close

Enter

Log in using OpenID

2014 - Ankos

embedDownload
- N =­
olt Haziran lUl"
,'738 1
Teyit
Y azı s ı
T ruven Health A naly ties Inc. 'in tamamı Truven Holdings Corp .'un malı olan o nun bir bağ l ı
ortakl ığ ı ol duğun u i şbu y az ı marifetiyle teyit ederiz .
T ruve n Heal th A naly ties Ine . ' nı n Amerika Birle şik Devletleri 'nde vergi öde mek le yü küm lü
bir verg i m ükelle f o lduğu n u teyit eden ve BD Hazine B a ka n lı ğ ı tarafından ver i l miş İka met
Belges ini sizin için i l iş i k te vermiş bulunuyoruz.
James Weir
VP- Finans
Tnıven Health Analyties Ine .
(İ mza )
,
t.!"
-~
.
•
"' ~"".1;,11
..
"ı)'
.'
e. <o n
\
..,,\t":f'/:
i _
1 _ _-­
i
J
.
,i
HAZİNE BAKANLIGI
YURT ter GELİRLER İDARE si
FİLADELFİYA,PA 19255 "
SElnİFİK·\ SY O:\,
I'I{OG RA i\1I
Vergi
Vergi
Vergi
Mükellefı:
Adı y u ka rı d a y az ı lı
olan
kuruluşun
bakımınd an
Birle şik
000 001
A me rika
Olt
1 1> S,
TRUV EN HEALTR AN ALYTI CS IN C
06-14 67 923
201 3
N u mara s ı :
Yılı:
bir B .D. kurulu şu oldu ğu ve B .D . ver gilendirmesi
De vletl erinde ye rl eş i k olarak ikamet etmekte o l du ğu n u tasdik
ede rim.
Nancy J. Alelio
Saha D irektörü, Hesap Yönetimi
( İ m za)
. li i i
l'"
-"7ti.,;.---ı--:-.i\'
Form 8166 (Rev . 6-2008 " ~
Ka talog N u ıw'ı~a s ı 43 134V
Haziran 201~
r
" :
I'
.
~,
ı.
··r L( 1'.;
11 7 4 3 ~rı
."nhklJ.r ,1-\f\Jt'
i
olt Haziran 201'1
TRlJVEN
. .
Tek Distribütör
M IC R OM EDEX ®So lutions
(MI CROMED EX®Çözümleri)
Tru ven Health Analytics 'de n
T ruven H e alths~ ı M icro rned ex Solutions®, her tesisi n i ht i y acı n a yönelik eşsi z bir içer ikle aşa ğ ıdaki
imkan l arı sunar. Aş ağıda ki e ş si z ürü nleri b a şka hiçbir s at ı c ı sunarnaz. Bu çözüm ler, tek distrib üt ör sıfatıyla
sadece Mi croınedex Solutions t ara fı nd an sunulur. (A şağ ı y a bakı n ız)
ı.
VE R İ T A B A N LA R ı N I N
nsstz DERL E M E S İ
Kendi dal ı n d a mevcut medika l ve s ağ l ı k bilg ilerinin en ge n iş ka psaml ı bir de rlernesi olarak
MICROM EDEX So lutions, ha s ta l ık la r, ped iyatrik, toksikoloj i, yet işk i n ve çocuk farmakoloj isi, hasta
eğ i t i m i ve akut bakı m t ı b b ı dalla rı n ı kapsayan sahibine özel etrafl: ve tesc illi bilgiler sun ar. Mü nh a sı ran
Truven Health ta rafı ndan ha zı r l an an ve li s an slı medika l veri taban ıa rı nı n gü çle ndi r ilm i ş ve rsiy onl arıyla
birlikte bu o l ağanü st ü kaynaklar, ba şk a hiçbir sat ıcıda mevcut değ il d ir.
