarla yapmak. İşlemlerin yerinde, zamanında, doğru, eksiksiz bir biçimde ve
UYAP üzerinden yürütülüp yürütülmediğinin kontrol etmek. (AB. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü' nün,
Cumhuriyet Başsavcılığı Kalem Hizmetleri ve Mahkemeler ile İcra Dairelerinin Kasa ve Para Denetimi
konulu, 21/11/2011 gün ve 28/1 sayılı genelgesi). (AB.Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 131 sayılı
22
genelgesi). Bu görev kapsamında, iş yurtları kurumu adına satışı yapılan dosyalardan elde edilen paralara ait
hesapları denetlemek.
7-Adalet Sarayı ile ilgili yapılacak alım-satım işlerinde "İhale Komisyonu (Yedek) Başkanlığı"
görevini yürütmek.
8-Cumhuriyet Başsavcısı ile birlikte, Bafra Adalet Lojmanları ile ilgili işlemleri yürütmek.
9-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri yasal mevzuata uygun
olarak sonuçlandırmak.
10-Nöbet çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü
olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları, numara gözetmeksizin takip edip
sonuçlandırmak.
11-Cumhuriyet Savcısı Sn. Ali DİNÇ'in, izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında olmadığı
durumlarda, o’na ait tüm işleri yapmak.
VI-CUMHURİYET SAVCISI - Sayın UĞUR KARADENİZ (107570) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip
sonuçlandırmak.
2-Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’
ün 4/4 (a) maddesi uyarınca, Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun mevzuata göre
yönetilmesini ve infaz hizmetlerinin temel insan haklarına uygun olarak yerine getirilmesini istemek ve
denetlemek.
Bu cümleden olarak;
a-Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen ve suç teşkil eden tüm
soruşturma evraklarını ikmal etmek. (Uyap otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilecektir.)
b-Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün
126. maddesi (Hükümlüyü ziyaret) uyarınca, ziyaret taleplerini değerlendirmek.
c-Kapalı ceza infaz kurumu dışına çıkma istek ve izin taleplerini değerlendirmek (CGTİHK madde
92 vd.)
d-Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun genel gözetimini yürütmek, personel
üzerinde yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetim ve gözetim yetkisini kullanmak, asayiş ve güvenlik
konularında lüzum göreceği tüm bilgileri almak, denetleme sırasında göreceği tüm eksiklikleri "denetleme
defterine" yazmak ve takibini yapmak, öngördüğü tedbirleri ve denetleme sonuçlarını Cumhuriyet
Başsavcısına bildirmek.
e-Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği uyarınca, ceza infaz
kurumu personelinin disiplin amirliği görevini üstlenmek.
f- 237 sayılı Taşıt Kanunu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın, 13.02.2006 gün ve 129/1
sayılı genelgesi uyarınca, ceza infaz kurumuna ait araçların hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmasını
sağlamak.
g-4733 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Başbakanlık Devlet Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Ceza İnfaz Kurumu Birim Arşivi Ayıklama ve İmha
Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmek.
h-Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan kısmi ve genel aramalara zaman zaman
nezaret etmek.
ı-Hükümlü- tutuklu emanet para hesaplarını en geç ayda bir periyodik olarak veya zamansız olarak
denetlemek.
i-Cezaevi işyurdunun faal durumda olmasını sağlamak. Genel Bütçe ve Döner Sermaye
Ambarlarını ve kantin hesaplarını en geç ayda bir periyodik olarak veya zamansız olarak denetlemek.
Denetim raporlarını hazırlamak.
j-İaşe bedellerinin tahsiline ilişkin işlemleri yürütmek.
23
2-Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği (RG.02.09.2012/28399) kapsamındaki
hükümlülere ilişkin işlemleri yürütmek.
3-Cumhuriyet Savcısı Sn. Doğan Karaçizmeli'nin, izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında
olmadığı durumda ve faaliyete geçtiği takdirde Bafra 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, iddia makamını temsil
etmek, gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek. İstenen yazılı mütaaları vermek.
