close

Enter

Log in using OpenID

01 temmuz 2014 - İzmir Barosu

embedDownload
Karar
No
Konu
Karar
PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın
25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak
sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki
yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı.
PTT Elektronik Hizmetler Daire
Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve
17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Kep yükümlülüğü konusunda Hukuk İşleri Birimince
Hesap Adresi alması hakkındaki
araştırma yapılarak, gelecek rapor doğrultusunda
yazısının bildirimi.
yeniden değerlendirilmesine, O.B.K.V
Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak
sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı
sıkıntıyı bildirir dilekçesi okundu.
Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494
gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres
kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı
bildirir dilekçesi.
Av.M. B.'nın Baromuz kayıtlarındaki adres
araştırmasının yapılarak bir sonraki Yönetim Kurulu
gündeminde görüşülmesine, O.B.K.V
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri
konular hakkında Yönetim Kurulu'nu
3348 bilgilendirmesi.
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
Av.İ. E.'nun 30.06.2014 tarih ve 17590 gelen evrak
sayılı, İzmir 5. İş Mahkemesinin 2014/137 E. sayılı
Av.İ. E.'nun 30.06.2014 tarih ve 17590 dosyası ile ilgili duruşmada yaşanan sıkıntılar
hakkındaki dilekçesi okundu, bilgi alındı.
gelen evrak sayılı, İzmir 5. İş
Mahkemesinin 2014/137 E. sayılı
dosyası ile ilgili duruşmada yaşanan
3350 sıkıntılar hakkındaki dilekçesi.
Başkanlıkça ilgili hakimle görüşme yapılmasına,
O.B.K.V
Av.O. S.'nın 30.06.2014 tarih ve 17664 gelen evrak
sayılı, İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/401
E. sayılı dosyasının 04.07.2014 tarih ve 09:30'da
yapılacak duruşmasına gözlemci avukat
görevlendirilmesi talebini içerir dilekçesi okundu,
bilgi alındı.
Av.O. S.'nın 30.06.2014 tarih ve
17664 gelen evrak sayılı, İzmir 4.
Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/401
E. sayılı dosyasının 04.07.2014 tarih
ve 09:30'da yapılacak duruşmasına
gözlemci avukat görevlendirilmesi
3351 talebini içerir dilekçesi.
Av.O. S.'nın 30.06.2014 tarih ve
17664 gelen evrak sayılı, İzmir 4.
Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/401
E. sayılı dosyasının 04.07.2014 tarih
ve 09:30'da yapılacak duruşmasına
gözlemci avukat görevlendirilmesi
3351 talebini içerir dilekçesi.
İzmir 4.Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/401 E.
sayılı dosyasının 04.07.2014 tarihli saat:09:30'da
yapılacak olan duruşmaya gözlemci olarak Yönetim
Kurulu üysei Av.Ümit Görgülü'nün
görevlendirilmesine, O.B.K.V
26.06.2014 tarihinde İzmir Barosu Adliye Birimi giriş
panosuna habersiz olarak "M. Ö. Serbest İcra
Takipçisi" yazılı kartvizit hakkında tutulan tutanağın
bildirimi okundu.
1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,
26.06.2014 tarihinde İzmir Barosu
Adliye Birimi giriş panosuna habersiz
olarak "M. Ö. Serbest İcra Takipçisi"
yazılı kartvizit hakkında tutulan
3352 tutanağın bildirimi.
2-Baromuzca verilen yardımcı personel kartının
iptali ile C.Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu
Başkanlığına gerekli bildirimlerin yapılmasına,
gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Bergama Baro Temsilcisi Av.Mehmet Nuri TOKER'in
27.06.2014 tarih ve 17457 gelen evrak sayılı,
Bergama Baro Temsilcisi Av.Mehmet Bergama Adliyesi içinde avukatlar odasının
iyileştirilmesi amacıyla ihtiyaç olan masa ve dolap
Nuri TOKER'in 27.06.2014 tarih ve
yaptırılması hakkındaki dilekçesi okundu, bilgi
17457 gelen evrak sayılı, Bergama
alındı.
Adliyesi içinde avukatlar odasının
iyileştirilmesi amacıyla ihtiyaç olan
masa ve dolap yaptırılması hakkındaki Sarfına, gereği için Muhasebe Servisine tevdiine,
3353 dilekçesi.
