close

Enter

Log in using OpenID

ADI VE SOYADI BİLDİRİNİN BAŞLIĞI KURUMU Abdullah ELMAS

embedDownload
ADI VE SOYADI
BİLDİRİNİN BAŞLIĞI
KURUMU
Abdullah ELMAS
Özgün Bir Eğitim Mirasımız
Olarak Köy Enstitülerinde Tarih
Eğitimi
Fırat Üniversitesi
Abdullah ELMAS
Kültürel Miras Olarak Türkülerin
Edebiyat Temelli Öğrenme
Yöntemi ile Tarih Öğretimindeki
Yeri ve Önemi
Fırat Üniversitesi
Adil YILMAZ
Tarih Eğitiminde Arkeolojik
Malzemelerin Önemi
Arkeolog-Tarihçi
Arş. Gör. Ahmet VURGUN
Ortaöğretimden Tarih
Öğretmenliğine Tarihi Tercih Ediş
Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Cuma YILDIRIM
Doç. Dr. İlhan AKSOY
Osmanlı Modernleşme Sürecinde
II. Abdülhamit Dönemi Eğitim
Politikaları ve Gizli Kahramanları
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Aslı AVCI AKÇALI
Arş. Gör. İrfan Davut ÇAM
Arş. Gör. Dr. Aysun Aynur YILMAZ
II. Abdülhamid Döneminde ve II.
Meşrutiyet Dönemleri Eğitim
Anlayışları bağlamında Mizancı
Murad ve Ahmed Refik(Altınay)
Umumi Tarih Ders Kitapları
Türkiye’deki Orta Öğretim
Programlarında Eski Çağ Tarihi
Konuları ile İlgili Ünitelerin
İstatiksel Dağılımı
“(Başlangıcından Günümüze
Kadar)”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Demo Ahmet ASLAN
Modern Türkiye Tarihini
Dönemlendirme Meselesi
Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Yasemin TÜMER
ERDEM
II.Meşrutiyet Dönemi Maarif
Nazırlarından Ahmet Şükrü Bey:
Faaliyetleri ve Eğitim Tarihindeki
Önemi
Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Gönül Türkan DEMİR
Doç. Dr. İsmail ÇİFTÇİOĞLU
Anadolu Terbiye Mecmuasının
Eğitim Yönünden
Değerlendirilmesi
Dumlupınar Üniversitesi
Arş. Gör. Harun BİÇAKCI
Doç. Dr. İlhan AKSOY
2012 PISA Okuma Becerisi
sonuçlarının Türkiye’de Tarih
Eğitimi ve Demokrasi Açısından
Değerlendirilmesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Arş. Gör. Hasan GÜNAL
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KAYA
Tarih Öğretmenlerinin Muhteşem
Yüzyıl Dizisi Özelinde Tarih
Konulu Film ve Dizilerin
Öğretimde Kullanımına Yönelik
Görüşleri
Atatürk Üniversitesi
Arş. Gör. İlknur AKYILDIZ SARIBAŞ
Yrd. Doç. Dr. Meral KUZGUN
Tarih Eğitiminin Sorunlarına
Çözüm Arayışında Dijital Hikaye
Anlatımı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Arş. Gör. M. Fatih YALÇIN
Eyyûbîler Döneminde Dımaşk’ta
Kadınlar Tarafından Kurulan
Hanefîler’e Ait Medreseler
Sakarya Üniversitesi
Arş. Gör. Mehmet Akif HAYAL
Doç. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
Elif TINMAZ
Sınıf Öğretmenlerinin “Zaman ve
Kronolojiyi Algılama” Becerisinin
Öğretiminde Yararlandıkları
Etkinliklere İlişkin Görüşleri
Sakarya Üniversitesi
Arş. Gör. Mehmet KUMRU
Okul Öncesi Öğretmenliği
Öğrencileriyle Toplumsal Tarihte
Çocuk Dersi Kapsamında Sunay
Akın Oyuncak Müzesine Teknik
Bir Gezi
Sakarya Üniversitesi
Arş. Gör. Murat TARHAN
Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN
Sosyal Bilgiler Öğretmen
Adayların Tarihsel Önem Algıları:
Kişi, Olay, Zaman ve Mekânlar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Arş. Gör. Ramazan GÜLELİ
Doç. Dr. İbrahim Hakkı Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Şaban TEZCAN
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında
Tarihsel Coğrafya Öğretimi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK
Yrd. Doç. Dr. Bahadır KILCAN
Yrd. Doç. Dr. Bahattin DEMİRTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Bülent AKBABA
Tarih Öğretmeni Adaylarının
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Öğretimine Yönelik Görüşleri
Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Yasemin IŞIK
Hayat Mecmuası’nın Türk Eğitim
Tarihi Açısından Önemi
Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Zeynep KANTARCI
Sofist Kimdir? Gezgin Bilge mi
Yoksa Hokkabaz, Şarlatan mı?
