close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı hacı adayları seminer programları (lıste-2)

embedDownload
2014 YILI HACI ADAYLARI SEM İNER PROGRAMLARI (LISTE-2)
SEM İNERİN
YA PILACAĞ I YER
İLKADIM
(İl M üftülüğü Konferans S alonu)
S EM İN ER
TA R İH İ
09 :00 - 10:30 Yrd.Doç.Dr.Hayrettin ÖZTÜRK
İl Müftüsü
1 1 :00 -1 2 :30
Vaiz
11 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :00 - 10:30 Yahya POLAT
ilçe Müftüsü
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n ce M ad di v e M an ev i H azırlık ( 2 * 4 5 )
11 Haziran 2014 Çarşamba
11:00 -1 2 :30
Uzman Vaiz
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u lar ( 2 * 4 5 )
Dr.Celal EKER
12 Haziran 2014 Perşembe
0 9 :00 - 10:30 Saliha KURT
Başvaiz
ib ad et B ilin c i v e H ac ib ad eti ( 2 * 4 5 )
9 Haziran 2014 Pazartesi
0 9 :00 - 10:30 Veysel KAZI
ilçe Müftüsü
H a c İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
9 Haziran 2014 Pazartesi
1 1 :00 -1 2 :30 Veysel KAZİ
İlçe Müftüsü
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri v e B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
12 Haziran 2014 Perşembe
0 9 :0 0 - 10:30 Sait ALVER
İl Müftü Yardımcısı
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n ce M ad di ve M an ev i H azırlık ( 2 * 4 5 )
11 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :00 - 10:30 Haşan ÇÖRTÜK
Şube Müdürü
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u l a ^ 2 * 4 5 )
11 Haziran 2014 Çarşamba
11:00 -1 2 :30 Züleyha ÇÖRTÜK
Vaiz
ib ad et B ilin c i v e H ac İbadeti ( 2 * 4 5 )
9 Haziran 2014 Pazartesi
0 9 :00 - 10:30 Enver TÜRKMEN
il Müftü Yardımcısı
H ac İb ad etin in G e re ğ i O larak B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
9 Haziran 2014 Pazartesi
1 1 :00 -1 2 :30
Bilal TOPUZ
Uzman Vaiz
11 Haziran 2014 Çarşamba
1 1 :00 -1 2 :30
Haşan GÖRER
ilçe Müftüsü
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri v e B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M ad di v e M an ev i H azırlık ( 2 * 4 5 )
10 Haziran 2014 Salı
0 9 :00 - 10:30 Osman AYAS
il Müftü Yardımcısı
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u la ı^ 2 M 5 )
10 Haziran 2014 Salı
1 1 :00 -1 2 :30
Vaiz
İb ad et B ilin c i v e H ac İbad eti ( 2 * 4 5 )
9 Haziran 2014 Pazartesi
H a c İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
9 Haziran 2014 Pazartesi
Firdevs ŞANA
0 9 :0 0 - 10:30 Alaettin KIRBIYIK
11:00 -1 2 :30
Osman AYAS
il Müftü Yardımcısı
il Müftü Yardımcısı
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri v e B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
12 Haziran 2014 Perşembe
0 9 :00 - 10:30 Muzaffer ŞAHİN
Şube Müdürü
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n ce M ad d i ve M an evi H a z ırlık ( 2 * 4 5 )
11 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :00 - 10:30 Mehmet YAPICI
Şube Müdürü
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u la ıH 2 * 4 5 )
11 Haziran 2014 Çarşamba
1 1 :00 -1 2 :30 Saliha KURT
Başvaiz
ib ad et B ilin c i v e H ac İbad eti ( 2 * 4 5 )
9 Haziran 2014 Pazartesi
0 9 :00 - 10:30 Lütfü KOCATÜRK
H a c İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
9 Haziran 2014 Pazartesi
1 1 :00 -1 2 :30
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri v e B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
K ad ın lara Ö zg ü K o n u la ıH 2 * 4 £ )
(Zeki C evh er Cam ii)
Fatih SARIGÜL
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri v e B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M addi ve M an evi H a z ırlık ( 2 * 4 5 )
V EZİR K Ö P R Ü
UNVANI
9 Haziran 2014 Pazartesi
HAVZA
(K evser C am ii)
ADI SO YAD I
9 Haziran 2014 Pazartesi
LADİK
