close

Enter

Log in using OpenID

1 GECEDE ARTIRDI 1 YILDA 2.25 PUAN DÜŞÜRDÜ

embedDownload
Lobinin istediğini yaptı
6 aydır faiz indirmeyen Merkez Bankası lobinin istediğini yaptı. Faizi artırırken cesur!’
davranan Başkan Başçı, ülke menfaatlerini hiçe sayarak indirimi yarım puanda tuttu
28 Ocak 2 0 1 4 ’te faizi 5.5 puan artı­
ran M erkez Bankası, petrol fiyatlarının 6.5
yılın dibine gerilem esi ile birlikte küresel
ekonom ide tüm dengelerin değiştiği gerçe­
ğini göz ardı ederek, bir kez daha lobinin
istediğini yaptı. Tem m uz ayından bu yana
politika faizini indirm eyen Merkez Bankası
Para Politikası Kurulu, dün gerçekleştirdi­
ği toplantıda politika faizini, tam da lobi­
nin istediği m iktarda, yarım puan indirerek
yüzde 8 .2 5 ’ten 7 .7 5 ’e çekti.
ETKİSİ 0.15 PUAN KADAR
Bankanın alt ve üst koridorda değişik­
lik yapm am ası nedeniyle karar ancak 0.15
puanlık etki yaratacak. M erkez B an kası’nın
kısa vadeli faizlere dokunm ayıp, p o liti­
ka faizinde sadece yarım puanlık ind i­
rim gerçekleştirm esi, adeta ‘indirm iş gibi
görünm ek’ olarak yorum landı. Faiz kara­
rı öncesinde doları yükselten lobi, ind i­
rim oranı istedikleri gibi çık ınca dövizde
önce satışa geçti. Dolar ilk tepki olarak 2.33
T L ’nin altına geriledi. İngiliz haber ajansı
R euters’ın da kararı, “Piyasa dinam iklerini
bozm ayacak bir karar” olarak değerlendir­
m esi gözden kaçmadı.
KENDİNİ DE İNKAR ETTİ
faiz 7 .2 7 ,1 0 y ıllık faiz ise 7.08 seviyesin­
de bulunuyordu. Bu görünüm , M erkez
B a n k a s ın ın yatay verim eğrisi sö y lem in i
korusa dahi en az 1 p u an lık top lam in d i­
rim m arjın ı ifade ediyor.
REEL EKONOMİYE FAYDASI YOK
M erkez’in faiz kararm a her kesim den
tepki yağdı. Başbakan Y ard ım cısı Numan
K urtulm uş, “M erkez Bankası bu kararıyla
siyasi iradenin ekonom i vizyonu ile ayrı­
şan bir konum a düştü. Bu kararın büyü­
m e hed eflerine ve reel ekonom iye fay­
dası y o k ” dedi. Ekonom i Bakanı Nihat
Zeybekci ile Sanayi Bakanı Fikri Işık da
ind irim i ‘y eterli’ bulm adıklarını ifade etti.
M ÜSİAD Başkanı Nail Olpak, “B iz daha
ileri bir adım bekliyorduk. T em en nim iz
önüm üzdeki dönem de daha cesur olm a­
s ı” derken, İST İB Başkanı A li Kopuz yarım
puanlık ind irim in h içbir yaraya m erhem
olm ayacağını bildird i. ASKON Başkanı
M ustafa Koca, “Bu faiz seviyesi yatırı­
mı teşvik etm ez” derken, A SO Başkanı
N urettin Ö zdebir de M erkez B an k ası’nın
yanlış davrandığını d ile getirdi.
1 GECEDE
ARTIRDI
1 YILDA 2.25 PUAN DÜŞÜRDÜ
Enflasyon ve cari açıktaki düşüşü
dikkate alm ayan Merkez Bankası, dün ✓ 28 Ocak 2 0 U ; Politika faizi 4.5'ten 1Oa yükseltildi"
aldığı kararla kendi kendini de inkâr
✓ 2 2 M a y ıs 2014: Faiz 10’dan 9. 5 a çekildi.
etm iş oldu. Dünkü indirim öncesinde
✓ 24 Haziran 2014; Faiz 9.5’ten 8.75'e indirildi.
politika faizi yüzde 8 .2 5 iken, iki y ıllık
17 Tem m uz 2014: Faiz 8.75’ten 8.25'e indirildi.
✓ 20 Ocak 2014: Faiz 8.25'ten 7.75 e çekildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content