close

Enter

Log in using OpenID

27.05.2014 - Ankara Sanayi Odası

embedDownload
Offset uygulaması masaya yatırıldı
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen 1. Yerli Katkı ve Offset Uygulamaları Paneli başladı.
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, offset uygulamalarının, savunma sanayisine katkısının olduğunu
söyledi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir de kamu atımlarının, devletin ihtiyaçlarını en ucuza temin etmek
olmadığını belirtti. ATO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koray Güngör Şanal ise “Offset uygulamasının
zorunlu hale getirilmesi, ülkemizin sanayileşme hamlesi için de itici bir güç olacak” dedi. » 5 ’te
Demir
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Yerli katkı mecburiyetiyle iş alan şirketlerimizin nasıl olsa iş bana
geliyor rahatlığından çıkıp, ben bu işi ömür boyu nasıl devam ettirebilirim anlayışında olması gerekiyor" dedi
S
avunm a Sanayii M üsteşarı İsmail Demir,
Ankara Ticaret O dası (ATO ) ta rafın­
dan düzenlenen 1. Yerli Katkı ve Offset
Uygulam aları Panelinde yaptığı konuşmada,
offset uygulam alarının savunm a sanayisinde
hayata geçirilen projelerde katkısının olduğu ­
nu söyledi.
Offset in, savunm a alımlarında 25 yıldır
uygulandığını kaydeden Demir, “Son çıkar­
tılan kanundaki hüküm dolayısıyla birici­
sini yabancı şirketler alarma geçtiler. Offset
kelimesinin kendi başına bir iticiliği oldu.
Bir önceki görevim Türk Hava Yo İlan (THY)
tarafmdaydı. T H Y ’n in büyük alımlarda offset
uygulam ası yapm am ası çeşitli oıtam laıda çok
şiddetle eleştirildi” dedi.
Türkiye’yi tecrübe eden birçok şirketin,
olumlu tecrübeler yaşayarak işi devam ettirme
k aran alabildiğini belirten Demir, “O lum suz
tecrübelerin önüne geçmemiz, iş disiplinini
sağlam am ız gerekiyor. Yerli katkı mecburiye­
tiyle iş alan şirketlerimizin nasıl olsa iş bana
geliyor rahatlığından çıkıp, ben bu işi öm ür
boyu nasıl devam ettirebilirim anlayışında
olm ası gerekiyor” diye konuştu.
“Kalite sembolü haline geldi”
A nkara Sanayi O dası (A SO ) Başkanı N u ­
rettin Özdebir de kam u alım larının devletin
ihtiyaçlarına en ucuza tem in etmek olm adığı­
nı belirterek, bu alımla ra san ayinin gelişmesi,
Ar-Ge ve inovasyona teşvik edilecek şekilde
bir gelir aktarma olarak bakm ak gerektiğini
söyledi. Türkiye’n in son 10 yılda ciddi bir
sanayileşme ham lesi gösterdiğini kaydeden
Özdebir, “İhraç pazarlarında Türk malı artık
bir kalite sem bolü haline geldi. Ancak m aa­
lesef, aynı özgüveni biz kendi ürünlerimize
gösteremiyoruz. Çok kolaylıkla yerli malı yeri­
ne ithal ürünleri tercih edebiliyoruz. Bu bana
göre kolaycılık” diye konuştu. Özdebir, offset
uygulam alarının ülkeye teknoloji transferi
getirmek, ithal edilecek ürünlerden tasarruf
noktasında önemli bir yer tuttuğunun altını
çizerek, ancak söz konusu uygulam anın nihai
hedef olamayacağına işaret etti.
ATO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koray
G ü n gör Şanal ise offset uygulam asının dünya
Demir, offset uygulamalarının
savunma sanayisinde hayata
geçirilen projelerde katkısının
olduğunu söyledi.
genelinde yaygınlık kazanm asının 1 9 6 0 ’lı
yıllara dayandığını belirtti. Gelişmekte olan
ülkelerin, offseti ithalat finansm anı ve döviz
çıkışını azaltmak, yerli sanayiyi geliştirmek,
ödemeler dengesini iyileştirmek, teknoloji
transferi yapm ak gibi amaçlarla uygulamaya
koyduğunu söyleyen Şanal, “Dünyada 50 yılı
aşkın zam andır kullanılan offset, T ürkiye’nin
gündem ine 1 9 8 0 ’li yıllarda girdi. Savunm a sa­
nayi alanında başarıyla uygulandı ve halen de
uygulanıyor. Offset anlaşm alarının katkısıyla
savunm a sanayiinde yerli üretim payı yüzde
5 6 ’lar seviyesine yükseldi” ifadelerini kullan­
dı. Şanal, konuşm asını şöyle sürdürdü:
“Türkiye’n in 2 0 2 3 yılına kadar haberleş­
me, bilgi teknolojileri, ulaştırma, enerji ve
sağlık alanında 500 milyar doları aşkın bir
harcama yapacağı tahm in ediliyor. Bu süre
boyunca kam u al unlarında yüzde 50 oranında
offset uygulanm ası halinde, sanayi katılı­
mı, ihracat ve teknolojik işbirliği yollarıyla
Türkiye ekonom isine yapılacak katkının yıllık
30 milyar doları bulacağı hesaplanıyor. Kamu
alımlarında offset uygulam asının zorunlu hale
getirilmesi, ülkemizin sanayileşm e hamlesi
için de itici bir güç olacak.”
“9 yılda 200 milyar dolar”
ATO Kam u Alımlarında Yerli Katkı ve
Offset Uygulam aları Özel İhtisas Komisyonu
Başkanı Musa Pireci ise kom isyonlarının 2 0 1 3
yılının T em m uz ayından bu yana offset uygu­
lam alarının tanınm asına katkıda bulunduğu­
nu söyledi. U ygulam anın savunm a sanayinde
başarılı şekilde uygulandığını ve bu sayede
Türkiye’n in dünyanın önem li silah ihracatçı­
larından biri haline geldiğini kaydeden Pireci,
“Türkiye, offset uygulam alarını sağlık, enerji
ve ulaştırma alanlarında da geliştirm eyi
başarabilirse ülkemizin yerli sanayiye aktara­
cağı miktar önüm üzdeki 9 yılda 2 0 0 milyar
dol lar civarında olacak” dedi. Pireci ayrıca,
A nkara’nın savunm a sanayi ve medikal sektö­
ründe başarılı bir konum da olduğunu belir­
terek, offset uygulam alarının şehir açısından
ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content