MICROM EOEX Solutions , klinik i ht i y a çl arı k arş ı la mak üzere d üze n le nm iş derinlemesine, k aru t - taban lı
bilgile r s ağ l a y a n veri ta ba n ıarı n ı n benzers iz bir koleksiyonun u sunar ve bun ların bir ç o ğu , sizin
ku r u l u ş u n uz u n spesifi k i hti y aç l arı n a göre ö ze ll eşti r i lebi l ir.
Abo ne likler, aş ağ ıdak i mevcut veri
taba n ı a rı n d a n herhangi birilerini veya tümün ü içerebilir:
Sadece Micromedex Solutions 'dan :
DRUGDEXO\ System - İ laç ve farmasötik bilgiler; ilaç kullan ım dergisi Resm i Özeti
POISINDEX ()Ç System - T icari, farma s ötik, biyolojik madde tan ı m l am a ve yö netimi
LV INDEXTM System with T rissel 's Ta bles (Trissel Tablolu IV INDEXT M Sistemleri) -parentera\ ilaç
tedavisi içi n fiziksel uyumluluk test s o nuçları nın sadece elektronik kay nağ ı
DR UG-REAX® S y s tem-İnte raktif ilaç etk i le şim l e r i
rDENTrD EX®System-Ta bler ve kapsül tanı ml am a
DISEASESDEX(J!) Acil ve Genel Tı p - Has ta lık halleri için kanıt esas l ı yö netimler
Klinik Kontrol Listesi- Hasta
Lab
A d vı so rP
' -K arut
Dozaj ve Te rap ötik
esas l ı
b a kım
müdaha leleri
labo ratuvar test bilgisi
A ra çl ar -Tan ı
ve terapi destek leri
CareNotes®System and Integrated CareNote s(\\) System-Ted
ın e ğ i t imi
için ilaç
i :
o4 Haıiran 20
P&T Q UIK'I\' Rep orts-Eczane & Tera pötik komiteleri için rapo rlar
REPRO RlS K'1\' System-Reprodük tif risk bilgisi
TO MESG<! S ys te m - k i m y as a l l arı n i şyerinde güv enli yönetimi ve ku llanımı için medikal ve teh like bil g il e r İ
diğer diyet takviyesi bilgileri
AltMcdDcxT M Systern -Herbal, vitamin. mine,"! &
AltMed-REA X for the Pa tient (Has ta
AltC a reD ex- K o ın pl e m a n ter
içın AltM ed-RE AX)- Herbal
ve alternatif
tıp
için hasta
\\\
J\
7~ ~ \
takviyesNtki ~ şim bilgisi
ve diyet
eğit imi
Form uIary Advisor'[-Fonn üler yönetim a rac ı
NeoFaxl)i; -Neonatal ilaç dozaj ı bilgisi
Li s an s ı
Truven Health
t arafın d a n
veri len :
MA RT IN DAL E: The Extra Pharmacopoeia (Eks tra Farmakopi ler) - Büyük Britanya Kra liyet Farmas ötik
Bir liği tarafından y ay ı n l an ı r
Index N e m i nu n -İs v i ç re Farmasötik Birl iğ i n i n uluslara ra s ı ilaç bilgile ri
Farmasö tik Malzeme
Gü venliği
Bilgi
Li ste lerı
(MSDS)- USPC' den OS f-IA yönetme lik leri için standart ilaç
bil g ıl er i
PDR<Ji'-P hys ı c i a n s ' Desk Reference®(Hekimlerin Masa Baş ı B aşv uru Rehberi®)-FDA o naylı İ s i mle ndirm e
Herbal Medic ines (B itkisel llaçl ar): Sağlık Profesyonelini n Reh beri
Micro rnede x So lu tio ns ' ın bir
ürünleri de sunar:
pa rças ı
o larak
li sa nsı
veri len bu ürünle re ek o larak Microm edex,
aşağ ıdaki
I\' System -Terap ötik ilaç izleme
KINETID EXC
Red Book(l<; System ( K ı r m ı zı Kitap" Sistemi)-FDA-onaylı i l açl a rı n ilaç fı yatland ı r ması & a ç ı k lay ıc ı bilgi ler
UltiMedex(l;) - Tedavi ye rinizdeki i ş akışın ıza doğrudan enteg re olan e tk i leş im li klinik kararı de steği .
