close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 10.Sınıf 1.Dönem 1.Soru Örnekleri

embedDownload
1-Bir hücrede hacim / yüzey alanı oranının artması,
I. besin alımı, II. artık atımı, III. oksijen alımı
olaylarından hangilerini zorlaştırdığı için hücre bölünmek
zorunda kalır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
E) I, II ve III
D) II ve III
2-Mitoz hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Oluşan hücreler ata hücreyle aynı kalıtsal yapıdadır.
B) İnterfaz evresinde DNA eslenmesi gerçekleşir.
C) Çok hücreli canlılarda yaraların onarılmasını sağlar.
D) Bir hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.
E) İnterfaz evresinde iğ iplikleri oluşur.
3-Mayoz hücre bölünmesiyle ve bu bölünmede gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Krossing-over homolog kromozomların kardeş kromatitleri arasında olur.
B) Mayoz l deki evrelerin gerçekleşme süreleri birbiriyle aynıdır.
C) Homolog kromozomların bağımsız dizilimi oluşan hücrelerin birbirinden farklı olmasında etkilidir.
D) Mayoz ll de 2n kromozomlu hücreden 2n kromozomlu iki
hücre oluşur.
E) Sentromerlerin ayrılması mayoz l de gerçekleşir.
4-Mitoz hücre bölünmesinin bir evresinde gerçekleşen bazı
olaylar aşağıda verilmiştir.
 Çekirdekçik eriyerek kaybolur.
 Kromozomlar kısalıp kalınlaşır.
 Çekirdek zarı erir.
Bu olaylar aşağıdaki evrelerin hangisinde gerçekleşir?
B) Profaz
C) Metafaz
A) İnterfaz
D) Anafaz
E) Telofaz
5-Hücre döngüsünde meydana gelen bazı olaylar şunlardır:
A) Kardeş kromatitlerin karşılıklı olarak ekvatoral düzleme
dizilmesi
B) Sentriyollerin eşlenmesi
C)Çekirdek zarının erimesi
D) Sentromerlerin ayrılması
Bu olaylar aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre
gerçekleşir?
B) II - III - I - IV
C) III - IV - I - II
A) I - II - III - IV
D) IV - I - III - II
E) IV - III - II - I
6-Yandaki şekiller bir hayvan ve bitki hücresinin bölünme
evrelerini
göstermektedir.
Bu evrelerin eşlendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Hayvan hücresi
Bitki hücresi
A) Profaz
Metafaz
B) Metafaz
Anafaz
C) Anafaz
Telofaz
D) Metafaz
Metafaz
E) Anafaz
Anafaz
7-Tohum oluşturma yeteneğini kaybeden bazı bitkilerden
kesilen dallar toprağa dikildiğinde zamanla bu dal parçalarından kökler gelişir ve toprağa bağlanır. Bu şekilde yeni bir
bitki oluşturulur.
Bu tür bitkilerde görülen bu üreme türü aşağıda kilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Konjugasyonla üreme
B)Tomurcuklanma ile üreme
D) Vejetatif üreme
C) Partenogenez ile üreme
E) Sporla üreme
8-Eşeysiz üremede,
I. döllenme,
II. mitoz bölünme,
III. mayoz bölünme
olaylarından hangileri gerçekleşir?
B) Yalnız II
C) I ve II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III
9-Eşeysiz üremeyle çoğalan canlılar,
I. döllenmemiş yumurtanın gelişerek ergin bireyi oluşturması,
II. yeni oluşan yavruların kalıtsal özelliklerinin ata canlı ile
aynı olması,
III. değişen ortam şartlarına uyum yeteneği aynı olan bireylerin oluşması,
IV. döllenmiş yumurtanın gelişerek ergin bireyi oluşturması
özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
C) II ve III
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
10-Mayoz hücre bölünmesi ile ilgili,
I. Diploit olan bütün hücrelerde gerçekleşir.
II. Canlılarda çeşitliliği sağlar.
III. Üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
11-Krossing over olayı ile ilgili,
I. Mayoz hücre bölünmesinin profaz I evresinde gerçekleşir.
II. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri
arasındaki gen değişimidir.
