close

Enter

Log in using OpenID

2014/89 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

embedDownload
Karar No
Karar Tarihi
: 89
: 19/01/2014
Atakum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuz Başkanlığına gönderilen
17/01/2014 tarih ve 40 sayılı yazıda özetle; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli
İdareler Seçimi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 gün ve 623 sayılı kararı
ekinde bulunan Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek:
140/I sayılı Genelgesi gereğince “Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinde İsmi Bulunmayanların
Yazımı ile Kayıtlarda Değişiklik/Düzeltme Yapılması ve Yerleşim Yerini Değiştirenlerin
Yazımı başlıklı 7. maddesinin (c) fıkrasında, “Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve
öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri
öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt
müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı
bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden
alacakları adres değişikliğinin asıl adres olarak tescilinin uygunluğuna ilişkin belge ve
eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.” hükmü gereğince işlem yapıldığı,
öğrenci olup, yurt müdürlüklerinde ikamet etmeyip, aynı evde oturan öğrencilerden sadece
birinin adına kayıtlı fatura olması ve bu faturanın aynı evi paylaşan diğer öğrenciler tarafından
ibraz edilmesi ve fatura sahibinin de birlikte oturduğuna ilişkin beyan vermesi halinde ilgili
kişilerin adres kayıtlarının yapılıp yapılmayacağı hakkında görüş bildirilmesi istenilmiş
olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
İstem; öğrenci olup, yurt müdürlüklerinde ikamet etmeyip, aynı evde oturan
öğrencilerden sadece birinin adına kayıtlı fatura olması ve bu faturanın aynı evi paylaşan
diğer öğrenciler tarafından ibraz edilmesi ve fatura sahibinin de birlikte oturduğuna ilişkin
beyan vermesi halinde ilgili kişilerin adres kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun “Bildirim yükümlülüğü” başlıklı 50.
maddesinin 2. fıkrasında;
“ Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim,
nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır. Yerleşim yeri
adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında
bulunabilirler.”
hükmü yer almaktadır.
Kurulumuzun 31/12/2013 tarih ve 2013/623 sayılı kararı eki Seçmen Kütüğünün
Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelgenin;
“Muhtarlık Bölgesi Askı Listesinde İsmi Bulunmayanların Yazımı ile Kayıtlarda
Değişiklik/Düzeltme Yapılması veya Yerleşim Yerini Değiştirenlerin Yazımı” başlıklı 7.
maddesinde;
a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden
kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,
b) Askı süresi (10 Ocak-23 Ocak) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen
niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde
sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon,
doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden
birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna
ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel
vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında
bulunabileceklerdir.
c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde
oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o
okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları
belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak
suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin asıl adres olarak tescilinin
uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.
Nüfus müdürlüklerince ikinci adres (diğer adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt
için yeterli değildir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanıldığı 3 Ocak 2014 tarihi ile
listelerin askıdan indirileceği 23 Ocak 2014 tarihleri arasında yerleşim yeri değişikliği ve
kayıt düzeltme için başvuranlara ilişkin kayıtlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından seçmen
kaydı güncelleme/silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve gerektiğinde bu
Genelge'nin 12. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve değerlendirme
yapıldıktan sonra karar verilir. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın
yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Anayasa’nın 79. maddesinde öngörülen “seçimlerin başlamasından bitimine kadar,
seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini
teminen, seçmen niteliğini taşıyan kişilerin yerleşim yeri değişikliği için başvurularını
muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak 2014 tarihinden başlamak
üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50.
maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kişilerin askı
süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme
tarihi olan 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 17.00’den sonra yapılacak başvurular nüfus
müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.”
“İtirazların karara bağlanması ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesi”
başlıklı 12. maddesinde;
“Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesinde, bir seçim
çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde, itiraz üzerine veya ilçe seçim kurulu
başkanı doğrudan bunun hileli bir girişim olduğu kanaatine varırsa, karar vermeden önce bu
şekilde nakil isteyenlerin listesini, askı süresi içinde itirazın ertesi günü askıya çıkarır ve
durumu ilçede seçime katılan siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün içinde mükerrerlik
veya hileli/toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilirler.
A- Yapılan itirazlar üzerine veya ilçe seçim kurulu başkanınca doğrudan seçmenin;
a) Muhtarlıklar tarafından verilen yerleşim belgelerinde kayıtlı olup olmadığı,
b) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından tutulan Konutta Kalanlara Ait
Kimlik Bildirme Belgesi (Form – 5) veya belgede ismi bulunup bulunmadığı,
c) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından yapılan araştırma ve
soruşturma sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı,
ç) İlgili kuruluşlardan adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik
sözleşmesi veya faturası olup olmadığı,
d) Oturduğu yere ilişkin kira sözleşmesi veya tapu kaydı (kendisi, anne-babası
adına) bulunup bulunmadığı,
araştırma ve soruşturma sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen
seçmenler hakkında gerekli değerlendirmenin ilçe seçim kurulu başkanınca yapılarak, bu
durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı,
İlçe seçim kurulu başkanınca yapılacak gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda
25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanır.”
düzenlemeleri yer almaktadır.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; öğrenci olup, yurt müdürlüklerinde
ikamet etmeyip, aynı evde oturan öğrencilerden sadece birinin adına kayıtlı fatura olması ve
bu faturanın aynı evi paylaşan diğer öğrenciler tarafından ibraz edilmesi ve fatura sahibinin de
birlikte oturduğuna ilişkin beyan vermesi halinde ilgili kişilerin adres kayıtlarının yapılıp
yapılmayacağına ilişkin taleple ilgili olarak, Kurulumuzun 31/12/2013 tarih ve 2013/623
sayılı kararı eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek:
140/I sayılı Genelgenin 7. ve 12. maddeleri uyarınca, adres değişikliği talebinin hileli bir
girişim olup olmadığı yönünden değerlendirilmesi ilçe seçim kurulu başkanının takdirinde
olduğuna karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Öğrenci olup, yurt müdürlüklerinde ikamet etmeyip, aynı evde oturan öğrencilerden
sadece birinin adına kayıtlı fatura olması ve bu faturanın aynı evi paylaşan diğer öğrenciler
tarafından ibraz edilmesi ve fatura sahibinin de birlikte oturduğuna ilişkin beyan vermesi
halinde ilgili kişilerin adres kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına ilişkin taleple ilgili olarak,
Kurulumuzun 31/12/2013 tarih ve 2013/623 sayılı kararı eki Seçmen Kütüğünün
Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelgenin 7. ve 12.
maddeleri uyarınca, adres değişikliği talebinin hileli bir girişim olup olmadığı yönünden
değerlendirilmesi ilçe seçim kurulu başkanının takdirinde olduğuna,
2- Karar örneğinin Atakum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
19/1/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün İPEK
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ali KAYA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content