O.B.K.V
Tunceli Baro Başkanlığı'nın
26.06.2014 tarih ve 17287 gelen
evrak sayılı, baro başkanının istifası
nedeniyle 28.06.2014 tarihinde
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
yapılmasına karar verildiğinin
3354 bildirimine ilişkin yazısı.
Tunceli Baro Başkanlığı'nın 26.06.2014 tarih ve
17287 gelen evrak sayılı, baro başkanının istifası
nedeniyle 28.06.2014 tarihinde Olağanüstü Genel
Kurul toplantısı yapılmasına karar verildiğinin
bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı.
P. T.'nin 25.06.2014 tarihli 17285
P. T.'nin 25.06.2014 tarihli 17285 gelen evrak sayılı,
gelen evrak sayılı, Ş. Avukatlık Bürosu Ş. Avukatlık Bürosu hakkındaki yakınmasını içerir
3355 hakkındaki yakınmasını içerir yazısı.
yazısı okundu, bilgi alındı.
Kınık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 26.06.2014 tarihli
17298 gelen evrak sayılı, 2014/56 E. sayılı dosyanın
Kınık Asliye Ceza Mahkemesi'nin
28.05.2014 tarihli duruşmasında sanık Y. Y. müdafii
26.06.2014 tarihli 17298 gelen evrak
Av.O. T.'nın CMK 59,201,203,216 maddelerine
sayılı, 2014/56 E. sayılı dosyanın
aykırı davrandığını bildirimi ve gerekli işlemlerini
28.05.2014 tarihli duruşmasında sanık
yapılması talebini içerir yazısı okundu, bilgi alındı.
Y. Y. müdafii Av.O. T.'nın CMK
59,201,203,216 maddelerine aykırı
davrandığını bildirimi ve gerekli
Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kurallarına aykırı
işlemlerini yapılması talebini içerir
bir yön bulunmadığı anlaşılmakla yapılacak bir
3356 yazısı.
işlem bulunmadığına, O.B.K.V
Manisa Barosu Başkanlığının 26.06.2014 tarih
17414 gelen evrak sayılı, meslek ilke ve kurallarına
aykırı davranışlarla bulunan Av.N. T. ile ekinde H. K.
kartviziti bulunan şahıs hakkında gereğinin ifası ile
neticeden bilgi verilmesi talepli yazısı okundu.
Manisa Barosu Başkanlığının
26.06.2014 tarih 17414 gelen evrak
sayılı, meslek ilke ve kurallarına aykırı
davranışlarla bulunan Av.N. T. ile
ekinde H. K. kartviziti bulunan şahıs
hakkında gereğinin ifası ile neticeden
3357 bilgi verilmesi talepli yazısı.
Av. A. A.'nın 26.06.2014 tarih ve
17312 gelen evrak sayılı, İzmir Valisi
ve İzmir Emniyet Müdürü hakkındaki
suç duyurusu İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığının 2014/48760 hazırlık
soruşturmasının devam ettiğinin
bildirimi ve Baronun bu dosyası takip
3358 etmesi talebini içerir dilekçesi.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı
Hazırlık Bürosunun 26.06.2014 tarih
ve 17361 gelen evrak sayılı, Av.S. A.
ve Av.A. T. hakkındaki gereğinin
3359 takdir ve ifası istemli yazısı.
1- Av.N. T. hakkında Resen disiplin soruşturması
açılmasına, gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri
Birimine tevdiine,
2- Dilekçe ekinde yer alan kartvizitte bulunan H. K.
hakkında "Avukata çıkar karşılığı iş temin etmek"
suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmasına,
gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Av. A. A.'nın 26.06.2014 tarih ve 17312 gelen evrak
sayılı, İzmir Valisi ve İzmir Emniyet Müdürü
hakkındaki suç duyurusu İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığının 2014/48760 hazırlık soruşturmasının
devam ettiğinin bildirimi ve Baronun bu dosyası
takip etmesi talebini içerir dilekçesi okundu.