III. İlgili gendeki nükleotitlerin dizilişinde değişme meydana
gelmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
D) II ve III
12-Oogamiyle ilgili,
I. Yumurta kamçılı, sperm kamçısızdır.
II. Dişi ve erkek gametler aynı büyüklüktedir.
III. Yumurta sperme göre daha fazla sitoplazma ve besine
sahiptir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
C) I ve III
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
13-Aşağıda canlılarda görülen bazı üreme şekilleri verilmiştir.
I. Döllenmemiş karınca yumurtasından erkek karıncanın
oluşması
II. Hidranın tomurcuklanmasıyla yeni hidraların oluşması
III. Denizyıldızının koparılan parçalarının her birinden yeni
denizyıldızlarının oluşması
Bu üreme olaylarından hangilerinin sonucunda oluşan yavruların değişen çevre şartlarına uyum gücü ata bireyden
farklıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
14-Bir hücrenin hücre bölünmesi sırasında,
I. DNA nın eşlenmesi,
II. homolog kromozomların, karşılıklı olarak hücrenin ekvator düzleminde dizilmesi,
III. sentromerlerin bölünmesi,
IV. iğ ipliklerinin oluşması
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi o hücrenin mayoz
bölünme geçirdiğini gösterir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, III ve IV
15-Mitoz hücre bölünmesinde meydana gelen,
I. sentriollerin eşlenmesi,
II. DNA nın eşlenmesi,
III. kromatitlerin ayrılması
olaylarından hangileri mayoz I de gerçekleşmez?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
16-Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi hücrenin
mayoz bölünme geçirdiğine kanıt olarak gösterilemez?
A) Bölünme sonucu tek bir hücreden dört ayrı hücre oluşması
B) Sentromerlerin ayrılması
C) Homolog kromozomların hücrenin zıt kutuplarına çekilmesi
D) Bölünme sonucu kromozom sayısının yarıya inmesi
E) Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri
arasında parça değişiminin olması
17-Aşağıda çeşitli canlılardaki üreme olayları verilmiştir.
I. bölünme sonucu oluşan amip
II. tomurcuklanma sonucu oluşan hidra
III. sürünücü gövdedeki gözlerden oluşan çilek
IV. döllenmemiş yumurtadan oluşan arı
Yukarıda verilen canlılardan hangilerinin kalıtsal yapısı ilgili canlıyı oluşturan ata canlıyla aynıdır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
18-Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşidi değildir?
A) Çelikle üreme
B)Tomurcuklanma ile üreme
C) Yaprakla üreme
D) Rejenerasyon ile üreme
E) Partenogenez ile üreme
19-Eşeyli üreme,
I. çeşitliliği sağlama,
II. uzun sürede gerçekleşme,
III. değişen ortam şartlarına uyum gücü yüksek bireyler
oluşturma
özelliklerinden hangileri nedeniyle eşeysiz üremeden üstündür?
C) I ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
20-Arılarda,
 Kraliçe arı 2n (diploit) kromozomludur. Doğurgandır.
 İşçi arı 2n (diploit) kromozomlu ve dişidir. Kısırdır.
 Erkek arı n (haploit) kromozomludur.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Bir kraliçe arının oluşturduğu erkek arıların tümü aynı
kalıtsal yapıdadır.
B) Erkek arılar döllenmiş yumurtanın mitoz bölünme geçirmesiyle oluşur.
C) Kraliçe arı gametlerini mayoz bölünme ile oluşturur.
D) Erkek arı spermleri mayoz bölünme ile oluşturur.
E) İşçi arılar döllenme sonucu oluşan zigotun mayoz bölünme geçirmesiyle oluşur.