Muş Alparslan Üniversitesi
Arzu AVCI
Ümmügülsüm CANDEĞER
Tarih Öğretiminde Etnografya
Müzesi Koleksiyonlarının
Kullanımı
MEB
Arzu KOCAMAN
Tarihin Kalp Atışları
MEB
Doç. Dr. Ali Efdal ÖZKUL
Dr. (Med) Hasan Topal
İngiliz İdaresi Döneminde Kıbrıslı
Türklerde Eğitim
Near East University
Ayşegül Demir YILMAZ
Etkili Tarih Öğretiminde Bir
Yöntem Denemesi: Temel
Kavramlardan Tarihsel Dil ve
Bilimsel Düşünceye Ulaşma
MEB
Banu GÜNGÖR ŞAHİN
Uluslararası Bakalorya Sisteminde
“20.yy Dünya ve Türkiye”
Dersinin Değerlendirilmesi
MEB
Yrd. Doç. Dr. Biray ÇAKMAK
Gediz Rüşdiye Mektebi’ne Bir
Muallim-i Sani Tayini İmtihanı
Hakkında
Uşak Üniversitesi
Cavid MÖVSÜMLÜ
Fuad MUZAFFERLİ
Atatürk ve Onun Adıyla Bağlı Olan
İlk “Türk Tarihi” Dersliği
Bakü Devlet Üniversitesi
University of Guelph
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Dersinde Tarihi Filmlerin Değer
Öğretiminde Kullanımı
MEB
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu Meryem
NURDOĞAN
II. Abdülhamid Döneminde
İlköğretim Okullarındaki Ders
Kitapları Üzerine Bir İnceleme
Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Bahri ATA
Sadrettin Celâl Antel’in
Danışmanlığında Hazırlanan
Liselerde Tarih Dersinin
Verimliliği Üzerine Bir Lisans Tezi
Üzerine Düşünceler
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Cavid QASIMOV
Sovyet Sonrası Azerbaycan’da
Tarih Yazımı ve Tarih Eğitimine
Türk Tarihçilerinin Eserlerinin
Etkisi
Azerbaycan Ulusal Bilimler
Akademisi
Doç. Dr. Fahri YETİM
Tarih Eğitiminde Disiplinlerarası
Yaklaşım Eksikliği: Tarihsel
Sosyoloji Örneği
Osmangazi Üniversitesi
Talim ve Terbiye Kurulunun İlk
Yıllarında Tarih ve Tarih
Derslerine İlişkin Kararları
Gazi Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi
Üniversitelerde Okutulan Tarih
Ders Kitaplarında Anlam
Boşlukları
Gazi Üniversitesi
Derya Gül Sinem ŞAHİNER
Özgür ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Behsat SAVAŞ
Doç. Dr. Güray Kırpık
Yrd. Doç. Dr. M. Ahmet
TOKDEMİR
Doç. Dr. Hüseyin KÖKSAL
Doç. Dr. İbrahim Hakkı ÖZTÜRK
Türkiye’de Görme Engelli Tarih
Öğretmeni Olmak: Bir
Öğretmenin Hikâyesi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim ŞİRİN
Türkiye’de Tarihin Algılanma
Biçimleri
Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Suat BAL
Okt. Sevim Ceylan DUMANOĞLU
Osmanlı Devleti’nde Kız
Öğretmen Okulu Olan
Dârülmuallimat’ın Açılması ve
Yaygınlaştırılması
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Suat BAL
Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. Necati BOZKURT
Tarih Bölümü Birinci Sınıf
Öğrencilerinin Tarihsel Düşünme
Becerilerinin İncelenmesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Salih YILMAZ
Avrupa’da ve Türkiye’de Erken
Dönem Tarih Yazımına Eleştirel
Bir Bakış
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Selahattin KAYMAKCI
Sosyal Bilgiler Öğretmen
Adaylarının Tarih Öğretiminde
Harita Becerilerine Sahip Olma
Düzeylerinin İncelenmesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Selahattin KAYMAKCI
Bir Amerikan Ortaokulundan
Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih
Konularının Öğretimine İlişkin
İzlenimler
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Zeki ARSAL
Ortaöğretim Tarih
Programlarında Milliyetçilik
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Metanet MEMMEDOVA
Çağdaş Tarih Öğretim
Yaklaşımları ve Vatan Tarihinde
Onun Önemi
Bakü Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Metanet MEMMEDOVA