4-Alaçam Sulh Ceza Mahkemesi (Faaliyete geçtiği takdirde, Alaçam 2. Asliye Ceza Mahkemesi)
kararlarının görüldülerini yapmak, gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek.
5-1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 122. maddesi uyarınca, Bafra 1. Noteri'nin yıllık ve mutad
denetimlerini yapmak, bu noterlikle ilgili diğer işleri yürütmek. (A.B.Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün,
101 ve 131 sayılı genelgeleri).
6-5411 sayılı Bankalar Kanunu 104, 127, 162 ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 65/12,
115. maddesi uyarınca yapılan soruşturmaları yürütmek.
(HSYK'nın, 09/05/2013 tarih ve 864 sayılı
yazısı).
7-UYAP birim sorumlusunun bulunmadığı durumlarda "UYAP yedek birim sorumlusu" sıfatıyla
UYAP hakkındaki gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
8-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata uygun
olarak sonuçlandırmak.
9-Nöbet çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü
olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları, numara gözetmeksizin takip edip
sonuçlandırmak.
10-Cumhuriyet Savcısı Sn. Adem LAÇİN'in izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında
olmadığı durumlarda, o’na ait tüm işleri yapmak.
VII-CUMHURİYET SAVCISI - Sayın SAİT FIRAT ODABAŞI (125304) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip
sonuçlandırmak.
2-Bafra 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddia makamını temsil etmek, gerektiğinde yasal yollara
müracaat etmek. İstenen yazılı mütaaları vermek.
3-1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 122. maddesi uyarınca, Bafra 2. Noteri'nin yıllık ve mutad
denetimlerini yapmak, bu noterliklerle ilgili diğer işleri yürütmek. (A.B.Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün
101 ve 131 sayılı genelgeleri).
4-6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11 vd. maddeleri
uyarınca soruşturmaları yürütmek.
5-Sivil savunma, yangın, sabotaj ve seferlikle ilgili işlemleri yürütmek.
6-Yurtdışı istinabe evraklarının gereğini yerine getirmek, yabancı ülkelerde suç işleyen Türkiye’
den istenilen yabancıların ve Türkiye’ de suç işleyen yabancı ülkeye giden Türk uyruklu kişilerin iadelerine
ilişkin tüm işlemleri yapmak (3002 sayılı Yasa'dan doğan görevler). Yabancı ülkelerden tahsili gereken
nafaka alacakları ile ilgili işlemleri yürütmek. (A.B. Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü'nün, 01.01.2006 tarihli ve 64 sayılı genelgesi).
7-Kamu davasının ertelenmesine ilişkin kararların takibini yapmak (CMK m.171).
8-Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin
Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı Ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik (RG.14/02/2007:26434) hükümleri uyarınca CMK'nun 135. maddesinde tanımlanan iletişimin
tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi işlemlerini yürütmek.
9-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata uygun
şekilde sonuçlandırmak.
10-Nöbet çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü
olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları numara gözetmeksizin takip edip
sonuçlandırmak.
24
11-Cumhuriyet Savcısı Sn. Uğur KARADENİZ'in, geçici yetkili, izinli, raporlu vs. şekilde
görevinin başında olmadığı durumlarda, o’na ait tüm işleri yapmak.
VIII-CUMHURİYET SAVCISI - Sayın ABDULBAKİ AY (153106) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip
sonuçlandırmak.
2-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca
memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı soruşturmaları
yürütmek (Önceki iş bölümü uyarınca, derdest bulunan dosyalar, diğer Cumhuriyet savcıları tarafından
ikmal edilecektir.)
3-1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 122. maddesi uyarınca, Bafra 3. Noteri'nin yıllık ve mutad
denetimlerini yapmak, bu noterliklerle ilgili diğer işleri yürütmek. (A.B. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün,
101 ve 131 sayılı genelgeleri).
4-Şüpheli-sanık karar takip formu ile ilgili işlemleri yürütmek. Cumhuriyet Başsavcılığımızca
resen başlatılan soruşturma evrakları için dahi sanık karar takip formunun düzenlenmesi ve bu formun (1)
numaralı bölümünün doldurularak bir örneğinin suç yeri kolluk makamlarına gönderilmesi işlemlerinin
kontrolünü yapmak.