(B ülbül Hatun C am ii)
SAATİ
H ac İb ad etin in G ereğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
KAVAK
(Y örgü çp aşa Cam ii)
GÜNÜ
ib ad et B ilin c i v e H ac ib ad eti ( 2 * 4 5 )
A S A R C IK
(M erk ez Ulu C am ii)
SEM İN ER İ V E R E C E K OLANIN
S E M İN ER İN KONULARI
10 Haziran 2014 Salı
13 Haziran 2014 Cuma
10 Haziran 2014 Salı
İb ad et B ilin c i v e H ac İb ad eti ( 2 * 4 5 )
9 Haziran 2014 Pazartesi
H a c İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
9 Haziran 2014 Pazartesi
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri v e B u n ların H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M addi ve M an ev i H azırlık ( 2 * 4 5 )
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u l a ^ 2 M 5 ^
10 Haziran 2014 Salı
11 Haziran 2014 Çarşamba
10 Haziran 2014 Salı
Mahmut YÜCEL
0 9 :0 0 - 10:30 Haşan YOZGAT
ilçe Müftüsü
Vaiz
il Müftü Yardımcısı
0 9 :00 - 10:30 Yrd.Doç.Dr.Hayrettin ÖZTÜRK
il Müftüsü
11:00 -1 2 :30
Uzman Vaiz
Nuray KUKULA
0 9 :00 - 10:30 Mehmet ÖZTÜRK
1 1 :00 -1 2 :30
Mehmet ÖZTÜRK
ilçe Müftüsü
ilçe Müftüsü
0 9 :00 - 10:30 Hacı Mehmet AKDOĞAN
Uzman Vaiz
09 :00 - 10:30 Yrd.Doç.Dr.Hayrettin ÖZTÜRK
il Müftüsü
11:00 -1 2 :30 Ayşe YÜKSEK
Vaiz
2014 YILI HACI ADAYLARI SEM İNER PROGRAMLARI (LISTE-1)
SEM İNERİN
Y A PILA C AĞ I YER
S EM İN ER
TA R İH İ
İb ad et B ilin c i v e H ac İbad eti ( 2 * 4 5 )
M ERKEZ
(İl M üftülüğü Konferans Salonu)
ATAKUM
(Yalı M ah.M erkez C am ii)
19 M AYIS
(M üftülü k Toplantı S alonu)
SAATİ
ADI SOYADI
0 9 :0 0 - 10:30 Enver TÜRKMEN
UNVANI
il Müftü Yardım cısı
H ac İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
2 Haziran 2014 Pazartesi
11 :0 0 -1 2 :3 0
5 Haziran 2014 Perşembe
0 9 :0 0 - 10:30 Haşan YOZGAT
il Müftü Yardım cısı
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M ad d i v e M an evi H a z ırlık ( 2 * 4 5 )
4 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :00 - 10:30 Hacı Mehmet AKDOĞAN
Uzman Vaiz
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u la r ( 2 * 4 5 )
4 Haziran 2014 Çarşamba
1 1 :0 0 -1 2 :3 0
Başvaiz
Osman AYAS
Saliha KURT
il Müftü Yardımcısı
İbad et B ilin c i v e H ac İb ad eti ( 2 * 4 5 )
2 Haziran 2014 Pazartesi
0 9 :00 - 10:30 Selahattin KIRBIYIK
ilçe Müftüsü V.
H ac İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
2 Haziran 2014 Pazartesi
1 1 :0 0 -1 2 :3 0 Alaettin KIRBIYIK
il Müftü Yardımcısı
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri ve B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
4 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :0 0 - 10:30 Nihat KAZEL
Başvaiz
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M ad di ve M an ev i H a z ırlık ( 2 * 4 5 )
4 Haziran 2014 Çarşamba
11 :0 0 -1 2 :3 0
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u la r ( 2 * 4 5 )
5 Haziran 2014 Perşembe
09 :00 - 10:30 Züleyha ÇÖRTÜK
Vaiz
ib ad et B ilin c i v e H ac ib ad eti ( 2 * 4 5 )
2 Haziran 2014 Pazartesi
09 :00 - 10:30 Haşan GÖRER
İlçe Müftüsü
Hacı Mehmet AKDOĞAN
Uzman Vaiz
H a c İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
5 Haziran 2014 Perşembe
09 :00 - 10:30 Haşan GÖRER
G e n e l O la ra k H ac M en asik i/ G ö rev leri ve B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
4 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :0 0 -1 0 :3 0
Enver TÜRKMEN
il Müftü Yardımcısı
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M ad di v e M an ev i H az ırlık ( 2 * 4 5 )
4 Haziran 2014 Çarşamba
11 :0 0 -1 2 :3 0
Alaettin KIRBIYIK
il Müftü Yardımcısı
İlçe Müftüsü
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u l a ^ 2 * 4 5 )
2 Haziran 2014 Pazartesi
1 1 :0 0 -1 2 :3 0 Firdevs ŞANA