İlgi dilekçeler eklenmek suretiyle C.Başsavcılığına
yazı yazılarak soruşturma akibetinin sorulmasına,
Av. A. A.'ya konu ile ilgili bilgi verilmesine, gereği
için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun
26.06.2014 tarih ve 17361 gelen evrak sayılı, Av.S.
A. ve Av.A. T. hakkındaki gereğinin takdir ve ifası
istemli yazısı okundu.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı
Hazırlık Bürosunun 26.06.2014 tarih
ve 17361 gelen evrak sayılı, Av.S. A.
ve Av.A. T. hakkındaki gereğinin
3359 takdir ve ifası istemli yazısı.
Bergama Baro Temsilcisi Av.Mehmet
Nuri TOKER'in 01.07.2014 tarih ve
17681 gelen evrak sayılı, Soma'da
yaşanan maden faciasında yaşamını
yitiren Bergamalı işçilerin isimleri ve
ailelerine ait bilgileri içeren listenin
3360 bildirimi.
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
ÖNERİLERİ:
Yazı cevabının Av.Özkan YÜCEL tarafından
hazırlanmasına, O.B.K.V
Bergama Baro Temsilcisi Av.Mehmet Nuri TOKER'in
01.07.2014 tarih ve 17681 gelen evrak sayılı,
Soma'da yaşanan maden faciasında yaşamını
yitiren Bergamalı işçilerin isimleri ve ailelerine ait
bilgileri içeren listenin bildirimi okundu.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonuna
gönderilmesine, sorumlu yönetim kurulu üyesi
Av.Anıl Güler'e e-mail ortamında gönderilmesine,
gereği için Yönetim Kurulu Sekreteryasına tevdiine,
O.B.K.V
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÖNERİLERİ:
1-Av.İ. A.'nin Savcı Ender ALPER
hakkındaki şikayetinin
değerlendirilmesi.
1-Av.İ. A.'in Savcı E. A. hakkındaki şikayetinin
değerlendirilmesi,
2-Av. A. R. K. hakkında açılan
"Hakaret" davasında savunman
görevlendirilmesi.
2-Av. A. R. K. hakkında açılan "Hakaret" davasında
savunman görevlendirilmesi,
3-Birgün Gazatesi muhabiri D. E.'nun
kolluk ve adliyede görev yapan özel
güvenlik birimlerinin avukatlara
yönelik şiddeti üzerine yapacağı
haberde kullanılmak üzere 2014 yılı
kayıtlara geçen şiddet vakalarının
sayısına ilişkin bilgi talebinin
değerlendirilmesi.
3-Birgün Gazatesi muhabiri D. E.'nun kolluk ve
adliyede görev yapan özel güvenlik birimlerinin
avukatlara yönelik şiddeti üzerine yapacağı
haberde kullanılmak üzere 2014 yılı kayıtlara geçen
şiddet vakalarının sayısına ilişkin bilgi talebinin
değerlendirilmesi,
4-İzmir Adliyesi B Blok girişinde
bulunan ve güvenlik gerekçesi ile
kapatılan giriş kapısının en azından
avukatlara ve stajyer avukatlara
açılmasının sağlanması hususunun
değerlendirilmesi.
4-İzmir Adliyesi B Blok girişinde bulunan ve güvenlik
gerekçesi ile kapatılan giriş kapısının en azından
avukatlara ve stajyer avukatlara açılmasının
sağlanması hususunun değerlendirilmesi hususları
görüşüldü.
1-İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezinden
sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av.Ümit
Görgülü'nün sözkonusu uygulamadan dönülmesi
yönünde savcı E. A. ile görüşmesinin, görüşmenin
sonucunda göre HSYK ve Başsavcılık nezdinde
girişimde bulunup bulunulmayacağının
değerlendirilmesine,
2-Avukat Hakları Merkezinden sorumlu Yönetim
Kurulu üyesi Av.Ümit Görgülü ve Avukat Dayanışma
Grubundan Av.O. Ö.'nın savunman olarak
görevlendirilmesine,
3-Talep konusu hakkında Avukat Hakları Merkezine
yapılan başvuruların listesinin çıkarılarak
başvurucuya iletilmesine,
3361
4-Başkanlıkça Başsavcılık nezdinde girişimlerde
bulunulmasına, O.B.K.V
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 26.06.2014 tarih
17293 gelen evrak sayılı, Av.M. K. hakkında yazılan
10.06.2014 tarihli Koeken İş Yönetimi İç ve Dış
Tic.Ltd.Şti'nde ortak yada müdür olup olmadığına
ilişkin bilgi istemli yazımıza cevap yazısı okundu.