Nezirli ZERİFE
Antik Çağ Eğitimi
Bakü Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Nejdet GÖK
Cumhuriyet Dönemi Türk Tarih
Yazıcılığı, Braudel Ekolü, Halil
İnalcık ve Arşiv Merkezli Tarihçilik
Anlayışı
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Qasimova Sevinç
Cavid MÖVSÜMLÜ
Maarifcilerin tarih felsefesine
bakışları: Batı ve Doğu tarixçiliyi
kapsamında
Bakü Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Qasimova Sevinç
Ahmedova SEVİNÇ
İbrahimova AYGÜN
Maarifcilik Harekatının Evrimi ve
Onun Türk Düşünce Tarihinde
Yeri: Tarihçilik Yönünde
Bakü Devlet Üniversitesi
Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY
Türkiye’de Sosyal Bilgiler
Programı’nda Tarih Konularının
Epistemolojik Açıdan İncelenmesi
MEB
Dr. Ali ALTIKULAÇ
Emine GÜNTEPE YEŞİLBURSA
Tarih Araştırmacılarına Göre
Hatıratlarının Tarihsel Değeri
Gazi Üniversitesi
MEB
Dr. Alper BAKACAK
Kemalizm’i Tarif Etmek ya da
İnkılâp Tarihi Dersleri
Ankara Üniversitesi
Dr. Efdal AS
Askerî Tarihçilik Yönünden Ahmet
Refik (Altınay)
Kara Harp Okulu
Dr. Fatma GÜLTEKİN
Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin
Genel Tarih Bilgilerine İlişkin Bir
Anket Çalışması
Aksaray Üniversitesi
Dr. Fatma GÜLTEKİN
Arş. Gör. Dr. Neval AKÇA BERK
Uzm. Fatih BERK
“Hocam……. Ne Demek?” 8, 11 ve
Lisans 1. Sınıf Öğrencilerinin
İnkılâp Tarihine Yönelik
Kavramlara İlişkin Bilgileri
Aksaray Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
MEB
Arş. Gör. Dr. Murat KARATAŞ
Türkiye’de Yetişkin Eğitimi’nde
Halkevleri’nin Rolü (1932-1951)
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Murat KEÇE
Öğrencilerin Tarih Okuryazarlığı
Düzeylerine Etki Eden Faktörler:
Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir
Araştırma
Giresun Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Murat KEÇE
Tarih Öğretim Programlarında
Tarih Okuryazarlığı Becerileri
Giresun Üniversitesi
Dr. Namık ÇENÇEN
Arş. Gör. Dr. Neval AKÇA BERK
Eski ve Yeni 11. Sınıf Türkiye
Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük Dersi Öğretim
Programlarının Karşılaştırılması
Gazi Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dr. Refik TURAN
Tarih Derslerinde Öğrencilere
Tarih Derslerinin Genel
Amaçlarının Kazandırılma
Düzeylerine İlişkin Öğretmen
Görüşleri (Ankara İli Örneği)
MEB
Dr. Tercan YILDIRIM
Tarih Ders Kitaplarında
Medeniyet/Kültür Anlatısı
MEB
Dr. Tercan YILDIRIM
Türkiye’de Tarih Ders
Kitaplarında Milli Seciye Söylemi
MEB
Dr. Öğ. Bnb. Hakan BACANLI
Eleni FILIPPIDOU
Yrd. Doç. Dr. Banu Çulha ÖZBAŞ
Emrah AVCI
Kadir Can YETİMOĞLU
Son Dönem Osmanlı Devleti’nin
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
Önemli Harp Tarihçilerinden
Bursalı Mehmet Nihad Bey ve
Tarihçiliği
Bilim-Teknoloji-Toplum
Konularının Türkiye ve
Yunanistan’daki Ortaokul Sosyal
Bilgiler ve Tarih Ders Kitaplarında
Sunumuna Dair bir İçerik Analizi
Meşrutiyetler Dönemi Tarih
Öğretimi
Genelkurmay Askerî Tarih ve
Stratejik Etüt (ATASE) Daire
Başkanlığı
National & Kapodistrian
University of Athens
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Emrah AVCI
Erol KÖMÜR
1980’den Günümüze İnkılâp
Tarihi Ders Kitaplarında Yer Alan
Kurgusal Metinlerinin (Okuma
Parçaları) Tarihsel Düşünme
Becerileri Açısından İncelenmesi
Türk Milli Eğitiminde Çağdaş
Dünya Tarihi’ne Dair İlk Ders
Kitapları (Darul Muallimin-İ Aliye
Müdürü Ali Reşad Bey’in Asr-I
Hazır Tarihi Adlı Ders Kitabı’nın
İncelenmesi)
Sakarya Üniversitesi
MEB
Erol KÖMÜR
