close

Enter

Log in using OpenID

18 eylül 2014 - İzmir Barosu

embedDownload
YÖNETİM KURULU
18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ
Sıra
GÜNDEM MADDELERİ
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri
konular hakkında Yönetim Kurulu'nu
1 bilgilendirmesi.
2
Yemin Töreni
Önceki ara karar gereğince, Av.C. T. ve
Av.H. E.'nin 11.08.2014 tarih ve 22225
gelen evrak sayılı, Barter sistemi
içerisinde Avukatlık Hizmetinin yapılıp
yapılamayacağı hakkında görüş verilmesi
talebini içerir dilekçeleri.
KARAR
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Önceki ara karar gereğince, Av.C. T. ve Av.H. E.'nin 11.08.2014 tarih
ve 22225 gelen evrak sayılı, Barter sistemi içerisinde Avukatlık
Hizmetinin yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş verilmesi talebini
içerir dilekçeleri okundu.
Görüşün henüz hazırlanamamış olması nedeniyle, bir sonraki Yönetim
Kurulu gündeminde ele alınmasına, O.B.K.V
3
Önceki ara karar gereğince İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eşrefpaşa
Hastanesi Başhekimliğinin 18.08.2014
tarih ve 22766 gelen evrak sayılı,
protokol gereğince İzmir Barosu
mensupları ve bakmakla yükümlü
oldukları yakınlarına hastanede
oluşturulan özcel sekreterlik hizmeti
kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin
daha etkin yürütülmesi, iletişimin daha
kolay sağlanması amacıyla sekreterlik
birimi oluşturulması talebine ilişkin
yazısının değerlendirilmesi.
Önceki ara karar gereğince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliğinin 18.08.2014 tarih ve 22766 gelen
evrak sayılı, protokol gereğince İzmir Barosu mensupları ve bakmakla
yükümlü oldukları yakınlarına hastanede oluşturulan özcel sekreterlik
hizmeti kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin
yürütülmesi, iletişimin daha kolay sağlanması amacıyla sekreterlik
birimi oluşturulması talebine ilişkin yazısı değerlendiridi.
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliğince görüşülememiş olması
dolayısıyla; Bir sonraki Yönetim Kurulu gündeminde ele alınmasına,
O.B.K.V
4
Önceki ara karar gereğince raportör
olarak atan Av. Sefa YILMAZ'ın
15.09.2014 tarihli, S. A. hakkında Türkiye
Barolar Birliği Başkanlığının 04.09.2014
tarih ve 24599 gelen evrak sayılı,
meslekten çıkarma cezasına ilişkin TBB
Yönetim Kurulunun 01.09.2014 günlü
kararı ile Danıştay 8. Dairesinin
2013/1775 E. 2014/2674 K. sayılı
kararına ilişkin raporunun
değerlendirilmesi.
5
Önceki ara karar gereğince raportör olarak atan Av. Sefa YILMAZ'ın
15.09.2014 tarihli, S. A. hakkında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
04.09.2014 tarih ve 24599 gelen evrak sayılı, meslekten çıkarma
cezasına ilişkin TBB Yönetim Kurulunun 01.09.2014 günlü kararı ile
Danıştay 8. Dairesinin 2013/1775 E. 2014/2674 K. sayılı kararına
ilişkin raporu değerlendirildi.
Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen 03.04.2014 gün ve E:2013/1775
K:2014/2674 sayılı karar uyarınca Av.Sefa YILMAZ'ın raporu
doğrultusunda; yargı kararlarının kurumlarca da uyulması ve
uygulanması yasa hükmü olması ve bu durumun Av.S. A.'nın yukarıda
anılan daire kararı göz önüne alınarak Baro Levhasına yazılmasına,
gereği için Ruhsat ve Sicil İşlemleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Stj.Av. C. E.'nin 11.09.2014 tarih ve
25238 gelen evrak sayılı, stajyer
avukatların ücret almaları ve sigortalı
olmaları hakkındaki talebe ilişkin yazısı.
