close

Enter

Log in using OpenID

Dershaneler - Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
KULA KAYMAKAMLIĞI
İçe Milli Eğitim MüdürIüğü
Sayı
3|lI2l20|4
: 6225] 5121410.0|17099084
Konu: Dershaneler
vıüutrnr,üĞtrNn
KULA
İıgi: Manisa İı
lıiııi
Eğitim Müdürlüğijniin 30/I2l20I4 tarih ve 7059879 sayrlı yazısr.
Manisa İı ullll Eğitim Müdiirlüğiiniin "Dershaneler" konulu yazls| ekte gönderilmiş
olup, söz konusu yaz|n|nokulunuz öğrencilerine ve velilere duyurulmasr hususunda;
Gereğini rica ederim.
Hakan Özx.q.N
Müdür a.
Şube Müdürü V.
Eki:
1-
Yazı (2 Sayfa)
ğ,},,ı=
Zrro, ç'gr/ 77* o/u/
,/l"
EyliilMah. Hiikiimet Konağı Kat:2 Kula./MANiSA
Elektronik Ağ: http://kula.meb.gov.tri
E-Posta: [email protected]
4
Aynntılı bilgi için: Şenay YAĞCI Şef
Bu ewak güvenli elektronik rmza ile imzalanmıştır. http://eıraksorgu.meb.gov.tr adresindenl
Tel: (0 532) 49456 52
Faks: (0236) 8162276
d9f-79b3-3be7,a647,aB5
kodu ile teyit edilebilir
&
T.C.
".:
il
:nş
Sayı : 90a48902l4I0.0I
17
MANisA vaıiı,iĞi
Milli Eğitim MüdürIüğü
30"12l20I4
059879
Konu: Dershaneler
(
KA\a4AKAMLIGINA
Milli
EğitimMüdiiılüğü)
İlçe
İlg: Özel Öğretim Kurumlarr Gen.Müd' nün26ll2l2014 tarih ve 6979450 sayrlı yazısı.
Bakanlığımız Öze| Öğretim Krrrumları Genel Müdürlüğüntin " Dershaneler" konulu
ilgi yazısında; İlgi Kanunla 5580 sayılı Kanuna eklenen geçici 5. maddede Özel Dershaneler
ile gerekli dönüşümü tamamlamayanÖzel Ögrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin eğitim-öğretim
faaliyetleri 01.09.2015 tarihinde sona erecektir. Ancak; Genel Müdürlüğ;ilmiize ulaşan
duyumlar ve bilgilerde, afiş, el ilanr, bilboardlar, görsel ve yazı|ı medyada ba:ıı dershanelerin
veya dershane gruplarının 20|5-2016 eğitim-öğretim yılı için Seviye Tespit Srnavr, Seviye
Belirleme Srnavı vb. adlar altında smav yapafak bu sınav sonuçlanna göre öğrenci kayıt
ettikleri yöntinde B akanlığımıza bi lgiler ul aştığı" belirtilmektedir.
Özel dershaneler ilgi Kanun kapsamında 0I.09.2015 tarihinde kapatılacağı göz öniinde
bulundurularak Öğenci ve velilerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla söz konusu
srnavlara izin verilmemesi, öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa ALTINSOY
Vali a
Milli Eğitim Müdüni
Eki: Bakanlrk Yazrsı (1 Sayfa)
Nişancıpaşa Mah. Atatürk Bul.No:2 MANISA
Elektronik Ağ: http://manisa.meb. gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr
Ayııntılı Bilgi için: Fevzi YÜKSEL /Müdiir Yzırdımcısı
Bu evrak güvenli elektronik imza |le imzalanmıştır. http://evıaksorgu.meb.gov.tr
Tel:
(0
236) 2314608 dahili: | 44-191
Faks: (0236) 231 12 5l
adresinden3c2b-879e-3fda-bcO5-de2d
toau ile teyit edilebiliI
T.C.
'r
§}*
ai-
.,ü
ı
'
,rİ*
ryriıı,İ r Ğiriıvı BAKANLIĞr
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdtirlüğü
.tğ
-İ,İ!-
Sayı : 15520822/405.9916979450
26/12/2014
Konu: Dershaneler
...:................ VALİLİĞİNE
(Il Milli Eğitim Müdür|üğü)
İlgl : l+.ol .2014 tariIıli ve 6528 sayılı Kanun.
İlgi Kanunla 5580 sayılı Kanuna eklenen geçici S.maddede Özel Dershaneler ile gerekli
dönüŞİimü tamamlamayan Özel Öğenci Etüt Eğitim Merkezlerjnin eğitim-ğetim
faaliYetleri 01.09.2015 tarihinde sona erecektir. Ancak; Genel Müdürlüğtiınüze
ulaşan
duYumlar ve bilgilerde, afiŞ, el ilanı, bilboardlar, görsel ve yazıIımedyada baİı
dershanelerin
veYa dershane gruPlarırun 20I5-2aI6 eğitim-öğretim yılı için Seviye Tespil Sınavı,
Seviye
Belirleme Snavı vb. adlar altında smav yaparak bu slnav sonuçlarına giore oğrenci
kayıt
ettikleri yöntinde Bakanlığımıza bilgiler ulaşmıştır.
Özel dershaneler ilgi Kanun kapsamında 01 .09.2015 tarihinde kapatılacağından öğrenci
ve velilerin mağdur edilmemoleri amacıy|a yukanda
Pelirtilen sınavtrara izin verilmemesi ve
iliniz kamuoyununbilgilendirilmesi noktasında,
Gereğini rica ederim.
]
Omer Faruk
YELKENCİ
Bakan a.
Genel Müdü"r V.
DAĞITIM
B Planı
Beşevler KampüsüANKARA
Elektronik Ağ: wrıw.ookgm.meb. gov.tr
e-posta: [email protected] gov.tr
Bu erırak güvenli elektronik imza |le imzalanmştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr
Aynntılı bilgi için: Canan YETİLMİŞ Şef
Tel: (0 312) 4133464
Faks: (0312) 2239926
adresinden32
eS-cffia-ı}aq-tzw,İouo t"a, * *rı,
"amrı,.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 245 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content