5-Bafra İcra Ceza Mahkemesi ve istenildiğinde diğer hukuk mahkemeleri kararlarının görüldüsünü
yapmak, talep edilen yazılı mütalaarı vermek, talep edildiğinde Hukuk Mahkemelerinde duruşmalara
katılmak.
6-Arşivi denetlemek. 4733 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok
Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Başbakanlık
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'’
nın “Arşiv hizmetleri” konulu, 128/1, 128/2 sayılı genelge hükümlerine riayet etmek. Her yıl ocak ayı
içerisinde arşiv ayıklama ve imha çalışmasını tamamlamak.
7-Yakalama, gözaltına alma ve ifade alma mevzuatının uygulanması ve insan hakları ihlallerinin
önlenmesi için, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, 19 Mayıs İlçe Emniyet
Amirliği ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı nezarethane denetimlerini yapmak.
(CMK
madde 92, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği madde 25).
8-Adalet dairesinin resmi posta harcamalarını denetlemek.
Posta idaresi ile aylık
kontrolünü sağlamak. (AB. Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın, 11.12.2013 gün ve 1662/3868 sayılı yazısı).
9-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata uygun
olarak sonuçlandırmak.
10-Nöbet çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü
olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları, numara gözetmeksizin takip edip
sonuçlandırmak.
11-Cumhuriyet Savcısı Sn. Sait Fırat ODABAŞI'nın, izinli, raporlu vs. şekilde görevinin
başında olmadığı durumlarda, o’na ait tüm işleri yapmak.
IX-CUMHURİYET SAVCISI - Sayın Doğan KARAÇİZMELİ (153280) :
1-UYAP otomatik tevzi modülü üzerinden tevzi edilen, soruşturma evraklarını takip edip
sonuçlandırmak.
2-(Faaliyete geçtiği takdirde) Bafra 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, iddia makamını temsil etmek,
gerektiğinde yasal yollara müracaat etmek. İstenen yazılı mütaaları vermek. (Duruşma ve Soruşturma nöbeti
çakıştığı zaman, soruşturma işlemleri, vekil müracaat Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilecektir.)
3-1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 122. maddesi uyarınca, 19 Mayıs Noteri'nin yıllık ve mutad
denetimini yapmak, bu noterliklerle ilgili diğer işleri yürütmek. (A.B. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün
101 ve 131 sayılı genelgeleri).
4-Bakanlık muhabere evrakı dışındaki diğer genel muhabere evrakının gereğini yerine getirmek.
Adalet Dairesi'ne gelen, posta evrakını açarak "HSYK ve BakanlıkMuhabere" dışındaki evrakların gereğini
25
takip etmek. Muhabere kalemini her ay belirsiz zamanlarda denetleyerek işlemsiz evrak olup olmadığını
araştırmak, UYAP kayıtlarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenli tutulmasını sağlamak, tespit
ettiği aksaklıkları gidermek.
5-Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği uyarınca; Bafra Adliye Kütüphanesi ile ilgili işlemleri
yapmak, (AB.Yayın İşleri Başkanlığı'nın, 07.02.2006 tarih ve 122 sayılı Kütüphane Hizmetleri konulu
genelgesi)
6-5846 sayılı yasanın 75. maddesi uyarınca, fikir ve sanat eserleri kapsamında oluşacak hak
ihlalleri ile ilgili soruşturmaları etkin ve hızlı şekilde yürütmek. Mahkemelerce verilen fikri ve sinai haklara
ilişkin mahkumiyet kararlarının bir örneğinin Defterdarlık Müdürlüğü'ne gönderilmesini sağlamak.
(AB.Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün, 20.03.2006 gün ve 134 sayılı genelgesi).
7-Adliyenin genel temizliğinin kontrolünü yapmak. Gerekli önlemleri almak.
8-Cumhuriyet Başsavcısı tarafından özel olarak tevzi edilen dosya ve işleri, yasal mevzuata uygun
olarak sonuçlandırmak.
