close

Enter

Log in using OpenID

(2013) Hakem Dizini - Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

embedDownload
Hakem Dizini | Reviewer Index
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi Cilt 17 (2013)
Hakem Dizini
Reviewer Index for Volume 17 (2013) of the Turkish Journal of Family Practice
The Editorial Staff of the Turkish Journal of Family Practice expresses their appreciation to the following colleagues
who have reviewed manuscripts for Volume 17, 2013
Doç. Dr. Hülya Akan, Yeditepe Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç.Dr. Melahat Akdeniz, Antalya Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. Bülent Ertu¤rul, Adnan Menderes
Üniversitesi T›p Fakültesi Enfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›
Doç. Dr. Alis Özçak›r, Uluda¤ Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. Ali Özdemir, Dokuz Eylül Üniversitesi
‹ktisat Fakültesi
Prof. Dr. Zekeriya Aktürk, Atatürk Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. Ayfer Gemalmaz, Adnan Menderes
Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i
Anabilim Dal›
Doç. Dr. Tuncay Müge Alvur, Kocaeli Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Prof. Dr. Engin Güney, Adnan Menderes
Üniversitesi T›p Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dal›
Doç. Dr. Ayfle Palanduz, ‹stanbul Üniversitesi
‹stanbul T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Prof. Dr. R›dvan Atilla, Dokuz Eylül Üniversitesi
T›p Fakültesi Acil T›p Anabilim Dal›
Doç. Dr. Tolga Günvar, Dokuz Eylül Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. Esra Saatçi, Çukurova Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Prof. Dr. Sema Baflak, Adnan Menderes
Üniversitesi T›p Fakültesi Kulak Burun Bo¤az
Hastal›klar› Anabilim Dal›
Doç. Dr. Murat ‹çen, Memorial Hizmet Hastanesi
Prof. Dr. Sibel Kalaça, Marmara Üniversitesi
T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›
Doç. Dr. Erkan Melih fiahin, Çanakkale
Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i
Anabilim Dal›
Doç. Dr. Okcan Baflat, fiiflli Etfal E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi Diyabet Poliklini¤i
Prof. Dr. ‹. Hamdi Kara, Düzce Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Prof. Dr. Ahmet Rifat fiahin, Ondokuz May›s
Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›
Prof. Dr. Nazan Gönül Bilgel, Uluda¤ Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Prof. Dr. Göksun Karaman, Adnan Menderes
Üniversitesi T›p Fakültesi Dermatoloji
Anabilim Dal›
Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Cumhuriyet
Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i
Anabilim Dal›
Doç. Dr. Mehtap Kartal, Dokuz Eylül Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. Didem Sunay, Ankara E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi Aile Hekimli¤i Poliklini¤i
Doç. Dr. Çi¤dem Apayd›n Kaya, Marmara
Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i
Anabilim Dal›
Doç. Dr. Nil Tekin, ‹zmir Narl›dere Huzur Evi
Prof. Dr. Nafiz Bozdemir, Çukurova Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. Serap Çifçili, Marmara Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Prof. Dr. Can Cimilli, Dokuz Eylül Üniversitesi
T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›
Prof. Dr. Selma Çivi, Selçuk Üniversitesi
Meram T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Uz. Dr. Birgül Coflkun, Küçükyal› Karayollar› 1.
Bölge Müdürlü¤ü Reviri
Doç. Dr. Reflat Dabak, Kartal Lütfi K›rdar E¤itim
ve Araflt›rma Hastanesi Gastroenteroloji Poliklini¤i
Prof. Dr. Yeltekin Demirel, Cumhuriyet
Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i
Anabilim Dal›
Prof. Dr. ‹rfan Devrano¤lu, ‹stanbul Üniversitesi
Cerrahpafla T›p Fakültesi Kulak Burun Bo¤az
Hastal›klar› Anabilim Dal›
Doç. Dr. Mustafa Fevzi Dikici, Ondokuz May›s
Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i
Anabilim Dal›
Doç. Dr. Güzel Diflçigil, Adnan Menderes
Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i
Anabilim Dal›
Doç. Dr. Tamer Edirne, Pamukkale Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Prof. Dr. Ayflegül Ketenci, ‹stanbul Üniversitesi
‹stanbul T›p Fakültesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dal›
Op. Dr. Gültekin Köse, Haydarpafla Numune
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kad›n Hastal›klar›
ve Do¤um Klini¤i
Doç. Dr. Cahit Özer, Mustafa Kemal Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. Dilek Toprak, Göztepe E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi Aile Hekimli¤i Poliklini¤i
Doç. Dr. Pemra Ünalan, Marmara Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. Yeflim Uncu, Uluda¤ Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Prof. Dr. ‹lhami Ünlüo¤lu, Osmangazi Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. Altu¤ Kut, Baflkent Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. Arzu Uzuner, Marmara Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. M. Mümtaz Mazic›o¤lu, Erciyes
Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i
Anabilim Dal›
Prof. Dr. Ayça Vitrinel, Yeditepe Üniversitesi
T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›
Anabilim Dal›
Doç. Dr. Ertan Mert, Mersin Üniversitesi T›p
Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Doç. Dr. Bektafl Murat Yalç›n, Ondokuz May›s
Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i
Anabilim Dal›
Doç. Dr. Vildan Mevsim, Dokuz Eylül Üniversitesi
T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›
Hakem Dizini
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi Cilt 17 (2013) içeri¤ine, makale de¤erlendirme sürecinde hakemlik yaparak
katk› veren, afla¤›da adlar› yaz›l› meslektafllar›m›za Editörler Kurulu olarak teflekkür ederiz.*
Doç. Dr. Ça¤atay Nuho¤lu, Haydarpafla
Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
Prof. Dr. Füsun Yar›fl, Ondokuz May›s
Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i
Anabilim Dal›
Doç. Dr. Nilgün Özçakar, Dokuz Eylül
Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i
Anabilim Dal›
Doç. Dr. Emel Y›lmaz, Uluda¤ Üniversitesi
T›p Fakültesi Enfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›
*‹simler soyad› s›ras›na göre yaz›lm›flt›r. / The names are in alphabetical order.
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 17 | Say› 4 | 2013
2013 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl›k Derne¤i'ne (TAHUD) aittir. Deomed Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›mlanmaktad›r. Bu makalenin koflullu kullan›m haklar›
Deomed Yay›nc›l›k ve TAHUD taraf›ndan Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisans› arac›l›¤›yla bedelsiz sunulmaktad›r.
Copyright © 2013 Turkish Society of Family Practice (TAHUD). Published by Deomed Publishing, Istanbul.
This article is licensed by Deomed Publishing and TAHUD under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.
195
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content