close

Enter

Log in using OpenID

C Kitapçığı Çözümleri - Fen Bilimleri Dershanesi

embedDownload
MEB (TEOG-1) 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ (C KÝTAPÇIÐI)
1.
6.
Soruda yapýlan gen aktarýmý alabalýðýnýn farklý yaþam ortamlarýný artýrýr. Donmayý engelleyen gen
daha soðuk sularda yaþamasýný saðlar.
Ayþe’nin babasý düz saçlý olduðundan saf çekinik
gene sahiptir. Bu durumda Ayþe melez döldür.
Yanýt: D
Yanýt: A
2.
7.
Halter sporuyla uðraþan bir kiþinin kol kaslarýnýn
geliþmesi modifikasyon örneðidir.
Yanýt: C
3.
Þekilde gösterilen yerlerde K olayý mayoz bölünme,
L olayý ise döllenmedir.
Yanýt: B
8.
Koyu renkli topraða sahip çalýlýkta kahverengi fareler farkedilmezler. Bu bir adaptasyondur. Böyle bir
ortamda beyaz renkli farelerin avlanma riski daha
fazladýr.
Bu tek zincirde toplam 4 nükleotit bulunmaktadýr.
Yanýt: D
Yanýt: A
4.
9.
Domates bitkisinin kromozom sayýsý çekirge ile ayný olmasýna raðmen iki canlý farklý türdendir.
Yanýt: B
Þekilde yumurta sývý içerisinde askýda olduðundan
dengelenmiþ kuvvetler etkisindedir.
Bu durumda G = FK olur.
Yanýt: C
5.
10.
Þekilde fasulye bitkisinin tohumdan yetiþtiði gözleniyor. Tohumun oluþumu mayoz bölünme ve döllenme olaylarý ile gerçekleþir. Gül bitkisinin ise vejatatif üreme geçirdiði gözlenir. Vejatatif üremenin temelini mitoz bölünme oluþturur.
Yoðunluk, kütle ve hacimin birbirine oranýyla bulunur.
Yanýt: C
Yanýt: C
1
2014-2015 / TEOG-1 (8. Sýnýf) Çözümler (D Kitapçýðý)
11.
16.
Seçeneklerden hareket edildiðinde B, C, D seçeneklerindeki deðerler soruda verilen dinamometre
deðeriyle uyum göstermemektedir.
Þekildeki K cisminin suda askýda kaldýðý gözleniyor.
X, Y ve Z cisimleri K cismi ile ayný maddeden yapýlmýþ olduðundan yoðunluklarý aynýdýr. Bu durumda
X, Y ve Z cismi de sývý içerisinde askýda kalýr.
Yanýt: A
Yanýt: D
12.
17.
Dinamometredeki deðerin 80 N’den 60 N’a düþtüðü
gözleniyor.
Bu durumda FK = 20 N’tur. Kaptan taþan sývýnýn
aðýrlýðýna eþittir.
Bilye sývýnýn içerisine yerleþtirildiðinde sývý tarafýndan cisme yerçekimine ters yönde bir kuvvet etki
eder ve cismin hissedilen aðýrlýðýný azaltýr.
Yanýt: D
Yanýt: A
13.
18.
• I öncülü sývýlarýn kaldýrma kuvveti
• II öncülü gazlarýn kaldýrma kuvveti
• III öncülü yerçekimi kuvveti
Þekildeki balon yukarý doðru hareket etmektedir. Bu
durumda yukarý yöndeki FK diðer kuvvetlerden daha büyük olmalýdýr.
Yanýt: B
Yanýt: B
14.
19.
Kaldýrma kuvvetinin sývýnýn yoðunluðuna baðlý olduðunu tespit etmek için kurulacak düzenekte batan hacim ve yerçekimi ivmesi sabit tutulup yalnýzca sývý yoðunluðu deðiþtirilmelidir.
Yanýt: B
15.
Soruda bir cisme farklý sývýlar tarafýndan farklý kaldýrma kuvvetleri uygulandýðý görülüyor. Sývýnýn yoðunluðu arttýkça X cismine etki eden kaldýrma kuvveti artar, dinamometredeki deðer azalýr.
Yanýt: D
20.
Metal parçasýnýn sývý içerisindeki aðýrlýðýnýn azalmasýna sebep olan yerçekimine ters yönde etki
eden kaldýrma kuvvetidir.
Yanýt: C
Bir cisme etki eden kaldýrma kuvvetinin cismin batan hacmi ile orantýlý olduðunu görmemiz için ayný
sývý içinde farklý batan hacimler olmalýdýr.
Yanýt: A
2
2014-2015 / TEOG-1 (8. Sýnýf) Çözümler (C Kitapçýðý)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
49 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content