close

Enter

Log in using OpenID

BOSTANCI, Kahraman-SÜRELİ YAYINLAR ÜZERİNE

embedDownload
333
SÜRELİ YAYINLAR ÜZERİNE YAPILAN
ÇALIŞMALARIN EDEBİYAT TARİHİ YAZIMINA
KATKILARI
BOSTANCI, Kahraman
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
ÖZET
İnsanlık tarihi boyunca, medeniyetler, nasıl bilgi birikimleri üzerinde
inşa edilerek geliştirildiyse, bir ulusun duygu, hayal ve düşünce eserlerini
devirlere ayırarak karşılaştıran, değer yargıları ortaya koyan edebiyat tarihinin yazımı da bilgi ve belge birikimi üzerine inşa edilirse kusurlarından
daha da arınmış bir nitelik kazanabilir.
Çoğu zaman Batı’dan ithal ettiğimiz edebiyat tarihi, edebiyat teorisi,
edebiyat eleştirisi vb. disiplinlerin metotları ile Türk sanat ve edebiyat
eserlerini incelemeye çalışmaktayız.
Batı’daki edebiyat tarihi, sanat felsefesi, estetik, edebiyat teorisi ve
eleştirisi, çok iyi korunan belge ve dokümanların, özel ve resmi müzelerdeki eserlerin varlığı ile hayat bulabilmişlerdir.
Türkiye’de, bugüne kadar, edebiyat tarihi disiplinine ait birçok çalışma
yapılmış, bugün de çalışmalar devam etmektedir.
Bir yandan edebiyat tarihi yazma teşebbüsleri devam ederken diğer taraftan da süreli yayınlar üzerinde özel ve resmi kurumların araştırma ve
inceleme çalışmaları dikkati çekmektedir.
Bu bildiride, süreli yayınlar üzerinde yapılan veya yapılacak olan araştırma ve incelemelerin edebiyat tarihi yazımına sağlayacağı katkılar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat tarihi, süreli yayınlar, gazete ve dergiler,
kataloglar.
334
aBSTRACT
The Contributions of Studies Which Have Been Done on the
Periodicals to the Writing of Literature History
Throughout history of mankind civilizations have been developed on the
accumulations of knowledge. Similarly, if the writing of literature history
which compares the emotion, imagination and thought works of a nation
by dividing them into eras is built on the accumulation of knowledge and
document, it will gain a quality that has been purified from its faults.
We have been trying to examine the history of literature, methods of
disciplines which we usually import from the West and Turkish art and
literature Works.
The history of literature, philosophy of art aesthetic, theory and critics
of literature in the West have been dependent on the existence of works
in the private and official museums where documents are protected very
well.
In Turkey, there have been a lot of studies on the discipline of literature
history so far and today these studies have been continuing.
On one hand, the attempts of writing literature history are continuing on
the other hand, the research and exams of the private and official researches
about the periodicals have been drawing attention.
Key Words: History of literature, periodical, newspaper and magazines,
catalogues.
Tanım, Kapsam, Görüş ve Öneriler
Süreli yayın, belirli aralıklarla çıkan (günlük, haftalık, onbeş günlük,
aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık) gazete, dergi yıllık, kurum bültenleri, andaçları, tutanakları, çalışma raporları vs. kapsar.
Arapçada cerîde, Farsçada rüznâme, İngilizce newspaper, Fransızca
journal, İtalyanca Gazetta, Arapça Mecelle Mecmua (risâle de denilen)
meslekî ve sınırlı konularda çıkan bulletin, Türkçe’de dergi olarak söylenen süreli yayınlar, düşünce ve sanat dünyasının aynasıdırlar. Her konudaki düşünce ve görüşler kitaplardan önce dergiler vâsıtasıyla kamuoyuna
aktarılıp tartışılmaktadır. (Hasan, 2000: 5)
Gazete ve dergilerin kültürel hayatımızdaki önemini birkaç madde ile
özetlersek, şunları rahatlıkla kaydedebiliriz:
335
a) Uygulamalı bilimler ve teknolojideki yeniliklerin izlenmesinde en
taze kaynak olmaları sebebiyle sık müracaat edilen materyallerdir.
