close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılında İş Teftiş Kurulunun Programlı Teftişleri

embedDownload
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından
2014 yılında Türkiye genelinde yürütülecek
programlı teftişler aşağıda belirtilmiştir.
DUYURU
Sayn Yetkili ;
İş Teftiş Kurulu Başkanlğ, 2011 yl itibariyle kaynaklarn daha etkin bir şekilde
kullanmak amacyla çalşma hayatna ilişkin mevzuatn ihlal edildiği alan ve sektörleri
belirleyerek, söz konusu sektör ve alanlarda çalşma hayatnda yer alan tüm aktörlerin de
katlmn sağlamak suretiyle programl teftiş modeline geçmiştir.
Söz konusu teftiş modelinde yoğun olarak ihlal edildiği tespit edilen mevzuat kurallar
risk olarak belirlenmekte, iş mevzuatnn tüm kurallar değil de sadece belirlenen risklerle
ilgili kurallar teftiş edilmektedir.
Programl teftişlerin hedefi çalşma hayatna ilişkin kurallarn ihlalini önlemek, işçi ve
işverenleri iş mevzuatna yönelik kurallar hakknda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, söz
konusu taraflarn mevzuat hükümlerine riayet etmelerine yönelik duyarllklarn artrmak ve
iş mevzuat kurallarn işyerlerinde kalc olarak uygulanabilir hale getirmektedir.
İş Teftiş Kurulu Başkanlğ’nca teftiş yaplan sektör ve alanla ilgili sorunlara dikkat
çekmek, sorunlarn giderilmesine katk sağlayacak çözümler aramak ve bu konuda sosyal
taraflarla işbirliği yapmak amacyla teftiş süreci içerisine eğitim, bilgilendirme, bilgi
paylaşm ve duyarllaştrma toplantlar da dahil edilmiştir.
Teftiş süreci sonunda işverenler tarafndan ihlali giderilmeyen noksanlk ve
aykrlklarn bulunmas halinde idari para cezas uygulamas yaplmaktadr.
Bu anlamda, teftiş süreci, işyerlerinde yaplan ilk teftiş, işçi ve işveren yetkililerine
yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantlar, tespit edilen mevzuata aykrlklarn
giderilmesine yönelik rehberlik, noksanlk ve aykrlklarn giderilmesine yetecek bir süre
verilmesi ve söz konusu sürenin sonunda yaplacak kontrollerden oluşmaktadr.
İş Teftiş Kurulu Başkanlğ tarafndan 2014 ylnda (01.02.2014-31.12.2014 dönemi)
Türkiye genelinde yürütülecek programl teftişler aşağda belirtilmiştir.
İŞİN YÜRÜTÜMÜ YÖNÜNDEN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLI TEFTİŞLER
1. Liman İşyerlerinde Çalşma Koşullarnn İyileştirilmesi Programl Teftişi
2. Karayollar üzerinde faaliyet gösteren “Dinlenme Tesisleri”nde Bulunan İşyerlerinde
Çalşma Koşullarnn İyileştirilmesi Programl Teftişi
3. Türkiye Genelinde Faaliyet Gösteren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinin
Çalşma Koşullarnn İyileştirilmesi Programl Teftişi
4. Türkiye Genelinde Kargo Hizmeti Veren Şirketlerin Çalşma Koşullarnn
İyileştirilmesi Programl Teftişi
5. Restoran ve Hazr Yemek İmalat Yapan İşyerlerinde Çalşma Koşullarnn
İyileştirilmesi Programl Teftişi
6. Gübre ve Yem Sanayiinde Çalşan İşçilerin Çalşma Koşullarnn İyileştirilmesi
Programl Teftişi
7. Tuğla ve Kiremit Fabrikalarnda Çalşan İşçilerin Çalşma Koşullarnn İyileştirilmesi
Programl Teftişi
8. Hazr Beton İmalat Yapan İşyerlerinde Çalşma Koşullarnn İyileştirilmesi Programl
Teftişi
1/2
9. Mermer İşleme Tesislerinde ve Mermer Ocaklarnda Çalşma Koşullarnn
İyileştirilmesi Programl Teftişi
10. 50’den Fazla Çalşan Bulunan Tarmsal İşletmelerin Çalşma Koşullarnn
İyileştirilmesi Programl Teftişi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLI
TEFTİŞLER
1. Ana Metal Sanayinde İSG Programl Teftişi
2. Büyük İnşaat İşyerlerinde İSG Yönünden Programl Araştrma Faaliyetleri
3. Elektrikli Teçhizat İmalatnda İSG Programl Teftişi
4. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatnda İSG Programl Teftişi
5. Kâğt Ürünlerinin İmalatnda İSG Programl Teftişi
6. Atk Su Artma Tesislerinde İSG Programl Teftişi
7. Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalatnda İSG Programl Teftişi
8. Kimyasal Ürünlerin İmalatnda İSG Programl Teftişi
9. Makine ve Ekipman İmalatnda İSG Programl Teftişi
10. Mineral Ürünlerin İmalatnda İSG Programl Teftişi
11. Mobilya Sektöründe İSG Programl Teftişi
12. Motorlu Kara Taştlar İmalatnda İSG Programl Teftişi
13. Parlayc ve Patlayc Kimyasallarn Depolanmasnda İSG Programl Teftişi
14. Patlayc Madde İmalatnda İSG Programl Teftişi
15. Tarm İşyerlerinde İSG Programl Teftişi
16. Tekstil Ürünlerinin İmalatnda İSG Programl Teftişi
17. Yap İşyerlerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Programl Teftişi
18. Yeralt ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlğ ve Güvenliği Programl Teftişi
19. Büyük Endüstriyel Kazalarn Kontrolü Hakknda Yönetmeliğe İlişkin Uygulama
Kapasitesini Araştrma Programl Teftişi
Şubat/2014 aynda başlanacak olan programl teftişler hakknda kamuoyunu ve sosyal
taraflar bilgilendirme amacyla 16.01.2014 Perşembe günü saat 13.30’da Bursa Sanayi ve
Ticaret Odas toplant salonunda bir toplant düzenlenerek yürütülecek teftişler hakknda
bilgilendirme yaplacaktr.
Çalşmalarnzda başarlar diler sayglar sunarz.
İŞ TEFTİŞ BURSA GRUP BAŞKANLIĞI
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content