Diğe r
bilgi sistem i satıc ı lan n d a n fark l ı o larak Truv en Health , kullanım ı kolay veri tab a nı a rı n ı n doğrulu k ve
sorum lu ta m - za m a n l ı, kurum- içi profesyonel yaz ı i ş l e ri personel kad rosu bulundurur. Ve rİ
t ab anıarında sunulan tarafs ız , tam -metin dokümanlar, çok e trafl ı bir ş e k i l d e araşt ırı l ır , değer le n di r i li r ve
dü n y a nın önde ge len t ı p literat ürüne da ya lı olarak veri lir. Klinik olarak en so n ve e n ye ni bilgilerin
bu lunmas ı için bilgiler, s ı k s ı k gü nce llenir.
n itel iğ i n d e n
II.
EMSALSİz ERİşİM YAZILIMI
MICROMEDE X 2.0: Truve rı Health ta rafından ge l iş t i r i l e n emsalsiz erış ım y a z ı lı m ı , M ICROMEDEX
So lutions için de ki tüm ve ri t ab anı arın d a h ız lı, eşzaman l ı arama y a p ıl m a s ın ı
'1 lar. Bu tarama-esas lı ara
güvendikle ri bilgiye hızlı
yüz, tedavi nok tası klinisye nleri ne istedik leri zama n ve ihtiyaç d uydukl arı z
bir erişim kol a ylı ğı sağ l a m a k üzere tas arımlanmı şt ır. Sezgisel navi sy , klinisye nlerin kıym etl i
z amanın d a n tasarruf edere k öz et düzey indeki muht eviyata randıman ı y .. .selt rek ve en iyi uygulamal ara
imka n vererek hı zl ı eriş i m yapılm a sı nı sağ l a r. Dah a derin a raş t ı r malara erek iren ha llerde çözüm, bilgiye
day a l ı bi ~.aJar y~ rrı:ı~ n iz için size gerekl i olan d etaylı mu h ~~~ b.qg ır.
-1-: C i 1\1
BERı( ·R ılf "/- <.,
P.;
R'
"
i·
•.
,
\
i .
. . .. ,S, \
-==-----.\./
...... .
"
"' .'
•
.~> ·,
f
I, F
,"
-
)' (' irıo J
•
F , 417485°
,.
.
--
~ .• II\~',I\/\J"U,
~/LJ
.{
' . •
~'H I' 1,:(
.
•
,
+
, ' "Ir' (i
, / . '
' . ; J •• L
LII-i~ !\'
LLL
.-- ....
~
'tı
',.
')
' ;111'... ·1
(, ~ ':" ~ . ,
~ · ""' ·
E ~
@,i
~.
.A~. ,
......
"'.,.. ..
',:,.'
- ' . .;
.~ . "' .. .
'~ ı
.
;i
~~ı
ıf1> :ı,' ,
:,"","\
~. 'Ii'
•
~
.
OLh7~~n20
InfoButt on Access ": On de ge len LHR s a tı c ı l a n y l a o rtak l ık yaparak. InfoButton Ac cess, ilm lt'etmi
h a s t ala rı yla ve hem de o nl a rın EHR' nin içinde bulunan en son m i syo n la rı n ı n iç e riğ iy le ilgili ka nı ta d ay a l ı
hastaya- ve i çe ri ğe- öze l bilgiye k l i ~ isye n le r i n bir tek tı klam ayl a ,e : i ş m ~ l e.r i n ~ sağ l a:' . Dah ~ ,ay rı nt ıl~ l g~r
me vcutke n klinisyenler. kapsa m l ı k lınık kaynakça lara ve hasta eğ ıtım bilg ilerine b a gl ana ~,
1i
CK O: Sağ lam Müşter i/S unucu çevreleri için UltiMedex CKO Sunucusu, bugü n m e v cı~ol an en yüksek
entegrasyon teknoloji sini ifade ede r. UltiMedex ' in m u h teviyat ı, ola y s ürücülü ileti sistem i motoru
vası ta sı y l a klinik görünt ülern e i ş le v s e l l i ğ i s a ğ la m a k üzere bir interakti f objeler kümesi ola ra k kaps üllerti r.
