close

Enter

Log in using OpenID

2014/371 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

embedDownload
Karar No
Karar Tarihi
: 371
: 11/02/2014
Bulanık İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen
10/2/2014 tarihli ve 60 sayılı yazıda; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel
Seçimlerine esas olmaz üzere, ilçe seçim kurulu başkanlığına yapılan belediye başkanlığı, belediye
meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği başvuruları esnasında başvuran ilgililerin getirtilen sabıka
kayıtlarında 5237 sayılı TCK’nın mülga 142/1-f maddesi uyarınca infaz edilmiş elektrik hırsızlığı
suçundan mahkumiyetlerinin bulunduğunun görüldüğü, 2972 sayılı Kanun’un seçilme yeterliliğini
düzenleyen 9. maddesinin; “2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde
belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşı belediye
başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir.” şeklinde düzenlendiği,
diğer taraftan, 2839 sayılı Kanun’un 11/f-1 maddesinde, affa uğramış olsalar bile hırsızlık suçundan
mahkumiyeti bulunanların milletvekili seçilemeyeceğinin hüküm altına alındığı, bununla birlikte,
5/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun’un 82. maddesi ile 5237 sayılı Kanun’un 142.
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin yürürlükten kaldırıldığı, yine aynı Kanun’un 83. maddesi
ile 5237 sayılı TCK’nın 163. maddesine eklenen üçüncü fıkra gereğince, TCK’nın mülga 142/f-1
maddesindeki elektrik enerjisi hakkındaki hırsızlık suçunun karşılıksız yararlanma suçu başlığı
altında yeniden düzenlendiği, bu nedenle, sabıka kaydında 5237 sayılı TCK’nın mülga 142/f-1
maddesi uyarınca, elektrik enerjisi hakkında hırsızlık suçundan mahkumiyeti bulunan ve bu
cezaları infaz edilen kişilerin, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde,
belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliğine 2972 sayılı Kanun’un 9.
maddesi ile 2839 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aday olup olamayacakları hususunda
tereddüt oluştuğu belirtilerek konu hakkında görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu
incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2/7/2012 tarihinde kabul edilerek 5/7/2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların
Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici Madde 2’de; “Abonelik esasına göre yararlanılabilen
elektrik enerjisini, suyun ve doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının
belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi dolayısıyla bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
itibariyle hakkında hırsızlık suçundan dolayı kovuşturma yapılan veya kesinleşmiş olup olmadığına
bakılmaksızın hakkında hüküm verilen kişinin, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içinde, zararı tamamen tazmin etmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz, verilen ceza tüm
sonuçlarıyla ortadan kalkar.” hükmü yer almış, yine 6352 sayılı Kanunun 83. maddesi ile 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun “Karşılıksız yararlanma” başlıklı 163. maddesine üçüncü fıkra olarak;
“Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası
olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi
hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” hükmü eklenmiştir.
Görüleceği üzere, daha önce elektrik enerjisi hırsızlığı olarak tanımlanan suç, 6352 sayılı
Kanun’un 83. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 163. maddesine eklenen üçüncü fıkra
uyarınca “Karşılıksız yararlanma” suçuna dönüştürülmüştür.
Bu nedenle; geçmişte elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan sabıka kaydı bulunanların adaylık
başvuruları sırasında memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararı veya 6352
sayılı Kanun’un 83. maddesi uyarınca uyarlama yapılarak suçun, karşılıksız yararlanmaya
dönüştüğüne dair kararın eklenmesi gerekmektedir.
S O N U Ç:
1- Geçmişte elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan sabıka kaydı bulunanların adaylık
başvuruları sırasında memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararı veya 6352
sayılı Kanun’un 83. maddesi uyarınca uyarlama yapılarak suçun, karşılıksız yararlanmaya
dönüştüğüne dair kararın eklenmesi gerektiğine,
2- Karar örneğinin Bulanık İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
11/2/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün İPEK
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Hakkı MANAV
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
88 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content