21-Bölünebilen bir hücrenin yaşam döngüsünde,
I. organellerin sayıca artması,
II. protein sentezlenmesi,
III. DNA eşlenmesi
olaylarından hangileri hücrenin yaşamında yalnızca bir kez
gerçekleşebilir?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
22-Mitoz hücre bölünmesi sonucunda oluşan hücrelerle ilgili,
I. Kalıtsal yapıları birbiri ile aynıdır.
II. Ana hücre ile aynı sayıda kromozom taşır.
III. Birbirleri ile aynı sayıda organel bulundurur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
C) I ve II
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
23-Canlılarda görülen,
I. bir hücreli canlıların eşeysiz çoğalması,
II. bir hücreli canlıların büyümesi,
III. çok hücreli canlıların büyümesi,
IV. çok hücreli canlılarda dokularının yenilenmesi
olaylarından hangileri mitoz hücre bölünmesi ile sağlanır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV
24-Bir bitki hücresine ait mitoz bölünmenin metafaz evresinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A) Ara lamel oluşması
B) Çekirdek zarının oluşması
C) İğ ipliklerinin oluşması
D) Kromozomların hücrenin ekvatoral bölgesine dizilmesi
E) Kardeş kromatitlerin hücrenin zıt kutuplarına çekilmesi
25-Aşağıdaki olaylardan hangisi bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesi sırasında gerçekleşmez?
A) Homolog kromozomların hücrenin zıt kutuplarına çekilerek birbirinden ayrılması
B) Kromozomların sentromer bölgesinden iğ ipliklerine bağlanması
C) Sitoplazmanın boğumlanarak ikiye bölünmesi
D) Sentrozom organellerinin iğ ipliklerini düzenlemesi
E) Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin eriyerek kaybolması
26-Aşağıda verilenlerden hangisi mitoz bölünme geçiren
hücrelerin tümünde gerçekleşir?
A) Orta lamelin oluşması
B) Sentriollerin eşlenmesi
C) Sitoplazmanın boğumlanması
D) Sitoplazmanın iğ ipliği üretmesi
E) DNA miktarının yarıya inmesi
27-Birhücreli canlılarda mitoz bölünme,
I. tür içi çeşitliliği artırma,
II. büyüme ve gelişmeyi sağlama,
III. neslin devamlılığını sağlama
olaylarından hangilerini sağlamaya yönelik olarak gerçekleşir?
C) Yalnız III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve II
28-Aşağıda verilen canlılardan hangisinde eşeysiz üreme
gerçekleşmez?
A) Çilek bitkisi
B) Bira mayası
C) Planarya
E) Kurbağa
D) Mantar
29-İnsanda mayoz bölünme ile,
I. yumurta,
II. deri,
III. sperm,
IV. kas
hücrelerinden hangileri oluşturulamaz?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
İnterfazın S evresinde DNA kendini eşler.
Eşeysiz üremeyle DNA dizilimi aynı olan canlılar meydana gelir.
Bölünerek üreme prokaryotlarda ve protistlerde gerçekleşir.
Tomurcuklanma bir eşeyli üreme şeklidir.
Bitki hücresinde hücre çeperinden dolayı sitokinez içten dışa
doğru gerçekleşir.
Mantarların sporla üremesinde çeşitlilik gözlenebilir.
Kinetokorlara bağlı olmayan iğ iplikleri hücre kutuplarının
birbirinden uzaklaşmasını sağlar.
Vejetatif üreme hayvanlarda gerçekleşir.
Sitoplazma boğumlanması hem bitki hem hayvan hücrelerinde
gerçekleşir.
Prokaryotlarda çekirdek bölünmesi gerçekleşmez.
Çelikle üreme bir vejetatif üreme şeklidir.
Hayvan hücresinde iğ iplikleri bir çift sentriyol tarafından
oluşturulur.
Eşeysiz üremede çeşitlilik varsa sebebi mutasyondur.
Tomurcuklanma, bira mayası, hidra, mercanlarda gözlenir.