9-Nöbet çizelgesi uyarınca haftalık nöbet tutmak. Nöbetçi olduğu zamanda gerçekleşen ölümlü
olaylara (otopsi) ilişkin dosyalar ile tutuklu ve yakalamalı dosyaları, numara gözetmeksizin takip edip
sonuçlandırmak.
10-Cumhuriyet Savcısı Sn. Abdulbaki AY'ın izinli, raporlu vs. şekilde görevinin başında
olmadığı durumlarda, o’na ait tüm işleri yapmak.
DOSYA DEVİR İŞLEMLERİ :
1-Yeni işbölümü ve çalışma talimatı sonrasında, UYAP kayıtlarından ilgili Cumhuriyet Savcısının
uhdesinde bulunan tüm dosyalar (Çocuk, 5411, 4483, 5846, 6222 ...) yeniden tevzi edilmeyecektir. Bu
dosyalar, görevli Cumhuriyet savcısı tarafından tamamlanacaktır. Zamanaşımı bekleyen faili meçhul
dosyalar, Cumhuriyet Savcısı Sn. Mehmet Ali ÖZKURT'a tevzi edilecektir.
2-Vekil Cumhuriyet savcıları (duruşma, cezaevi, ilamat) bu görevleri süresince, UYAP otomatik
tevzi modülünde, aynı puan katsayısı alacaktır.
3-İşbölümüne göre dosya tevzisi, ayırma ve birleştirme kararları bakımından Cumhuriyet Savcıları
arasında oluşan uyuşmazlıklarda, tevzi Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yazılı olarak yapılacaktır.
4-Bu işbölümü ve çalışma talimatı, 11/07/2014 tarihinden itibaren uygulanacak olup, bu tarih
itibariyle tevzi puanları dengelenecektir.
İş bölümü talimatında düzenlenmemiş olduğu sonradan anlaşılan işler, özel bir düzenleme
yapılıncaya kadar ayrıca hizmette aksama olduğu veya iş sahiplerinin beklediği görüldüğünde, Cumhuriyet
Başsavcılığı teşkilatının bir bütün olduğu gözetilerek bütün Cumhuriyet Savcıları tarafından öncelikle yerine
getirilecektir.
Çalışmalarda kolaylıklar diler, bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.
İBRAHİM KESKİN
Cumhuriyet Başsavcısı
( e - imza)
26
( Bilgi Notu ): 6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 39. maddesiyle 6087
sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'na eklenen geçici 4/6 (a) bendiyle, kurul tarafından
çıkarılan tüm genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
DAĞITIM
:
Gereği için
:
Bilgi için
:
1-Cumhuriyet Savcıları'na,
1-Dosyasına,
2-Alaçam Cumhuriyet Başsavcılığı'na,
Başkanlığı'na,
3-Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı işleri Müdürlüğü'ne
4-Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüklerine,
5-Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Bürosu'na
2-Adalet Komisyonu
TEBLİĞ TEBELLÜĞ BELGESİ
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının 11.07.2014 tarih ve B.M 2014/3337 sayılı yazıları
ileyapılan iş bölümünü tebellüğ ettim. 11.07.2014
Tebliğ Eden
İbrahim KESKİN 42202
Cumhuriyet Başsavcısı
Tebellüğ Edenler
1-Mehmet Ali Özkurt 23194 .......................
Cumhuriyet Savcısı
2- Erman TOPAL 105034 ........................
Cumhuriyet Savcısı
3- Adem LAÇİN 107439 .....................
Cumhuriyet Savcısı
27
4- Ali DİNÇ 107373 ......................
Cumhuriyet Savcısı
5- Uğur KARADENİZ 107570 ....................
Cumhuriyet Savcısı
6-Sait Fırat ODABAŞI 125304 ......................
Cumhuriyet Savcısı
7-Abdülbaki AY 153106 ....................
Cumhuriyet Savcısı
8-Doğan KARAÇİZMELİ 153280 ....................
Cumhuriyet Savcısı
28
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
435 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content