Ana bilg isayar u y gula m a sı nd an UltiMedex C KO Su nucusu na il eti şim , klinik m uht e vi y atın son
k u ll anıc ı nı za entegrasyo nu ve tesl iminde ge l i ş t i r m e ekibinize ko l ay l ık ve ka psam gen i ş l i ğ i s ağ l a y a n Client
C lass Library ( M ü ş ter i Sınıf Kütüph anesi) v a sıtas ıy la yap ı l ı r U ltiMedex ge li ş tir m e ar aç la rı, ürün
ge l i şt i rın e ye nesneye d a y alı bir ya k la şı m la, XM L Post and .NET libra ries ve d i ğe rl e ri dahil olma k üzere,
bugünkü dilleri ve format l a rı deste kler.
KULLANICJ YARD IM ÖZELLIKLER İ
Kul la nımı kolay ver i tab anlan . uzun zam an ge rektiren eğ i t i m veya külfetli k u l l a n ıc ı el k i ta p l a rı ge reğ i n i
ortadan k a ld ı ra rak , ekran reh berler iyle t an ıdı k bir sezgise l tarama ara yüzü sunar. Öğre nile ce k karınaş ı k
arama stratej ileri yo ktur ve uyu mlu doküm an fo r ma t ı , bilgileri çek meyi hı zlı ve etkin ya par.
Ür ünderi d o ğru d an
ve ko layca b a sılan elv eri şli ACTIO N REQ UEST f O RMS (EYLE M T ALE P
ab cne lerin yeni konu veya verilerin sisteme ek lenmesini talep etm eleri ne im kan s ağ l ar.
Talepler, etra fl ı c a d e ğ erl endiri li r, ara ş tırıl ır ve so nra (uygun olduğu zam an) veri tab anı arı n a süreklilik
es a s ın a gö re ko nulur. Bu emsalsiz fırs a t , ab cn elere MICROME DEX Solution sı n odak ve yön üne k at k ı
yapma i m k a n ın ı ver ir.
FO R M LA R ı ),
Truven Health'i n kaliteli ürünlere olan a d a n m ı ş l ığ ı , abonelerimize k iş i sel hizmet s unma ya kadar u zanır .
Ücretsiz numara , 1-800- 525-908 3, k iş iye öze l mü şteri hizmeti ve de ste ği ve rme k üzere h a zır bulunan
yüksek yetenekli uzm anl ardan o l uşa n person el kadrorn uza ço k uygun şek ilde e r iş i m sağ l a r . Te knik ve
mü ş t eri destek profesyo ne lteri. ortaya ç ık a b i le cek tüm abonelik veya bilgis ay ar probl emle rinde s ize
rehberlik yapmak üzere gü nde 24 saat hizmet vermey e hazırdır ve bunlar, don anım , kurulum prosedürleri
veya teknoloji alternatiflerine dair sor u l a rı yan ı t layacak l a r d ı r.
BİLGİSAY AR TE KN O L OJ İS İ .vı.1. ' E RN A T İ F L E R İ
III,
MI C Rırvı E D EX S ol u t i o rı s , çeşi t l i
teslim youtermen ku l l a n ı l a r a k mevcuttu r ve kurulu bilg isayar e kipm anı
üze rinde ç alı ştırıl ab ilir. Mic rom edex Sol ution s, kendi veri tab anıarın a e r i ş i m için çok ge n i ş k ap samlı çe şit l i
teknoloji alternatifl erini destekler.
