close

Enter

Log in using OpenID

BIP103 Grafik ve Animasyon - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

embedDownload
Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BIP 103
Grafik ve Animasyon - I
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
BIP 103
Grafik ve Animasyon - I
T+U
Kredi
AKTS
3
2,50
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
B İLG İS A Y A R P RO G RA M C ILIĞ I
De r sın T ür ü:
Zorunlu
De r sın A ma cı:
G rafik programlarının işley işini v e v ektörel v e piksel tabanlı grafik programları çalışma mantıklarını anlama. A dobe P hotoshop programında resim işley ebilme v e animasy on
hazırlay abilme becerilerini geliştirmek.
De r sın İçe r iği:
V ektörel v e piksel tabanlı grafik programlarının işley işi. Resim işleme v e animasy on hazırlama. Web sitesi grafiklerinin tasarımı, v e dikkat edilmesi gerekenler.
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. N ihat Ö ZD E M İR
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
2. Hızlı ve kolay Photoshop CS5 ; Erkan ÖZ ; Dikeyeksen Yayıncılık,1. http://megep.meb.gov.tr/
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
Arasınav
1
20
Ders Süresi
14
3
42
Kısasınav
1
10
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
3
42
Ödev
2
5
Ödevler
2
8
16
Sunum
0
0
0
Arasınavlar
1
10
10
Devam
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Uygulama
1
5
Toplam
5
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
5
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
120
Toplam
6
100
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
Vektörel ve piksel tabanlı grafik programlarının işleyişi
Photoshop araçlarının kullanımı
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Photoshop menüleri
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Uygulama çalışmaları
Renk, kağıt standartları. Resulution ayarları
Temel ayarlar
Ara Sınav
Maskeleme
Path kullanımı, brush, style tasarlama
Effect ve style kullanımı
Actionlar
Photoshopta animasyon
Web grafikleri tasarlama, dikkat edilmesi gerekenler
Web grafikleri tasarlama, dikkat edilmesi gerekenler
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Photoshopta katman mantığı. Birden fazla image ile çalışma
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Vektörel ve piksel tabanlı grafik programlarının işleyişini kavramıştır
Grafik programları araçlarını tanır
Resim işleyebilir
Görsel tasarımlar yapabilir
Animasyon hazırlayabilir
Web tasarımında kullanıma uygun grafiklerin hazırlayabilir
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Mesleki yeterliliğe sahip olur
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Ö1
5
4
5
4
4
5
4
4
5
5
5
4
Ö2
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
5
5
Ö3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ö4
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
Ö5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
Ö6
4
4
5
5
4
4
4
5
4
5
5
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content