Stj.Av. C. E.'nin 11.09.2014 tarih ve 25238 gelen evrak sayılı, stajyer
avukatların ücret almaları ve sigortalı olmaları hakkındaki talebine
ilişkin yazısı değerlendirildi. Yönetim Kurulu üyesi Av. Dilek DEMİR
tarafından konu ile ilgili rapor hazırlanmasına ve hazırlanacak rapora
göre yeniden yeniden yönetim kurulu gündemine alınarak
değerlendirme yapılmasına ve verilecek kararın ilgililerine
bildirilmesine O.B.K.V.
6
Kaza Mağdurları Danışmanlığı Ltd.Şti. Nuray GÖZAÇ yazılı Kaza
Mağdurlarının geçmişe dönük tazminat ödemeleri hakkındaki ilan
okundu.
Kaza Mağdurları Danışmanlığı Ltd.Şti. N.
G. yazılı Kaza Mağdurlarının geçmişe
dönük tazminat ödemeleri hakkındaki
ilanın görüşülmesi.
Kaza Mağdurları Danışmanlığı Ltd. Şti. bünyesinde danışmanlık
yaptıkları öğrenilen 11023 sicil numaralı Av.İ. G. ile 10997 sicil
numaralı Av. I. K. ile ilgili yapılan görüşmenin tutanağa bağlanmasına,
Kaza Mağdurları Danışmanlığı Ltd. Şti.'nin ortaklarının kim olduğuna
ilişkin olarak Ticaret Sicil'den bilgi sorulmasına, bir sonraki Yönetim
Kurulu gündeminde yeniden ele alınmasına, O.B.K.V
7
C. P.'nin 11.09.2014 tarih ve 25195 gelen evrak sayılı, 29.08.2014
C. P.'nin 11.09.2014 tarih ve 25195 gelen tarihinde başladığı avukatlık stajının Birleşik Krallık University College
evrak sayılı, 29.08.2014 tarihinde
London'da yüksek lisans eğitimine başlaması nedeniyle 22.09.2014
başladığı avukatlık stajının Birleşik Krallık tarih ve 21.09.2015 tarihleri arasında durdurulması talebine ilişkin
University College London'da yüksek
dilekçesi okundu.
lisans eğitimine başlaması nedeniyle
22.09.2014 tarih ve 21.09.2015 tarihleri Avukatlık Kanunu 23. madde uyarınca haklı neden kabul edilerek
arasında durdurulması talebine ilişkin
Birleşik Krallık University College London'daki yüksek lisans eğitimi
dilekçesi.
nedeni ile stajının durdurulma talebinin kabulüne, gereği için Staj
İşlemleri Birimine tevdiine, O.B.K.V.
8
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
12.09.2014 tarih ve 25306 gelen evrak
sayılı, 2014/77 Duyuru Nolu İcra ve İflas
Kanunu Yönetmeliği'nin, 16.04.2013
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile
değişik ve "UYAP'ın kullanılması" başlıklı
16.maddesinin 5. fıkrasının "İcra İflas
dairelerinde yapılacak sorgulamalarda
vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı
konu hakkında Adalet Bakanlığı
tarafından belirlenecek sürelerde
sorgulama yapılması talep edilebilir."
kuralını içeren 1.cümlesinin yürürlüğünün
durdurulmasına ilişkin Danıştay
10.Dairesi'nin 29.04.2014 günlü ve
E.2013/3788 sayılı kararı sayılı kararın
bildirimine ilişkin yazısı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 12.09.2014 tarih ve 25306 gelen
evrak sayılı, 2014/77 Duyuru Nolu İcra ve İflas Kanunu
Yönetmeliği'nin, 16.04.2013 Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile
değişik ve "UYAP'ın kullanılması" başlıklı 16.maddesinin 5. fıkrasının
"İcra İflas dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen
dosyalarda, aynı konu hakkında Adalet Bakanlığı tarafından
belirlenecek sürelerde sorgulama yapılması talep edilebilir." kuralını
içeren 1.cümlesinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin Danıştay
10.Dairesi'nin 29.04.2014 günlü ve E.2013/3788 sayılı kararı sayılı
kararın bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı.