Spor uygun olmayan ortam koşullarına karşı dayanıklı bir yapıdır.
Mitozla oluşturulan sporların DNA dizilimi birbirinden farklıdır.
Çelikle üreme tohumla üremeye göre daha uzun sürede
gerçekleşir.
Bakteri ve paramesyum konjugasyonunda çeşitlilik gözlenir.
Paramesyum konjugasyonunda sayısal artış gözlenir.
Partenogenezde erkek arı döllenmiş yumurtanın arı sütü ile
beslenmesinden meydana gelir.
Mayoz bölünmede hücre iki kez bölünür, dört hücre meydana
gelir.
Spermatogenezle dört sperm oluşurken, oogenezde bir yumurta
meydana gelir.
Krossing - over olayı ile çeşitlilik artar.
Bal arılarında kraliçe arının tüm hücreleri diploittir.
Homolog kromozom sayısı tetrat sayısına eşittir.
Eşeyli üremede esas olaylar mayoz bölünme ve döllenmedir.
Canlılarda mayoz bölünme ile büyüme, gelişme ve doku onarımı
sağlanır.
Bal arılarında yumurta ve spermler mitoz bölünme ile oluşur.
Spor adı verilen özelleşmiş hücreler mayoz ya da mitoz sonucu
oluşabilirler.
Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin sitoplazma miktarı ve
organel sayısı farklı olabilir.
Eşeyli üreme kalıtsal varyasyonların ortaya çıkmasını sağlar.
Patates yumru gövdesi ile vejetatif yolla ürer.
G1 evresinde bölünme için son kontroller yapılır.
Canlılarda gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği de
artar.
Kromatitlerin iğ ipliklerine bağlanma kısımlarına kinetokor denir.
Plazmodyum sivrisinekte, üremesinin eşeysiz kısmını
gerçekleştirir.
Sinapsis ve krossing - over mayoz 1’de gerçekleşir.
Bakteri konjugasyonunda plazmit veren F+, alan F- olarak
isimlendirilir.
Erkeklerin testislerindeki eşey ana hücrelerine oogonium denir.
Bitki hücresinin sitokinezinde boğumlanma gerçekleşir.
İşçi arılarında mayozla yumurta hücresi oluşur.
Döllenmemiş yumurtadan erkek arının oluşumu partenogenezdir.
Mayozun Anafaz II evresinde homolog kromozomlar ayrılır.
Mitoz bölünmede dörtlü yapı tetrat görülür.
Mayoz bölünmede eşeyli üreme için gerekli olan gametler oluşur.
Mitoz bölünmede kalıtsal karakterler aynen korunur.
Bölünme ve tomurcuklanma eşeyli üreme çeşitlerindendir.
Mitoz bölünme ile tek hücrelilerde eşeysiz üreme gerçekleştirilir.
Bakterilerde konjugasyon ile çeşitlilik sağlanırken, sayısal artış
sağlanmaz.
Dişi memelinin oogenezinde olgun dört yumurta oluşur.
Spermatogenez olayında dört hücre oluşur, hepsi farklılaşarak
sperme dönüşür.
Spermatidin sperme dönüşümü mitoz bölünme ile gerçekleştirilir.
Hücre bölünmesinin interfaz evresinde DNA kendini eşler.
D
D
D
Y
D
D
D
Y
Y
D
D
D
D
D
D
Y
Y
D
D
Y
D
D
D
Y
D
Y
Y
D
D
D
D
Y
Y
D
Y
D
D
Y
Y
Y
D
Y
Y
D
D
Y
D
D
Y
D
Y
D
Bir kez mayoz bölünme geçiren hücre tekrar mayoz bölünme
geçiremez.
Karayosununda spermler mayozla oluşur.
Hücreye bölünme emrini sitoplazma verir.
Bütün canlılarda hücrelerin bölünme hızı aynıdır.