ib ad et B ilin c i ve H ac İbad eti ( 2 * 4 5 )
5 Haziran 2014 Perşembe
0 9 :0 0 - 10:30 Burhan KELEŞ
H a c İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
4 Haziran 2014 Çarşamba
1 1 :0 0 -1 2 :3 0
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri ve B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
2 Haziran 2014 Pazartesi
0 9 :00 - 10:30 Haşan YOZGAT
il Müftü Yardımcısı
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M ad di v e M an evi H a z ırlık ( 2 * 4 5 )
4 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :0 0 - 10:30 Osman AYAS
il Müftü Yardımcısı
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u la r ( 2 * 4 5 )
2 Haziran 2014 Pazartesi
1 1 :0 0 -1 2 :3 0
Uzman Vaiz
İb ad et B ilin c i ve H ac ib ad eti ( 2 * 4 5 )
2 Haziran 2014 Pazartesi
0 9 :0 0 - 10:30 Ali TOPRAK
ilçe Müftüsü
H a c İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
4 Haziran 2014 Çarşamba
1 1 :0 0 -1 2 :3 0
Sait ALVER
il Müftü Yardımcısı
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri ve B u n ların H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
5 Haziran 2014 Perşembe
0 9 :0 0 -1 0 :3 0
İsmail KESKİN
ilçe Müftüsü
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M ad di v e M an ev i H a z ırlık ( 2 * 4 5 )
4 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :0 0 - 10:30 Haşan GÖRER
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u l a ı ^ 2 ^ 4 5 ^
2 Haziran 2014 Pazartesi
1 1 :0 0 -1 2 :3 0
ALAÇAM
(M üftülük K onferans S alonu)
GÜNÜ
2 Haziran 2014 Pazartesi
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri ve B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
BAFRA
(M üftülük Konferans S alonu)
SEM İN ER İ V E R E C E K OLANIN
S EM İN ER İN KONULARI
Bahattin TAMA
Nuray KUKULA
Ayşe YÜKSEK
Vaiz
ilçe Müftüsü
Şube Müdürü
ilçe Müftüsü
Vaiz
İb ad et B ilin c i v e H ac İb ad eti ( 2 * 4 5 )
YAKAKENT
(A laçam M üftülüğü K onferans
S alonu)
H a c İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
G e n e l O la ra k H ac M en asik i/ G ö rev leri ve B u n ların H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
Yakakent ilçesinin hacı adayları Alaçam ilçe Müftülüğünün programına dahil edilmiştir.
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M ad di ve M an ev i H a z ırlık ( 2 * 4 5 )
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u la r ( 2 * 4 5 )
il Müftü Yardım cısı
2014 YILI HACI ADAYLARI SEMİNER PROGRAMLARI (LİSTE-3)
S EM İN ER İN
Y A PILA C A Ğ I YER
S EM İN ER
TA R İH İ
C A N İK
S alo nu)
Ç A R ŞA M BA
(A b dullahp aşa C am ii K onferans
S alo nu)
H ac İb ad etin in G e re ğ i O larak B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
16 Haziran 2014 Pazartesi
1 1:00 -1 2 :30 Ali İhsan ÇELEBİ
Vaiz
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri v e B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
18 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :00 - 10:30 Şakir PİNAL
ilçe Müftüsü
Y o lcu lu ğ a Ç ık m ad an Ö n ce M ad d i v e M an ev i H azırlık ( 2 * 4 5 )
18 Haziran 2014 Çarşamba
11:00-12:30
K ad ın lara Ö zg ü K o n u l a ı ^ 2 M 5 ^
19 Haziran 2014 Perşembe
09 :00 - 10:30 Züleyha ÇÖRTÜK
Vaiz
İbadet B ilin c i v e H a c ib ad eti ( 2 * 4 5 )
16 Haziran 2014 Pazartesi
09 :00 - 10:30 İhsan ŞİMŞEK
Vaiz
ilçe Müftüsü
H ac İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
19 Haziran 2014 Perşembe
0 9 :00 - 10:30 Hüseyin İMAMOĞLU
İlçe Müftüsü
18 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :00 - 10:30 Alaettin KIRBIYIK
il Müftü Yardımcısı
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M ad d i ve M a n ev i H a z ırlık ( 2 * 4 5 )
18 Haziran 2014 Çarşamba
11:00 -1 2 :30
Hüseyin İMAMOĞLU