İstek Aksak KÖMÜR
Drama Yolu ile Tarih Öğretimi
(Harriet-Finlay Johnson Yöntemi
ile Bir Uygulama Örneği)
MEB
Fatih ÇERMİK
Yrd. Doç. Dr. Songül KEÇECİ KURT
II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet
Dönemlerinde Çin Müslümanları
ve Eğitimi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Fatih ÇERMİK
Yrd. Doç. Dr. Murat KURT
Yrd. Doç. Dr. Songül KEÇECİ KURT
Yüksek Lisans Öğrencilerinin
Lisansüstü Eğitimden Beklentileri
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Fatma TÜRKAN
Orta Öğretim Tarih Ders
Kitaplarının Öğrencilerin
Nedensellik Algılarına Katkıları
Açısından İncelenmesi
MEB
Gülsen ATEŞ SAHAR
Yrd. Doç. Dr. Fahri KILIÇ
Sosyal Bilgiler Derslerinde Yerel
Tarih Proje Fuarı: Bolu Örneği
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Hakan Sezgin ERKAN
Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitim
ve Eğitimin Temelleri
Yeditepe Üniversitesi
Hakan YILMAZ
Tarihi Olaylarda Gensel Devinim
ve Contingance
MEB
Halil AKKURT
Eğer Öyle Olsaydı: Alternatif Tarih
Tasarımlarının Öğrencilerin
Tarihsel Düşünme Becerisinin
Geliştirilmesinde Kullanımı
Yıldız Teknik Üniversitesi
İlknur ÜNSAL
Tarih Ders Kitaplarında Cinsiyetçi
Algıyı Güçlendiren Öğelere
Eleştirel Bir Yaklaşım
Gazi Üniversitesi
Juliette DUMAS
Early-modern Ottoman Women
in Today Turkish Popular History
Collège de France
Kadir Can YETİMOĞLU
Eğitimin Üç Farklı Döneminde
Okutulan “T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük” Dersine Yönelik
Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi
Sakarya Üniversitesi
Kemal TÜRKÖZÜ
Kurtuluş Yolları: Osmanlı’da
Eğitim
Gaziantep Üniversitesi
Mehmet Alper DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Muhammet
AVAROĞULLARI
Doğru Bilinen Yanlışlar: Lise
Öğrencilerinin Görüşleri Hakkında
Bir Çalışma
MEB
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mohamed AHMED
Mısır’da Türkoloji Bölümlerinde
Tarih Öğretiminin Yeri, Önemi ve
Sorunları
MISIR
Mustafa BÖLÜK
Türkiye’de Yaşayan Farklı Etnik
Grupların Tarih Eğitiminden
Beklentiler (İstanbul Örneği)
Marmara Üniversitesi
Mustafa CANLI
Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN
Sosyal Bilgiler Öğretmen
Adaylarının Tarih Merakına
Yönelik Bir İnceleme
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mutullah SUNGUR
Ümmügülsüm CANDEĞER
Yrd. Doç. Dr. Filiz METE
Tarihsel Anlatıları Yazılı İfade
Etmede Türkçe’nin Kullanımı:
Ankara İli Örneği
MEB
Bülent Ecevit Üniversitesi
Nurten KOLCU
Yrd. Doç. Dr. Muhammet
AVAROĞULLARI
Lise Öğrencilerinin Tarihsel Önem
Anlayışlarından Bir Kesit: Tarihin
En Önemli On Kişisi
MEB
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Okan AYDOĞAN
Tarih Eğitiminde Oyun Yöntemi
Gazi Üniversitesi
Okt. Ayşegül DÖNMEZ
Öğr. Gör. Dr. Cemil Cahit
YEŞİLBURSA
Ortaokul Öğrencilerinin Tarih
Öğrenmenin Önemine Yönelik
Görüşleri
Gazi Üniversitesi
Okt. Esra ÖZSÜER
Yunanistan’daki Tarih Ders
Kitaplarında Oluşturulan Milli
İdeoloji ve Öteki Kimliği
İstanbul Üniversitesi
Okt. Resul BABAOĞLU
Tarihin İşlevi Bağlamında Tarih
Yazımında Nesnellik Sorunsalı
Üzerine Düşünceler
Siirt Üniversitesi
Ögr. Gör. Tunay KARAKÖK
Cumhuriyet Döneminde Eğitim
Tarihine Bir Bakış: Köy Enstitüleri
Bartın Üniversitesi
Öğr. Gör. Cenk BEYAZ
Tarihsel Sosyoloji’ye Alman
Katkısı: “Bielefeld Ekolü” Tarih
Yazımı Üzerine
Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi
Öğr. Gör. Gülümser DURHAN
Hümaniter Tarih Anlaşyışı:
Herder Örneği
Muş Alparslan Üniversitesi
