close

Enter

Log in using OpenID

19 Kursiyer Adı ve Soyadı 1

embedDownload
FATİH PROJESİ -EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI KURSU
Eğitimde Bilişim Teknolojisi
Fatih Projesi (3 Puan) Kullanımı ve Temel Kavramlar
(6 Puan)
S.N
o
Kursiyer Adı ve Soyadı
19 Kursiyer Adı ve Soyadı
1
Eğitim
ortamların
da Temel
Bilişim
Fatih
Teknolojile
projesinin
rini
amacını ve Kurs için kullanımını
uygulama
çalışma
n
sürecini
konusunu faydalarını
sözel ifade belirleme. söyleme.
etme. (1)
(2)
(2)
1
2
2
BT Ekipmanlarını
Kurma ve
E-İçerik Arama, Bulma
Kullanma (16
Puan)
Öğretim Sürecinde Materyal
Kullanımı (8 Puan)
E-öğrenme,
e-içerik,
ÖYS, sanal
sınıf,
eşzamanlı
ve farklı
zamanlı
iletişim
kavramların
ı ve
aralarındaki
farkları
açıklama.
(2)
Metin,
resim,
video,
çalışma
yaprağı,
animasy
on ve
simülasy
on
kavraml
arını
arasında
ki
farkları
açıklama
(2)
Metinlerin
ders
aşamaları
nda nasıl
kullanıldığ
ını
açıklama.
(2)
2
2
2
Resimlerin
ders
aşamaların
da nasıl
kullanıldığı
nı
açıklama.(2
)
Eğitsel
videoları
n ders
aşamalar
ında nasıl
kullanıldı
ğını
açıklama.
(2)
Simülas
yonları
n/Anim
asyonla
rın ders
aşamal
arında
nasıl
kullanıl
dığını
açıklam
a.(2)
Etkileşi
mli
Tahtayı
fiziksel
ve
teknik
olarak
kullanm
a
(Açma,
kapama
,
bağlant
ılar ve
düğmel
er) (2)
Etkileşimli
Tahta
yazılımını
kullanmayı
gösterme.
(Kursta
yapılan
örnekleri
gerçekleştiri
r) (12)
Belirlen
en
kazanı
ma
uygun
resim
ve
fotoğra
f bulma
(4)
2
2
2
4
12
4
OLOJİ KULLANIMI KURSU ………. NOLU FAALİYET DEĞERLENDİRME CETVELİ
E-İçerik Arama, Bulma ve Seçme (18 Puan)
Belirlen
en
kazanı
ma
uygun
video/s
es
dosyası
bulma
(4)
Belirlen
en
kazanı
ma
uygun
animas
yon/si
mülasy
on
bulma
(4)
Bulunan
materyaller
i arşivleme
(Resim ve
fotoğraf
kaydetme,
animasyon,
simülasyon,
video
indirme) (3)
4
4
3
2
Öğretim Materyali Tasarlama
Bulunan/hazırlanan materyali kullanarak bir dersin planlanması ve
ve Materyalin Üzerinde
sunulması (35 Puan)
Değişiklik Yapma (12 Puan)
E-İçerik
seçim
ölçütler
ine
göre
bulduğ
u
matery
alleri
seçme.
(seçilen
dosyala
rı ürün
Tahta
dosyası yazılımı
için
üzerinde
oluştur
kapak
ulan
sayfası
klasöre tasarımı
kopyala yapma. (4)
3
4
Etkileşimli Tahta üzerinde tasarlanan dersin sunumunu yapma (30)
Resim
ve
fotoğra
f
üzerind
e
düzenle
me
yapma
(4)
Video veya
ses
dosyasını
işleme.
(videoyu
kırpma,
gerekiryors
a alt yazı
ekleme ya
da jenerik
ekleme, ses
dosyasını
kırpma vb.)
(4)
Amaca
uygun
ders
planı
hazırla
ma
(Metin
dosyas
ı) (5)
4
4
5
Ürün
dosyasını
etkileşimli
Etkileşimli
tahta
tahta
üzerinde
yazılımı ile
belirtilen
Ders hazırlanmış
yere
planını ders işleniş
kaydetme. açıklam dosyasını
(3)
a. (5) açma. (2)
3
5
2
Ders planına
uygun olarak
metin, resim,
video/ses,
simülasyon/ani
masyon/eiçerik
materyallerini
etkileşim tahta
yazılımında
kullanma. (10)
10
Ders sunumu
Ders planına
sonunda
uygun olarak
etkileşimli
etkileşimli
tahta
tahta
yazılımdaki
yazılımında
uygulamayı
değerlendirme
orijinal
yapma. (test, formatta ve pdf
doğru yanlış
formatta
alıştırması,
kaydetme. Pdf
etkileşimli
formatı EBA
uygulamalar
dosyada
vb.) (5)
paylaşma. (5)
5
5
Materyalin Etkililiğinin ve
Verimliliğinin Öğretmen
Tarafından Değerlendirilmesi (2
Puan)
Değerlendirme ölçütleri doğrultusunda
kullanılan materyallerin etkililiğini
değerlendirme (2)
Toplam
Puan
2
100
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
286 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content