b) Belirli bir konuda herhangi bir kitabın bulunmadığı hâllerde (özellikle mahallî araştırmalarda) başvurulan ilk kaynaklardır.
c) Sanat ve düşünce dünyasında tanınmış şahısların herhangi bir konudaki görüşlerini öğrenmek için başvurduğumuz kaynaklardır.
d) Kamuoyunu, ülkede ve dünyada neler olup bittiğini bilgilendirmek
için süreli yayınlardan yararlanılmaktadır.
e) Süreli yayınlar aracılığı ile olaylar üzerinde yorumlar oluşturulmaktadır, kamuoyu yaratılmaktadır. (Hasan, 2000: 5, 6)
Seksen dört yıllık bir mâzisi bulunan modern Türkiye Cumhûriyeti
Devleti’nin çok uzak olan tarihlerden günümüze çok zengin bir kültürel
mirası vardır. Henüz bu seksen dört yıllık modern devletin kültürel varlığı
bile kayıt altına alınamamışken 1828’den 1928’e varıncaya kadar OsmanlıTürk coğrafyasında yayımlanmış çok zengin orandaki süreli yayınların kayıt altına alınıp bunların incelendiği kanaatinde değilim.
Bugün elimizde, süreli yayınların toplu hâlde listeleri, basıldığı yerler vs. ile ilgili bilgi alabileceğimiz ilk müracaat edilebilecek, kitaplar
yer almaktadır. Bunlar arasında en son ve en kapsamlı bir çalışma Hasan
DUMAN tarafından hazırlanmıştır. 20 yıllık bir emeğin sonunda meydana
gelen üç ciltlik “Başlangıçtan Harf Devrimine Kadar Osmanlı-Türk Süreli
Yayınlar ve Gazeteler Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu 1828-1928”dur.
Bu katalogda Türkiye’de 26 büyük ve önemli kütüphanede yer alan
2526 bibliyografik künyeden oluşan süreli yayınların isimleri, bulundukları kütüphaneler, sayı ve yıllarını gösteren bilgiler yer almaktadır.
Bu tarz kataloglar, edebiyat ve kültür araştırmaları yapan araştırmacıların zaman ve emek açısından işini kolaylaştırmaktadır.
Burada başta ABD, Rusya Federasyonu olmak üzere Fransa, İngiltere,
Almanya gibi ülkelerin bizim sahip olduğumuz süreli yayınlara bizden
daha çok sahip çıktıklarını ve muntazam koleksiyonlar oluşturduklarını da
hatırlatabiliriz.
Süreli yayınlar, genel anlamda sadece edebiyat tarihi açısından değil,
kültür tarihi araştırmaları açısından çok büyük bir önemi haizdir. Bir ülkenin tarihî, siyâsî, edebî, ekonomik, sanatsal ve toplumsal hayatı ile ilgili
336
geniş bir bilgi birikimi süreli yayınlar içinde saklıdır.
Edebiyat tarihi araştırmacıları, süreli yayınlar üzerine yapılan çalışmaları mutlak surette takip etmelidirler. Geçmişten günümüze başta üniversitelerimiz olmak üzere, çeşitli kamu ve sivil kuruluşlar tarafından süreli
yayınlar için gösterilen gayretler yabana atılmamalıdır.
Üniversitelerimizin bitirme tezi, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki çalışmalarının süreli yayınlarla ilgili kısmı mutlaka katalog haline
getirilmelidir. Son yıllarda, bazı süreli yayınların kısmen veya tamamen
yeni harflere çevrildiğini görüyoruz. Genç Kalemler, Türk Yurdu, Harb
Mecmuası, Yeni Mecmua Çanakkale Özel Sayısı vb.gibi.
Süreli yayınlar üzerine yapılan ve yapılacak olan her çalışma, edebiyat
tarihi araştırmacısına bir katkı sağlayacaktır.
Kütüphanelerimizde yer alan süreli yayınların bundan sonra ve acilen
mutlak surette dizinleri çıkarılmalıdır. Uzman araştırmacılar tarafından
bunlar, yeni harflere de çevrilmelidir. Fiziki ortam, malzemenin hor kullanılması vs. sebeplerden bu kültürel miras yok edilmektedir.
