close

Enter

Log in using OpenID

Broşür

embedDownload
®
CROP-TEC 20-20-20
M‹KRO ELEMENT KATKILI, SUDA ER‹YEB‹L‹R YAPRAK GÜBRES‹
Crop-tec 20-20-20 makro ve mikro
elementlerin uygun bir flekilde kombinasyonu
ile üretilmifl suda tamamen eriyebilen bir
yaprak gübresi formülasyonudur. Azot,
Fosfor ve Potasyum gibi üç önemli bitki
besini ihtiva eden bu yaprak gübresi ayr›ca
bitkiler için kesinlikle gerekli olan
Magnezyum, Demir, Mangan, Bor, Bak›r,
Çinko ve Molibden gibi mikro elementleri
bilefliminde bulundurur.
Bu flekilde bünyesinde yüksek oranda
bulundurdu¤u N, P ve K ile bitkilerin besin
maddeleri ihtiyac›n› k›sa sürede karfl›lad›¤›
gibi bünyesinde bulundurdu¤u mikro
elementlerle bu elementlerin eksikli¤i
nedeniyle oluflabilecek bitki besin noksanl›¤›
arazlar› görülmeden önlenmifl olur.
B‹LEfi‹M‹
Esas Elementler
‹z Elementler
Azot (N)
(N) ......................%
......................% 20
20
Azot
Demir (Fe) EDTA .....................% 0.10
Fosfor (P)....................%
(P)....................% 20
20
Fosfor
Bak›r (Cu) EDTA ......................% 0.05
Potasyum (K)...............%
(K)...............% 20
20
Potasyum
Manganez (Mn) EDTA ..............%
..............% 0.05
0.05
Çinko (Zn) EDTA......................% 0.05
(B)...................................% 0.02
0.02
Bor (B)...................................%
Molibden (Mo) ......................% 0.001
Tar›m›n Doktoru
CROP-TEC ® 20-20-20
Crop-tec 20-20-20 tamamen saf kimyasal maddelerden üretilmifltir. Bitkilerin en duyarl› olduklar›
tomurcuk ve çiçek döneminde bile en ufak fitotoksisite endiflesi duyulmadan kullan›labilir. Yaprak gübrelerinde klor
bulunup bulunmamas› fitotoksisite yönünden çok önemlidir. Bu bak›mdan klorun Crop-tec 20-20-20'de bulunmamas›
ona ayr› bir özellik kazand›r›r. Crop-tec 20-20-20 bitkilerin tomurcuk ve çiçek devrelerinde tavsiye edilebilen yaprak
gübresi özelli¤ini tafl›maktad›r.
Crop-tec 20-20-20 bir yaprak gübresidir. Topraktan yap›lan temel gübrelemenin tamamlay›c›s›d›r. Bitki besin
maddelerinin yapraktan hem h›zl›, hem de tamamiyle al›nmas› sonucu etkisi çok k›sa zamanda görülür. Yapraktan
verilmesi yan›nda damla, ya¤murlama ve di¤er sulama sistemlerinde direkt olarak topra¤a da uygulanabilir.
Crop-tec 20-20-20'nin suda kolayl›kla eriyebilme özelli¤i onun en büyük özelli¤i onun en büyük özelliklerinden biridir.
Bu özellik ona her türlü ilaçlama aletiyle, uçakla ve tüm sulama sistemlerinde rahatl›kla kullan›lma özelli¤i sa¤lar.
‹laçlama tank› içerisinde h›zl› bir flekilde ve tortu b›rakmadan çözülür, memeleri t›kamaz. Tüm pestisitlerle kar›flt›r›l›p
kullan›labildi¤i gibi fitotoksisite, çökelme, ayr›flma gibi problemlerle karfl›lafl›lmaz.
Crop-tec 20-20-20, bitkilerin çeflitli d›fl etkenlerden dolay› u¤rayabilecekleri, büyümede yavafllama, durgunluk,