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün
26.06.2014 tarih 17293 gelen evrak
sayılı, Av.M. K. hakkında yazılan
10.06.2014 tarihli Koeken İş Yönetimi
İç ve Dış Tic.Ltd.Şti'nde ortak yada
müdür olup olmadığına ilişkin bilgi
3362 istemli yazımıza cevap yazısı.
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünden gelen 26.06.2014
tarih ve 17293 gelen evrak sayılı yazının
incelenmesinden Av.M. K.'nin adı geçen şirket
müdürü olarak görev almadığı anlaşılmakla
yapılacak bir işlem bulunmadığına, O.B.K.V
Av.T. S.'nın Avukatlık Kanununun 71. maddesi
gereğince 01.07.2014 tarih ve saat:18:00'a davet
edilmesi hususu görüşüldü.
Av.T. S.'nın Avukatlık Kanununun 71.
maddesi gereğince 01.07.2014 tarih
3363 ve saat:18:00'a davet edilmesi.
Av.T. S.'nın Avukatlık Kanununun 71.
maddesi gereğince 01.07.2014 tarih
3363 ve saat:18:00'a davet edilmesi.
Av.T. S. hakkında 1.İcra Müdürlüğünün 16.04.2014
gün ve 2014/2870 E. sayılı dosyası ile borç
ödemeden aciz vesikası düzenlenmesi nedeni ile
Avukatlık Kanunu 71. madde gereğince gönderilen
çağrı yazısının tebliğ edilemediği iade edildiği
anlaşılmakla bu kez mernis adresine Tebligat
Kanununun 21. maddesine göre tebligat
yapılmasına, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine,
O.B.K.V
Av.B. Ö. H.'nın 01.07.2014 tarih ve
17708 gelen evrak sayılı, Karşıyaka
Belediyesi Kent Konseyi Yürütme
Kuruluna seçildiğinin bildirimine
3364 ilişkin yazısı.
Av.B. Ö. H.'nın 01.07.2014 tarih ve 17708 gelen
evrak sayılı, Karşıyaka Belediyesi Kent Konseyi
Yürütme Kuruluna seçildiğinin bildirimine ilişkin
yazısı okundu, bilgi alındı.
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Teknolojik
bilgisayar 27.06.2014 tarih 178060
nolu adliye duruşma salonları
malzeme alım bedeli 742,52TL'nin
Baro bütçesine gider yazılması,2Yurtiçi Kargo 14.06.2014 tarih
I944659 nolu kargo bedeli
140,32TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,3-Yurtiçi Kargo 13.06.2014
tarih I 944366 nolu kargo bedeli
268,78TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,4-Kevser Özgen Özer ölüm
yardımı 2.400,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,5-Kevser
Özgen Özer ölüm yardıımı
562,50TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,6-Analiz Dijital Baskı
17.06.2014 tarih F604105 nolu inci
plaza bardak alım bedeli 102,66TL'nin
Baro bütçesine gider yazılması,7-PTT
20.06.2014 tarih AE38415 nolu kargo
bedeli 148,90TL'nin Baro bütçesine
gider yazılması,8-Akcanlar Otomotiv
16.06.2014 tarih 64890 nolu
konaklama bedeli 490,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,9-Kare
Peyzaj 26.06.2014 tarih D648526
nolu1.740,00TL'nin Baro bütçesine
3365 gider yazılması,
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Teknolojik bilgisayar
27.06.2014 tarih 178060 nolu adliye duruşma
salonları malzeme alım bedeli 742,52TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,2-Yurtiçi Kargo
14.06.2014 tarih I944659 nolu kargo bedeli
140,32TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,3Yurtiçi Kargo 13.06.2014 tarih I 944366 nolu kargo
bedeli 268,78TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,4-Kevser Özgen Özer ölüm yardımı
2.400,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,5Kevser Özgen Özer ölüm yardıımı 562,50TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,6-Analiz Dijital Baskı
17.06.2014 tarih F604105 nolu inci plaza bardak
alım bedeli 102,66TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,7-PTT 20.06.2014 tarih AE38415 nolu
kargo bedeli 148,90TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,8-Akcanlar Otomotiv 16.06.2014 tarih