TE K D İ sT R İ B Ü T ÖR
LV,
T ru v e rı Health , yuk a rı da bah se konu olan çözümlerin
çözü mler, Tru ven H e alth 'ın mül kiyeti dir.
Ja mes We ir
YP-Finans
t·
i
BEP ~,EI-' ,
13!:I ·.ı~ L '~
"o •. '
Devletler' de ki tek
d o ğ ru dan s a t ı c ı s ı d ı r.
Tarih: 5 MART 2014
(Jmza)
~
Birleşi k
I.
,:.. .
rıı/{
'1(-Il'lı,,'1
/ .l l ·" he 1<
it); I ' , IC E
I.
! lJCTIO N
O t\
\
.:> O
Bu
olt Haziran 201
TRUVEN=­
H E ,\ ' T H A i'JA LY r 'e s
March 5. 2014
Confirma l ıo n Letter
W e herein eontirm that Truven Health Analyties Ine. is a wholly owned subsidiary of
Truven Holdings Corp.
For your convenienee, we have attaehed a copy of Dur Certi1icate of Resideney issued
by the US Department of Treasury confirming that Tr uven Health Ana lytics Ine. is liable
to pay taxes in the United States of America .
~C~ lJ~:'
James Weir
VP- Finance
Truven Health Analyties Ine.
':'2CJ 5. Syr,u. ı; ~ _ W:I. '; , Suas ;)f,)
8:. ' ~ 1
'J . ' .6OGj 525 sosa
..'
:~ ~ v" ~" Goc1 · , ıl flÇl . r. ~
.. • ~
. .,
,.
l'
{ =-~') ' .ı&j i~
TRUVENHE,\ LTH CO'.l
o4 Haziran 201
DEPA RTMENT OF THE TREASURY
INTERNAL REVENUE SERVICE
PHlLADELPHIA. PA 19255
C E R TIF i CA T ıo N
PRC<lHAM
Data: January 6, 2014
00 00 0 1
Taxpay e r : TRUV EH HEALT H
TlN : 06 -14 6 7 923
ANALVT res I Ne
Tax Ye a r : 2013
I eertify that t he abo v e - n a med c o rp o r a ti on is a U.5. corporation,~Bnd a
r e s i de n t of t he Uni t e d St a t e s of AmericB for p ur p oses of U.S . taXation.
Nane:>, J . A/e l l o
Fie l d Di rec t or , Ac
Fornı 81&ıJ (Reo-. 6-20061
Call1Jog Numtle< .ıJ' JAV
HcJ<ı<.F.
Rrı!
r:
rı
'1­
"
Manegeillant
olt Haziran 201"
TRUVEN=­
t-ı
EA L.. TH
~\NAL YTI C S
Sole Distributor
MICROMEDEXt!l Solut ions
from Truven Health Analytics
Truven Health
SM
M icromedex Solutions® offers the below capabilit ies with a un ique suite of content needs
for any facilit y. No other vendar can affer the following unique products. These solutions are offered only by
M icrom edex 5alu tion s as sole distributor. (See below)
ı.
UNIQUE COM PlLATION OF DATABASES
The most cam prehensive compilation of medi cal and healthcare informati on and databases of its kin d
available, MI CROM EDEX Solutions offer exte nsive prop rietary information covering disea se, pediatric,
tox icolog y, pharm acolo gy for adults and pediatrics, patient education and acute care medicine . Prepare d
exclu sively by Truve n Health , the se extraord inary resources, in combinatian with enhanced vers ions of
licen sed medi cal databa ses, are not available from any other vendor.