Öğrt. Üy. Abidi GÜLNARE
Azerbaycan Eğitiminin
Gelişmesinde Azerbaycan’ı
İnceleyen Toplumun Rolü (19201930 Yıllar)
Bakü Devlet Üniversitesi
Ömür KIZIL
Türkiye’de Okutulan Sosyal
Bilgiler Ders Kitaplarında Türk
Dünyası Tarih Konularının Yeri
C.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özgür ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Behsat SAVAŞ
Çanakkale Savaşlarına İlişkin
Algısal Bir Çalışma Örneği
MEB
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Özlem YAKTI
1908-1913 Arası Dönemde
Osmanlı Devleti’nde Kurulan
Yatılı Okullar ve Özellikleri
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel KABAPINAR
Tarih Derslerinde Farklı
Becerilere Sahip Öğrencilere Aynı
Ders Kitaplarını Sunmak Ne
Derece Adildir: Heinemann
Yayınevi Örneği
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel KABAPINAR
Selda ŞAN
SBS/OKS ve YGS/ÖSS Çoktan
Seçmeli Test Sorularındaki
Görecelilik: Acaba Hangi Yanıt
Doğru?
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel KABAPINAR
Ayşe YETİŞ
Öğretmen ve Öğrencilerin “Kanıt
Temelli Tarih Öğretimine” İlişkin
Görüşleri: Becerebilir miyiz Biz
Bunu?
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Khaladdin IBRAHIMLI
Tarixin və Tarixçiliyin Fəlsəfəsi
Head of Research and
Development Department
Azerbaijan Tourism Institute
Prof. Dr. Ramazan ALTINAY
Postmodernizmin Tarihe Yararı
ve Zararı Üzerine
Uşak Üniversitesi
Seval ORAK
Yasin ÇETİN
Kum Sanatıyla Bilim Tarihi
Öğretiminin Tarih Dersine Karşı
Geliştirilen Tutuma Etkisi
MEB
Walid SALAMA
Mısır’da Tarih Ders Kitapları: Bir
Bakış
Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin
Tarih Merakının Yörüngesi: Olay,
Zaman ve Mekânlar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Ertuğrul
Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı
Ahmed
Düzce Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Aydın GÜVEN
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KAYA
Tarih Öğretmen Adaylarının
Mesleki Yeterlilik Algıları
(Erzurum Örneği)
Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜNAL
Osmanlı İmparatorluğu ve
Cumhuriyet Dönemi
Eğitimcilerinden Kazım Nami’nin
Ahlak Eğitimi Anlayışı
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erinç Erdal Yıldırım
İnönü Dönemi’nin “Resmi
Olmayan” Tarihi
Muhafazakarların Dün Algısı
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fahri KILIÇ
Feyziye Mektepleri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Galip Çağ
Osmanlı Devletinin Kuruluşunu
Yeniden Yazmak: İbn Haldun
Zaviyesinden Yeni Bir Modelleme
Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gülçin TUNALI
Tarihi "Çocuklaştırmak":
Problemler & Öneriler
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güneş ŞAHİN
Erken Cumhuriyet Döneminde
Kırşehir Muallimler Birliği: Dirlik
Dergisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hatip YILDIZ
Şeyhülislam Musa Kazım
Efendi’ye Göre Modern Öğretim
Yöntemleri
Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇELİK
Orta Asya Türk Tarihinin
Öğretimine İlişkin Sosyal Bilgiler
Öğretmen Adaylarının Görüşleri:
Sakarya Üniversitesi Örneği
Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Leylâ AKSU KILIÇ
Tarihçinin Kâbusu ‘Bin Dokuz Yüz
Seksen Dört’ Tarih ve Tarih
Yazımı Üzerine Bir Deneme
Uşak Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Bilal ÇELİK
İşgallerinden Önce Türkistan
Hanlıklarında Tarih Yazıcılığı
Sakarya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Muhammed SARI
