close

Enter

Log in using OpenID

Bireysel Ödev 2 için tıklayınız

embedDownload
EM 423 - I·statistiksel Simülasyon
I·SB 461 - Simülasyon ve Modelleme
Bireysel Ödev 2 - 27.10.2014
Teslim Tarihleri:
Normal Ö¼
gretim: 3 Kas¬m / I·kinci Ö¼
gretim: 7 Kas¬m
1. Ekte verilen Excel dosyas¬n¬ aç¬n. G1 hücresini çift t¬klay¬p Enter
tu¸suna bas¬n. Bu sayede rassal say¬lar¬n de¼
gi¸sti¼
gini göreceksiniz. Elde
etti¼
giniz 10 birimlik r1 ve r2 dizilerini yaz¬n.
2. Büyük bir gökdeleni sigortalayan sigorta ¸sirketinin kar¸s¬lamakla yükümlü
oldu¼
gu zarar X ile gösterilsin. X’in olas¬l¬k yo¼
gunluk fonksiyonunun
103
gu varsay¬ls¬n. Bu durumda
f (x) = 3 (10+x)4 , 0 x < 1 oldu¼
(a) X’in da¼
g¬l¬m¬ndan simülasyon yapmak için gereken formülü elde
edin.
(b) Soru 1’deki r1 dizisini kullanarak bu da¼
g¬l¬mdan 10 gözlemlik simülasyon
yap¬n.
(c) Buldu¼
gunuz örneklemi kullanarak X’in ortalamas¬n¬ve varyans¬n¬
tahmin edin.
3. Soru 1’deki r1 ve r2 dizilerini kullanarak ortalamas¬ve varyans¬n¬kendi
seçti¼
giniz iki ba¼
g¬ms¬z normal da¼
g¬l¬mdan Box-Muller ve Polar yöntemleriyle ayr¬ayr¬simülasyonlar yap¬n.
4. Soru 1’deki r1 dizisini kullanarak X
10 gözlem çekin.
Bernoulli (0; 8) da¼
g¬l¬m¬ndan
5. Soru 1’deki r2 dizisini kullanarak X
10 gözlem çekin.
Geometrik (0; 6) da¼
g¬l¬m¬ndan
Not: Ödevleri mutlaka bireysel olarak yap¬n, aksi halde teslim etti¼
giniz
ödev geçersiz say¬l¬r.
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜLER
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
40 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content