Hücre bölünmesi bir hücrelilerde çoğalmayı sağlarken çok
hücrelilerde büyümeyi sağlar.
DNA nın eşlenmesi interfazda gerçekleşir.
Sentriyollerin eşlenmesi profazda olur.
Metafazda kromozom sayısı artar.
İnsanda mitoz bölünme zigotun oluşumundan sonra başlayıp
ölünceye kadar devam eder.
Mitoz bölünme sonunda hücre sayısı artarken hücrelerin
kromozom sayısı sabit kalır.
Telofazda çekirdek zarı erir.
İğ iplikleri bitkilerde sentriyoller tarafından yapılır.
Profazın gerçekleşme süresi metafazın gerçekleşme süresiyle
aynıdır.
Eşeysiz üreme sonucu ana canlıyla aynı kalıtsal yapıda yavrular
oluşur.
Bakteriler bölünerek çoğalır.
Yalnızca bir hücreliler tomurcuklanma ile çoğalabilir.
Karayosunlarında metagenez görülür.
Plazmodyum yalnız dişi insanlarda çoğalır.
Vejetatif üreme yüksek yapılı bitkilerde görülebilir.
Çileğin eşeysiz üremesi sürünücü gövde ile olur.
Çelikle üreme bir eşeysiz üreme şeklidir.
Metagenez yalnız bitkilerde görülür.
Bitkiler, kök, gövde ve yapraklarıyla eşeysiz üreme yapabilir.
48 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünme geçirmesi sonucu
24 kromozomlu dört hücre oluşur.
Mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler ata hücreden farklı
kalıtsal yapıya sahiptir.
Mayoz sonucu oluşan hücreler aynı sayıda kromozom bulundurur.
Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin birbirinden farklı
olmasında homolog kromozomların bağımsız dağılımı etkilidir.
Profaz I evresindeki tetrat sayısı kromozom sayısının iki katıdır.
Mayoz II de DNA eşlenmesi gerçekleşmez.
Mayoz I de 2n kromozomlu hücreden n kromozomlu iki hücre
oluşur.
Yumurta oluşumu sırasında ikincil oosit ile ootitin kromozom
sayısı aynıdır.
Haploit kromozomlu hücreler mayoz bölünme geçiremez.
Mayoz I ile mayoz II aynı sürede gerçekleşir
Eşeyli üremede çeşitlilik oluştuğundan canlılar değişen çevre
şartlarına uyum sağlayabilir.
Oogamide yumurta, büyük, hareketsiz bol sitoplazmalı ve
besinlidir.
Kraliçe arı ve erkek arı diploit, işçi arılar haploittir.
Paramesyum konjugasyonunda karşılıklı çekirdek aktarımı olur.
Konjugasyon hayvanlarda görülür.
Normalde partenogenetik gelişime uğramayan türlerin
yumurtaları ortamın pH, sıcaklık gibi değerlerinin değişimi ile
partenogenetik değişime uğratılabilir.
Bakteri konjugasyonunda birey sayısı artmaz.
Döllenme sonucu oluşan zigot diploittir.
Bölünebilen bütün hücrelerde sentrozom bulunur.
Bitki ve hayvan hücrelerinde sitokinez farklı şekilde gerçekleşir.
Mitoz hücre bölünmesi bir hücrelilerin çoğalmasını sağlar.
Mitoz hücre bölünmesi sonucu oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı
farklıdır.
Eşeysiz üremenin temelinde mayoz hücre bölünmesi bulunur.
Bütün mayoz bölünmelerde krossing-over gerçekleşir.
Mayoz bölünmede çeşitlilik sadece krossing-over ile sağlanır.
Bütün eşeyli üremelerde yumurta ve sperm aynı büyüklüktedir.
Paramesyum konjugasyonunda mayoz, döllenme, mitoz
gerçekleşir.
