close

Enter

Log in using OpenID

17.10.2014 - Ankara Sanayi Odası

embedDownload
/4S0 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Avcı, “Burada yeni bir tecrübe var.
Başarılı olacağı çok açık bir tecrübe var. Bu modeli, bizim Türkiye’de yaygınlaştırmamız gerekiyor" dedi
Orijinal eğitim teşebbüsleri
M illi E ğitim Bakanı Nabi Avcı, 2 0 1 2 -2 0 1 3
yılın da 1. O rganize Sanayi B ölgesi’nde
açılan A nkara Sanayi O dası (A SO ) M esle­
ki ve T ek n ik A nadolu L isesi’ni ziyaret etti.
Avcı, “Burada ne olu p bittiğini in san ların
bilm esi lazım . Belki b u tecrübelerin belge­
selini yapm am ız lazım . Burada gerçekten
büyük hikaye var. T ü rk iye’nin daha önce
pek çok orijin al eğitim teşebbüsleri o lm u ş­
tur, başarılı oldukları, başarısız oldukları
olm uştur. Burada yeni bir tecrübe var. B a­
şarılı olacağı çok açık bir tecrübe var. Bu
tecrübeyi, göğsü m ü zü gere gere kendim ize
alçakgön ü llük adın a haksızlık yapm adan,
herkese tan ıtm alıyız” dedi.
Okulda zil çalınmıyor
ASO Başkanı N urettin Özdebir de sanayi
bölgelerindeki işletm elerin nitelikli elem an
sorununu çözme amacıyla bir araya geldik­
lerini söyledi. Okul M üdürü M ustafa Daşçı
ise öğrencilerin kendi kendilerine bir kayıt
tutarak istedikleri zam an kullanabildikleri 6
bin 500 TL’nin bulunduğu ‘okul san d ığın ı,
Bakan A vcıya tanıttı. Diğer yandan başarılı
olan öğrencilerin İngiltere'ye dil eğitim ine
gönderileceğini, yurt dışında staj im ka­
nı verileceğini anlatan Daşçı, “Bu okulun
hiçbir kapısı kapalı değil, gece 1 1 .0 0 ’e kadar
çalışıyoruz. Bu okulda, öğrencilerin zaman
yönetim ini kavram aları için zil de çalınm ı­
yor” diye konuştu. » 2 ’de
ASO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı
Avcı, “Burada yeni bir tecrübe var. Başarılı olacağı çok açık bir tecrübe
var. Bu modeli, bizim Türkiye’de yaygınlaştırmamız gerekiyor” dedi
illi Eğitim Bakanı Nabi Avcı, O rgani­
ze Sanayi Bölgelerindeki (OSB) özel
mesleki ve teknik eğitim liselerine
ilişkin, “Burada gerçekten büyük hikaye var.
Türkiye’nin daha önce pek çok orijinal eğitim
teşebbüsleri olmuştur, başarılı oldukları,
başarısız o İd tıklan olmuştur. Burada yeni
bir tecrübe var. Başarılı olacağı çok açık bir
tecrübe var” dedi.
Bakan Avcı, 2012-2013 yılında 1. O rga­
nize Sanayi Bölgesinde açılan Ankara Sanayi
O dası (ASO) Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesini ziyaret etti. Nabi Avcı, okul konfe­
rans salonunda düzenlenen törende, okulun
tanıtım filmini izledi, ASO Başkanı Nurettin
Özdebir ve Okul Müdürü M ustafa Daşçı'nın
okulu anlatan konuşm alarm ı dinledi. Daha
sonra konuşan Bakan Avcı, salonda bulunan
okul yöneticilerine, “Türkiye'de mesleki ve
teknik eğitim in gelişmesine, yeniden yapılandırılm asm a örnek olabilecek, model teşkil
edebilecek bir tecrübeyi gerçekleştiriyorsu­
nuz. Bunun için size çok teşekkür ediyorum"
sözleriyle seslendi.
M
