close

Enter

Log in using OpenID

22-26 haziran-2

embedDownload
Programa;
‹l Özel ‹darelerinden; Genel Sekreterler, ‹l Genel
Meclis Başkanlar›, Meclis Üyeleri, Yaz› ‹şleri,
Personel, Mali Hizmetler, ‹nsan Kaynaklar› ve
‹mar Müdürleri ile di¤er Müdürler ve personelleri
davetlidirler.
Belediyelerden; Belediye Başkanlar›, Belediye
Meclis Üyeleri, Belediye Encümenleri, Özel
Kalem, Personel, Hesap ‹şleri, Yaz› ‹şleri, Fen ‹şleri
ve ‹mar Müdürleri ile di¤er Müdürler ve personelleri
davetlidirler.
Toplant› sonunda kat›l›mc›lara kat›l›m belgesi
verilecektir.
‹çişleri Bakanl›ğ›’n›n 24.01.2008 tarih 2007/26 Say›l› Genelgesi
Uyar›nca Düzenlenen; Yerel Yönetimler Hizmet içi Eğitim Semineri
YEREL YÖNETİMLER AÇISINDAN
TEMMUZ 2014’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE
KAMU ‹HALE KANUNU
VE
KAMU ‹HALE SÖZLEŞMELER‹
KANUNU
Kat›l›m Şartlar›;
(Fiyatlar 4 gece 5 gün için geçerli olup ultra her şey dahil sisteme göredir)
• Üç kişilik odada kişi baş› fiyat ................................890 TL + %18 KDV’dir
• ‹ki kişilik odada kişi baş› fiyat .................................990 TL +
“
• Tek kişilik oda fiyat› ...............................................1475 TL +
“
• Eş ücreti (Tek kişilik oda alanlar için)........................675 TL +
“
• Şoför .......................................................................750 TL +
“
• Gündüzlü kat›l›m kişi baş› fiyat ................................475 TL +
“
• 0-6 yaş çocuk (aile yan›nda) .................................ücretsiz
• 6-12 yaş çocuk (aile yan›nda).................................350 TL +
“
Toplant›ya kat›lmak isteyen yerel yönetim mensubu davetlilerin kat›l›m bedelini Ziraat
Bankas› Zonguldak Kilimli Şubesi TR840001000454477553815001 iban no’lu
Karaelmas Belediyeleri Hizmet Birliği’ne ait hesaba yat›rmalar› ve aşağ›daki telefon ya
da faks numaralar› arac›l›ğ›yla TEB‹AT yetkililerine bilgi vermeleri gerekmektedir.
22 - 26 HAZİRAN 2014
SİDE PREMIUM OTEL
Evrenseki-Manavgat / ANTALYA
Eş ve çocuk için kat›l›m bedelinin ise Yap› Kredi Bankas› ‹stanbul Bahçelievler Şubesi’ndeki
TR240006701000000090241579 iban no’lu TEB‹AT hesab›na yat›r›lmas› gerekmektedir.
Söz konusu bedel için seminer sonunda TEB‹AT taraf›ndan KDV dahil fatura kesilecektir.
Telefon: (0216) 326 12 12 (pbx)
e-mail: [email protected]
Faks: (0216) 546 01 58
web: www.tebiat.com.tr
KARAELMAS BELEDİYELERİ
HİZMET BİRLİĞİ
TURİZM, EKONOMİ, BİLİMSEL
ARAŞTIRMA, TANITMA MERKEZİ
‹rtibat Adresi:
F.Kerim Gökay Cad. Okul Sok. Altunizade Sitesi C Blok Daire: 15,
34662 Üsküdar / ‹STANBUL
Tel: (0216) 326 12 12 (pbx) Faks: (0216) 546 01 58
e-mail: [email protected] web: tebiat.com.tr
22 HAZİRAN PAZAR: 14:00 Otele Giriş
Eğitimci:
Kadir AKBULUT
(Hukukçu, Kamu ‹hale Uzman›)
23 HAZİRAN PAZARTESİ
09:30-13:00
I.OTURUM
•
•
•
•
•
•
•
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00
14:30-17:30
16:00-16:30
16:30-17:30
19.02.2014 tarihli Kamu İhale Kanunu Değişikliklerinin
getirdiği yenilikler
Temmuz 2014’te yürürlüğe girecek İhale Uygulama
Yönetmeliğindeki Değişikler
Kamu İhale Genel Tebliğindeki yapılan değişikler
Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında
Temmuz 2014’te Yürürlüğe Girecek Yenilikler
Temmuz 2014’te Yapım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmeliği
Yasal Düzenlemeler ile Yargısal Kararlar çerçevesinde İŞ
DENETME BELGELERİNİN SON DURUMU
Danıştay Kararları Çerçevesinde Biten Ve Devam Eden İşler
Yönünden İş Denetleme Ve İş Yönetme Belgelerinin Geleceği
20:00
11:30-12:00
12:00-13:00
: Yemek
13:00
II.OTURUM
14:30-17:30
İhale Komisyonunun Kurulması
• İhale Komisyonu Üyelerinin Görev Ve Sorumlulukları
• İhale Yetkilisinin Komisyon Kararları Üzerindeki Etkisi
• İdari şartnamelerin hazırlanması
• 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi anlamında teknik
şartnameler (belli bir firmanın tarif edilip edilmediği,
açıklama ve zeyilname talepleri vd.)