D
Y
Y
Y
D
D
Y
Y
D
D
Y
Y
Y
D
D
Y
D
Y
D
D
D
Y
D
D
D
D
D
Y
D
D
D
D
Y
D
D
Y
D
Y
D
D
D
Y
D
D
Y
Y
Y
Y
Y
DNA - protein kompleksine KROMOZOM adı verilir.
Hücre döngüsü İNTERFAZ ve mitotik evreden oluşur.
Gelişmiş bitki hücrelerinde SENTROZOM bulunmaz.
Bitki hücrelerinde boğumlanma olmaz ORTA LAMEL oluşumuyla sitoplazma ikiye ayrılır.
Tomurcuklanmada oluşan tomurcuklar ana canlıya bağlı kalarak
KOLONİ oluşturabilirler.
DNA kendini eşlediği için bir kromozom KROMATİT adı verilen
iki ipliğe sahip olur.
İnterfaz G1,S,G2 olmak üzere üç ayrı evrede incelenir.
Çok hücreli canlılarda SPORLA üremeye eğrelti otu, karayosunu
gibi tohumsuz bitkilerde rastlanır.
Vejetatif üreme bitkilerde görülen bir EŞEYSİZ ÜREME şeklidir.
REJENERASYON kopan vücut kısımlarının kendilerini tamamlayarak yeni bireylere dönüşmesi şeklidir.
Bir memelinin mitoz geçiren karaciğer hücresinde 92 kromatit
var ise yumurta hücresinde 23 kromozom bulunur.
MİTOZ hayat boyu devam eden bir olaydır.
Canlının gelişmişlik derecesi ile REJENERASYON yeteneği ters
orantılıdır.
İnsanda üreme ana hücreleri MAYOZ bölünme ile gametleri
oluştururlar.
Erkekte SPERMATOGENEZ olayı ile dört yavru hücre oluşur.
Mayoz I sonucu HOMOLOG KROMOZOMLAR ayrıldığı için kromozom sayısı yarıya iner.
Eşeyli üremede temel olaylar MAYOZ ve döllenmedir.
PARTENOGENEZ olayı ile erkek arı döllenmemiş yumurtadan
meydana gelir.
KONJUGASYON bakteri ve paramesyumda gerçekleşen eşeyli
üreme çeşididir.
Yumurta ve sperm HAPLOİT kromozomlu gametlerdir.
Sperm hücresinin baş kısmında AKROMOZOM ENZİMLERİ ve
haploit çekirdek bulunur.
Yumurta (ovum), yumurtalıklarda OOGONİUM denilen yumurta ana hücrelerinden oluşur.
SPOR oluşumu ile gametler kara hayatının olumsuz koşullarından korunur.
KONJUGASYON sonunda bakterilerde sayısal artış gözlenmez.
YUMURTA hücresi büyük ve hareketsizdir. Sperm hücresi ise
küçük ve hareketlidir.
Tetrat, krossing - over mayoz I’ de gerçekleşirken, MAYOZ II de
gerçekleşmez.
ÇEKİRDEK-SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ hem mayoz I hem mayoz
II’ de gerçekleşir.
Mayoz bölünmenin profaz I evresinde gerçekleşen KROSSİNGOVER olayı genetik varyasyona neden olur.
MAYOZ bölünmede gerçekleşen krossing - over olayında genin
nükleotid dizilimi değişmezken, kromozomun nükleotid dizilimi
değişir.
Mitoz bölünmede kardeş kromatitler birbirinden ANAFAZ evresinde ayrılır.
Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ederek görülmesine
METAGENEZ denir.
Tek hücrelilerde mitoz bölünme ÜREMEYİ sağlar.
Hayvanlarda iğ ipliklerini SENTROZOM oluşturur.
Yumurta ve sperm çekirdeklerinin birleşmesine DÖLLENME denir.
Erkek bireyin testislerinde gerçekleşen mayoz bölünmeye
SPERMATOGENEZ denir.
Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki gen değişimine KROSSİNG-OVER denir.