İlçe Müftüsü
K ad ın lara Ö zg ü K o n u lar ( 2 * 4 5 )
16 Haziran 2014 Pazartesi
11:00 -1 2 :30
Saliha KURT
Başvaiz
İbadet B ilin c i v e H ac İbadeti ( 2 * 4 5 )
16 Haziran 2014 Pazartesi
0 9:00- 10:30 Sıtkı KAYA
İlçe Müftüsü
H ac İb ad etin in G e re ğ i O larak B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
19 Haziran 2014 Perşembe
0 9:00- 10:30 Nafı SAĞLAM
Şube Müdürü
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri v e B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
18 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :00 - 10:30 Yrd.Doç.Dr.Hayrettin ÖZTÜRK
il Müftüsü
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n ce M ad d i ve M an ev i H azırlık ( 2 * 4 5 )
18 Haziran 2014 Çarşamba
11:00 -1 2 :30
K ad ın lara Ö zg ü K o n u la r ( 2 * 4 5 )
16 Haziran 2014 Pazartesi
11:00 -1 2 :30 Ayşe YÜKSEK
ibad et B ilin c i ve H ac ib ad eti ( 2 * 4 5 )
18 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :00 - 10:30 Recep APAYDIN
İlçe Müftüsü
H a c İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
19 Haziran 2014 Perşembe
0 9 :00 - 10:30 Mehmet AKYÜREK
Şube Müdürü
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri v e B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
16 Haziran 2014 Pazartesi
0 9 :00 - 10:30 Osman AY AS
İl Müftü Yardımcısı
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M ad d i v e M an ev i H azırlık ( 2 * 4 5 )
18 Haziran 2014 Çarşamba
11:00- 12:30 Yrd.Doç.Dr.Hayrettin ÖZTÜRK
il Müftüsü
1 1:00 -1 2 :30
Vaiz
16 Haziran 2014 Pazartesi
Enver TÜRKMEN
Firdevs ŞANA
il Müftü Yardımcısı
Vaiz
ib ad et B ilin c i v e H ac ib ad eti ( 2 * 4 5 )
17 Haziran 2014 Salı
0 9 :00 - 10:30 Avni BOLAT
ilçe Müftüsü
H ac İb ad etin in G e re ğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
17 Haziran 2014 Salı
1 1 :00 -1 2 :30 Avni BOLAT
ilçe Müftüsü
S A LIP A ZA R I
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri ve B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
19 Haziran 2014 Perşembe
0 9 :00 - 10:30 Sait ALVER
il Müftü Yardımcısı
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n ce M ad d i v e M a n ev i H a z ırlık ( 2 * 4 5 )
18 Haziran 2014 Çarşamba
09:00 - 10:30 Nizamettin BAYRAKTAR
Başvaiz
K ad ın lara Ö zg ü K o n u l a ı ^ 2 M 5 ^
18 Haziran 2014 Çarşamba
11:00 -1 2 :30
Seyhan ELMACI
Şube Muduru
İbadet B ilin c i ve H a c İbad eti ( 2 * 4 5 )
16 Haziran 2014 Pazartesi
0 9 :00 - 10:30 Hadi KESKİN
ilçe Müftüsü
H ac İb ad etin in G ereğ i O la ra k B ir A rad a Y a ş a m a B ilin c i ( 2 * 4 5 )
16 Haziran 2014 Pazartesi
1 1 :00 -1 2 :30
Hadi KESKİN
ilçe Müftüsü
G e n e l O la ra k H ac M en asik i/ G ö rev leri ve B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
18 Haziran 2014 Çarşamba
0 9 :00 - 10:30 Haşan YOZGAT
il Müftü Yardımcısı
Y o lc u lu ğ a Ç ık m ad an Ö n c e M ad d i v e M an ev i H a z ırlık ( 2 * 4 5 )
19 Haziran 2014 Perşembe
09:00 - 10:30 İsmail ÇAMUROĞLU
Vaiz
K a d ın la ra Ö zg ü K o n u la r ( 2 * 4 5 )
18 Haziran 2014 Çarşamba
11:00- 12:30 Nuray KUKULA
Uzman Vaiz
A Y VA C IK
(M üftülü k Toplantı S alonu)
Şakir PİNAL
G e n e l O la ra k H a c M en asik i/ G ö rev leri v e B u n la rın H ik m etleri ( 2 * 4 5 )
K ad ın lara Ö zgü K o n u lar ( 2 * 4 5 )
(M erk ez Kur'an Kursu)
U N VA N I
ADI SOYADI
İl Müftüsü
TE R M E
(M erk ez Y eni Cam ii)
SAATİ
0 9 :00 - 10:30 Yrd.Doç.Dr.Hayrettin ÖZTÜRK
TE K K E K Ö Y
(M üftülü k K onferans S alonu)
GÜNÜ
16 Haziran 2014 Pazartesi
ibad et B ilin c i v e H ac ib ad eti ( 2 * 4 5 )
(İlçe M üftülüğü Çok Am açlı
S EM İN ER İ V E R E C E K OLANIN
S EM İN E R İN KONU LA R I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content