64890 nolu konaklama bedeli 490,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,9-Kare Peyzaj
26.06.2014 tarih D648526 nolu1.740,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V
10-Kare Peyzaj 26.06.2014tarih
D648527 nolu1.295,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,11-Kontrol
P Dijital Baskı Sistemleri 27.06.2014
tarih 114491 nolu 433,65TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,12-İ.B.B
Grand Plaza Gıda Tur A.Ş. 26.06.2014
tarih 125050 nolu 1.690,00TL'nin
Baro bütçesine gider yazılması,13Kontrol P Dijital Baskı 27.06.2014
tarih 114494 nolu 411,11TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,14-Hanife
ÖZKAN 25.06.2014 57913 nolu
285,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,15-Ömer ŞANSLI'nın
25.06.2014 tarih 25.06.2014 tarih
104254 nolu 3.315,80TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,16-Tülay
Erim ölüm yardımı 1.600,00TL'nin
Baro bütçesine gider yazılması,17Mehmet Yağız Erim ölüm yardımı
2.400,00TL'ninBaro bütçesine gider
yazılması,18-Nazife Ecem ERİM ölüm
yardımı 2.400,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması19-Tülay
ERİM cenaze yardımı375,00TL'nin
Baro bütçesine gider yazılması,20Mehmet Yağız Erim cenaze yardımı
562,50TL'nin Baro bütçesine gider
3366 yazılması,
10-Kare Peyzaj 26.06.2014tarih D648527
nolu1.295,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,11-Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri
27.06.2014 tarih 114491 nolu 433,65TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,12-İ.B.B Grand Plaza
Gıda Tur A.Ş. 26.06.2014 tarih 125050 nolu
1.690,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,13-Kontrol P Dijital Baskı 27.06.2014
tarih 114494 nolu 411,11TL'nin Baro bütçesine
gider yazılmasına,14-Hanife ÖZKAN 25.06.2014
57913 nolu 285,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,15-Ömer ŞANSLI'nın 25.06.2014 tarih
25.06.2014 tarih 104254 nolu 3.315,80TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,16-Tülay Erim ölüm
yardımı 1.600,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,17-Mehmet Yağız Erim ölüm yardımı
2.400,00TL'ninBaro bütçesine gider yazılmasına,18Nazife Ecem ERİM ölüm yardımı 2.400,00TL'nin
Baro bütçesine gider yazılmasına,19-Tülay ERİM
cenaze yardımı 375,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına, 20-Mehmet Yağız Erim cenaze yardımı
562,50TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,
O.B.K.V
21-Nafize Ecem ERİM cenaze yardımı
562,50TL'nin Baro bütçesine gider
21-Nafize Ecem ERİM cenaze yardımı 562,50TL'nin
3367 yazılması,
Baro bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V
SAYMANLIK ÖNERİSİ: 1-Yurtiçi Kargo
13.06.2014 tarih I 944366 nolu kargo SAYMANLIK ÖNERİSİ: 1-Yurtiçi Kargo 13.06.2014
bedeli 13.03TL'nin CMK bütçesine
tarih I 944366 nolu kargo bedeli 13.03TL'nin CMK
3368 gider yazılması.
bütçesine gider yazılmasına, O.B.K.V
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Yurtiçi
Kargo 14.06.2014 tarih I 944659 nolu
kargo bedeli 3,26TL'nin Adli Yardım
bütçesine gider yazılması,2-Yurtiçi
Kargo 13.06.2014 tarih I 944366 nolu
kargo bedeli 233,22TL'nin Adli Yardım
3369 bütçesine gider yazılması
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Yurtiçi Kargo 14.06.2014
tarih I 944659 nolu kargo bedeli 3,26TL'nin Adli
Yardım bütçesine gider yazılmasına, 2-Yurtiçi Kargo
13.06.2014 tarih I 944366 nolu kargo bedeli
233,22TL'nin Adli Yardım bütçesine gider
yazılmasına, O.B.K.V
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
46 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content