Edebiyat tarihimizde yer alan bazı bilinen tespitler, süreli yayınlar üzerine yapılan çalışmalardan sonra sarsılmaya başlamıştır. Edebiyat
tarihimizde yer alan belli başlı şair ve yazarlarımızın henüz tüm eserleri toplu hâlde yayımlanmış değildir. Araştırmacıların dikkatinden kaçan
ürünler daha sonra süreli yayınlar arasından çıkabilmektedir. Süreli yayınlar arasında tefrika halinde yayımlanmış romanlar, edebî mektuplar, edebî
hâtıralar, edebî röportajlar vs bugün halâ kitap hâline yeterli derecede getirilmiş değildir. Bunlar yapılmadığı sürece mümkün oranda sağlıklı ve
kapsamlı bir edebiyat tarihimizin yazılabileceği kanaatinde değilim.
İlk Türkçe ve Arapça gazetenin çıktığı Mısır’daki fikir hareketleri üzerine, ciddî bir çalışmanın olmayışı bizi düşündüren bir hususdur.
Bugün, Türkiye’de, süreli yayınlar konusunda yapılan çalışmaları destekleyen ve tamamen sayfalarını bu konuya hasreden iki dergi Müteferrika
ve Kebîkeç dikkati çekmektedir. Altı ayda bir yayımlanan bu dergiler de
olmasa süreli yayınlar konusunda Türkiye tam bir çöl ortamını andıracaktır.
Türkiye’de sağlıklı bir kültür tarihi ve edebiyat tarihi yazılacak ise, acilen bir Süreli Yayınlar Tarihi Araştırmaları Enstitüsü kurulmalıdır. Bu enstitü sadece mevcut kütüphanelerdeki mevcut koleksiyonları değil, şahsî
koleksiyonlara sahip şahısların süreli yayın koleksiyonlarını da derleyip
337
toparlamalıdır.
Trabzon ve çevresi için çok kayda değer bir kütüphane oluşturan merhûm
Arslan PULATHANELİ’nin süreli yayınları da kapsayan hazinesi bugün
hiçbir kurum tarafından satın alınıp değerlendirilememiştir. İstanbul’dan
birkaç sahhafın satın alma teşebbüsleri de sonuçsuz kalmıştır. Türkiye’de
özel kütüphane ve süreli yayın koleksiyonu olan kadirşinas kimbilir daha
nice insan vardır. Bu insanların vefatıyla beraber bu zengin birikim dağılıp
gitmektedir.
Kurulmasını arzu ettiğim Süreli Yayınlar Tarihi Araştırmaları Enstitüsü
çatısı altında, bütün Türkiye’deki kütüphanelerde yer alan süreli yayınlar
toplanmalıdır. Edebiyat tarihi araştırmacıları kütüphane kütüphane dolaşmaktan kurtarılmalıdır. Üniversiteler ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar
edebiyat ve kültür tarihi araştırmacılarına her türlü kolaylığı sağlayacak
imkânları sunmalıdır. Ortaya çıkan her ciddî çalışma da mutlaka yayımlanmalıdır.
Günümüzde Türkoloji alanında en donanımlı kadrolara sahip iki ülke
ABD ve Rusya Fedarasyonu’dur. ABD zengin kütüphaneler, araştırma
fonları ve araştırmacı kadrolarla dikkati çekmektedir. (İlber, 2007: 131)
Süreli yayınlar üzerine çalışma yapan kurum ve kuruluşların edebiyat
tarihi araştırmaları yapan kurum ve kuruluşlarla birlikte ekip çalışması
yapması da doğal bir zorunluluktur.
Yeni Türk Edebiyatı alanında ihtisas yapan araştırmacıların da üzerinde hiç çalışma yapılmamış olan gazete ve dergilere acilen yönelmeleri ve
ulaştıkları bulguları yayımlatarak, edebiyat tarihi yazımcılarının işini kolaylaştırmaları gerekir.
KAYNAKÇA
DUMAN, Hasan, (2000), Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri,
1828-1928, Cilt: 1, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı,
Ankara.
ORTAYLI, İlber, (2007), Osmanlı Barışı, Timaş Yayınları, İstanbul.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
205 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content