MICROMEDEX Solutio ns offer an unparalleled collection of databases provid ing in-dept h, evidence-based
inf orm ati on ta ilared to meet cli nical needs and many can be customized to meet your factlltv's specific
needs. Subscriptions may include any or all of the follaw ing available databa ses:
Exclusively fro m Micromed ex Solutions:
DRUG DEX' System - Drug and pharmaceutical information; Official Compendium for drug ut ilization review
POISINDEx' System - Commercial, pharmaceutical, biological substance identification and managem ent
LV INDEXTM Syst em w ith Trissel's Tables - only electron ic sour ce of physical compatibility t est
results for parent era l medicat ion s
DRUG-REA.)(' System -Int eractive drug int eract ions
IDENTIDEl System - Tablet and capsule identification
DISEASESDEx' Emergency and General M edicine - Evidence based managements for disease st ate s
s
62C-o
Syracuse 'N a,;. 's iJll e 3GO
Graenwood V ıPa g H , CO 80 11 t
t' i
J.'
) i:
R! ,.
!'ll"
T
','
i: 1.
o
+ i (8L'Oj 525· 9003
F + 1 (3ü3} 486 ·6484
oit Haziran 20
T RUVE N=­
H:::ALTH ANALYTICS
Clinica l Checklist - Patient care int erv entions
Lab Advisor ™ - Evidence-based labor at ory test inform at ion
Dosing and Therapeutic Tools - Diagno sis and therapy aids
Caretvot es System and Int egrat ed Ca re N o te s ~ S yste m - Patient educatian across the speetrum of care
Detailed Drug Info rmati on for the Consumer' - Medication education for the patient
P&T QUIKo Reports - Reports for Pharm acy & Therapeutics committees
REPRORISK' System - Reprod uetive risk informati on
TOMES' System - medical and hazard information for safe management and handling of chem icals in the workplace
Alt Me dOexTM System - Herbal. vitamin, mineral & other dietary supplement inf ormati on
AltMe d- REAX for the Patient - Herbal and dietary supplement interaetio n information
AltCar eDex - Patient education for complementary and alternative medicine
Formulary Advisor" - Form ul ary manageme nt too l
NeoFax' - Neonata l drug dosing inform ation
Licensed by Truven Healt h:
MARTINDALE: The Ext ra Pharmacopoeia - Published by the Royal Pharmaceutica! Society of Great Brita in
Index Nominun - International drug information from the Swiss Pharmaceutical Society
Pharmaceut ical Material Safety Data Sheets (MSDS) - Standard drug information ForOSHA regulat ions from USPC
POR" - Physicians' Desk Refererıce - FDA approved labeling
Herb al M edicines: A Guide fo r the Health-Care Professional
5'2'00 s. Syracuse '..f.J ay, S uıt e 300
Greem',ood '111!açe CO 80 111
to. </(t K J"
fl r:r~ı<)
•
r
. ,:
..
. ı « [IH, · I "" '"
I~ır~~rl
.. . # . \ , i[{
.
.,
r
", .
' t
. 1 1~ 1l" (.·.'
.
o
.1 (800 ) 525·9083
F . 1 (303 ) 4&;· 6484
o4 Haziran 20f"
TRUVEN=
l-lEA LH I
A~·IAL YTI C: S
In addıtio n to those products licensed as part of M icromedex Solutions, M icromedex also
following products :
KINETIDEX" System - Therapeutic drug monitoring
Red Book' System - Drug pricing & descriptive information for FDA-approved drugs
UltiMedex ' - Interaetive clinical decision support integrated directly into your workflow at the point of care.
Unlike some oth er information system vendors, Truven Health ma intains a full-time, in-house editorial staff of
professionals respo nsible for the accuracy and qua lity of the easy-to-use databases. The unbiased, full-text
documents presented in the databases are thoroughly researched , evaIuated, and referenced based on the
w orl d' s leading medicalliterature. Information is updated frequently ensuring the most clinicallv relevant
ı nfo r m a t i o n
is available .