sararma gibi olumsuzluklar› düzeltir. Hububatta kullan›lan amin ve ester terkipli sulu ilaç dedi¤imiz yabanc›ot ilaçlar›
hem kendi özellikleri gere¤i hem de afl›r› dozdan dolay› hububatta yanma ve sararma yaparak hububat›n büyümesini
durdurabilir. ‹flte Crop-tec 20-20-20, bu durumu k›sa zamanda düzelterek hububat›n h›zla kendini toparlamas›n›
ve geliflmesini sa¤lar.
KULLANMA DÖNEM‹
B‹TK‹ ADI
Hububat (Bu¤day, Arpa)
Pamuk, Soya, fiekerpancar›,
M›s›r, Yerf›st›¤›, Ayçiçe¤i, Çeltik
Domates, Biber, Patl›can,
H›yar, Kabak, Kavun, Karpuz
Fasulye, Bezelye, Havuç, Maydanoz,
Ispanak, So¤an, Lahana, Karnabahar
Patates
KULLANMA DOZU
300-400 gr/da
Hububat›n kardefllenme dönemi bafllang›c›ndan itibaren 15 gün ara ile 2-3 defa
kullan›l›r. Bu dönemde yabanc›ot ilaçlar› ile birlikte uygulanabilir.
Bitkilerin geliflme devresi bafllang›c›ndan itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 kez uygulan›r. 300-400 gr/da
fiafl›rtmadan sonra veya bitkiler 3-4 haftal›k iken 10 gün ara ile 3-4 kez uygulan›r. 100-200 gr/da
Ekimden yaklafl›k 3 hafta sonra erken geliflme döneminde uygulan›r.
100-200 gr/da
Uygulamaya erken geliflme döneminde bafllan›r. 15 gün ara ile 2-3 kez uygulan›r. 300-400 gr/da
So¤an, Sar›msak
Bitki boyu 10-20 cm iken bafllan›r ve 3-4 kez uygulan›r.
Tütün
150 gr/100 lt su
Yast›klarda 100 litre suya veya m2’ye 25 gr olarak topra¤a kar›flt›r›l›r ve derhal
sulan›r. Tarlada 10-15 gün ara ile 2-3 defa uygulama yap›l›r.
‹lkbaharda geliflme döneminin bafl›ndan itibaren 15 gün ara ile 2-3 defa tatbik edilir. 200-300 gr/100 lt su
Turunçgil, sert ve yumuflak çekirdekli
meyve a¤açlar›, Antep f›st›¤›
F›nd›k
150-200 gr/da
Yapraklanmayla beraber uygulamaya bafllan›r. 2-3 hafta aral›klarla 2-3 kez tekrarlan›r. 200 gr/100 lt su
Çilek
‹lk tomurcuk görülmesi ile birlikte 7-10 gün ara ile 2-3 defa uygulan›r.
200 gr/da
Ba¤
200 gr/da
Seralar
Erken geliflme devresinde çiçeklenmeden önce uygulamaya bafllan›r. Meyve
ba¤lamas›ndan sonra ikinci, 15 gün sonra üçüncü uygulama yap›l›r.
Her türlü bitkiye 7-10 gün aral›klarla uygulan›r.
Süs bitkileri
Büyümenin sa¤l›kl› olmas› için ihtiyaca göre yapraklar›n tamam› ›slat›larak uygulan›r. 50-100 gr/100 lt su
Çimen
‹lkbaharda uygulamaya bafllan›r. ‹htiyaca göre tekrarlan›r.
100-200 gr/100 lt su
50-100 gr/100 m2
(100 lt su ile uygulan›r.)
Ya¤murlama sisteminde
Her 10 m3 sulama suyuna kar›flt›r›l›r.
6 kg/da
Sulama sisteminde
Bitkilerin geliflme devresinde 15 gün ara ile sulama suyuna kar›flt›r›l›r.
2-2.5 kg/da
Damla sulama sisteminde
250-500 litre su ile birkaç uygulama yap›l›r.
300-500 gr/da
HEKTAfi T‹CARET T.A.fi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Cad.
700. Sok. 41480 Gebze - KOCAELİ
Tel
: (0262) 751 14 12 (7 Hat)
Fax : (0262) 751 14 22
e-mail : [email protected]
http : //www.hektas.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
169 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content