İlgi kararın web sitesinde yayınlanmasına, O.B.K.V
9
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
12.09.2014 tarih ve 25307 gelen evrak
sayılı, 2014/79 Duyuru Nolu, adli
yardımdan yararlanma taleplerindeki artış
ile birlikte baroların ödenek taleplerine
ilişkin olarak fazla ödenek gönderilmesine
olanak olmadığı ve yeni ödenek
aktarımının 2015 Mart ayında
yapılacağına ilişkin duyurusunun bildirimi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 12.09.2014 tarih ve 25307 gelen
evrak sayılı, 2014/79 Duyuru Nolu, adli yardımdan yararlanma
taleplerindeki artış ile birlikte baroların ödenek taleplerine ilişkin
olarak fazla ödenek gönderilmesine olanak olmadığı ve yeni ödenek
aktarımının 2015 Mart ayında yapılacağına ilişkin duyurusunun
bildirimi okundu, bilgi alındı.
Adli Yardımdan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Türkan KARAKOÇ'a email ortamında gönderilmesine, bu konuda TBB'ne yazı yazılmasına,
yazının Av.Türkan KARAKOÇ tarafından hazırlanmasına, O.B.K.V
10
Av. E. B. A.'nın 12.09.2014 tarih ve 25304 gelen evrak sayılı, Av. D. B.
arasındaki konunun çözüme kavuşturulması için uzlaşmacı
atanmasına ilişkin dilekçesiokundu.
Av. E. B. A.'nın 12.09.2014 tarih ve
25304 gelen evrak sayılı, Av. D. B.
Avukatlık Kanunu 95/5 uyarınca arabuluculuk talebi değerlendirilerek
arasındaki konunun çözüme
Av. Anıl Güler'in görevlendirilmesine, Av. E. B. A. ile Av.D. B.'a bu
kavuşturulması için uzlaşmacı atanmasına
konuda yazı yazılmasına, gereği için Yönetim Kurulu Sekreteryasına
ilişkin dilekçesi.
tevdiine, O.B.K.V
11
Av. M. A. ve Av.O. T.'nin 15.09.2014 tarih ve 25508 gelen evrak
Av. M. A. ve Av.O. T.'nin 15.09.2014 tarih sayılı, 03/10.11.2014 ve 10/17.11.2014 tarihleri arasında birbirini
ve 25508 gelen evrak sayılı,
takip edecek şekilde 2 hafta sürecek "fotoğraf sergisi" açılması
03/10.11.2014 ve 10/17.11.2014 tarihleri hakkındaki yazısı okundu.
arasında birbirini takip edecek şekilde 2
hafta sürecek "fotoğraf sergisi" açılması Gerekli görüşmeleri yapmak üzere; Kültür Sanat Komisonundan
hakkındaki yazısı.
sorumlu Yönetim kurulu üyesi Av. Türkan Karakoç'un
görevlendirilmesine, O.B.K.V
12
Av.K. B. B. ve Av.İ. C.'nin 12.09.2014
tarih ve 25404 gelen evrak sayılı,
490/12229 ve 490/12230 giden evrak
sayılı yazılarımız hakkındaki cevap
dilekçesi.
Av.K. B. B. ve Av.İ. C.'nin 12.09.2014 tarih ve 25404 gelen evrak
sayılı, 490/12229 ve 490/12230 giden evrak sayılı yazılarımız
hakkındaki cevap dilekçesi okundu.
Av.K. B. B. ve Av.İ. C.'ye yazı yazılarak TBB Reklam Yasağı
Yönetmeliğinin 2 ve 6.maddelerinin belirtilen ibarelerin dışında yer
alan diğer ibarelerin antette yer alamayacağının bildirildiği ve
aykırılığın giderilmesi gerektiğinin bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri
Birimine tevdiine, O.B.K.V
13
İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü'nün 15.09.2014 tarih ve
25551 gelen evrak sayılı, Çocuk Koruma
Kanunu İl Koordinasyon Kurulu
Toplantısının 17.09.2014 Çarşamba günü
saat:14:00'da Buca Gençlik Merkezinde
gerçekleştirileceğinin bildirimine ilişkin
yazısı.
İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün 15.09.2014
tarih ve 25551 gelen evrak sayılı, Çocuk Koruma Kanunu İl
Koordinasyon Kurulu Toplantısının 17.09.2014 Çarşamba günü
saat:14:00'da Buca Gençlik Merkezinde gerçekleştirileceğinin
bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi alındı.
Çocuk Komisyonuna gönderilmesine, O.B.K.V
14
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün 12.09.2014 tarih ve
25384 gelen evrak sayılı, Av. A. A.
hakkında Avukatlık Kanunu 134. ve
Meslek Kurallarının 5. maddesi gereğince
resen disiplin soruşturması yapılması
hususundaki yazısı.
15
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 12.09.2014 tarih ve
25384 gelen evrak sayılı, Av. A. A. hakkında Avukatlık Kanunu 134. ve
Meslek Kurallarının 5. maddesi gereğince resen disiplin soruşturması
yapılması hususundaki yazısı okundu.
Resen soruşturma açılmasını gerektirir yoğunlukta bir bulgu olmadığı,
açıklamaların yürütülen bir soruşturmaya yönelik eleştiri mahiyetinde
olduğu ve mesleki faaliyeti kapsamında kaldığı anlaşılmakla, resen
işlem yapılmasına yer olmadığına, kararın İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, gereği için Yönetim Kurulu
Disiplin İşlemleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere
Bürosunun 09.09.2014 tarih ve 24947
gelen evrak sayılı, R. A.'nın Av.D. A.
O.'dan yakınmasını içerir dilekçesinin
gönderimine ilişkin yazısı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosunun 09.09.2014 tarih
ve 24947 gelen evrak sayılı, R. A.'nın Av.D. A. O.'dan yakınmasını
içerir dilekçesinin gönderimine ilişkin yazısı okundu.
Değerlendirilmek üzere CMK Yürütme Kuruluna gönderilmesine,
O.B.K.V
16
Kredi Kartı Danışmanlık Hizmetleri için
0532 755 66 06 numaralı telefondan
aranılması hususunun değerlendirilmesi.
Kredi Kartı Danışmanlık Hizmetleri için 0532 755 66 06 numaralı
telefondan aranılması hususunun değerlendirildi.
C.Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Avkuat
Hakları Merkezi sorumlu Av. Hümeyra Ertosun Paldumlar'a
gönderilmesine, O.B.K.V
17
SEM YÜRÜTME KURULU ÖNERİLERİ;
SEM YÜRÜTME KURULU ÖNERİLERİ;
1-SEM Yürütme Kurulu üyeliği için avukat ve stajyer temsilcisi seçimi
1-SEM Yürütme Kurulu üyeliği için avukat yapılmasının görüşülmesi talebi,
ve stajyer temsilcisi seçimi yapılmasının
görüşülmesi talebi.
2-Aile Mahkemelerinde staj yapılmasının görüşülmesi talebi
görüşüldü.
2-Aile Mahkemelerinde staj yapılmasının
görüşülmesi talebi.
Önerilerin kabulüne, SEM Yürütme Kurulu tarafından gerekli
görüşmelerin yapılmasına, O.B.K.V
18
Hacettepe Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığının 12.09.2014 tarih ve 25372
gelen evrak sayılı, J. K. hakkındaki
26.08.2014 tarih ve 070/11664 sayılı
yazımıza cevap yazısı.
111
Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 12.09.2014 tarih
ve 25372 gelen evrak sayılı, J. K. hakkındaki 26.08.2014 tarih ve
070/11664 sayılı yazımıza cevabı okundu.
Maaş tutarının 3 katının ödenmesi halinde Baro Levhasına
yazılabileceğinin Av. J. K.'ya bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri
Birimine tevdiine, O.B.K.V
Stj. Av. M. B.’nın 16.09.2014 tarih ve
25702 gelen evrak sayılı, İzmir Barosu
Tiyatro Topluluğu olarak 17.09.2014
tarihinde sergileyecekleri oyunun nakliye
ve muhtemel sair masrafları için
300,00TL avansın sarf edilmesi talebine
ilişkin dilekçesi.