Derya Şenel DOĞRUYOL
Atatürk Döneminde Türkiye’ye
Gelen Yabancı Bilim Adamlarının
Türk Eğitimi Üzerindeki Tesirleri
Aksaray Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Necati BOZKURT
Tarih Öğretmeni Adaylarının
Teknolojik Pedagojik Alan
Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin
Belirlenmesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Özgür AKTAŞ
Türk Denizcilik Tarihi
Öğretiminde Kullanılabilecek
Romanlar Üzerine Bir
Değerlendirme
Kafkas Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Yasin DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Banu Çulha ÖZBAŞ
Tarih Öğretiminde Tarihî Film ve
Tarihî Dizilerin Kullanılmasına
İlişkin Tarih Bölümü
Öğrencilerinin Görüşleri
(Kırklareli Üniversitesi Örneği)
Tarih Öğretmeni Adaylarının
Öğrenmeye Yönelik İnançlarını
Belirlemede Kullanılabilecek Bir
Yapılandırmacı Veri Toplama
Tekniği: “Deneyimler Nehri”
Kırklareli Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ARSLAN
Türkiye’deki Tarih Ders
kitaplarında Tali Bir Topluluk:
Aleviler
Batman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih Durgun
Whig Historiography on Trial: The
Problem Of Morality in Modern
Progressive Historical Writing
Ondokuz Mayıs University
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Caner TÜRK
İmparatorluktan Ulus Devlete
Ortaöğretim Mirası
Erzincan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih
ERKEK
II. Meşrutiyet Döneminde Kızların
Eğitimi
Uşak Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yücel Atila ŞEHİRLİ
İnkılâp ve İnkılâp İle İlgili
Kavramların Eğitiminde
Karşılaşılan Sorunlar
Trakya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan KAĞNICI
Eski Mezopotamya Yazınında
Geçmişe İlginin Temas Noktaları
Uşak Üniversitesi
Arş. Gör. Sena COŞĞUN
Bir Yurttaş Yetiştirme Denemesi:
Sokrates ve İdeal İnsanı
Erzincan Üniversitesi
Arş. Gör. Sena COŞĞUN
Thukydides'e Göre Kitlelerin
Psikolojisi ve Bunun Korfu
Savaşı'ndaki Anlatısına Yansıması
Erzincan Üniversitesi
Arş. Gör. Ömür ŞANS
History Education in Guiding
Subjects To Loyalty: History
Education in the Ottoman
Primary And Secondary Schools
in the Late Tanzimat Era (18691876)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Öğr. Gör. Celal MUTLUER
Edebiyat Öğrencilerinin Tarih
Kavramına İlişkin Algılarının
Metaforlar Aracılığıyla Analizi
Gediz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Uğur KURTARAN
Klâsik Dönem Osmanlı Tarih
Yazıcılığının Genel Özellikleri
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi
Dr. Ruhi İNAN
Cumhuriyet’in ilk Dönem Çocuk
Mecmualarında Tarih Algısı
University of Jordan
Arş. Gör. Hasan ASLAN
Yrd. Dr. Ufuk ŞİMŞEK
Yrd. Doç. Dr. İbrahim TURAN
Tarih Öğretmen Adaylarının
Görsel Okuma Düzeyleri
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Hamza AKENGİN
Tarih Öğretiminde Kullanılan
Haritalar Üzerine Bir
Değerlendirme
Marmara Üniversitesi
Semiha YELBAŞ
11. Sınıf T.C. Atatürk İlkeleri Ve
İnkılap Tarihi Dersi ile İlgili
Öğrencilerin Kavram Yanılgıları ve
Bu Yanılgılarının Nedenleri
MEB
Şule Yüksel ÖZTÜRK
İnkılap Tarihi Ders Kitaplarında
Milli Mücadele Konusunda Yer
Alan Olumsuz Şahsiyetlerin Ele
Alınış Biçimleri
Sakarya Üniversitesi
Ramazan TOPRAKLI
Tarih Ders Kitaplarındaki Bazı
Tarihî Kentlerin Konumlarını
Yeniden Düşünmek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
40
File Size
388 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content