close

Enter

Log in using OpenID

2014/225 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

embedDownload
Karar No
Karar Tarihi
: 225
: 30/01/2014
Sorgun İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen
29/1/2014 tarihli ve 97 sayılı yazıda; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğüne yazılan Başkanlığımızın 22/1/2014 tarihli ve 830 sayılı yazısı ile muhtarlık bölgesi
askı listelerinin askıdan indirileceği 23 Ocak 2014 tarihinden listelerin kesinleşme tarihi olan 7
Şubat 2014 tarihine kadar ilçe seçim kurulu başkanının kararı olmadıkça yerleşim yeri (adres)
değişikliği işleminin nüfus müdürlükleri tarafından yapılamayacağının bildirildiği, ancak askı
tarihinden sonra Başkanlıklarına tayin, hac, umre, pasaport ve yurtdışı vs. gibi nedenlerle zorunlu
adres değişikliği için başvurular olduğu, bu tür başvurular hakkında işlem yapılıp yapılamayacağı
hususunda tereddüde düşüldüğü, bu nedenle, zorunlu hallerde başvuran vatandaşların adres
değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu
incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
İstem; 23 Ocak 2014 - 7 Şubat 2014 tarihleri arasında nüfus müdürlüklerine yerleşim yeri
değişikliği için başvuran vatandaşların adres değişikliği taleplerine ilişkin başvuruları ile ilgili nasıl
bir işlem yapılacağı hakkında görüş bildirilmesine ilişkindir.
30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Mahalli idareler genel Seçimlerinde kullanılacak
seçmen listelerinin güncelleştirme işlemleri Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarihli ve
2013/623 sayılı kararı ile kabul edilen “Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını
Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge” hükümlerine göre yürütülmektedir.
Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı
Genelge’nin “İtirazların Karara Bağlanması ve Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin Kesinleşmesi”
başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrası; “İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren
itirazları en geç 25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlar. Bu
kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı
listeleri 7 Şubat 2014 Cuma günü kesinleşir.”
şeklinde düzenlenmiş olup, Resmî Gazetenin 25/1/2014 tarihli, 28893 sayılı nüshasında
yayımlanan ve tüm teşkilata Kurum içi elektronik posta ile gönderilen Yüksek Seçim Kurulunun
24/01/2014 tarih ve 142 sayılı kararı ile;
“a) Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen
Seçim Takviminde muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak olan itirazların karara bağlanmasının
son gününün 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatılmasına,
b) 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca
verilen kararların, nüfus müdürlüklerince 29 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar
işlenmesinin bitirilmesine,”
karar verilmiştir.
Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı
Genelge’nin 12. maddesinin birinci fıkrası gereğince, nüfus müdürlüklerinin, muhtarlık bölgesi askı
listelerinin askıdan indirileceği 23 Ocak 2014 tarihinden listelerin kesinleştirilme tarihi olan
7 Şubat 2014 tarihine kadar ilçe seçim kurulu başkanının kararı olmadıkça yerleşim yeri (adres)
değişikliği işlemini yapamayacağı Başkanlığımızın 22/1/2014 tarihli ve 830 sayılı yazısı ile İçişleri
Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiş ve bu konuda tüm nüfus
müdürlüklerinin bilgilendirilmesi istenilmiştir.
Bununla birlikte; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun;
45. maddesinin birinci fıkrasında; “Bakanlık, Kimlik Paylaşımı Sistemi ve Adres Paylaşımı
Sistemi veri tabanlarında tutulan bilgileri bu Kanunda belirtilen esas ve usûller çerçevesinde
kurumlar ile diğer kişilerin hizmetine açabilir…”,
52. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel
Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar.”
hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda açıklanan düzenlemeler, konu ve başvuru birlikte değerlendirildiğinde;
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 52. maddesinde yer alan Kurumların,
yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alacağı, adrese ilişkin
bilgi ve belgelerin nüfus müdürlüklerinden, adres paylaşım sisteminden ve kimlik paylaşım
sisteminden temin edilebileceği dikkate alındığında, 23 Ocak 2014 - 7 Şubat 2014 tarihleri
arasında nüfus müdürlüklerine yerleşim yeri veya diğer adres değişikliği için başvuran
vatandaşların adres değişikliği taleplerine ilişkin adres beyanlarının alınmasına, ancak yerleşim yeri
adres değişikliğine ilişkin adres tescil işlemlerinin 7 Şubat 2014 tarihinden sonra, diğer adres
değişikliğine ilişkin adres tescil işlemlerinin ise aynı gün yapılmasına karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- 23 Ocak 2014 - 7 Şubat 2014 tarihleri arasında nüfus müdürlüklerine yerleşim yeri veya
diğer adres değişikliği için başvuran vatandaşların adres değişikliği taleplerine ilişkin adres
beyanlarının alınmasına, ancak yerleşim yeri adres değişikliğine ilişkin adres tescil işlemlerinin 7
Şubat 2014 tarihinden sonra, diğer adres değişikliğine ilişkin adres tescil işlemlerinin ise aynı gün
yapılmasına,
2- Karar örneğinin;
a) Nüfus Müdürlüklerine gönderilmek üzere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğüne ve Sorgun İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile
iletilmesine,
30/1/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün İPEK
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ali KAYA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content