• Mal Alımlarında “Denklik” Kavram›
• Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenebilecek Özellikler
• Standart Ve Kaliteye İlişkin Belgeler
• Numune, Katalog veya Teknik Dökümler
• İhale dokümanında açıklama yapılması
• Zeyilname
• Zeyilname yapılmasının koşulları
• Uygulamada karşılaşılan zeyilname halleri
• Şikayet üzerine zeyilname
• İhale tarihinin ertelenmesi
: Kahve Arası
: II.Oturum Devamı
•
•
•
•
•
•
•
İhale katılımda yeterlik kriterleri
- Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi
- Son Yönetmelik değişiklikleri
Mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinde
istenilebilecek belgeler
Kalite ve standart belgeleri
Mal alımlarında özel imalat süreci ve yeterlik
Belgelerin sunuluş şekli
Yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin sunuluşu
Aslı veya onaylı sureti sunulan belgelerin durumu
Tekliflerin sunuluşu
İlk oturumda yapılması gerekenler
Kapalı oturum ve tekliflerin değerlendirilmesi
Aşırı düşük tekliflerin tespiti yöntemi/sınır değer tespiti
Açıklama istenilmesi
Aritmetik hata
En avantajlı teklifin belirlenmesi
Fiyat dışı unsurlara göre en avantajlı teklifin belirlenmesi
İhale komisyonu kararı üzerinde ihale yetkilisinin pozisyonu
: Yemek
24 HAZİRAN SALI
09:30-13:00
: Kahve Arası
: I.Oturum Devamı
Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması
• Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması
• Hizmet Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması
• Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması
İhalenin Temel İlkeleri
• 4734/5. Madde ve Uygulama Yönetmeliğindeki Temel
İlkeler
• Temel İlkelere Aykırılık Halleri ve Sonuçları
• Bildirim ve tebligat usulleri
• Usulüne uygun olmayan bildirimlerin sonuçları
• İhale usulünün tespiti
• İstisna kapsamında yapılan alımlar (4734/3)
• Diğer istisnai alım usulleri 4734/21 ve 4734 22/d
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16:00-16:30
16:30-17:30
20:00
III.OTURUM
Aşırı Düşük Teklifler
• Hizmet alımında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi
• Yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi
İş Deneyim Belgeleri (Mal, Yapım, Hizmet)
• İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi koşulları
• İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi
• İş Deneyim Belgelerindeki Belge Tutarı
• İş deneyim belgesinin ayrıştırılması
• Değerlendirmeye esas belge tutarının tespiti
• Yapım İşlerinde Benzer İş Tebliği
• İş deneyim Belgelerinin Güncellenmesi
: Kahve Arası
: III.Oturum Devamı
Yasak Fiil veya Davranışlar
• İhaleye Katılamayacak Olanlar
• Yasak Fiil veya Davranışlar
• Hakkında Yasaklama Kararı Bulunduğu Tespit Edilenlere
Uygulanacak yaptırımlar
• İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı
• Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi
• 10.11.2012 tarihli Kanun değişikliği çerçevesinde hakkında
kamu davası bulunanların hukuki durumu
: Yemek
IV.OTURUM
Başvuru yolları
• İdareye şikayet
- Başvurularda aranılacak şekil şartları
• Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet
- KİK’in nihai kararının beklenilmesi zorunluluğu
• Mahkemeye dava açılması
- Sözleşmeye etkisi
HAK ARAMA HÜRRİYETİ ÇERÇEVESİNDE KİK BAŞVURU BEDELLERİ
: Kahve Arası
: IV.Oturum Devamı
Kamu İhale Sözleşmeleri
• Muayene ve Kabul işlemleri
• Mücbir sebep halleri
• İş artışı iş eksilişi
• Muayene ve kabul komisyonlarının görev sorumluluğu
• Yükleniciler ile alt yüklenicilerin sorumluluğu
• Sözleşmenin feshi nedenleri
• Sözleşme feshinin koşulları ve sonuçları
: Yemek
25 HAZİRAN ÇARŞAMBA
09:30-13:00
V.OTURUM
Konularla ilgili değerlendirmeler,
sorular ve cevaplar
11:30-12:00
: Kahve Arası
12:00-13:00
: V.Oturum Devamı
13:00
: Yemek
Öğl Sonra
: Serbest Zaman
20:00
: Yemek
26 HAZİRAN PERŞEMBE: Öğl. Önce: Serbest Zaman 12:00: Ayrılış.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
733 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content