close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 MEB FEN2 çözüm.qxp

embedDownload
M E B ( TE O G - 2 ) 8 . S I N I F
F E N V E TE K N O L O J Ý TE S T Ý Ç Ö Z Ü M LE R Ý
1.
6.
A, B ve C seçeneklerinde gerçekleþen üremeler
eþeysiz üreme olduðundan oluþan canlýlar ana canlý ile ayný genetik yapýya sahiptir. D seçeneðinde tohum oluþumu döllenme ile gerçekleþtiðinden ana
canlýdan farklýdýr.
Hayvan hücresinde gerçekleþen solunumda besin
oksijenle yakýlýr. Sonucunda CO2 gazý, H2O sývýsý
ve enerji açýða çýkar.
Yanýt: A
Yanýt: D
2.
Besin zinciri, üretici → I. tüketici → II. tüketici sýra-
7.
Sývýlarýn basýncý, sývýnýn yüksekliðine, sývýnýn yo-
lamasýyla dizilir. Zeynep’in yaptýðý gösterim doðru-
ðunluðu ve yerçekimi ivmesine baðlýdýr. K ve M
dur.
kaplarýndaki sývý basýnçlarý eþit, L’deki sývý basýncý
düþüktür.
Yanýt: B
Yanýt: A
3.
8.
A, B ve D seçeneðindeki cevaplar doðrudur. Canlýlarýn hepsi güneþ enerjisini besin üretmek için kullanmaz. Klorofil bulunduran canlýlar fotosentezle
besin üretir.
Müzik aletinde uzun çubuklara vurduðumuzda çýkan sesin frekansý ve yüksekliði azalýr. Ayný genlikte vurulduðundan þiddet deðiþmez.
Yanýt: C
Yanýt: C
4.
9.
Þekildeki düzenekte I ve II sistemleri karanlýk ortamda bulunduðundan II. düzenekteki bitki fotosentez
yapamaz. Ýki düzenekte ýþýklý ortama alýnýrsa fotosentez gözlenebileceðinden deney amacýna ulaþýr.
Sesin hýzý ortamýn yoðunluðu ile doðru orantýlý olarak deðiþir. Sývý ortamda sesin hýzý gaz ortama göre daha fazladýr.
Yanýt: D
Yanýt: D
5.
10.
Çimlenmekte olan fasulyeler O2 li solunum yapar
ve CO2 açýða çýkarýr. Oluþan CO2 kireç suyunu bulandýrýr.
Þekilde gösterilen atomun son yörüngesindeki elektron sayýsý 2 tanedir. 2A grubunda yer alýr ve metaldir.
Yanýt: C
Yanýt: C
1
2013-2014 / TEOG-2 (8. Sýnýf) Çözümler
11.
16.
F atomu 7A grubunda yer alan bir ameteldir. S atomu 6A grubunda yer alan ametaldir. Ýki metal arasýnda kovalent bað oluþur.
Yanýt: A
Özýsý; 1 gram maddenin sýcaklýðýný 1°C artýrmak
için verilmesi gereken enerji miktarýdýr. Tabloda kütle ve sýcaklýk artýþlarý eþit ýsý miktarý farklý olduðundan özýsýlarý farklý olur. Özýsý da ayýrt edici özelliktir.
Yanýt: B
12.
17.
Þekildeki I. çözelti asit, II. çözelti baz ve bu iki çözeltinin oluþturduðu nötralleþme tepkimesi ile oluþan III. çözelti nötr olan tuzdur.
Bir maddenin erime ýsýsý, donma ýsýsýna eþittir. Yoðuþma ýsýsý, buharlaþma ýsýsýna eþittir.
Yanýt: C
Yanýt: D
13.
18.
I. slogan suyun dezenfekte edilmesi yöntemidir. II.
slogan suyu yumuþatma yöntemidir. III. slogan suyun taþýdýðý özellikleri belirtir.
Maddenin saflýðýný bozmak donma noktasýný düþürür, kaynama noktasýný yükseltir.
Yanýt: A
Yanýt: B
14.
19.
Kullanýlan sývýlar ayný olduðundan özýsýlarý aynýdýr.
Sýcaklýk artýþlarý eþittir. I. örnekteki sývý 4 dakikada
II. örnekteki sývý 8 dakikada ýsýndýðýndan kütleleri
farklýdýr.
Sývý örneðinin buharlaþmasý için gereken ýsý miktarýný belirlemek için maddenin kütlesine ve buharlaþma ýsýsýna ihtiyacýmýz vardýr. Yani Q=m⋅Lb den.
Yanýt: C
Yanýt: A
15.
20.
Sýcaklýðý farklý maddeler arasýnda ýsý akýþý olur. I.
düzenekte ← yönde ýsý akýþý olur. II. düzenekte ýsý
akýþý gerçekleþmez. Isýnýn akýþ yönü daima sýcak
olandan soðuk olana doðrudur.
Tanecik modeline bakýldýðýnda maddenin 2 kez hal
deðiþtirdiði gözlenir.
Yanýt: B
Yanýt: D
2
2013-2014 / TEOG-2 (8. Sýnýf) Çözümler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
51 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content