Spermin baş kısmında bulunan ve yumurta zarının eriten enzimleri taşıyan bölünme AKROZOM adı verilir.
Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda ÜREMEYİ sağlar.
Üreme ana hücreleri 2n kromozom sayısına sahiptir.
İki bitki parçasının, bir bitkiymiş gibi kaynaşıp büyüyecek şekilde
birleştirilmesi tekniğine AŞILAMA denir.
Krossing over mayoz bölünmenin.. PROFAZ I evresinde gerçekleşir.
Homolog kromozomlar mayoz bölünmenin profaz I evresinde
yan yana gelerek TETRATLARI oluştururlar.
Mitoz ve mayoz bölünmede İNTERFAZ denilen hazırlık evresi
görülür.
Sitoplazma bölünmesi hayvan hücrelerinde BOĞUMLANMA
bitki hücrelerinde ORTA LAMEL oluşumu ile gerçekleşir.
MAYOZ bölünme, bir türün kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalmasını sağlar.
Kanser hücreleri KONTROLSÜZ bir şekilde bölünerek çoğalır.
Plazmodyumda gametler MİTOZ bölünme ile oluşur.
Eşeyli üremede temel olaylar mayoz ve DÖLLENME dir.
Yumurta, yumurtalıklarda OOGONİUM denilen üreme ana hücrelerinden oluşur.
Kromozomlar en belirgin şeklini mitoz bölünmenin METAFAZ
evresinde alırlar.
Olgun spermlerin uç kısmında bulunan yumurta zarını eriten enzimleri bulunduran bölgeye AKROZOM denir.
Hücre bölünmesinde SİTOPLAZMA /ÇEKİRDEK oranı etkilidir.
MİTOZ hücre bölünmesi sonucu oluşan hücreler aynı kalıtsal yapıdadır.
Kontrolsüz hücre bölünmesine KANSER li dokularda rastlanır.
Çekirdek bölünmesine KARYOKİNEZ denir.
Profaz evresinde ÇEKİRDEKÇİK kaybolur.
ANAFAZ evresinde kardeş kromatitler ayrılır.
Bitkilerin sitoplazma bölünmesi ARA LAMEL oluşumu ile meydana gelir.
Çekirdek zarı PROFAZ evresinde erir.
Olumsuz çevre şartlarına dayanıklı bir örtüyle kaplanmış ve
özelleşmiş hücrelerle yapılan üremeye SPORLANMA denir.
Sıtma mikrobu sivrisinekte EŞEYLİ ÜREME ile çoğalır.
Ana canlının kendiyle aynı kalıtsal yapıda yavrular oluşturduğu
üreme tipine EŞEYSİZ ÜREME denir.
Eşeysiz üremenin temeli MİTOZ BÖLÜNME dir.
Hidralar TOMURCUKLANMA ile eşeysiz olarak çoğalır.
Bitkilerdeki eşeysiz üremeye VEJETATİF üreme denir.
Üreme hücrelerine GAMET adı verilir.
Homolog kromozom çiftlerinden yalnız bir takımı bulunduran
hücrelere HAPLOİT denir.
Bir anneden diğeri babadan gelen karşılıklı bölgelerinde aynı
özelliği etkileyen gen bulunduran kromozomlara HOMOLOG
kromozom denir.
Sentromerler ANAFAZ II evresinde ayrılır.
Homolog kromozomların bir araya gelerek sarmal yapmasına
SİNAPSİS adı verilir.
Homolog kromozomlar METAFAZ I evresinde karşılıklı olarak
ekvatoral düzleme dizilir.
Genetik bilgi bakımından farklı olan iki gametin birleşmesiyle
gerçekleşen üremeye EŞEYLİ ÜREME denir.
Erkek arılarda gametlerin oluşması MİTOZ bölünme ile olur.
Kraliçe arıda yumurta oluşumu MAYOZ bölünme ile olur.
Döllenmemiş yumurtadan erkek arı gelişimine PARTENOGENEZ
denir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
195 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content