Stj. Av. M. B.’nın 16.09.2014 tarih ve 25702 gelen evrak sayılı, İzmir
Barosu Tiyatro Topluluğu olarak 17.09.2014 tarihinde sergileyecekleri
oyunun nakliye ve muhtemel sair masrafları için 300,00TL avansın
sarf edilmesi talebine ilişkin dilekçesi okundu.
Sarfına, gereği için Muhasebe Birimine tevdiine, O.B.K.V
112
İ. S.'nin 05.09.2014 tarih ve 24704 gelen
evrak sayılı, Adli Bilişim Derneği olarak
İ. S.'nin 05.09.2014 tarih ve 24704 gelen evrak sayılı, Adli Bilişim
İzmir Bilişim Komisyonu ile ortak bir
Derneği olarak İzmir Bilişim Komisyonu ile ortak bir etkinlik organize
etkinlik organize etmek için destek
etmek için destek talebini içerir yazısı okundu, bilgi alındı.
talebini içerir yazısı.
113
Av. A. A.'nın 18.09.2014 tarih ve 25818
gelen evrak sayılı, kendisi ve eşi hakkında
açılan soruşturma ile ilgili baronun
girişimde bulunması ve durumun akibeti
hakkında bilgi verilmesi talebini içerir
dilekçesi.
114
Av. A. A.'nın 18.09.2014 tarih ve 25818 gelen evrak sayılı, kendisi ve
eşi hakkında açılan soruşturma ile ilgili baronun girişimde bulunması
ve durumun akibeti hakkında bilgi verilmesi talebini içerir dilekçesi
okundu.
Avukat Hakları Merkezine gönderilmesine, O.B.K.V
Av. İ. Ö.'nün 18.09.2014 tarih ve 25814 gelen evrak sayılı, İzmir
Av. İ. Ö.'nün 18.09.2014 tarih ve 25814 Hukuk Mahkemeleri Tevzi Bürosunun 10.09.2014 tarihli sorgulama
gelen evrak sayılı, İzmir Hukuk
talebinin reddi hakkında verilen kararın kaldırılması konusunda
Mahkemeleri Tevzi Bürosunun 10.09.2014 Baronun girişimde bulunması talebini içerir dilekçesi okundu.
tarihli sorgulama talebinin reddi hakkında
verilen kararın kaldırılması konusunda
İzmir Barosunun 09.09.2014 gün ve 8 sayılı kararı gereğince bu
Baronun girişimde bulunması talebini
konuda gerekli girişimler sürmekte olup, sonuçtan bilgi verileceği
içerir dilekçesi.
hususunun Av. İ. Ö.'ye bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine
tevdiine, O.B.K.V
115
İZMİR BAROSU HAYVAN HAKLARI
KOMİSYONU ÖNERİLERİ:
1-4 Ekim Hayvan Hakları Günü ile ilgili
basın açıklaması yapılması,
2-Evlerde beslenen hayvanların
kıllarının,bebek ve hamilelere zararları
olup olmadığı yönünde Tabibler
Odası’ndan görüş alınması,
3- Horoz dövüşlerinin engellenmesi için
gerekli denetimlerin yapılmasının Orman
ve Su İşleri Müdürlüğü’nden talep
edilmesi,
4-Hayvan barınaklarına yemek artıklarını
116
gönderen işletmelere teşekkür belgesi
İZMİR BAROSU HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU ÖNERİLERİ
değerlendirildi.
1.,2.,3.,4. ve 6. önerilerin kabulü ile 5. maddede yer alan önerinin
öncelikle belediyelerdeki veteriner işleri birimlerinin görevleri ile ilgili
olarak ilçe belediyeleri ile yazışma yapılmasına, yazı sonuçlarına göre
görüşme önerisinin yeniden değerlendirilmesine biçiminde kabulüne,
gereği için Hayvan Hakları Komisyonuna gönderilmesine, O.B.K.V
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
65 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content