II. UNIQUE ACC ESS SOFTWARE
MICROMEDEX 2.0: The unique access software developed by Truven Health allows rapid, sim ult aneous
searching across all databases w ithin MICROMEDEXSolutions . This browser-based interface is designed to help
point -of-care e1in icians quickJy access the information they trust-when and where it's needed . The int uitive
navigation provides quick access to summary-Ievel cantent, saving e1in icians valuable time, increasing effieiency, and
promoting best praetices. For those casesthat require in-depth research, the solution links to the deta iled content
you need to make an informed decision.
InfoButt on Access": Through partnerships with leading EHR vendors, InfoButton Access provides clinicians one­
click access to evidence-based patient- and context-specific information relevant to both their patient and the
context of thei r current task integrated in the EHR. When more detailed information is available, ciinicians can link
to comprehensive clinical references and patient education information ,
CKD : For robust Chent/Server environments, UltiMedex CKD Server represents the highest level of integration
technology available taday. The UltiMedex content is encapsulated as a set of interactive objects to provide clinical
screening funet ionality through an event-driven messaging engine. Communication to the UltiMedex eKO Server
from the host application occurs through C lierıt Class Library, whieh provides your development team ease and
sophistication in integration and delivery of clinical content to your end-user. UltiMedex CKO development tools
5200 S, Svrac uss VJay, Suı t o 3CO
G!een"'ood V 'l!ay u, co 801 ' 1
o
+ 1 (BOO) 525·9 08:j
F . 1 (303) 486·€4Q4
TRUVEN=­
7 81
olt Haziran 201"
hEA.l-H ANALYTI C S
support taday' s languages and data formats including XML Post and .NET librarie s and oth ers with an object­
oriente d approach to product development .
USE RASSISTANCE FEATURES
The easy-to-use databases offer a familiar intuitive browser interface with on-screen guides, elim inating th e need
for t ime-consum ing trai ning or cumbersome user's manuals. There are no complicated search st rategies to learn,
and t he e o nsıs ten t document format makes informati on ret rieva! quick and efficient.
Con venient ACTI ON REQUEST FORMS, easily printed directly f rom the produet, allow subscribe rs to requ est
new top ies or dat a be added to t he syst em . Requests are t hor oughly evaluat ed, researched , and t he n
(w hen appro priat e) ineorporate d int o the databa ses on an ongoing basis. This unique opportunity allow s
subscribers to eontribute to the focus and direction of MICROMEDEX Solutions.
The Truven Health commit ment to quality products extends to offering personal service to our subscribers . The
toll-fre e number, 1-800-525-9083 allows convenient access to our highly talented staff of expert s ready to provide
individual ized custo mer service and support Technica! and customer support profession als are ready 24 hours a
day t o guide you thr ough any subscript ion or computer problems that may arise, and will answer questions about
hardw are, installation pro cedures, or technology alte rnatives .
i ii. COMPUTER TECH NOlOGY ALTERNAT1VES
MICROM ED EX Solutio ns are availabl e using a variety of delivery me thods and can be ope rate d on com put er
equipm ent alreadv in place. Mi cro mede x Soluti on s supports an exten sive variety of t echnology alt ern ati ves for
a c c e s s ın g
it s data bases
LV. SOLE DISTRIBUTOR
Truve n Health is the sole dir ect seller of the aforem entioned solut ions in the United States . These
soluti ons are proprie ta ry t o Truv en Health.
James
~(""'" ~ Wfu,
Dated
e ır
VP - Finance
ti2';JO S. S yrc.ı. C l i S tl Wa y, 5 uite 30 0
Grf'ıen ....'<',.:;-d '-l Haqe,
~ ~ i
co aa
np'ı< ı
BL
uıı
"
l- l' l ~
li ­
i
·1
ı
ToL:
Me rut
Çilnkd\ d
:
ı
Li \
"+-----,.+0- 1
"
•
U.
'J
J )
U., (800) 525·goSJ
F r ı (3C3i 4136-6484
fV\ARCI-\-
5! OJ) \ ~
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
4 572 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content