“Herkese iyi anlatılmalı”
Basın kuruluşlarının buradaki başarı­
ları ve heyecanı kamuoyuyla paylaşmasını
arzu ettiğini ifade eden Avcı, sözlerini şöyle
sürdürdü: “İyi örnekler, ne kadar paylaşılırsa
o kadar kolay yaygınlaşabiliyor. Burada ne
olup bittiğini insanların bilmesi lazım. Belki
bu tecrübelerin belgeselini yapmamız lazım.
Yabancı televizyonların yaşanan en küçük
başarıları bir hikayeye kavuşturm akta ne
kadar başarılılar. Buna karşılık biz nedense
kendi başarılarım ızı önce kendimize ve sonra
başkalarına anlatmakta, takdir etmekte ve
alkışlamakta nedense tutuk davranıyoruz. Bu­
rada gerçekten büyük hikaye var. Türkiye'nin
daha önce pek çok orijinal eğitim teşebbüsleri
olmuştur, başarılı oldukları, başarısız olduk­
ları olmuştur. Burada yeni bir tecrübe var.
Başarılı olacağı çok açık bir tecrübe var. Bu
tecrübeyi göğsüm üzü gere gere kendimize
alçakgönüllük adına haksızlık yapm adan
herkese tanıtmalıyız.”
ASO Başkanı Nurettin Özdebir de sanayi
bölgelerindeki işletmelerin nite­
likli eleman sorununu çözme
amacıyla bir araya gelip yuıt
dışındaki uygulamaları ince­
lediklerini ve Erkut Eğitim
Merkezi ile ASO Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinin
bu temellerle açıldığını an ­
lattı. Organize sanayi bölge­
lerindeki çıraklık eğitim leri­
nin verildiği eğitim merkezinde
karşılaştıkları bir takını sorunları
dile getiren Özdebir, bu okulları bitiren­
lere bir diploma verilenıeyip kalfalık belgesi
verilm esinin okula öğrenci bulmakta zorluk­
lara neden olduğunu ifade etti.
Bu okulda zil çalmıyor
Okul Müdürü Daşçı’nın sunumunda
okulda uygulanan bazı konular dikkati çekti.
Daşçı, öğrencilerin kendi kendilerine bir kayıt
tutarak istedikleri zaman kullanabildikleri 6
bin 500 TL’nin bulunduğu “okul sandığı”nı
Bakan A vcıya tanıttı. Daşçı, diğer yandan
başarılı olan öğrencilerin İngiltere’ye dil eğiti­
mine gönderileceğini, yurt dışında staj imkanı
verileceğini anlatan Daşçı, “Bu okulun hiçbir
kapısı kapalı değil, gece 11.00’e kadar
çalışıyoruz. Bu okulda öğrencile­
rin zaman yönetimini kavra­
maları için zil de çalınmıyor”
diye konuştu. Lisede öğrenim
gören 274 öğrencinin burslu
okutulduğunu dile getiren
Taşçı, ücretsiz öğle yemeği ve
ücretsiz servislerden fayda­
lanan öğrencilerine OSB’de
330 fabrikada iş garantili eğitim
görme imkanı sunulduğunu aktardı.
Atölyede çelik parlattı
Konuşm aların ardından Bakan Avcı, okul
yöneticileriyle birlikte lisenin uygulama atöl­
yelerini gezdi. Avcı, torna ve tesviye atölye­
lerini gezerken, bir tesviye m asasının başına
geçerek eline aldığı eğeyle çelik bir parçanın
yüzeyini parlattı.
Bakan A v cın m lise ziyaretine M illi Eğitim
Bakanlığı M üsteşarı Y usuf Tekin, Hayatboyu
Öğrenme Genel Müdürü Kemal Biçerli, İl
M illi Eğitim Müdürü Erol Bozkurt da katıldı.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
247 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content