close

Enter

Log in using OpenID

26. Vergi Haftası - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
:334869211821.0511502273
Konu :26. Vergi Haftası
11/02/2015
.................................. MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi :İI Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 06/02/2015 tarihli ve 1353515 sayılı yazısı.
Bakanlığımız
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen
"26. Vergi Haftası"
konulu ilgi yazı ekleri müdürlüğümüz web sayfası
(http://akcaabat.meb.gov.tr) adresinde yayımlanmış olan vergi haftası afışini öğrencilerin
görebileceği yerlere asılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
Yazı
Hali
(2 Sayfa)
DAGITIM:
Tüm Okul Müdürlükleri
ü nli elektronik
Imnl' Allı Ile Aynıdır
lLi1.ilJ2OJ.S
Akçaabat Kaymakaınlıgı İlçe Milli Egitim Müdürlügü
Tel: (O 462) 2281084-116 Faks: (0462) 2282490
e-posta :[email protected]
Ayrıntılı Bilgi: H.DEMİRCİ(Şube Müd.)
Egitim Ögretim Şubesi:O .ALTUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8df4-55eO-3072 -b229-78c8 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
TRABZON VALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı:
78141513/821.05/1353515
Konu: 26. Vergi Haftası
06102/2015
....................................... KA YMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi
: Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 04/02/2015
tarihli ve 88013337/821.05/125242 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
gönderilen "26. Vergi Haftası" konulu ilgi yazı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Müdürlüğü
tarafından
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
Ek:
Yazı
(3 sayfa)
HükUmet Konagı 61040 TRABZON
Elektronik Ag:: www.trabzon.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntılı Bilgi: Maide KÖSE Memur
Tel: (0462) 230 2094 - 1133
Faks : (0462) 230 20 96
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http ://evıaksorgu. meb . gov. tr adresindenad2c-785b-3e72-b5f9-e 16d kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Şayı : 88013337/821.0511252429
Konu: 26.Vergi Haftası
04/02/2015
................. v~İ~İ(]~
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı MükellefHizmetleri Daire Başkanlığı'nın
29/0112015 tarihli 62845061-602.05-8450 sayılı yazısı.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın,
"26. Vergi Haftası" kapsamında 23 Şubat - 1 Mart 2015 tarihleri arasında Gelir İdaresi
Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı tarafından, Bakanlığımıza bağlı resmi/özel tüm ilkokul,
ortaokul, lise ve dengi okullann ziyaret edilerek, çocuklarda vergi bilincini geliştirmek
amacıyla kısa bir bilgilendirme çalışması yapılması ve hazırlanan afışlerin öğrencilerin
görebilecekleri yerlere asılması talepleri uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (2 sayfa)
DA(]ITIM:
Gereği:
B Planı
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı G.İ.B. MükellefHizmetleri
Daire Başkanlığı
Ayrıntılı
bilgi için: C.SUKA YA
Tel: (O 312) 296 9400-943 i
Faks: (O 312)223 8736
Şef
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evıaksorgu. meb.gov. tr adresindengea8- ı ı 8f-3db9-bbd0-429fkodu ile teyit edilebilir.
T,C,
MALİYE BJ\KA~LIGI
Gelir İdaresi Ba~kanhğı
W.ükellef Hizıne.:~ri Oaire
Sayı
r3aşkan hğı
lVEDl
29/01/2015
: 62R45061-c;02.05-~450
Konu : Vergi Bilifldni Geliştirme Eğitin~kri
1\1 iLLi E(iİTi\1 l:iAKANLIL1INA
(Yenilik ve Eğitim Tek"oloji~eri Genel
İlgi;
Müdürlüğü)
ı 5 ,o 1.2015 tarihli ve 62845061-602.05-11333 say!!! yı:lkifnı;ı,
23 Şubat-l Mart 2015 ~arihlcr! arasında kutlan~cak olan 26, Vergi Ha!tası kapsammda
Gelir İdaresi Başkanlığı rnerka ye t8ş~a teşkilatı personeli taraflndan Türkiye genelinde
Bakanlığımz<! bağh oku!la:ın 7.1ya r et edilerek çocuklarc!a vergi bilincini geliştinne)'e yône!ik
olarak kısa bir bilgilendirme yapılımısı ve çocuklara yönelik o!a~ak hazırlanan bir örneği >'azıffilz
ekinde gönderilen afışin okuHara asıhnıısı planlarun~ktadır,
Bu kapsamda Bakanlığınız ,; ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin konuya it1şkin olarak
bilgilendirilmesine ve '3aşkanlığımız persClnclince ziyaret cdilccc!c okullaıda asılacak afış
sayıla!1nın
belirlenmesi
amacıyla
il
bazında topla~
okul
sayılanna (ilköğre'im. orıaö~ctim,
lise
ve dergi okullar) ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gcregini arz ederim,
İlh.U1
KARAY!LAI\"
t!a~kan
a.
Gelir k:'aresi O<!.he Haşkanı
ErT
." ..
Afış
(l adet)
B~ belg&, 5070 ı;ayılı Elekironik Imza Kanunu'nun 5. Miıdde5i gerl!'{j;noa nill!likli I!ll!ktror.ik imza ile imuıli!nmıştır.
ni:mıcn ilkadim Cad 064S0 .4"KARA
Rilııi içir.: (O~ Şh, )
'('cı~on : 031241534'.1) fals :
ı>-poi!a : tkoı:@sclirlcr.gov.17 Elcktrcmik Aa : "'.....•.."...gjh.S''I\'.IT
TUAçc KO<;'
C"..:lir Uzınilm
ı:~r.k dotmııma f7r,;1ıı .d~ıi
b!tps:/iinlvd.gıb.~c>v,lriinıc,""t-'d;'(emplaıc.jsp'll"'gc=["'D
DYIAS ı::VRAK SOR<iU (iIRlS
Pin : TIY)'Wc~5
L/~
'I
..
.
,'.
..:'. .. '
.'
•
'I
j
i
;
Ver~j ... ~r~.~~~I~~~~ .... f-Ia6~(\e
Ver~j
Ver~j
...... J~.r.~~
...... = Oklı/,
.. .Ay.p.JN~~n~... = Barqj
kÜt.üpharıe
J
Ver~i ..~~Y.~~I.~~Y.~... Yo/, f-Iavaalarıı, Tre(l
+ :77.
.
$
e.
.....
V~ı~&i
..iWQ '.PA 4
J
1&
Gap
BiZiM
frElfGf&tMizotr< .. ,
..........
..
~ ~" ..
. .
"
.
.,~
.
"
.'
,
..
....
,
.. ,
". ' :
~n
Gelir idaresi Ba$kanlıgı,
vergileri toplım.k1a sorumlu kuruıu,tur.
ıı
www.vergiöiıir:gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 575 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content